Xóa hoạt động của bạn

Khi bạn sử dụng các trang web, ứng dụng và dịch vụ của Google, một số hoạt động sẽ được lưu trong Tài khoản Google của bạn. Bạn có thể xem và xóa hoạt động này trong trang Hoạt động của tôi cũng như ngừng lưu hầu hết hoạt động bất cứ lúc nào.

Xóa hoạt động theo cách thủ công

Xóa tất cả hoạt động

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Gmail Gmail. Nhấn vào biểu tượng Trình đơn Menu sau đó Cài đặt sau đó tài khoản của bạn sau đó Quản lý Tài khoản Google của bạn. Nếu bạn không sử dụng Gmail, hãy truy cập trang myaccount.google.com.
 2. Ở trên cùng, hãy nhấn vào Dữ liệu và cá nhân hóa.
 3. Trong phần "Hoạt động và dòng thời gian", hãy nhấn vào  Hoạt động của tôi. 
 4. Ở trên cùng bên phải của trang, nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm sau đó Xóa hoạt động theo.
 5. Bên dưới "Xóa theo ngày", hãy nhấn vào Mũi tên xuống Mũi tên xuống sau đó Từ trước đến nay.
 6. Nhấn vào Xóa.

Xóa các mục hoạt động riêng lẻ

Ví dụ: các mục này có thể bao gồm nội dung bạn đã tìm kiếm trên Google hoặc trang web bạn đã truy cập trên Chrome:

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Gmail Gmail. Nhấn vào biểu tượng Trình đơn Menu sau đó Cài đặt sau đó tài khoản của bạn sau đó Quản lý Tài khoản Google của bạn. Nếu bạn không sử dụng Gmail, hãy truy cập trang myaccount.google.com.
 2. Ở trên cùng, hãy nhấn vào Dữ liệu và cá nhân hóa.
 3. Trong phần "Hoạt động và dòng thời gian", hãy nhấn vào  Hoạt động của tôi. 
 4. Tìm mục bạn muốn xóa. Bạn có thể tìm mục bằng một số cách, bao gồm:
  • Duyệt theo ngày. Ở trên cùng bên phải của trang, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm sau đó Chế độ xem mục.
  • Tìm kiếm hoặc sử dụng bộ lọc.
 5. Trên mục bạn muốn xóa, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm sau đó Xóa.

Xóa các mục liên quan

Lưu ý: Không phải mọi hoạt động tương tự đều được nhóm với nhau.

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Gmail Gmail. Nhấn vào biểu tượng Trình đơn Menu sau đó Cài đặt sau đó tài khoản của bạn sau đó Quản lý Tài khoản Google của bạn. Nếu bạn không sử dụng Gmail, hãy truy cập trang myaccount.google.com.
 2. Ở trên cùng, hãy nhấn vào Dữ liệu và cá nhân hóa.
 3. Trong phần "Hoạt động và dòng thời gian", hãy nhấn vào  Hoạt động của tôi. 
 4. Tìm nhóm hoạt động bạn muốn xóa. Bạn có thể tìm nhóm theo một số cách, bao gồm:
  • Duyệt theo ngày. (Nếu bạn không nhìn thấy các nhóm chứa các mục, hãy làm như sau: Ở trên cùng bên phải của trang, nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm sau đó Chế độ xem nhóm.)
  • Ở gần đầu trang, tìm kiếm một cụm từ hoặc sử dụng bộ lọc.
  • Tìm hoạt động theo ngày hoặc sản phẩm.
 5. Ở đầu một nhóm, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm sau đó Xóa.

