Công cụ để thêm dữ liệu có cấu trúc (cho người mới sử dụng)