Xóa sản phẩm

Chủ sở hữu có thể xóa một sản phẩm khỏi danh sách của riêng họ hoặc danh sách của bất kỳ người nào không phải là chủ sở hữu.

Người dùng có thể xóa một sản phẩm khỏi danh sách của riêng họ.

Việc xóa một sản phẩm sẽ gây ra những ảnh hưởng sau:

 • Bạn sẽ không còn nhận được thông báo cho sản phẩm đã xóa.
 • Nếu vẫn còn các chủ sở hữu đã xác minh khác, thì sản phẩm này chỉ bị xóa khỏi danh sách của bạn; những người dùng khác sẽ không bị ảnh hưởng.
 • Bạn sẽ không thể xem bất kỳ thông tin nào về sản phẩm hoặc truy cập mục cài đặt của sản phẩm.
 • Lịch sử thông báo về sản phẩm của bạn sẽ được giữ lại.
 • Nếu bạn là chủ sở hữu đã xác minh cuối cùng của sản phẩm, thì tất cả người dùng hoặc chủ sở hữu được ủy quyền của sản phẩm đó sẽ mất quyền truy cập vào sản phẩm trên Search Console.

Xóa một sản phẩm khỏi danh sách của bạn

Bạn có thể ẩn hoặc xóa vĩnh viễn một sản phẩm khỏi tài khoản của mình. Cả hai hành động này đều sẽ gây ra những ảnh hưởng như đã nêu ở đầu trang này.

Cách ẩn một sản phẩm (cho cả chủ sở hữu hoặc người dùng)

Nếu ẩn một sản phẩm, bạn có thể tự thêm lại sản phẩm đó. Sản phẩm sẽ tự động được xác minh và bạn sẽ lấy lại được cấp truy cập trước đó với sản phẩm (miễn là sản phẩm vẫn có ít nhất một chủ sở hữu đã xác minh).

 1. Để ẩn một sản phẩm, hãy mở trang cài đặt của sản phẩm đó và nhấp vào Xóa sản phẩm.

Cách xóa vĩnh viễn một sản phẩm (chỉ dành cho chủ sở hữu)

Bạn chỉ thấy tùy chọn xóa vĩnh viễn nếu bạn là chủ sở hữu đã xác minh. Nếu xóa vĩnh viễn một sản phẩm, bạn sẽ cần xác minh lại quyền sở hữu (hoặc yêu cầu người khác thêm bạn vào sản phẩm) nếu bạn muốn lấy lại quyền truy cập vào sản phẩm đó.

 1. Xóa mã truy cập mà bạn đã sử dụng để xác minh quyền sở hữu. Vì vậy, nếu giả sử bạn đã sử dụng phương thức xác minh bằng thẻ HTML, thì bạn phải xóa thẻ của mình khỏi trang chủ của trang web; còn nếu bạn sử dụng phương thức xác minh miền, thì bạn phải xóa mục xác minh tệp TXT khỏi công ty lưu trữ miền của bạn. Hãy nhớ rằng bạn chỉ nên xóa mã truy cập của riêng bạn; việc xóa mã của người khác sẽ xóa cả quyền truy cập của họ.
 2. Trong trang Cài đặt, hãy nhấp vào Xóa sản phẩm.

Xóa một sản phẩm khỏi tài khoản của người khác

Việc xóa một sản phẩm khỏi tài khoản của người khác có những quy tắc và ảnh hưởng sau:

 • Chủ sở hữu đã xác minh có thể xóa quyền truy cập của chủ sở hữu được ủy quyền hoặc người dùng khác.
 • Chủ sở hữu được ủy quyền có thể xóa quyền truy cập của một người dùng không phải chủ sở hữu.
 • Việc xóa một sản phẩm khỏi tài khoản của người khác sẽ xóa quyền truy cập của họ đối với sản phẩm đó.
 • Để lấy lại quyền truy cập, người dùng đã bị xóa phải được chủ sở hữu cấp lại quyền truy cập, hoặc phải tự xác minh theo cách mô tả trong phần Xác minh.
 • Hệ thống sẽ xóa lịch sử xác minh của người dùng đã bị xóa đối với sản phẩm đó sau 18 tháng.

Cách xóa một sản phẩm khỏi tài khoản của người khác:

 • Nếu người đó là chủ sở hữu: Hãy làm theo các hướng dẫn thích hợp để  xóa chủ sở hữu, tùy thuộc vào việc họ là chủ sở hữu đã xác minh hay được ủy quyền.
 • Nếu người đó không phải là chủ sở hữu: Hãy làm theo hướng dẫn cách xóa người dùng.

Thêm lại một sản phẩm đã xóa

Nếu sản phẩm của bạn chỉ bị ẩn, thì bạn có thể thêm lại sản phẩm đó vào danh sách mà không cần xác minh (miễn là sản phẩm đó vẫn có ít nhất một chủ sở hữu đã xác minh).

Nếu bạn là chủ sở hữu đã xác minh và bạn đã xóa vĩnh viễn sản phẩm đó, thì bạn phải thêm sản phẩm theo cách thông thường.

 

 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?