Xóa tìm kiếm và các hoạt động khác

Bạn có thể xóa các tìm kiếm trước đây, lịch sử duyệt web hoặc hoạt động khác khỏi Tài khoản Google. Bạn nắm quyền kiểm soát những gì được lưu trữ trong Hoạt động của tôi và bạn có thể dừng lưu hầu hết hoạt động bất cứ lúc nào. Hãy tìm hiểu thêm về Hoạt động của tôi và những gì được lưu ở đó.

Xóa các mục trong Hoạt động của tôi

Xóa tất cả hoạt động

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào Tài khoản Google của bạn.
 2. Trong bảng điều hướng trên cùng bên trái, nhấp vào mục Dữ liệu và cá nhân hóa.
 3. Trên bảng Hoạt động và dòng thời gian, hãy nhấp vào Hoạt động của tôi.
 4. Ở trên cùng bên phải của trang, nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm.
 5. Nhấp vào Xóa hoạt động theo.
 6. Bên dưới mục "Xóa theo ngày", hãy nhấp vào Mũi tên xuống Mũi tên xuống và chọn Từ trước đến nay.
 7. Nhấp vào Xóa.

Xóa các mục hoạt động riêng lẻ

Ví dụ: các mục này có thể bao gồm lượt tìm kiếm bạn đã thực hiện trên Google hoặc trang web bạn đã truy cập trên Chrome:
 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào Tài khoản Google của bạn.
 2. Trong bảng điều hướng trên cùng bên trái, nhấp vào mục Dữ liệu và cá nhân hóa.
 3. Trên bảng Hoạt động và dòng thời gian, hãy nhấp vào Hoạt động của tôi.
 4. Tìm mục bạn muốn xóa. Bạn có thể tìm mục bằng một số cách, bao gồm:
  • Duyệt theo chủ đề hoặc sản phẩm. Ở giữa trang phía trên cùng, hãy chọn Làm thử trong dòng bên dưới Xóa theo chủ đề hoặc sản phẩm.
  • Tìm kiếm theo từ khóa hoặc ngày.
 5. Trên mục bạn muốn xóa, nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm.
 6.  Nhấp vào Xóa.

Xóa các mục liên quan

Lưu ý: Tất cả hoạt động tương tự có thể không được nhóm với nhau.
 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào Tài khoản Google của bạn.
 2. Trong bảng điều hướng trên cùng bên trái, nhấp vào mục Dữ liệu và cá nhân hóa.
 3. Trên bảng Hoạt động và dòng thời gian, hãy nhấp vào Hoạt động của tôi.
 4. Tìm nhóm hoạt động bạn muốn xóa. Bạn có thể tìm nhóm theo một số cách, bao gồm:
  • Duyệt theo ngày. (Nếu bạn không nhìn thấy nhóm các mục hoạt động, hãy làm như sau: Ở trên cùng bên phải của trang, chọn biểu tượng Thêm Thêm sau đó Chế độ xem nhóm.)
  • Ở gần đầu trang, tìm kiếm một cụm từ hoặc sử dụng bộ lọc.
  • Tìm hoạt động theo ngày hoặc sản phẩm.
 5. Ở đầu một nhóm, hãy chọn biểu tượng Thêm Thêm.
 6. Nhấp vào Xóa.

Xóa hoạt động theo ngày hoặc sản phẩm

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào Tài khoản Google của bạn.
 2. Trong bảng điều hướng trên cùng bên trái, nhấp vào mục Dữ liệu và cá nhân hóa.
 3. Trên bảng Hoạt động và dòng thời gian, hãy nhấp vào Hoạt động của tôi.
 4. Ở gần đầu trang, chọn Lọc theo ngày hoặc tìm kiếm sản phẩm.
 5. Từ đây, bạn có thể:
  • Thêm phạm vi ngày.
  • Chọn sản phẩm của Google mà bạn muốn bao gồm. (Lưu ý: Một số sản phẩm của Google không lưu hoạt động trong Hoạt động của tôi.)
 6. Ở trên cùng của trang, hãy chọn biểu tượng Tìm kiếm Tìm kiếm.
 7. Để xóa hoạt động, chọn biểu tượng Thêm Thêm bên cạnh thanh tìm kiếm.
  • Để xóa một số mục nhất định: hãy chọn Chọn. Chọn các mục bạn muốn xóa. Ở trên cùng bên phải, chọn biểu tượng Xóa Xóa.
  • Để xóa tất cả các mục: Hãy chọn Xóa kết quả.

