Thông báo

Users can now migrate Google Podcasts subscriptions to YouTube Music or to another app that supports OPML import. Learn more here

Thêm, sắp xếp hoặc chia sẻ sách

Bạn có thể sưu tầm sách và tạp chí trong thư viện cá nhân trên Google Sách.

Thêm sách vào thư viện

 1. Truy cập vào Google Sách.
 2. Nhấp vào Thư viện của tôi.
 3. Chọn một giá sách, chẳng hạn như "Sách ưa thích" hoặc "Đang đọc".
 4. Nhấp vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt sau đó Thêm bằng mã ISBN hoặc ISSN.
 5. Nhập mã ISBN hoặc ISSN của sách hoặc tạp chí bạn muốn thêm.
 6. Nhấp vào Thêm sách.

Thêm sách bạn đã xem

 1. Ở đầu màn hình, hãy di chuột tới Thêm vào thư viện của tôi.
 2. Nhấp vào một giá sách.

Xóa sách khỏi thư viện của bạn

 1. Truy cập vào Google Sách.
 2. Nhấp vào Thư viện của tôi.
 3. Nhấp vào tiêu đề giá sách có sách hoặc tạp chí mà bạn muốn xóa.
 4. Dưới sách hoặc tạp chí đó, hãy nhấp vào Xóa.
 5. Xác nhận quyết định xóa.

Sắp xếp sách của bạn trong các giá sách

Bạn có thể có nhiều giá sách trong thư viện của mình. Một số giá sách đã được tạo sẵn. Tuy nhiên, bạn có thể thêm giá sách.

Tạo giá sách
 1. Truy cập vào Google Sách.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào Đăng nhập.
 3. Nhấp vào Thư viện của tôi.
 4. Ở bên trái, hãy nhấp vào Giá sách mới.
 5. Nhập tên.
 6. Không bắt buộc: Nếu bạn không muốn người khác nhìn thấy giá sách này, hãy chọn Chuyển thành riêng tư.
 7. Nhấp vào Tạo giá sách
Xóa giá sách

Bạn có thể xóa giá sách mà mình đã tạo. Khi bạn xóa giá sách, những nội dung bên trong như sách, nhãn và ghi chú cũng sẽ được xóa.

 1. Truy cập vào Google Sách.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào Đăng nhập.
 3. Nhấp vào Thư viện của tôi.
 4. Chọn giá sách bạn muốn xóa.
 5. Nhấp vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt sau đó Xóa giá sách.
 6. Xác nhận quyết định xóa.

Chia sẻ sách trong thư viện của bạn

Bạn có thể cài đặt chế độ công khai cho giá sách trong thư viện của mình để mọi người có thể xem.

 1. Truy cập vào Google Sách.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào Đăng nhập.
 3. Nhấp vào Thư viện của tôi.
 4. Ở bên trái, nếu bạn thấy câu "Hồ sơ trên Google của bạn không được liên kết đến Sách", thì hãy nhấp vào nút Hiển thị hồ sơ của tôi bên cạnh dữ liệu công khai của tôi trên Sách.
 5. Ở bên trái, hãy nhấp vào một giá sách.
 6. Nhấp vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt sau đó Chỉnh sửa thuộc tính.
 7. Bên cạnh "Chế độ hiển thị", hãy nhấp vào Công khai.
 8. Nhấp vào Lưu.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính