Xóa hoạt động của bạn

Khi bạn sử dụng các trang web, ứng dụng và dịch vụ của Google, một số hoạt động sẽ được lưu trong Tài khoản Google của bạn. Bạn có thể xem và xóa hoạt động này trong trang Hoạt động của tôi cũng như ngừng lưu hầu hết hoạt động bất cứ lúc nào.

Xóa hoạt động theo cách thủ công

Xóa tất cả hoạt động

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Gmail Gmail. Nhấn vào biểu tượng Menu Menu sau đó Cài đặt sau đó tài khoản của bạn sau đó Quản lý Tài khoản Google của bạn. Nếu bạn không sử dụng Gmail, hãy truy cập trang myaccount.google.com.
 2. Ở trên cùng, hãy nhấn vào Dữ liệu và cá nhân hóa.
 3. Trong phần "Hoạt động và dòng thời gian", nhấn vào Hoạt động của tôi
 4. Ở trên cùng bên phải của trang, nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm sau đó Xóa hoạt động theo.
 5. Bên dưới "Xóa theo ngày", hãy nhấn vào Mũi tên xuống Mũi tên xuống sau đó Từ trước đến nay.
 6. Nhấn vào Xóa.

Xóa các mục hoạt động riêng lẻ

Ví dụ: các mục này có thể bao gồm nội dung bạn đã tìm kiếm trên Google hoặc trang web bạn đã truy cập trên Chrome:

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Gmail Gmail. Nhấn vào biểu tượng Menu Menu sau đó Cài đặt sau đó tài khoản của bạn sau đó Quản lý Tài khoản Google của bạn. Nếu bạn không sử dụng Gmail, hãy truy cập trang myaccount.google.com.
 2. Ở trên cùng, hãy nhấn vào Dữ liệu và cá nhân hóa.
 3. Trong phần "Hoạt động và dòng thời gian", nhấn vào Hoạt động của tôi
 4. Tìm mục bạn muốn xóa. Bạn có thể tìm mục bằng một số cách, bao gồm:
  • Duyệt theo ngày. Ở trên cùng bên phải của trang, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm sau đó Chế độ xem mục.
  • Tìm kiếm hoặc sử dụng bộ lọc.
 5. Trên mục bạn muốn xóa, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm sau đó Xóa.

Xóa các mục liên quan

Lưu ý: Tất cả hoạt động tương tự có thể không được nhóm với nhau.

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Gmail Gmail. Nhấn vào biểu tượng Menu Menu sau đó Cài đặt sau đó tài khoản của bạn sau đó Quản lý Tài khoản Google của bạn. Nếu bạn không sử dụng Gmail, hãy truy cập trang myaccount.google.com.
 2. Ở trên cùng, hãy nhấn vào Dữ liệu và cá nhân hóa.
 3. Trong phần "Hoạt động và dòng thời gian", nhấn vào Hoạt động của tôi
 4. Tìm nhóm hoạt động bạn muốn xóa. Bạn có thể tìm nhóm theo một số cách, bao gồm:
  • Duyệt theo ngày. (Nếu bạn không nhìn thấy các nhóm chứa các mục, hãy làm như sau: Ở trên cùng bên phải của trang, nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm sau đó Chế độ xem nhóm.)
  • Ở gần đầu trang, tìm kiếm một cụm từ hoặc sử dụng bộ lọc.
  • Tìm hoạt động theo ngày hoặc sản phẩm.
 5. Ở đầu một nhóm, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm sau đó Xóa.

Xóa hoạt động theo ngày hoặc sản phẩm

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Gmail Gmail. Nhấn vào biểu tượng Menu Menu sau đó Cài đặt sau đó tài khoản của bạn sau đó Quản lý Tài khoản Google của bạn. Nếu bạn không sử dụng Gmail, hãy truy cập trang myaccount.google.com.
 2. Ở trên cùng, hãy nhấn vào Dữ liệu và cá nhân hóa.
 3. Trong phần "Hoạt động và dòng thời gian", nhấn vào Hoạt động của tôi
 4. Ở gần đầu trang, nhấn vào Lọc theo ngày và sản phẩm.
 5. Từ đây, bạn có thể:
  • Thêm phạm vi ngày.
  • Chọn sản phẩm của Google mà bạn muốn bao gồm. (Lưu ý: Một số sản phẩm của Google không lưu hoạt động trong trang Hoạt động của tôi.)
 6. Ở đầu trang, nhấn vào biểu tượng Tìm kiếm Tìm kiếm.
 7. Để xóa hoạt động, bên cạnh thanh tìm kiếm, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm.
  • Để xóa một số mục nhất định: Nhấn vào Chọn rồi nhấn vào các mục bạn muốn xóa. Sau đó, nhấn vào biểu tượng Xóa Xóa ở trên cùng bên phải.
  • Để xóa tất cả các mục: Nhấn vào Xóa kết quả.

