گوش دادن به پادکست با CarPlay

با Apple CarPlay در خودرو به پادکست‌ها گوش دهید. بااستفاده از CarPlay به پادکست‌هایی که مشترک آن‌ها شده‌اید، پادکست‌های موجود در صف پخش، و پادکست‌های بارگیری‌شده گوش دهید.

آنچه برای استفاده از CarPlay نیاز دارید

گوش دادن به پادکست

مهم: بااستفاده از تلفنتان پادکست‌ها را مدیریت کنید، و قسمت‌هایی را برای سفرتان پیدا و بارگیری کنید و آن‌ها را در صف پخش قرار دهید.
پخش قسمت‌های جدید

برای نمایش قسمت‌های جدید پادکست‌هایی که مشترک آن‌ها شده‌اید:

 1. در CarPlay، برنامه «پادکست Google» پادکست Google را باز کنید؛
 2. «قسمت‌های جدید» صفحه اصلی را انتخاب کنید؛
 3. قسمتی را انتخاب کنید.
پخش قسمت‌های پادکست‌های در صف پخش

نکته: بااستفاده از تلفنتان قسمت‌هایی را برای سفرتان در صف پخش قرار دهید

 1. در CarPlay، برنامه «پادکست Google» پادکست Google را باز کنید؛
 2. «صف پخش موردنظر» فهرست را انتخاب کنید؛
 3. قسمتی را انتخاب کنید.
پخش اشتراک‌ها

نکته: برای نمایش قسمت‌های جدید پادکست‌هایی که مشترک آن‌ها شده‌اید، «قسمت‌های جدید» صفحه اصلی را انتخاب کنید.

 1. در CarPlay، برنامه «پادکست Google» پادکست Google را باز کنید؛
 2. «فعالیت» فعالیت و سپس اشتراک‌ها را انتخاب کنید؛
 3. برای مشاهده قسمت‌های دردسترس از ناشر موردنظر، پادکستی را انتخاب کنید.
پخش قسمت‌های بارگیری‌شده

نکته: بااستفاده از تلفنتان قسمت‌ها را بارگیری کنید.

 1. در CarPlay، برنامه «پادکست Google» پادکست Google را باز کنید؛
 2. «فعالیت» فعالیت و سپس بارگیری‌ها را انتخاب کنید؛
 3. قسمتی را انتخاب کنید.
ازسر گرفتن قسمت‌های درحال اجرا
 1. در CarPlay، برنامه «پادکست Google» پادکست Google را باز کنید؛
 2. «فعالیت» فعالیت و سپس درحال اجرا را انتخاب کنید؛
 3. قسمتی را انتخاب کنید.