Wyświetlanie reklam firm zewnętrznych

Jeśli chcesz sprawdzić, czy tagi reklamy VAST są zgodne ze specyfikacjami innych firm dotyczącymi wyświetlania reklam, możesz użyć narzędzia YouTube VAST QA. To narzędzie umożliwia również przeglądanie Twoich reklam wyświetlanych przez inne firmy w odtwarzaczu YouTube.

Akceptowani dostawcy niezależni

Reklamy typu In-Stream firm zewnętrznych i towarzyszące im banery muszą być wyświetlane za pomocą liniowego tagu VAST pochodzącego od dostawcy YouTube z zatwierdzeniem VAST. Wyświetlane przez firmy zewnętrzne reklamy, które naruszają nasze zasady, mogą zostać ograniczone lub zawieszone. Poniżej znajdziesz szczegółowe podsumowanie kodu XML.

Podsumowanie kodu XML reklam In-Stream dla odpowiedzi serwera reklam VAST

Element Atrybuty Wartości Wymagany Obsługiwany Uwagi
VAST   Węzeł główny Tak Tak  
  version Ciąg znaków (3.0) Tak Tak Musi obsługiwać dowolną wersję VAST 2.* lub 3.0
Ad ID Ciąg znaków Tak Tak Element najwyższego poziomu opakowuje każdą reklamę w odpowiedzi
InLine Brak Brak Tak Tak Element drugiego poziomu otaczający wszystkie dane należące do jednej reklamy
AdSystem Brak Ciąg znaków Tak Tak Wskazuje źródłowy serwer reklam
  version Ciąg znaków Preferowany Tak Wersja wewnętrzna używana przez system reklam
AdTitle Brak Ciąg znaków Nie Tak Zrozumiała nazwa reklamy
Description Brak Ciąg znaków Nie Tak Dłuższy opis reklamy
Survey Brak URI Nie Nie Identyfikator URI żądania dostawcy badania (YouTube obsługuje tylko piksele monitorowania badania pochodzące od certyfikowanych dostawców badań w tym węźle. Obecnie badania lub zaproszenia do badań nie mogą być udostępniane za pomocą kodu XML na serwerze VAST).
Error Brak URI Nie Tak Identyfikator URI żądania używany, gdy reklama nie zostanie odtworzona z powodu błędu. W przypadku wystąpienia błędu YouTube prześle żądanie pod wskazany identyfikator URI, ale nie przekaże dodatkowych informacji o błędzie.
Impression Brak URI Tak Tak Identyfikator URI służący do monitorowania wyświetleń
Creatives Brak Brak Tak Tak Kontener dla jednego lub większej liczby elementów Creative
Creative     Tak Tak Opakowuje każdy element reklamowy
  ID Ciąg znaków Nie Tak Opcjonalny identyfikator
  sequence Liczba całkowita Nie Tak Preferowana kolejność wyświetlania kilku elementów Creative (reklam)
  AdID Ciąg znaków Nie Tak Identyfikator Ad-ID reklamy (wcześniej znany jako ISCI)
Linear     Tak Tak  
  skipoffset 00:00:05 Nie Tak Tylko VAST 3.0
Duration Brak Czas Tak Tak  
TrackingEvents     Nie Tak  
Tracking   URI Nie Tak Identyfikator URI używany do śledzenia różnych zdarzeń podczas odtwarzania
  event creativeView,
start, firstQuartile, midpoint, thirdQuartile, complete, mute, unmute, pause, rewind, resume, fullscreen, expand, collapse, acceptInvitation, close acceptInvitationLinear, closeLinear, progress, skip.
Nie

Tak

(tylko dla wartości „start”, „firstQuartile”, „midpoint”, „thirdQuartile”, „complete”). W przypadku pomijania reklam są obsługiwane tylko tagi VAST 3.0

Nazwa zdarzenia do monitorowania w przypadku elementu liniowego. Wartość creativeView powinna być zawsze żądana, jeśli jest obecna.
AdParameters   Ciąg znaków Nie Nie Dane do przesłania do reklamy wideo.
VideoClicks     Tak Tak  
ClickThrough Brak URI Tak Tak Identyfikator URI otwierany jako strona docelowa po kliknięciu filmu
ClickTracking   URI Nie Tak Identyfikator URI, do którego po kliknięciu filmu przez widza zostanie przesłane żądanie na potrzeby śledzenia
CustomClick   URI Nie Tak Identyfikatory URI, do których zostaną wysłane żądania w przypadku zdarzeń niestandardowych, takich jak kliknięcia filmu interaktywnego
  ID Ciąg znaków Nie Nie Opcjonalny identyfikatorr
MediaFiles     Tak Tak  
MediaFile   URI

