Konfigurowanie Gmaila za pomocą konfiguracji zarządzanych

Gmail oferuje konfiguracje zarządzane, dzięki którym bez problemu wdrożysz usługę w środowisku firmowym. Jako administrator możesz korzystać z konsoli zarządzania urządzeniami mobilnymi (EMM) do konfigurowania ustawień Gmaila dla poszczególnych użytkowników.Konfiguracje zarządzane są dostępne w Gmailu w wersji 6.4 i nowszych.

Konfiguracje zarządzane w Gmailu

exchange_device_id

Wpisz ciąg znaków, dzięki któremu proxy lub brama usług EMM zidentyfikuje urządzenie. Ciąg musi zawierać identyfikator urządzenia stanowiący część protokołu Microsoft® Exchange ActiveSync® (EAS), z którego niektóre bramy usług EMM korzystają w celu sprawdzania korelacji między urządzeniami.

email_address

Wpisz określony adres e-mail albo ciąg tekstowy zawierający symbole wieloznaczne używane przez dostawcę usług EMM do pobierania adresów e-mail użytkowników z Microsoft® Active Directory®.

Przykłady:

  • %emailaddress%
  • jankowalski@altostrat.com
default_signature

Wpisz domyślny podpis e-maila, który ma być automatycznie dodawany na końcu wysyłanych wiadomości.

Przykład:

Jan Kowalski, prezes
Altostrat, Inc.

exchange_host

Wpisz URL serwera poczty e-mail Exchange ActiveSync (EAS). Może to być lokalny serwer proxy usług EMM, wirtualny adres IP o zrównoważonym obciążeniu, który poprzedza kilka serwerów pocztowych EAS, lub publicznie dostępny serwer klienta (CAS).Nie musisz wstawiać HTTP:// ani HTTPS:// na początku adresu URL.

Numer portu jest opcjonalny. Jeśli go nie określisz, zostanie użyty domyślny numer portu 443.

Przykłady:

  • firma.exchange.com
  • firma.exchange.com:443
exchange_login_certificate_alias

Wpisz alias wskazujący certyfikat z kluczem prywatnym przechowywanym w magazynie kluczy profilów do pracy.Taki certyfikat jest często używany do uwierzytelniania na serwerach Exchange ActiveSync (EAS).  

Jeśli w konsoli usług EMM masz włączony i zdefiniowany urząd certyfikacji, możesz wybrać alias na liście wypełnionej przez dostawcę usług EMM podczas rejestrowania urządzenia.

exchange_ssl_required

Określa komunikację SSL (Secure Sockets Layer) z portem serwera wskazanym w polu Host.To ustawienie jest ignorowane, jeśli w polu Host jest podany numer portu 443.

Ustaw „True”, by włączyć protokół SSL, albo „False”, by go wyłączyć.

Jeśli nie określisz tego ustawienia, zostanie użyta wartość domyślna „True”.

default_exchange_sync_window

Wpisz liczbę całkowitą z zakresu od 1 do 5 określającą domyślną częstotliwość synchronizowania poczty między serwerami Exchange ActiveSync (EAS) a Gmailem.

Początek okresu synchronizacji jest określany przez odjęcie przedziału czasu wskazanego przez rodzaj filtra od aktualnego czasu.

Wartość Częstotliwość
1 24 godziny
2 3 dni
3 1 tydzień
4 2 tygodnie
5 1 miesiąc

Jeśli nie określisz tego ustawienia, zostanie użyta domyślna wartość 3.

exchange_trust_all_certificates

Włącza sprawdzanie poprawności certyfikatów SSL używanych na serwerach Exchange ActiveSync (EAS), proxy i bramach poprzedzających serwery pocztowe.

Ustaw „False”, by włączyć sprawdzanie, albo „True”, by je wyłączyć.

Wskazówka: sprawdzanie poprawności jest przydatne, gdy stosowane są samodzielnie podpisane certyfikaty.

Jeśli nie określisz tego ustawienia, zostanie użyta wartość domyślna „False”.

exchange_username

Wpisz określoną nazwę użytkownika albo ciąg tekstowy zawierający symbole wieloznaczne używane przez dostawcę usług EMM do pobierania nazw użytkowników z Active Directory.Nazwa użytkownika może się różnić od jego adresu e-mail.  

Przykłady:

  • %username%
  • jankowalski
  • altostrat\jankowalski
exchange_authentication_type

Dostępne w wersjach Gmaila wydanych po 15 listopada 2019 roku.

Ustawia typ uwierzytelniania używany do weryfikowania danych logowania użytkowników poczty e-mail w Microsoft® Active Directory®. Dostępne ustawienia to allow_modern_authentication (zalecane) i allow_basic_authentication.

  • allow_modern_authentication: używane jest nowoczesne uwierzytelnianie, oparte na tokenach zarządzania tożsamością oraz zapewniające bezpieczniejsze uwierzytelnianie i autoryzację użytkowników. Jeśli nowoczesne uwierzytelnianie nie jest możliwe, używane jest uwierzytelnianie podstawowe.
  • allow_basic_authentication: używana jest starsza, podstawowa metoda uwierzytelniania, która wyświetla użytkownikom prośby o podanie hasła i przechowuje te hasła na przyszłość.

Jeśli nie wybierzesz żadnej opcji, zostanie użyte ustawienie domyślne allow_modern_authentication.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?