Di chuyển podcast từ Google Play Âm nhạc sang Google Podcasts

Các podcast trên Google Play Âm nhạc sẽ chuyển sang Google Podcasts. Bạn có thể di chuyển podcast sang Google Podcasts để duy trì gói đăng ký và tiến trình phát tập podcast.

  1. Truy cập vào podcasts.google.com/transfer.
  2. Hãy đảm bảo rằng bạn đã đăng nhập vào cùng một tài khoản mà bạn sử dụng cho podcasts trên Google Play Âm nhạc.
  3. Chọn Chuyển podcast.
  4. Xem lại kết quả. Bạn cũng sẽ nhận được một danh sách các podcast không có trên Google Podcasts.

Sau khi quá trình chuyển hoàn tất, bạn có thể nghe podcast trong ứng dụng Google Podcasts hoặc tại Trang web Google Podcasts. Tìm hiểu cách sử dụng Google Podcasts

Mẹo: Bạn có thể lặp lại các bước này khi đăng ký bất kỳ podcast nào mới trên Google Play Âm nhạc.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?