Theo dõi và so sánh cổ phiếu

Bạn có thể nhận được báo giá cổ phiếu, biểu đồ và tin tức tài chính theo thời gian thực với Google Finance.

Theo dõi cổ phiếu

 1. Truy cập vào Google.com.vn.
 2. Tìm kiếm cổ phiếu, chẳng hạn như "cổ phiếu của Google".
 3. Dưới tên cổ phiếu, hãy nhấn hoặc nhấp vào Theo dõi. Nếu bạn không thấy "Theo dõi", nhấn hoặc nhấp vào Dấu sao Gắn dấu sao.

Xem cổ phiếu bạn đang theo dõi

 1. Truy cập vào google.com/finance.
 2. Nhấn hoặc nhấp vào Cổ phiếu của bạn.
 3. Dưới "Cổ phiếu của bạn," hãy xem các cổ phiếu bạn theo dõi.

So sánh các cổ phiếu

 1. Truy cập vào google.com/finance.
 2. Tìm kiếm cổ phiếu.
 3. Nhấn hoặc nhấp vào So sánh .
 4. Trong hộp tìm kiếm bên dưới, hãy nhập một cổ phiếu khác. Hoặc chọn một cổ phiếu từ danh sách "Cổ phiếu liên quan".

Dừng theo dõi cổ phiếu

 1. Truy cập vào google.com/finance.
 2. Nhấn hoặc nhấp vào Cổ phiếu của bạn.
 3. Dưới cổ phiếu bạn ngừng theo dõi, hãy nhấn hoặc nhấp vào Tiếp theo.

Nhập hoặc tải danh mục đầu tư xuống

Từ tháng 1 năm 2018, nội dung Danh mục đầu tư không còn nữa. Trong một khoảng thời gian giới hạn, nếu bạn có danh mục đầu tư, thì bạn có thể nhập danh mục đó vào Google Finance mới hoặc tải xuống.

Nếu có ít hơn 50 cổ phiếu trong danh mục đầu tư, bạn sẽ tự động theo dõi tất cả các cổ phiếu đó trong Tài khoản Google mới.

Nhập danh mục đầu tư
 1. Truy cập vào google.com/finance.
 2. Nhấn hoặc nhấp vào Cổ phiếu của bạn.
 3. Bên cạnh "Cổ phiếu của bạn", hãy nhấn hoặc nhấp vào Thêm từ Danh mục đầu tư sau đó Theo dõi cổ phiếu trong danh mục đầu tư.
 4. Bên cạnh mỗi cổ phiếu bạn muốn theo dõi, hãy nhấn hoặc nhấp vào hộp.
 5. Ở trên cùng bên phải, nhấn hoặc nhấp vào Theo dõi.
 6. Quay lại google.com/finance và nhấn hoặc nhấp vào biểu tượng Tải lại Làm mới.
Tải danh mục đầu tư xuống
 1. Truy cập vào google.com/finance.
 2. Nhấn hoặc nhấp vào Cổ phiếu của bạn.
 3. Bên cạnh "Cổ phiếu của bạn", hãy nhấn hoặc nhấp vào Thêm từ Danh mục đầu tư sau đó Tải danh mục đầu tư xuống.
 4. Nhấn hoặc nhấp vào Bảng tính.
 5. Danh mục đầu tư của bạn sẽ tải xuống dưới dạng tệp CSV.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?