Trình khắc phục sự cố trang web bị tấn công

Have you checked your site for hacked content using the site: search operator?
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?