Xóa hoạt động theo ngày hoặc sản phẩm

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Gmail Gmail. Nhấn vào biểu tượng Trình đơn Menu sau đó Cài đặt sau đó tài khoản của bạn sau đó Quản lý Tài khoản Google của bạn. Nếu bạn không sử dụng Gmail, hãy truy cập trang myaccount.google.com.
 2. Ở trên cùng, hãy nhấn vào Dữ liệu và cá nhân hóa.
 3. Trong phần "Hoạt động và dòng thời gian", hãy nhấn vào Hoạt động của tôi. 
 4. Ở gần đầu trang, hãy nhấn vào Lọc theo ngày và sản phẩm.
 5. Từ đây, bạn có thể:
  • Thêm phạm vi ngày.
  • Chọn sản phẩm của Google mà bạn muốn bao gồm. (Lưu ý: Một số sản phẩm của Google không lưu hoạt động trong Hoạt động của tôi.)
 6. Ở đầu trang, hãy nhấn vào biểu tượng Tìm kiếm Tìm kiếm.
 7. Để xóa hoạt động, bên cạnh thanh tìm kiếm, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm.
  • Để xóa một số mục nhất định: Nhấn vào Chọn rồi nhấn vào các mục bạn muốn xóa. Sau đó, nhấn vào biểu tượng Xóa Xóa ở trên cùng bên phải.
  • Để xóa tất cả các mục: Nhấn vào Xóa kết quả.

Tự động xóa hoạt động

Bạn có thể tự động xóa một số hoạt động trong Tài khoản Google của mình.

 1. ​Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Gmail Gmail. Nhấn vào biểu tượng Trình đơn Menu sau đó Cài đặt sau đó tài khoản của bạn sau đó Quản lý Tài khoản Google của bạn. Nếu bạn không sử dụng Gmail, hãy truy cập trang myaccount.google.com.
 2. Ở trên cùng, hãy nhấn vào Dữ liệu và cá nhân hóa.
 3. Trong phần "Kiểm soát hoạt động," nhấn vào Hoạt động trên web và ứng dụng hoặc Lịch sử hoạt động trên YouTube sau đó Quản lý hoạt động.
 4. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm sau đó Giữ lại hoạt động trong.
 5. Nhấn vào tùy chọn tương ứng với thời gian bạn muốn lưu giữ hoạt động của mình rồi nhấn vào sau đó Tiếp theo Xác nhận để lưu lựa chọn của bạn.

Lưu ý: Một số hoạt động có thể hết hạn sớm hơn khung thời gian bạn chọn.

Xóa hoạt động ở các nơi khác

Hoạt động của bạn có thể được lưu ở nơi khác ngoài Hoạt động của tôi. Ví dụ: nếu bạn đã bật Lịch sử vị trí, thì hoạt động đó được lưu vào Dòng thời gian trên Maps của bạn. Bạn có thể xóa hầu hết hoạt động đã lưu ở những nơi đó.

Xóa hoạt động khác đã lưu vào tài khoản của bạn

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Gmail Gmail. Nhấn vào biểu tượng Trình đơn Menu sau đó Cài đặt sau đó tài khoản của bạn sau đó Quản lý Tài khoản Google của bạn. Nếu bạn không sử dụng Gmail, hãy truy cập trang myaccount.google.com.
 2. Ở trên cùng, hãy nhấn vào Dữ liệu và cá nhân hóa.
 3. Trong phần "Hoạt động và dòng thời gian", hãy nhấn vào  Hoạt động của tôi. 
 4. Ở trên cùng bên phải của trang, nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm sau đó Hoạt động khác trên Google.
 5. Từ đây, bạn có thể:
  • Xóa một số hoạt động nhất định: Bên dưới hoạt động muốn xóa, nhấn vào Xóa.
  • Chuyển đến đúng vị trí cần xóa hoạt động: Bên dưới hoạt động, nhấn vào Truy cập hoặc Xem.

Xóa hoạt động trên trình duyệt

Hoạt động bạn đã thực hiện có thể được lưu trong trình duyệt của bạn, ngay cả khi bạn xóa khỏi trang Hoạt động của tôi.

Xóa các nội dung tìm kiếm trên ứng dụng Google khỏi thiết bị

Nếu bạn sử dụng ứng dụng Google trên iPhone hoặc iPad, những điều sau có thể xảy ra:

Xóa các nội dung tìm kiếm gần đây

Để xóa các nội dung tìm kiếm gần đây hiển thị bên dưới thanh tìm kiếm, hãy thực hiện theo các bước sau:

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Google Ứng dụng Google.
 2. Nhấn vào thanh tìm kiếm sau đó Xem tất cả.
 3. Tìm nội dung tìm kiếm mà bạn muốn xóa, sau đó trượt sang bên trái.
 4. Nhấn vào Xóa.

Xóa tất cả nội dung tìm kiếm trước đây

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Google Ứng dụng Google.
 2. Nhấn vào thanh tìm kiếm sau đó Xem tất cả.
 3. Nhấn vào Xóa tất cả sau đó Xóa lịch sử trên thiết bị.