Tak

Tak (muszą być przynajmniej dwa oddzielne węzły MediaFile – po jednym dla każdego formatu wideo MP4 i WebM)

Tak Położenie pliku liniowego
  delivery progresywna Tak Tak Metoda wyświetlania reklamy (strumieniowe przesyłanie danych nie jest preferowaną zasadą YouTube)
  type Ciąg znaków Tak (MP4 i WebM) Tak Typ MIME (wśród popularnych typów MIME są formaty „video/x-ms-wmv” dla Windows Media, ale nie tylko)
  bitrate Liczba całkowita Tak Tak Szybkość transmisji bitów zakodowanego filmu (w kb/s)
  width Liczba całkowita (480) Tak Tak Wymiary filmu w pikselach
  height Liczba całkowita (360) Tak Tak Wymiary filmu w pikselach
  scalable Wartość logiczna Nie Nie Określa, czy dozwolone jest skalowanie obrazu (YouTube wykonuje tę operację domyślnie).
  maintainAspectRatio Wartość logiczna Nie Tak  
  apiFramework Ciąg znaków Nie Nie W przypadku interaktywnego pliku multimedialnego atrybut apiFramework definiuje metodę komunikacji.
CompanionAds     Nie Tak  
Companion     Nie Tak Każda liczba reklam towarzyszących we wszystkich żądanych rozmiarach wyrażonych w pikselach.
  ID Ciąg znaków Nie Tak Opcjonalny identyfikator
  width Liczba całkowita (300) Tak (jeśli wyświetlana jest reklama towarzysząca) Tak Wymiary reklamy towarzyszącej wyrażone w pikselach
  height Liczba całkowita (60) Tak (jeśli wyświetlana jest reklama towarzysząca) Tak Wymiary reklamy towarzyszącej wyrażone w pikselach
  expandedWidth Liczba całkowita Nie Nie Wyrażone w pikselach wymiary rozwijanej reklamy towarzyszącej w stanie rozwiniętym (w serwisie YouTube elementy rozwijane nie są dozwolone w połączeniu z reklamami InStream)
  expandedHeight Liczba całkowita Nie Nie Wyrażone w pikselach wymiary rozwijanej reklamy towarzyszącej w stanie rozwiniętym (w serwisie YouTube elementy rozwijane nie są dozwolone w połączeniu z reklamami InStream)
  apiFramework Ciąg znaków Nie Nie Atrybut apiFramework definiuje metodę komunikacji z reklamą towarzyszącą
StaticResource   URI Nie Tak URI statycznego pliku, np. obrazu
  creativeType Ciąg znaków Tak (w przypadku wyświetlania reklam towarzyszących za pomocą StaticResource) Tak Typ MIME zasobu statycznego, obsługiwane tylko pliki typu Image (obraz)
IFrameResource Brak URI Nie Tak Źródło identyfikatora URI dla elementu iFrame używane do wyświetlenia elementu towarzyszącego
HTMLResource Brak CDATA Nie Nie Kod HTML służący do wyświetlenia elementu towarzyszącego
JavaScriptResource Brak CDATA Nie Nie JavaScript służący do wyświetlenia elementu towarzyszącego
TrackingEvents     Nie Nie  
Tracking   URI Nie Nie Identyfikator URI służący do wyświetlenia elementu towarzyszącego
  event creativeView (wyświetlenie reklamy) Tak (jeśli wyświetlana jest reklama towarzysząca) Nie Wartość creativeView powinna być zawsze żądana, jeśli jest obecna. W przypadku elementów towarzyszących wyświetlenie reklamy (creativeView) jest jedynym obsługiwanym zdarzeniem.
CompanionClickThrough Brak URI Tak (jeśli wyświetlany jest statyczny
obraz bez linków docelowych kodowanych na stałe)
Tak Identyfikator URI otwierany jako strona docelowa po kliknięciu elementu towarzyszącego.
AltText Brak Ciąg znaków Nie Tak Tekst zastępczy wyświetlany w przypadku prezentowania reklamy w środowisku HTML
AdParameters   Ciąg znaków Nie Nie Dane do przesłania do reklam towarzyszących
NonLinearAds     Nie Nie Aktualnie nieobsługiwane (tylko liniowe InStream)
Extensions     Nie Nie  
Extension type Dowolna Nie Nie Każdy prawidłowy kod XML może być zawarty w węźle Extentions (rozszerzeń), ale będzie ignorowany.
Wrapper Brak Brak Nie Nie Element drugiego poziomu, otaczający reklamę opakowującą, wskazujący dodatkowy serwer reklam
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?