Tự động xóa hoạt động

Bạn có thể tự động xóa một số hoạt động trong Tài khoản Google của mình.

 1. ​Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Gmail Gmail. Nhấn vào biểu tượng Menu Menu sau đó Cài đặt sau đó tài khoản của bạn sau đó Quản lý Tài khoản Google của bạn. Nếu bạn không sử dụng Gmail, hãy truy cập trang myaccount.google.com.
 2. Ở trên cùng, hãy nhấn vào Dữ liệu và cá nhân hóa.
 3. Trong phần "Kiểm soát hoạt động", nhấn vào Hoạt động web và ứng dụng sau đó Quản lý hoạt động.
 4. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm sau đó Giữ lại hoạt động trong.
 5. Nhấn vào tùy chọn tương ứng với thời gian bạn muốn lưu giữ hoạt động của mình rồi nhấn vào sau đó Tiếp theo sau đó Xác nhận để lưu lựa chọn của bạn.

Lưu ý: Một số hoạt động có thể hết hạn sớm hơn khung thời gian bạn chọn.

Xóa hoạt động ở các nơi khác

Hoạt động của bạn có thể được lưu ở nơi khác ngoài trang Hoạt động của tôi. Ví dụ: nếu bạn đã bật Lịch sử vị trí, thì hoạt động đó được lưu vào Dòng thời gian trên Maps của bạn. Bạn có thể xóa hầu hết hoạt động đã lưu ở những nơi đó.

Xóa hoạt động khác đã lưu vào tài khoản của bạn

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Gmail Gmail. Nhấn vào biểu tượng Menu Menu sau đó Cài đặt sau đó tài khoản của bạn sau đó Quản lý Tài khoản Google của bạn. Nếu bạn không sử dụng Gmail, hãy truy cập trang myaccount.google.com.
 2. Ở trên cùng, hãy nhấn vào Dữ liệu và cá nhân hóa.
 3. Trong phần "Hoạt động và dòng thời gian", nhấn vào Hoạt động của tôi
 4. Ở trên cùng bên phải của trang, nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm sau đó Hoạt động khác trên Google.
 5. Từ đây, bạn có thể:
  • Xóa một số hoạt động nhất định: Bên dưới hoạt động muốn xóa, hãy nhấn vào Xóa.
  • Chuyển đến đúng vị trí cần xóa hoạt động: Bên dưới hoạt động, nhấn vào Truy cập hoặc Xem.

Xóa hoạt động trên trình duyệt

Hoạt động bạn đã thực hiện có thể được lưu trong trình duyệt của bạn, ngay cả khi bạn xóa khỏi trang Hoạt động của tôi.

Xóa các nội dung tìm kiếm trên ứng dụng Google khỏi thiết bị

Nếu bạn sử dụng ứng dụng Google trên iPhone hoặc iPad, những điều sau có thể xảy ra:

 • Hoạt động của bạn có thể được lưu vào thiết bị, ngay cả khi bạn xóa khỏi trang Hoạt động của tôi.
 • Hoạt động bạn xóa trong ứng dụng Google có thể không bị xóa khỏi trang Hoạt động của tôi.

Xóa các nội dung tìm kiếm gần đây

Để xóa các nội dung tìm kiếm gần đây hiển thị bên dưới thanh tìm kiếm, hãy thực hiện theo các bước sau:

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Google Ứng dụng Google.
 2. Nhấn vào thanh tìm kiếm sau đó Xem tất cả.
 3. Tìm nội dung tìm kiếm mà bạn muốn xóa, sau đó vuốt nội dung đó sang bên trái.
 4. Nhấn vào Xóa.