Dừng lưu các nội dung tìm kiếm

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Google Google Tìm kiếm.
 2. Ở dưới cùng bên phải, nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm sau đó Bật chế độ ẩn danh. Thao tác này cũng ngăn nội dung tìm kiếm gần đây hiển thị bên dưới thanh tìm kiếm.

Tìm hiểu cách tìm kiếm và duyệt web ở chế độ riêng tư.

Dừng lưu hoạt động

Bạn có thể kiểm soát hầu hết thông tin được hiển thị trong Hoạt động của tôi.

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Gmail Gmail. Nhấn vào biểu tượng Trình đơn Menu sau đó Cài đặt sau đó tài khoản của bạn sau đó Quản lý Tài khoản Google của bạn. Nếu bạn không sử dụng Gmail, hãy truy cập trang myaccount.google.com.
 2. Ở trên cùng, hãy nhấn vào Dữ liệu và cá nhân hóa.
 3. Trong phần "Kiểm soát hoạt động", nhấn vào Quản lý tùy chọn kiểm soát hoạt động của bạn.
 4. Tắt hoạt động bạn không muốn lưu.

Lưu ý: Hoạt động của tôi không bao gồm toàn bộ hoạt động.

Dừng lưu hoạt động tạm thời

Bạn có thể tìm kiếm và duyệt web ở chế độ riêng tư.

Lưu ý: Nếu bạn đăng nhập vào Tài khoản Google của mình trong một cửa sổ duyệt web ở chế độ riêng tư, thì hoạt động tìm kiếm của bạn có thể được lưu trữ trong tài khoản đó.

Khắc phục sự cố

Các hoạt động đã xóa vẫn xuất hiện trong trang Hoạt động của tôi

 • Hãy chắc chắn rằng thiết bị được kết nối Internet. Nếu bạn xóa các mục khỏi Hoạt động của tôi trên một thiết bị, thì chúng vẫn có thể xuất hiện trên một thiết bị bất kỳ không nối mạng. Khi thiết bị đó kết nối với Internet, các mục này sẽ bị xóa.
 • Xóa bộ nhớ đệm và cookie.

Hoạt động của bạn bị xóa như thế nào

Khi bạn sử dụng các trang web, ứng dụng và dịch vụ của Google, một số hoạt động sẽ được lưu trong Tài khoản Google của bạn. Hầu hết các dữ liệu này được lưu giữ cho đến khi bạn xóa, chẳng hạn như khi bạn xóa theo cách thủ công hoặc đặt khoảng thời gian để hệ thống tự động xóa dữ liệu đó trong trang Hoạt động của tôi. Một số dữ liệu có thể hết hạn sớm hơn thời gian này.

Khi bạn xóa dữ liệu, chúng tôi tuân theo chính sách để loại bỏ toàn bộ dữ liệu đó khỏi tài khoản của bạn một cách an toàn. Đầu tiên, hoạt động bị xóa sẽ ngay lập tức bị loại bỏ khỏi chế độ xem và không còn được sử dụng để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên Google. Sau đó, chúng tôi bắt đầu một quy trình được thiết kế để xóa hoàn toàn dữ liệu khỏi các hệ thống lưu trữ của chúng tôi một cách an toàn.

Ngay cả khi hoạt động bị xóa, một số dữ liệu về việc bạn sử dụng các dịch vụ của Google vẫn có thể được lưu giữ trong suốt thời gian tồn tại của Tài khoản Google của bạn. Ví dụ: Sau khi bạn xóa một nội dung tìm kiếm khỏi trang Hoạt động của tôi, tài khoản của bạn sẽ lưu trữ thực tế là bạn đã tìm kiếm thứ gì đó, nhưng không lưu nội dung cụ thể mà bạn đã tìm kiếm.

Đôi khi, chúng tôi giữ lại một số thông tin nhất định trong một thời gian kéo dài để đáp ứng nhu cầu kinh doanh cụ thể hoặc tuân thủ yêu cầu pháp lý. Khi bạn xóa Tài khoản Google của mình, phần lớn thông tin này cũng sẽ bị xóa.

Tìm hiểu thêm về dữ liệu chúng tôi giữ lại và lý do.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?