מידע על השאלון 'דמוגרפיית יוצרים' ב-YouTube

'הסקר ליוצרים ולאומנים' נפתח בחודש מרץ 2021 והוא וולונטרי לחלוטין ליוצרים ולאומנים בארה"ב שהם בעלי ערוצים ב-YouTube.

אתם יכולים למצוא את הסקר בקטע דמוגרפיית יוצרים בכרטיסייה 'הגדרות' ב-YouTube Studio בגרסה למחשב. בשלב הזה, רק בעלי ערוצים בארה"ב יכולים להשתמש בהגדרה הזו. הערה: אם השתתפתם בסקר בעבר, התשובות שלכם הועברו לקטע הזה ב-Studio.

הנתונים שנאספים בשאלון 'דמוגרפיית יוצרים' מאפשרים לנו להבין טוב יותר את המאפיינים של האומנים והיוצרים שמשתמשים ב-YouTube. יוצרים ואומנים שמעוניינים להשתתף בסקר יכולים לספק לנו את הפרטים הבאים:

 • זהות מגדרית
 • קבוצה אתנית
 • נטייה מינית

המידע הזה לגבי ערוצי YouTube עוזר לנו למנוע הטיות לא מכוונות במערכות שלנו.

אנחנו רוצים לוודא שהפלטפורמה של YouTube מעודדת את קבלת האחר ומתאימה לכולם. כיום תהליך ההערכה של המערכות שלנו מוגבל, כי אין לנו מידע לגבי הזהות של בעלי הערוצים ב-YouTube. אין לנו אפשרות להעריך בקנה מידה גדול איך המוצרים וכללי המדיניות שלנו משרתים ערוצים של יוצרים ואומנים מקהילות שונות, מקבוצות אתניות שונות ובעלות מאפיינים שונים של זהות מגדרית או נטייה מינית.

הערה: אנחנו מודעים לכך שזהות היא עניין אישי, ולכן שיתוף המידע הזה הוא אופציונלי. ההגדרה הזו תספק לנו נתונים, שאין לנו דרך אחרת לדעת אותם, על ערוצים של יוצרים ואומנים ב-YouTube. המידע שנקבל בתשובות לסקר יישמר יחד עם הפרטים של ערוץ YouTube שלכם, ולא נשתמש בו במוצרים אחרים של Google. המידע שתספקו לא ישמש כדי להשפיע על הביצועים של סרטון או של ערוץ מסוים במערכות של YouTube.

Calling All U.S. Creators: Important New Survey

איך נשתמש בנתונים שנאסוף בשאלון 'דמוגרפיית יוצרים'

אנחנו נשתמש בנתונים מהשאלון 'דמוגרפיית יוצרים' כדי לבדוק איך הפלטפורמה של YouTube משרתת את הערוצים של יוצרים ואומנים שמייצגים קהילות שונות. אנחנו נשתמש בנתונים כדי:

 • לבדוק את האופן שבו המערכות והאלגוריתמים שלנו מטפלים בתוכן מקהילות שונות
 • להבין את הדרכים שבהן קהילות שונות צומחות ב-YouTube
 • לזהות דפוסים אפשריים של התנהלות פוגעת, כולל הטרדה ודברי שטנה
 • לשפר את התוכניות, הקמפיינים והמבצעים הנוכחיים שלנו

אם נמצא בעיות במערכות שלנו שמשפיעות על קהילות מסוימות, יש לנו מחויבות לפתור אותן. אנחנו נמשיך לעדכן אתכם על התקדמות הפעילות שלנו.

אם תסכימו לספק את המידע שלכם בשאלון 'דמוגרפיית יוצרים', Google LLC תשמור את המידע שלכם בהתאם למדיניות הפרטיות של Google. המידע שתספקו יישמר יחד עם שאר הפרטים של ערוץ YouTube שלכם, ולא נשתמש בו במוצרים אחרים של Google. לא נציג אותו באופן גלוי לכול ללא הסכמה נוספת שלכם, ולא נשתמש בו למטרות פרסום.

ריכזנו כאן פרטים נוספים על האופן שבו נשתמש בנתונים שנקבל מכם:

בדיקת האופן שבו המערכות והאלגוריתמים שלנו מטפלים בתוכן מקהילות שונות

הנתונים האלה יעזרו לנו להבין איך המערכות שלנו מטפלות בתוכן מקהילות שונות.
המטרה שלנו היא לזהות בצורה טובה יותר בעיות פוטנציאליות במערכות האוטומטיות שלנו. מטרה נוספת היא לתקן שגיאות, אם נמצא כאלה, כדי להבטיח שהמערכות מעודדות את קבלת האחר.

הבנת הדרכים שבהן קהילות שונות צומחות ב-YouTube

הנתונים האלה גם יעזרו לנו להבין איך קהילות שונות של יוצרים צומחות ב-YouTube.

