پیدا کردن جزئیات مربوط به «تصویر Google»

زمانی می‌توانید اطلاعات مربوط به تصویری را پیدا کنید که مالک تصویر یا وب‌سایت در «جستجوی Google» آن اطلاعات را ارائه دهد. مالکان تصویر ممکن است این اطلاعات را ارائه دهند، اما اطلاعات به این موارد محدود نمی‌شود: جزئیات مربوط به اعتبار، حق نسخه‌برداری، و پروانه تصویر، به‌علاوه اطلاعات دیگر. 

درباره منابع تصویر بیشتر بدانید

جزئیات مربوط به تصویر از ۲ منبع به‌دست می‌آید:

با نحوه گزارش اطلاعات مربوط به پروانه یا حق نسخه‌برداری که فکر می‌کنید نادرست است آشنا شوید.