Quản lý bài đóng góp của bạn trên Google Tìm kiếm

Bạn có thể đóng góp mỗi khi tìm kiếm nội dung. Ví dụ: bạn có thể viết bài đánh giá khi tìm kiếm phim hoặc nhận xét khi tìm kiếm trò chơi thể thao. Bạn cũng có thể đọc và đánh giá những bài đóng góp của người khác. Sau khi đóng góp, bạn có thể tìm, chỉnh sửa hoặc xóa bài đó.

Tính năng Đóng góp trên Google Tìm kiếm hiện chưa hoạt động ở tất cả các ngôn ngữ và tất cả các vùng.

Mẹo: Đóng góp của Google Maps là riêng biệt. Truy cập trang đóng góp cho Google Maps của bạn.

Nội dung người khác nhìn thấy

Bài đóng góp của bạn ở chế độ công khai, vì vậy, mọi người đều có thể xem những gì bạn viết. Tên trên trang Giới thiệu bản thân sẽ hiển thị cùng với bài đóng góp của bạn. Bạn không thể thêm bài đóng góp ẩn danh.

Viết bài đóng góp

Trước khi đóng góp, hãy xem chính sách của Google về nội dung do người dùng đăng trên Tìm kiếm. Những bài đóng góp không tuân thủ chính sách có thể không được hiển thị.

Tìm hiểu cách:

Xem, chỉnh sửa hoặc xóa bài đóng góp của bạn

Quan trọng: Hành động xóa là vĩnh viễn. Nếu xóa một bài đóng góp, bạn sẽ không thể khôi phục bài đó.

 1. Truy cập trang đóng góp cho Google Tìm kiếm của bạn.
 2. Nhấn hoặc nhấp vào loại bài đóng góp bạn muốn thực hiện. Ví dụ: Bài đánh giá hoặc Nhận xét.
  • Cách chỉnh sửa: Bên cạnh bài đóng góp, hãy nhấn hoặc nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm sau đó Chỉnh sửa.
  • Cách xóa:
   • Một bài đóng góp: Bên cạnh bài đóng góp, nhấn hoặc nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm sau đó Xóa.
   • Tất cả bài đóng góp: Ở trên cùng, hãy nhấn hoặc nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm sau đó Xóa tất cả. Sau đó, chọn các loại bài đóng góp cần xóa rồi làm theo các bước trên màn hình.

Mẹo: Bạn cũng có thể tìm kiếm chủ đề bài đóng góp, tìm bài đóng góp rồi nhấn hoặc nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?