כדי לאמוד את היקף הצמיחה אנחנו בוחנים, למשל, את נתוני המונטיזציה של קהילות שונות. קיבלנו משוב מיוצרים ומאומנים לגבי מקרים שבהם מערכות המונטיזציה שלנו לא פעלו כצפוי. נוסף לטיפול בבעיות האלה, נפעל באופן יזום יותר כדי להבטיח שהמערכות וכללי המדיניות שלנו משרתים היטב את כל היוצרים ואת כל סוגי התוכן.

זיהוי דפוסי התנהגות שעלולים לגרום נזק, כולל הטרדה ודברי שטנה

אנחנו מסירים תוכן שמפר את כללי המדיניות שלנו בנושאי הטרדה ודברי שטנה. עם זאת, קיבלנו משוב על כך שיוצרים רבים עדיין מושפעים מתגובות ומתכנים פוגעניים. הנתונים יעזרו לנו להבין את ההשפעות של תופעות כאלה על הקהילות השונות של היוצרים. בנוסף, הם יעזרו לנו לשפר את המערכות האוטומטיות שלנו לאורך זמן.

שיפור התוכניות, הקמפיינים והפעילויות שאנחנו מציעים

בקטע 'דמוגרפיית יוצרים', יש לכם אפשרות להביע את הסכמתכם לכך שנשתמש במידע שלכם כדי לשלוח הזמנות לתוכניות ולאירועים. המידע הזה עשוי לעזור לנו להבין טוב יותר את התוכניות, והקמפיינים הנוכחיים שלנו, ואת שאר הפעילויות שאנחנו מציעים. הפעילויות האלה כוללות תוכניות כמו אירועים ליוצרים ותוכניות שמטרתן לעזור ליוצרים מבטיחים להתפתח. בנוסף, אנחנו עורכים מחקרים שבהם מעורבים יוצרים, למשל: קבוצות מיקוד, מפגשי משוב פנים אל פנים, סקרים ומחקרים מסוגים אחרים. כל הפעילות הזו מאפשרת לנו להציג את נקודות המבט של היוצרים לצוותי פיתוח המוצר שלנו. המידע שייאסף מהשאלון 'דמוגרפיית יוצרים' יאפשר לנו לשלוח עוד הזמנות מחקר ליוצרים נוספים שמשקפים את מגוון הקהילות ב-YouTube.

אתם יכולים לערוך או למחוק את פרטי התשובות שלכם

בהמשך תמצאו הוראות למחיקת פרטי התשובות שלכם. תוכלו לערוך את המידע שסיפקתם לגבי הזהות המגדרית, הקבוצה האתנית והנטייה המינית בכל שלב.

הערה: אם תבחרו לערוך או למחוק את הפרטים האלה, לא תהיה לכך השפעה על ביצועי התוכן שלכם ב-YouTube.

עריכת התשובות בקטע 'דמוגרפיית יוצרים':

 1. נכנסים ל-YouTube במחשב עם החשבון שבו אתם משתמשים כבעלים של הערוץ.
 2. עוברים אל הכרטיסייה 'הגדרות' ב-YouTube Studio ובוחרים באפשרות דמוגרפיית יוצרים.
 3. בוחרים באפשרות עריכת הסקר.
 4. עורכים את התשובות.
 5. בוחרים באפשרות שליחה.

מחיקת התשובות בקטע 'דמוגרפיית יוצרים':

 1. נכנסים ל-YouTube במחשב עם החשבון שבו אתם משתמשים כבעלים של הערוץ.
 2. עוברים אל הכרטיסייה 'הגדרות' ב-YouTube Studio ובוחרים באפשרות דמוגרפיית יוצרים.
 3. לוחצים על מחיקת הנתונים.
 4. כשהחלון לאישור המחיקה קופץ, בוחרים באפשרות מחיקה.

פרטים נוספים על 'דמוגרפיית יוצרים'

מתי יהיה אפשר להשתמש בהגדרה הזו?

התחלנו להפיץ את 'הסקר ליוצרים ולאומנים' בקרב יוצרים ואומנים בארה"ב ב-29 במרץ 2021. החל מ-1 באוקטובר 2021 השאלות האלה נמצאות בקטע דמוגרפיית יוצרים שבכרטיסייה 'הגדרות' ב-YouTube Studio בגרסה למחשב.

חשוב לשים לב שרק לבעלי ערוצים יש גישה להגדרה הזו. אם אתם משתמשים בחשבון מותג, עליכם להיות הבעלים הראשיים. אם אתם משתמשים בהרשאות הערוץ ב-YouTube, עליכם להיות הבעלים של הערוץ.

מתי תרחיבו את ההגדרה הזו למדינות או לאזורים אחרים ולזהויות נוספות?

