Konfigurowanie Gmaila za pomocą konfiguracji zarządzanych

Gmail oferuje zarządzane konfiguracje, które umożliwiają bezproblemowe wdrożenie w środowisku firmy. Jako administrator możesz korzystać z konsoli EMM do konfigurowania ustawień Gmaila dla poszczególnych użytkowników. Konfiguracje zarządzane są dostępne w Gmailu 6.4 i nowszych wersjach.

Konfiguracje zarządzane w Gmailu

DeviceIdentifier (identyfikator urządzenia)

Wpisz ciąg znaków, dzięki któremu proxy lub brama usług EMM może zidentyfikować urządzenie. Ciąg musi zawierać identyfikator urządzenia stanowiący część protokołu Microsoft® Exchange ActiveSync® (EAS), z którego niektóre bramy usług EMM korzystają w celu sprawdzania korelacji między urządzeniami.

EmailAddress (adres e-mail)

Wpisz określony adres e-mail albo ciąg tekstowy zawierający symbole wieloznaczne używane przez dostawcę usług EMM do pobierania adresów e-mail użytkowników z Microsoft® Active Directory®.

Przykłady:

  • %emailaddress%
  • jankowalski@altostrat.com
EmailSignatureDefault (domyślny podpis e-maila)

Wpisz domyślny podpis e-maila, który ma być automatycznie dodawany na końcu wysyłanych wiadomości.

Przykład:

Jan Kowalski, dyrektor
Altostrat, Inc.

Host

Wpisz URL serwera poczty e-mail Exchange ActiveSync (EAS). Może to być lokalny serwer proxy usług EMM, adres wirtualnego protokołu internetowego o zrównoważonym obciążeniu, który poprzedza kilka serwerów pocztowych EAS, lub publicznie dostępny serwer klienta (CAS). Nie musisz wstawiać HTTP:// ani HTTPS:// na początku URL-a.

Numer portu jest opcjonalny. Jeśli go nie określisz, zostanie użyty domyślny numer portu 443.

Przykłady:

  • firma.exchange.com
  • firma.exchange.com:443
LoginCertificateAlias (alias certyfikatu logowania)

Wpisz alias wskazujący certyfikat z kluczem prywatnym przechowywanym w magazynie kluczy profilów do pracy. Taki certyfikat jest często używany do uwierzytelniania na serwerach Exchange ActiveSync (EAS).  

Jeśli w konsoli usług EMM masz włączony i zdefiniowany urząd certyfikacji, możesz wybrać alias na liście wypełnionej przez dostawcę usług EMM podczas rejestrowania urządzenia.

RequireSSL (wymagaj SSL)

Określa komunikację SSL (Secure Sockets Layer) z portem serwera wskazanym w polu Host. To ustawienie jest ignorowane, jeśli w polu Host jest podany numer portu 443.

Ustaw „true”, aby włączyć SSL, albo „false”, aby wyłączyć tę funkcję.

Jeśli nie określisz tego ustawienia, zostanie użyta wartość domyślna „true”.

SyncFilterType (rodzaj filtra synchronizacji)

Wpisz liczbę całkowitą z zakresu od 1 do 5 określającą domyślną częstotliwość synchronizowania poczty między serwerami Exchange ActiveSync (EAS) a Gmailem.    

Początek okresu synchronizacji jest określany przez odjęcie przedziału czasu wskazanego przez rodzaj filtra od aktualnego czasu.

Wartość Częstotliwość
1 24 godziny
2 3 dni
3 1 tydzień
4 2 tygodnie
5 1 miesiąc

Jeśli nie określisz tego ustawienia, zostanie użyta domyślna wartość 3.

TrustAllCertificates (ufaj wszystkim certyfikatom)

Włącza sprawdzanie poprawności certyfikatów SSL używanych na serwerach Exchange ActiveSync (EAS), proxy i bramach poprzedzających serwery pocztowe.    

Ustaw „false”, aby włączyć sprawdzanie, albo „true”, aby je wyłączyć.

Wskazówka: sprawdzanie poprawności jest przydatne, gdy stosowane są samodzielnie podpisane certyfikaty.

Jeśli nie określisz tego ustawienia, zostanie użyta wartość domyślna „false”.

Username (nazwa użytkownika)

Wpisz określoną nazwę użytkownika albo ciąg tekstowy zawierający symbole wieloznaczne używane przez dostawcę usług EMM do pobierania nazw użytkowników z Active Directory. Nazwa użytkownika może się różnić od jego adresu e-mail.  

Przykłady:

  • %username%
  • jankowalski
  • altostrat\jankowalski
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?