Xem hoặc xóa hoạt động trong ứng dụng Google

Khi bạn dùng ứng dụng Google, hệ thống sẽ lưu một số hoạt động bạn thực hiện vào Tài khoản Google của bạn. Bạn có thể xem và xóa những hoạt động này trong trang Hoạt động của tôi cũng như ngừng lưu hầu hết các hoạt động bất cứ lúc nào.

Xóa từng mục một

  1. Truy cập vào trang Hoạt động của tôi. Bạn có thể nhận được yêu cầu đăng nhập vào Tài khoản Google của mình.
  2. Tại mục bạn muốn xóa, hãy chọn biểu tượng Thêm Thêm sau đó Xóa.

Xóa hoạt động trong một ngày hoặc một khoảng thời gian nhất định

  1. Truy cập vào trang Hoạt động của tôi. Bạn có thể nhận được yêu cầu đăng nhập vào Tài khoản Google của mình.
  2. Nhấn vào biểu tượng Trình đơn Menu sau đó Xóa hoạt động theo.
  3. Chọn ngày hoặc phạm vi ngày.
  4. Chọn Xóa.

Xóa tất cả hoạt động

  1. Truy cập vào trang Hoạt động của tôi. Bạn có thể nhận được yêu cầu đăng nhập vào Tài khoản Google của mình.
  2. Nhấn vào biểu tượng Trình đơn Menu sau đó Xóa hoạt động theo.
  3. Bên dưới tùy chọn "Xóa theo ngày", hãy chọn biểu tượng Mũi tên xuống Mũi tên xuống sau đó Từ trước đến nay.
  4. Chọn Xóa.

Các trang liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?