Korzystanie z interfejsu Ad Experience Report API

Interfejs Ad Experience Report API to dostępny publicznie, otwarty interfejs API (interfejs programowania aplikacji), przy użyciu którego możesz uzyskać:

 • Listę witryn o stanie „Failing” (Stwierdzono naruszenia).
 • Informacje o stanie dowolnej witryny.

Pozwala on programistom tworzyć aplikacje, które mogą wchodzić w bezpośrednią interakcję z raportem na temat widoczności reklamy. 

Więcej informacji (tylko w języku angielskim) znajdziesz w dokumentacji interfejsu Ad Experience Report API.

Jeśli nie jesteś programistą, możesz użyć eksploratora interfejsów API

Jeśli nie jesteś programistą, ale chcesz skorzystać z interfejsu Ad Experience Report API, możesz to zrobić w eksploratorze interfejsów API. Pozwoli Ci to:

Uzyskiwanie listy witryn o stanie „Failing” (Stwierdzono naruszenia)

Pamiętaj, że witryny o stanach pokontrolnych „Passing” (Brak naruszeń) i „Not reviewed” (Nie sprawdzono) NIE SĄ uwzględniane w odpowiedzi violatingSites (Witryny naruszające zasady).
 1. Otwórz eksplorator dla interfejsu Ad Experience Report API na stronie https://developers.google.com/apis-explorer/#s/adexperiencereport/v1/adexperiencereport.violatingSites.list.
 2. Kliknij link Use field editor (Użyj edytora pól).
 3. Zaznacz pole wyboru „violatingSites” (Witryny naruszające zasady) i inne pola wyboru odpowiadające polom, które chcesz uwzględnić w odpowiedzi interfejsu API.

  Ad Experience Report violating sites fields
  Powyżej: pola, które zostaną zwrócone przez interfejs API

 4. Kliknij Close (Zamknij).
 5. Jeśli po raz pierwszy korzystasz z eksploratora, kliknij Authorize and Execute (Autoryzuj i wykonaj), w przeciwnym razie kliknij Execute (Wykonaj).

W obszarze „Response” (Odpowiedź) wyświetli się lista witryn o stanie „Failing” (Stwierdzono naruszenia). Jeśli zaznaczono zarówno pole odpowiadające środowisku komputerowemu, jak i mobilnemu, lista będzie zawierała wyniki dotyczące obu tych środowisk.

Uzyskiwanie informacji o stanie dowolnej witryny

 1. Otwórz eksplorator dla interfejsu Ad Experience Report API na stronie https://developers.google.com/apis-explorer/#s/adexperiencereport/v1/adexperiencereport.sites.get.
 2. W polu name (nazwa) wpisz site/ i nazwę witryny zakodowaną w adresie URL. Na przykład w przypadku witryny https://www.google.com należałoby wpisać site/https%3A%2F%2Fwww.google.com.
 3. Z prawej strony opcji fields (pola) kliknij link Use fields editor (Użyj edytora pól).
 4. Używając selektora, określ pola, które mają znaleźć się w odpowiedzi interfejsu API. By w odpowiedzi uwzględnić na przykład zgodność stanu witryny na komputery ze standardami Better Ads Standards oraz domyślnie inne odpowiedzi, wybierz desktopSummary (Podsumowanie dotyczące witryny na komputery).

  Ad Experience Report API GET fields
  Powyżej: pola, które zostaną zwrócone przez interfejs API

 5. Kliknij Close (Zamknij).
 6. Jeśli po raz pierwszy korzystasz z eksploratora, kliknij Authorize and Execute (Autoryzuj i wykonaj), w przeciwnym razie kliknij Execute (Wykonaj). 

W obszarze „Response” (Odpowiedź) pojawi się lista odpowiedzi dla wybranych pól określonej witryny.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?