Xóa hoạt động ở các nơi khác

Hoạt động của bạn có thể được lưu ở nơi khác ngoài Hoạt động của tôi. Ví dụ: nếu bạn đã bật Lịch sử vị trí, thì hoạt động đó được lưu vào Dòng thời gian của Maps của bạn. Bạn có thể xóa hầu hết hoạt động đã lưu ở những nơi đó.

Xóa hoạt động khác đã lưu vào tài khoản của bạn

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào Tài khoản Google của bạn.
 2. Trong bảng điều hướng trên cùng bên trái, nhấp vào mục Dữ liệu và cá nhân hóa.
 3. Trên bảng Hoạt động và dòng thời gian, hãy nhấp vào Hoạt động của tôi.
 4. Ở trên cùng bên phải của trang, chọn biểu tượng Thêm Thêm.
 5. Nhấp vào Hoạt động khác trên Google.
 6. Từ đây, bạn có thể:
 • Xóa hoạt động nhất định: Bên dưới hoạt động muốn xóa, chọn Xóa.
 • Chuyển đến đúng vị trí cần xóa hoạt động: Bên dưới hoạt động, chọn Truy cập.

Xóa hoạt động của trình duyệt

Hoạt động bạn đã thực hiện có thể được lưu trong trình duyệt của bạn, ngay cả khi bạn xóa nó khỏi Hoạt động của tôi.

Dừng lưu hoạt động

Bạn có thể kiểm soát các loại hoạt động khác nhau được lưu trong Hoạt động của tôi.

Dừng lưu hoạt động hoàn toàn

Bạn có thể chặn việc lưu nội dung tìm kiếm, lịch sử duyệt web và hầu hết các hoạt động khác vào tài khoản của mình bằng cách thực hiện theo các bước sau:
 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào Kiểm soát hoạt động.
 2. Tắt hoạt động bạn không muốn lưu.

Dừng lưu hoạt động tạm thời

Bạn có thể tìm kiếm và duyệt web ở chế độ riêng tư. Lưu ý: Nếu bạn đăng nhập vào Tài khoản Google của mình trong một cửa sổ duyệt web ở chế độ riêng tư, thì hoạt động tìm kiếm của bạn có thể được lưu trữ trong tài khoản đó.

Khắc phục sự cố

Các hoạt động đã xóa hiển thị trong Hoạt động của tôi

 • Hãy chắc chắn rằng thiết bị được kết nối Internet. Nếu bạn xóa các mục khỏi Hoạt động của tôi trên một thiết bị, thì chúng vẫn có thể xuất hiện trên một thiết bị bất kỳ không nối mạng. Khi thiết bị kết nối với Internet, các mục này sẽ bị xóa.
 • Xóa bộ nhớ đệm và cookie.

Dữ liệu về việc bạn sử dụng sản phẩm và dịch vụ

Khi bạn sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của Google, một số dữ liệu của bạn sẽ được lưu trong Tài khoản Google của bạn. Dữ liệu này bao gồm cả thời điểm và cách thức bạn sử dụng các tính năng nhất định. 

Ngay cả khi bạn xóa các chi tiết của hoạt động hoặc một số mục khác, việc bạn sử dụng các sản phẩm và dịch vụ vẫn được lưu. Ví dụ: Sau khi bạn xóa một nội dung tìm kiếm khỏi mục Hoạt động của tôi, tài khoản của bạn sẽ lưu trữ thực tế là bạn đã tìm kiếm thứ gì đó, nhưng không lưu nội dung cụ thể mà bạn đã tìm kiếm.

Chính sách quyền riêng tư của Google giải thích cách Google sử dụng dữ liệu này. Dữ liệu này giúp Google làm những việc như:

 • Ngăn chặn spam và các hành vi lạm dụng
 • Cải thiện sản phẩm và dịch vụ, đồng thời phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới
 • Hiểu được các sản phẩm và tính năng khác nhau ảnh hưởng lẫn nhau như thế nào
 • Nhận thông tin chi tiết về doanh nghiệp, như số lượng người sử dụng một số sản phẩm hoặc tính năng nhất định và thời lượng sử dụng

Chúng tôi lưu trữ dữ liệu này đến chừng nào dữ liệu vẫn có liên quan để đáp ứng các trường hợp sử dụng như ở trên. Nếu bạn xóa tài khoản của mình, dữ liệu này sẽ bị xóa khỏi tài khoản.

Tìm hiểu thêm về dữ liệu Google thu thập và lý do thu thập.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?