Resultatrapport (Förslag)

I resultatrapporten för Förslag visas viktiga mätvärden om webbplatsens resultat i Förslag. Rapporten visas bara om minimigränsen för antalet exponeringar i Förslag har uppnåtts för egendomen.

 

ÖPPNA RESULTATRAPPORTEN FÖR FÖRSLAG

Varför visas inte rapporten?
Resultatrapporten för Förslag är endast synlig om din egendom har nått minimigränsen för exponeringar i Förslag under de senaste 16 månaderna.

 

Resultatrapporter i Search Console – utbildning i Google Search Console

Konfigurera rapporten

I rapportens standardvy visas det sammanlagda antalet klick och exponeringar för egendomen.

 • Välj vilka mätvärden som ska visas genom att markera dem ovanför diagrammet.
 • Gruppera data genom att välja en flik för datagruppering i tabellen. Data kan grupperas efter sida, land, visningssätt och dag.
 • Om du vill kan du filtrera data efter datum, sida eller land.
 • Om du vill kan du jämföra datagrupper: Du kan t.ex. jämföra antalet exponeringar i Brasilien och Kina.
 • Ändra datumintervallet om du vill titta på någon annan tidsperiod än de tre senaste månaderna, som är standardinställningen. Du ändrar datumintervallet genom att klicka på filtret Datum högst upp i rapporten.

Exportera rapportdata

I många rapporter finns en exportknapp som du kan exportera rapportdata med. Både data i diagrammet och i tabellen exporteras. Värden som visas om antingen ~ eller - i rapporten (inte tillgänglig/inte ett tal) blir nollor i din nedladdade data.

Om datan

 • Rapporten visas bara om minimigränsen för antalet exponeringar i Förslag har uppnåtts för webbplatsen.
 • En specifik webbadress visas bara om minimigränsen för antalet exponeringar i Förslag har uppnåtts. Data för webbadresser som ligger under detta gränsvärde läggs dock fortfarande till i webbplatsens totalsumma.
 • Bara data från den tidsperiod som angetts med filtret Datum visas. Standardinställningen är de senaste tre månaderna. Du kan ändra datumintervall genom att klicka på datumfiltret.
 • All data sammanställs per sida. Om två resultat i Förslag från samma egendom visas i samma förslagslista räknas varje exponering separat.
 • Alla sidmätvärden tilldelas den kanoniska webbadressen och inte den sida som användaren hamnar på efter att ha klickat på ett resultat i Förslag. Detta har två viktiga effekter:
  • Den webbadress som anges i tabellen är den kanoniska webbadressen.
  • Data visas bara på den egendom där den kanoniska webbadressen finns. Om det finns både en AMP-version och en datorwebbversion av en sida sammanställs alltså klick, exponeringar och CTR för både AMP-versionen och datorversionen under datoregendomen (som normalt är den kanoniska egendomen).
 • Preliminär data i rapporten: De senaste uppgifterna i resultatrapporten kan vara preliminära. Det betyder att uppgifterna kan komma att ändras något innan de blir slutgiltiga. Preliminär data är normalt mindre än tre dagar gammal. All preliminär data blir slutgiltig efter en tid. Du ser vilken data som är preliminär när du håller muspekaren över den i diagrammet. Preliminär data finns med i både diagrammet och tabellerna samt i resultatdiagrammet på sidan Översikt i Search Console.

Mätvärden

Du väljer vilka mätvärden som ska visas genom att välja motsvarande flik i rapporten. Följande mätvärden är tillgängliga:

Exponering: Objektet scrollades fram så att det blev synligt, antingen som ett standardresultat i Förslag eller inbäddat i en snurra. Endast en exponering räknas per resultat och session. Om en användare scrollar förbi något och sedan scrollar tillbaka till det registreras bara en exponering. För Web Stories räknas en exponering för storyn som visades i Förslag och för eventuella ytterligare stories som användaren öppnar från den ursprungliga storyn i Förslag. (Exponeringar räknas inte två gånger om användaren såg samma Web Story flera gånger under samma session.)