אנחנו מתחילים עם יוצרים ואומנים בארה"ב, ויכול להיות שבמשך הזמן נאפשר את השימוש בהגדרה הזו גם במדינות או באזורים נוספים. אנחנו יודעים שהקטגוריות והאפשרויות בסקר לא משקפות את כל הדרכים שבהן אנשים ברחבי העולם עשויים להגדיר את הזהות שלהם, ולכן אנחנו מתכוונים להרחיב את הקטגוריות והאפשרויות האלה בעתיד.

יצרנו את ההגדרה הזו בנוסף למאמצים אחרים שאנחנו כבר עושים כדי לשפר את החוויה של כל היוצרים והצופים. לדוגמה: הצוות של YouTube ממשיך לעבוד עם צופים ויוצרים בעלי מוגבלויות כדי לשפר את הנגישות של הפלטפורמה ולהבטיח לכולם חוויית שימוש ב-YouTube שמעודדת את קבלת האחר.

האם עליי להשיב על כל השאלות בשאלון 'דמוגרפיית יוצרים'?

לא. אם תבחרו למלא את השאלון 'דמוגרפיית יוצרים', תוכלו להחליט לגבי כל שאלה לחוד. אפשר להשאיר שאלות מסוימות ריקות או לבחור באפשרות "אני לא רוצה לענות".

האם ההגדרה הזו תשפיע על ביצועי הערוץ שלי?

המידע שתספקו לא ישמש כדי להשפיע על הביצועים של תוכן מסוים במערכות של YouTube.

אנחנו רוצים למנוע הטיות לא מכוונות במערכות שלנו. הנתונים מהשאלון 'דמוגרפיית יוצרים' ישמשו להערכה של חלקים ב-YouTube, כמו מערכות החיפוש, הגילוי והמונטיזציה. אם נגלה שגיאות שמשפיעות על קהילות מסוימות, נתמקד בשכלול האימון של המערכות שלנו כדי לשפר את הדיוק שלהן ולהבטיח חוויה שמעודדת את קבלת האחר.

איך יצרתם את השאלון 'דמוגרפיית יוצרים'?

עבדנו בשיתוף פעולה הדוק עם מומחים לזכויות אדם ולזכויות האזרח, ועם יוצרים שמייצגים קהילות שונות.

האם תשתפו את התשובות שלי מחוץ ל-YouTube?

המידע שתשתפו ב'סקר ליוצרים ולאומנים' או בשאלון 'דמוגרפיית יוצרים' יישמר יחד עם שאר הפרטים של ערוץ YouTube שלכם, ולא נשתמש בו במוצרים אחרים של Google. לא נציג אותו באופן גלוי לכול ללא הסכמה נוספת שלכם, ולא נשתמש בו למטרות פרסום. לא נעביר את המידע הזה למפרסמים ולא נשתמש בו לטירגוט מודעות.

אם תרצו, אתם יכולים להרשות לנו להשתמש במידע שלכם כדי להזמין אתכם לתוכניות ולאירועים. נוכל, למשל, להציג את הערוץ והתוכן שלכם בצורה בולטת או לשתף אתכם בסדנאות, במחקרים על התנהגות משתמשים או בקמפיינים אחרים.

האם אוכל לעדכן או לערוך את הפרטים שלי לאחר שליחתם?

בקטע 'דמוגרפיית יוצרים' אתם יכולים בכל שלב לערוך את התשובות שלכם או למחוק אותן.

עריכת התשובות בקטע 'דמוגרפיית יוצרים':

 1. נכנסים ל-YouTube במחשב עם החשבון שבו אתם משתמשים כבעלים של הערוץ.
 2. עוברים אל הכרטיסייה 'הגדרות' ב-YouTube Studio ובוחרים באפשרות דמוגרפיית יוצרים.
 3. בוחרים באפשרות עריכת הסקר.
 4. עורכים את התשובות.
 5. בוחרים באפשרות שליחה.

מחיקת התשובות בקטע 'דמוגרפיית יוצרים':

 1. נכנסים ל-YouTube במחשב עם החשבון שבו אתם משתמשים כבעלים של הערוץ.
 2. עוברים אל הכרטיסייה 'הגדרות' ב-YouTube Studio ובוחרים באפשרות דמוגרפיית יוצרים.
 3. לוחצים על מחיקת הנתונים.
 4. כשהחלון לאישור המחיקה קופץ, בוחרים באפשרות מחיקה.

האם זה משנה מידע כלשהו על חשבון Google שלי?

המידע שתשתפו ב'סקר ליוצרים ולאומנים' או בקטע 'דמוגרפיית יוצרים' יישמר יחד עם שאר הפרטים של ערוץ YouTube שלכם. לא נשתמש בו במוצרים אחרים של Google.
האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?
חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
תפריט ראשי
חיפוש במרכז העזרה
true
59
false