Phát trực tiếp trò chơi trên Stadia

Khi phát trực tiếp trò chơi Stadia trên YouTube, bạn có thể dùng các tính năng để cho phép người xem tương tác với trò chơi đó.

Lưu ý: Stadia chỉ có tại một số quốc gia. Tìm hiểu thêm.

Lựa chọn của cộng đồng

Những trò chơi trên Stadia có tính năng Lựa chọn của cộng đồng sẽ có cuộc thăm dò ý kiến riêng để người xem quyết định diễn biến tiếp theo trong trò chơi đang phát trực tiếp. Các câu hỏi và kết quả của cuộc thăm dò ý kiến sẽ hiển thị trong ô trò chuyện trên YouTube bên cạnh sự kiện trực tiếp. 

Những người sáng tạo muốn tìm hiểu về việc phát trực tiếp từ Stadia có thể xem thêm thông tin trong Trung tâm trợ giúp của Stadia.

Crowd Play

Những trò chơi có tính năng Crowd Play trên Stadia sẽ cho phép người sáng tạo phát trực tiếp quá trình chơi trò chơi trên YouTube và mời người xem cùng chơi với họ trên Stadia. Người xem có thể xếp hàng ở một phòng chờ dành cho nhiều người chơi và cùng người sáng tạo chơi trực tiếp trên Stadia khi đến lượt mình. Nút Crowd Play sẽ hiển thị phía dưới ô trò chuyện trực tiếp trên YouTube, bên cạnh sự kiện trực tiếp.

Những người sáng tạo muốn tìm hiểu về việc phát trực tiếp từ Stadia có thể xem thêm thông tin trong Trung tâm trợ giúp của Stadia.

Sử dụng bộ mã hóa

Hiện nay, bạn có thể phát trực tiếp trò chơi Stadia trên YouTube bằng một phần mềm mã hóa của bên thứ ba.
 
Live stream with OBS or other third-party software

Use Open Broadcaster Software (OBS) or other third-party software to live stream Stadia games to YouTube from y our computer. See below for instructions on how to stream with OBS and YouTube Studio.

Note: Some live streaming features might only be available if you stream Stadia games with third-party software like OBS.

Step 1: YouTube Studio

 1. On your computer, go to studio.youtube.com.
  • Note: Make sure you're signed into the channel associated with the account you linked with Stadia.
 2. Select Create sau đó Go live.
 3. On the left navigation panel, select Manage sau đó Schedule stream.
  • Note: If you've never used YouTube Live Control Room before, follow the onscreen instructions to start a stream using third-party software.
 4. Enter a title for your stream.
 5. Select your privacy settings.
  • Note: If you choose to make your stream viewable by children, you won't be able to use enhanced features like Crowd Play and Crowd Choice.
 6. Click Create new.
  • Note: If you've set up a stream before, you can click Reuse settings.
 7. Enter the title of your stream, then select whether or not it's intended for children. Click Next until you're done entering additional stream information, then click Done.
 8. In the live streaming panel, next to "Stream key (paste in encoder)", click Copy.
 9. Under "Stream latency", select Ultra low-latency.
Learn more about YouTube Studio, installing OBS and streaming to YouTube, and YouTube stream settings.

Step 2: Third-party software

Create a YouTube live stream using a third-party encoder such as OBS.

Step 3: Set up your stream on stadia.com

 1. On your computer, sign into your account on stadia.com.
 2. At the top, click your Stadia avatar sau đó Stadia settings sau đó YouTube.
 3. Next to the channel you want to link to, click Link with Stadia.
  • Note: If you don't have a YouTube channel, click Create a channel and follow the onscreen instructions.
 4. Return to the Stadia home screen and launch the game you want to stream.
 5. Open the Stadia menu sau đó click Live stream.
 6. Click Connect to software.
 7. Under "YouTube live stream", select your stream.
 8. If the game supports features like Crowd Choice or Crowd play, turn them on or off.
 9. Click Done.

Hide the Stadia menu from your viewers

When you use third-party software like OBS, viewers can see your Stadia menu when it appears over the game. To hide the menu:

 1. Open the Stadia menu.
  • If you're using a Stadia Controller, press the Stadia button Stadia button.
  • If you're using a computer keyboard, press Shift + Tab.
 2. In the top-right corner of the menu, click Pop out Pop out.
 3. Click and drag the Stadia menu to an area on your display where the game doesn't appear, such as the extended display on a second monitor.

Learn more about creating a live stream with an encoder and live stream settings on YouTube.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
false
true
true
59
false
false