Klick: Användaren klickade på objektet i Förslag. Inget klick räknas om användaren delar objektet eller gör något annat. För Web Stories räknas ett klick för storyn som användaren klickade på i Förslag samt för eventuella ytterligare stories som användaren öppnar från den ursprungliga storyn i Förslag.

Genomsnittlig CTR: Antalet klick delat med antalet exponeringar.

Läsa diagrammet

Välj vilka mätvärden som ska visas i diagrammet genom att markera eller avmarkera dem högst upp.

Summorna för varje mätvärde visas ovanför diagrammet. Summorna är korrekta och oavkortade för den valda tidsperioden.

Läsa tabellen

I tabellen visas data grupperad efter den valda dimensionen. Data visas för de mätvärden som har valts i diagrammet ovanför.

Observera att tabellen rymmer högst 1 000 rader. Datamängden skärs ned till 1 000 rader innan den hamnar i rapporten. Om den oavkortade datamängden har 1 001 rader data hjälper det alltså inte att sortera tabellen i omvänd ordning: den ettusenförsta raden (i den oavkortade datamängden) visas ändå inte.

Tabellen innehåller data för samma tidsperiod som diagrammet. Denna anges med filtret Datum. Du kan ändra datumintervall genom att klicka på datumfiltret.

Gruppera data i tabellen

Mätvärdena i tabellen kan grupperas efter följande kategorier:

 • Sida: Sidan som tjänade som källa till den information som visades för användaren. Detta är den kanoniska sidadressen, inte den sida som användaren hamnar på efter att ha klickat på ett resultat i Förslag. Om den kanoniska webbadressen inte finns på den aktuella egendomen visas inte den alternativa webbadressen i tabellen.
 • Land: Det land där innehållet visades eller klickades på.
 • Visningssätt för nyheter: Vilken slags sida som resultatet länkar till. Värdet är något av följande:
  • AMP-artikel: Alla AMP-sidor, inklusive AMP-stories.
  • Web Story: En delmängd av AMP-artiklarna som optimerats för bild snarare än text.
  • Videor: En video på din webbplats som visats i Förslag.
 • Datum: Data grupperas efter det datum då händelsen registrerades. Datumet anges i Stillahavstid, inte användarens lokala tid. Data för enskilda dagar i diagrammet kan falla bort om ett visst tröskelvärde inte uppnås. Summorna avser det tidsintervall som ställts in med datumfiltret.

Filtrera data

Du kan filtrera efter datum, sida, land eller visningssätt i Förslag.

Så här lägger du till ett filter:

 • Klicka på + NY bredvid filtren på sidan.

Så här tar du bort ett filter:

 • Klicka på X bredvid filtret. Du kan inte ta bort filtret för datum.

Så här ändrar du ett filter:

 • Klicka på filtret och ändra värdena.
Tänk på att filter kan leda till vissa dataavvikelser.

Skiftlägeskänslighet

Sidfiltren är inte skiftlägeskänsliga, med undantag för filtret exakt webbadress, som är skiftlägeskänsligt. Filtren ”innehåller”/”innehåller inte”/”exakt”/”anpassad (reguljärt uttryck)” är alltså inte skiftlägeskänsliga, medan filtret ”exakt webbadress” är det.

Du kan göra reguljära uttryck skiftlägeskänsliga på det sätt som beskrivs nedan.

Filtrera med reguljära uttryck

Om du väljer filtret Custom (regex) kan du filtrera med ett reguljärt uttryck (matchning med jokertecken) för det valda objektet. Du kan använda filter med reguljära uttryck för sidors webbadresser. RE2-syntax används.