Xóa tất cả nội dung tìm kiếm trước đây

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Google Ứng dụng Google.
 2. Nhấn vào thanh tìm kiếm sau đó Xem tất cả.
 3. Nhấn vào Xóa tất cả sau đó Xóa lịch sử trên thiết bị.

Dừng lưu các nội dung tìm kiếm

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Google Ứng dụng Google.
 2. Ở trên cùng bên trái, nhấn vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt.
 3. Trong phần "Quyền riêng tư", hãy nhấn vào Lịch sử.
 4. Tắt Lịch sử trên thiết bị. (Lưu ý: Thao tác này cũng ngăn nội dung tìm kiếm gần đây hiển thị bên dưới thanh tìm kiếm.)

Dừng lưu hoạt động

Bạn có thể kiểm soát hầu hết thông tin được hiển thị trong Hoạt động của tôi.

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Gmail Gmail. Nhấn vào biểu tượng Menu Menu sau đó Cài đặt sau đó tài khoản của bạn sau đó Quản lý Tài khoản Google của bạn. Nếu bạn không sử dụng Gmail, hãy truy cập trang myaccount.google.com.
 2. Ở trên cùng, hãy nhấn vào Dữ liệu và cá nhân hóa.
 3. Trong phần "Kiểm soát hoạt động", nhấn vào Quản lý tùy chọn kiểm soát hoạt động của bạn.
 4. Tắt hoạt động bạn không muốn lưu.

Lưu ý: Hoạt động của tôi không bao gồm toàn bộ hoạt động.

Dừng lưu hoạt động tạm thời

Bạn có thể tìm kiếm và duyệt web ở chế độ riêng tư.

Lưu ý: Nếu bạn đăng nhập vào Tài khoản Google của mình trong một cửa sổ duyệt web ở chế độ riêng tư, thì hoạt động tìm kiếm của bạn có thể được lưu trữ trong tài khoản đó.

Khắc phục vấn đề

Các hoạt động đã xóa hiển thị trong trang Hoạt động của tôi

 • Hãy chắc chắn rằng thiết bị được kết nối Internet. Nếu bạn xóa các mục khỏi Hoạt động của tôi trên một thiết bị, thì chúng vẫn có thể xuất hiện trên một thiết bị bất kỳ không nối mạng. Khi thiết bị đó kết nối với Internet, các mục này sẽ bị xóa.
 • Xóa bộ nhớ đệm và cookie.

Dữ liệu về việc bạn sử dụng sản phẩm và dịch vụ

Khi bạn sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của Google, một số dữ liệu của bạn sẽ được lưu trong Tài khoản Google của bạn. Dữ liệu này bao gồm cả thời điểm và cách thức bạn sử dụng các tính năng nhất định. 

Ngay cả khi bạn xóa các chi tiết của hoạt động hoặc một số mục khác, việc bạn sử dụng các sản phẩm và dịch vụ vẫn được lưu. Ví dụ: Sau khi bạn xóa một nội dung tìm kiếm khỏi mục Hoạt động của tôi, tài khoản của bạn sẽ lưu trữ thực tế là bạn đã tìm kiếm thứ gì đó, nhưng không lưu nội dung cụ thể mà bạn đã tìm kiếm.

Chính sách quyền riêng tư của Google giải thích cách Google sử dụng dữ liệu này. Dữ liệu này giúp Google làm những việc như:

 • Ngăn chặn spam và các hành vi lạm dụng
 • Cải thiện sản phẩm và dịch vụ, đồng thời phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới
 • Hiểu được các sản phẩm và tính năng khác nhau ảnh hưởng lẫn nhau như thế nào
 • Nhận thông tin chi tiết về doanh nghiệp, như số lượng người sử dụng một số sản phẩm hoặc tính năng nhất định và thời lượng sử dụng

Chúng tôi lưu trữ dữ liệu này đến chừng nào dữ liệu vẫn có liên quan để đáp ứng các trường hợp sử dụng như ở trên. Nếu bạn xóa tài khoản của mình, dữ liệu này sẽ bị xóa khỏi tài khoản.

Tìm hiểu thêm về dữ liệu Google thu thập và lý do thu thập.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?