Xóa hoạt động của bạn

Khi bạn sử dụng các trang web, ứng dụng và dịch vụ của Google, một số hoạt động sẽ được lưu trong Tài khoản Google của bạn. Bạn có thể xem và xóa hoạt động này trong trang Hoạt động của tôi cũng như ngừng lưu hầu hết hoạt động bất cứ lúc nào.

Xóa tất cả hoạt động

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào trang myactivity.google.com.
 2. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấp vào biểu tượng Trình đơn Menu sau đó Xóa hoạt động theo.
 3. Bên dưới mục "Xóa hoạt động", hãy nhấp vào Từ trước đến nay.
 4. Nhấp vào Tiếp theo sau đó Xóa.

Xóa các mục hoạt động riêng lẻ

Ví dụ: các mục này có thể bao gồm nội dung bạn đã tìm kiếm trên Google hoặc trang web bạn đã truy cập trên Chrome:
 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào trang myactivity.google.com.
 2.  Ở trên cùng bên trái, hãy nhấp vào biểu tượng Trình đơn Menu sau đó  Chế độ xem mục.
 3. Di chuyển xuống phần hoạt động của bạn.
 4. Tìm mục bạn muốn xóa. Bạn có thể tìm mục bằng một số cách, bao gồm:
  • Duyệt theo ngày.
  • Tìm kiếm hoặc sử dụng bộ lọc.
 5. Trên mục bạn muốn xóa, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm sau đó Xóa

Xóa các mục liên quan

Lưu ý: Tất cả hoạt động tương tự có thể không được nhóm với nhau.
 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào trang myactivity.google.com.
 2. Di chuyển xuống phần hoạt động.
 3. Tìm nhóm hoạt động bạn muốn xóa. Bạn có thể tìm nhóm theo một số cách, bao gồm:
  • Duyệt theo ngày. (Nếu bạn không nhìn thấy các nhóm mục:  Ở trên cùng bên trái, hãy nhấp vào biểu tượng Trình đơn Menu  sau đó Chế độ xem nhóm.)
  • Tìm kiếm một cụm từ hoặc sử dụng bộ lọc.
  • Tìm hoạt động theo ngày hoặc sản phẩm.
 4. Ở đầu một nhóm, hãy chọn biểu tượng Thêm Thêm sau đó Xóa.

Xóa hoạt động theo ngày hoặc sản phẩm

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào trang myactivity.google.com.
 2. Di chuyển xuống phần hoạt động của bạn
 3. Chọn mục Lọc theo ngày và sản phẩm.
 4. Từ đây, bạn có thể:
  • Thêm phạm vi ngày. Sau đó, nhấn vào Áp dụng.
  • Chọn sản phẩm của Google mà bạn muốn đưa vào bộ lọc. Nhấn vào Áp dụng. (Lưu ý: Một số sản phẩm của Google không lưu hoạt động trên trang Hoạt động của tôi.)
 5. Để xóa hoạt động, bên cạnh thanh tìm kiếm, hãy chọn biểu tượng Thêm Thêm.
  • Để xóa một số mục nhất định: Nhấn vào Chế độ xem mục. Bên cạnh mục bạn muốn xóa, hãy chọn biểu tượng  Thêm Thêm sau đó Xóa Xóa.
  • Để xóa tất cả mục: Chọn Xóa kết quả.

Tự động xóa hoạt động

Bạn có thể tự động xóa một số hoạt động trong Tài khoản Google của mình.

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào Tài khoản Google của bạn.
 2. Trong bảng điều hướng trên cùng bên trái, hãy nhấp vào mục Dữ liệu và cá nhân hóa.
 3. Trong phần "Kiểm soát hoạt động", hãy nhấp vào mục Quản lý các tùy chọn kiểm soát hoạt động của bạn.
 4. Bên dưới phần “Hoạt động trên web và ứng dụng”, “Lịch sử hoạt động trên YouTube” hoặc “Nhật ký vị trí”, hãy nhấp vào mục Xóa tự động.
 5. Nhấp vào nút tương ứng với thời gian bạn muốn lưu giữ hoạt động của mình rồi nhấn vào sau đó Tiếp theo sau đó Xác nhận để lưu lựa chọn của bạn.

Lưu ý: Một số hoạt động có thể hết hạn sớm hơn khung thời gian bạn chọn.

