Báo cáo spam, liên kết trả tiền hay phần mềm độc hại

Nếu bạn tìm thấy thông tin trong kết quả tìm kiếm của Google mà bạn cho là kết quả từ spam, liên kết trả tiền hay phần mềm độc hại, sau đây là cách bạn có thể trợ giúp chúng tôi.

Spam

Nếu trang web này là spam, hãy thông báo cho chúng tôi! Google rất coi trọng vấn đề xử lý spam và điều tra các sự cố được báo cáo. Những báo cáo này được gửi trực tiếp đến nhóm xử lý spam trên web của chúng tôi và được dùng để đưa ra những giải pháp thích hợp chống lại spam.

Gửi báo cáo spam (Yêu cầu có Tài khoản Google)

Liên kết trả tiền

Việc mua hay bán các liên kết qua PageRank có thể làm giảm chất lượng của kết quả tìm kiếm. Việc tham gia vào các mưu đồ liên kết vi phạm Nguyên tắc quản trị trang web của Google và có thể tác động tiêu cực đến xếp hạng của trang web trong kết quả tìm kiếm.

Nếu cho cho rằng một trang web đang tham gia vào việc mua hay bán các liên kết qua PageRank, vui lòng thông báo cho chúng tôi.

Phần mềm độc hại

Nếu bạn cho rằng trang web bị nhiễm phần mềm độc hại, vui lòng báo cáo cho chúng tôi để chúng tôi có thể thực hiện hành động cần thiết.

Có phải trang web của bạn bị nhiễm phần mềm độc hại không? Dưới đây là đề xuất của Google về cách khắc phục vấn đề.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?