Chặn nội dung từ kết quả Google Tìm kiếm

Phần này bao gồm thông tin về cách chặn nội dung xuất hiện trong các dịch vụ khác nhau của Google, chẳng hạn như Tìm kiếm trên web, Google+, Google Images và các dịch vụ khác.