Xóa hoạt động ở các nơi khác

Hoạt động của bạn có thể được lưu ở nơi khác ngoài Hoạt động của tôi. Ví dụ: nếu bạn đã bật Lịch sử vị trí, thì hoạt động đó được lưu vào Dòng thời gian trên Maps của bạn. Bạn có thể xóa hầu hết hoạt động đã lưu ở những nơi đó.

Xóa hoạt động khác đã lưu vào tài khoản của bạn

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào trang myactivity.google.com.
 2. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấp vào biểu tượng Trình đơn Menu sau đó Hoạt động khác trên Google.
 3. Từ đây, bạn có thể:
 • Xóa hoạt động nhất định: Bên dưới hoạt động muốn xóa, chọn Xóa.
 • Chuyển đến đúng vị trí cần xóa hoạt động: Bên dưới hoạt động, chọn Truy cập.

Xóa hoạt động trên trình duyệt

Hoạt động bạn đã thực hiện có thể được lưu trong trình duyệt của bạn, ngay cả khi bạn xóa khỏi trang Hoạt động của tôi.

Dừng lưu hoạt động

Bạn có thể kiểm soát hầu hết thông tin được hiển thị trong Hoạt động của tôi.

 1. Truy cập vào Tài khoản Google của bạn.
 2. Trên bảng điều hướng bên trái, nhấp vào Dữ liệu và cá nhân hóa.
 3. Trong phần "Kiểm soát hoạt động", nhấn vào Quản lý tùy chọn kiểm soát hoạt động của bạn.
 4. Tắt hoạt động bạn không muốn lưu.

Lưu ý: Hoạt động của tôi không bao gồm toàn bộ hoạt động.

Dừng lưu hoạt động tạm thời

Bạn có thể tìm kiếm và duyệt web ở chế độ riêng tư.

Lưu ý: Nếu bạn đăng nhập vào Tài khoản Google của mình trong một cửa sổ duyệt web ở chế độ riêng tư, thì hoạt động tìm kiếm của bạn có thể được lưu trữ trong tài khoản đó.

Khắc phục vấn đề

Các hoạt động đã xóa vẫn xuất hiện trong trang Hoạt động của tôi

 • Hãy đảm bảo rằng thiết bị đã kết nối với Internet. Nếu bạn xóa các mục khỏi Hoạt động của tôi trên một thiết bị, thì chúng vẫn có thể xuất hiện trên một thiết bị bất kỳ không nối mạng. Khi thiết bị đó kết nối với Internet, các mục này sẽ bị xóa.
 • Xóa bộ nhớ đệm và cookie.

Hoạt động của bạn bị xóa như thế nào

Khi bạn sử dụng các trang web, ứng dụng và dịch vụ của Google, một số hoạt động sẽ được lưu trong Tài khoản Google của bạn. Hầu hết các dữ liệu này được lưu giữ cho đến khi bạn xóa, chẳng hạn như khi bạn xóa theo cách thủ công hoặc đặt khoảng thời gian để hệ thống tự động xóa dữ liệu đó trong trang Hoạt động của tôi. Một số dữ liệu có thể hết hạn sớm hơn thời gian này.

Khi bạn xóa dữ liệu, chúng tôi tuân theo chính sách để loại bỏ toàn bộ dữ liệu đó khỏi tài khoản của bạn một cách an toàn. Đầu tiên, hoạt động bị xóa sẽ ngay lập tức bị loại bỏ khỏi chế độ xem và không còn được sử dụng để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên Google. Sau đó, chúng tôi bắt đầu một quy trình được thiết kế để xóa hoàn toàn dữ liệu khỏi các hệ thống lưu trữ của chúng tôi một cách an toàn.

Ngay cả khi hoạt động bị xóa, một số dữ liệu về việc bạn sử dụng các dịch vụ của Google vẫn có thể được lưu giữ trong suốt thời gian tồn tại của Tài khoản Google của bạn. Ví dụ: Sau khi bạn xóa một nội dung tìm kiếm khỏi trang Hoạt động của tôi, tài khoản của bạn sẽ lưu trữ thực tế là bạn đã tìm kiếm thứ gì đó, nhưng không lưu nội dung cụ thể mà bạn đã tìm kiếm.

Đôi khi, chúng tôi giữ lại một số thông tin nhất định trong một thời gian kéo dài để đáp ứng nhu cầu kinh doanh cụ thể hoặc tuân thủ yêu cầu pháp lý. Khi bạn xóa Tài khoản Google của mình, phần lớn thông tin này cũng sẽ bị xóa.

Tìm hiểu thêm về dữ liệu chúng tôi giữ lại và lý do.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?