Quản lý danh sách phát trong YouTube Studio

Bạn có thể tạo, chỉnh sửa, quản lý và lọc danh sách phát trong YouTube Studio để tương tác với khán giả của mình.

Tạo danh sách phát

 1. Đăng nhập vào YouTube Studio.
 2. Trên trình đơn bên trái, hãy chọn Danh sách phát.
 3. Nhấp vào DANH SÁCH PHÁT MỚI.
 4. Nhập tiêu đề cho danh sách phát.
 5. Sử dụng hộp thả xuống để chọn chế độ hiển thị cho danh sách phát.
 6. Nhấp vào TẠO.

Chỉnh sửa tiêu đề hoặc phần mô tả của danh sách phát

 1. Đăng nhập vào YouTube Studio.
 2. Trên trình đơn bên trái, hãy chọn Danh sách phát.
 3. Bên cạnh danh sách phát mà bạn muốn cập nhật, hãy nhấp vào Chỉnh sửa.
 4. Nhấp vào tiêu đề hoặc phần mô tả của danh sách phát, sau đó chỉnh sửa tiêu đề hoặc mô tả nếu cần.
 5. Nhấp vào LƯU.

Quản lý danh sách phát

 1. Đăng nhập vào YouTube Studio.
 2. Trên trình đơn bên trái, hãy chọn Danh sách phát.
 3. Bên cạnh danh sách phát mà bạn muốn cập nhật, hãy nhấp vào Chỉnh sửa.
 4. Để sắp xếp các video trong danh sách phát, hãy kéo video lên hoặc xuống rồi thả theo thứ tự bạn mong muốn.
 5. Để chia sẻ danh sách phát, hãy chọn Chia sẻ rồi chọn một tùy chọn. Bạn cũng có thể cấp quyền cho cộng tác viên.
 6. Để thêm video vào danh sách phát, hãy chọn Tùy chọn sau đó Thêm video. Bạn có thể thêm video từ phần tìm kiếm, URL hoặc thư viện của mình.

Lọc danh sách phát

 1. Đăng nhập vào YouTube Studio.
 2. Trên trình đơn bên trái, hãy chọn Danh sách phát.
 3. Sử dụng thanh bộ lọc để nhập tiêu đề mà bạn muốn tìm.
Mẹo: Bạn cũng có thể quản lý danh sách phát bằng ứng dụng YouTube Studio trên thiết bị di động.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?