Kërko
Pastro kërkimin
Mbyll kërkimin
Aplikacionet e Google
Menyja kryesore
true
Faqja që ke kërkuar nuk mundësohet aktualisht në gjuhën tënde. Mund të zgjedhësh një gjuhë tjetër në fund të faqes ose mund të përkthesh në çast çdo faqe uebi në gjuhën që ti zgjedh, duke përdorur shiritin e integruar të përkthimit të Google Chrome.

Refine web searches

You can use symbols or words in your search to make your search results more precise.

  • Google Search usually ignores punctuation that isn’t part of a search operator.
  • Don’t put spaces between the symbol or word and your search term. A search for site:nytimes.com will work, but site: nytimes.com won’t.

Common search techniques

Search social media

Put @ in front of a word to search social media. For example: @twitter.

Search for a price

Put in front of a number. For example: camera $400.

Search hashtags

Put in front of a word. For example: #throwbackthursday

Exclude words from your search

Put - in front of a word you want to leave out. For example, jaguar speed -car

Search for an exact match

Put a word or phrase inside quotes. For example, "tallest building".

Search for wildcards or unknown words

Put a * in your word or phrase where you want to leave a placeholder. For example, "largest * in the world".

Search within a range of numbers

Put .. between two numbers. For example, camera $50..$100.

Combine searches

Put "OR" between each search query. For example,  marathon OR race.

Search for a specific site

Put "site:" in front of a site or domain. For example, site:youtube.com or site:.gov.

Search for related sites

Put "related:" in front of a web address you already know. For example, related:time.com.

Get details about a site

Put "info:" in front of the site address.

See Google’s cached version of a site

Put "cache:" in front of the site address.

Aaron is a Search expert and author of this help page. Leave him feedback below about the page.

Was this article helpful?
How can we improve it?
false