 • Du kan välja om strängar som matchar det reguljära uttrycket eller som inte matchar det ska visas. Som standard visas strängar som matchar det reguljära uttrycket.
 • Som standard används partiell matchning, vilket innebär att det reguljära uttrycket kan matcha en delsträng var som helst i målsträngen, om du inte anger att uttrycket måste matcha strängens början eller strängens slut med ^ respektive $.
 • Matchningen med reguljära uttryck är inte skiftlägeskänslig som standard. Du kan lägga till (?-i) först i det reguljära uttrycket om du vill att matchningen ska vara skiftlägeskänslig. Exempel: (?-i)AAA matchar https://example.com/AAA men inte https://example.com/aaa
 • Reguljära uttryck med ogiltig syntax ger inga träffar.
 • Matchning med reguljära uttryck kan vara knepigt. Du kan testa reguljära uttryck i ett testverktyg eller läsa hela guiden för RE2-syntax.
Vanliga reguljära uttryck

Här är några vanliga reguljära uttryck:

Jokertecken Beskrivning
.

Matchar ett tecken, vilket som helst.

 • ”m.n” matchar ”men” och ”man” men inte ”meen”
[tecken]

Matchar ett av de tecken som anges inom hakparenteserna [ ].

 • ”c[aie]t” matchar ”cat” ”cit” och ”cet”
 • ”i[o0-9]n” matchar ”ion” och ”i7n” men inte ”ian”
*

Matchar föregående tecken eller mönster noll eller flera gånger:

 • ”fo*d" matchar ”fd”, ”fod”, ”food” och ”foooooooood”
 • ”https*://example” matchar ”http://example” och ”https://example”
+

Matchar föregående tecken eller mönster en eller flera gånger:

 • ”fo+d” matchar ”fod”, ”food”, ”foooooooood” men inte ”fd”
|

ELLER-operator, matchar antingen uttrycket före eller efter operatorn |.

 • ”New York|San Francisco” matchar både ”I love New York” och ”I love San Francisco”
\d

En siffra, 0–9

 • ”\d\d\d abc” matchar ”123 abc”
\D

Vilket tecken som helst som inte är en siffra (t.ex. en bokstav eller tecken som + eller , eller ?)

 • ”\D\D\D 123” matchar ”aaa 123” men inte ”123 123”
\s

Vilket blanksteg som helst (tabb, blanksteg)

 • ”1\s2\s3” matchar ”1 2 3”
\S

Vilket tecken som helst som inte är ett blanksteg.

 • ”(\S)+” matchar ”fire”, ”and” och ”ice” i strängen ”fire and ice” men inga blanksteg och inte hela strängen.
(?-i)

Anger att matchningen ska vara skiftlägeskänslig för alla följande tecken.

 • (?-i)AAA matchar https://example.com/AAA men inte https://example.com/aaa
^

Anges i början av uttrycket för att begränsa till träffar i början av målsträngen.

 • ”^example” matchar ”example” men inte ”an example”
 • ”example” matchar både ”example” och ”an example”

Jämföra grupper

Du kan jämföra data mellan två grupper av samma typ. Till exempel kan du jämföra data för Frankrike och England (land) eller för innevarande och föregående månad (datum). Jämförelsen visas i både diagrammet och tabellen.

Så här jämför du data för grupper:

 1. Jämförelserna hanteras med hjälp av filter (t.ex. Datum eller Söktyp). Du kan redigera ett filter eller klicka på Nytt och lägga till ett nytt.
 2. Välj Jämför i dialogrutan för filteregenskaper.
 3. Lägg till dimensionerna eller tidpunkterna som ska jämföras och klicka på Använd.
 4. Det går bara att göra en jämförelse åt gången. Om du lägger till ett nytt jämförelsefilter raderas det gamla. Om du till exempel jämför datum och sedan lägger till en jämförelse mellan länder raderas datumjämförelsen.
Det går bara att jämföra data i en dimension åt gången (Datum, Land osv.). Om du lägger till en ny jämförelse i en annan grupperingsdimension tas den befintliga jämförelsen bort. Om du t.ex. jämför klick den här veckan med förra veckan (datum), och sedan lägger till en jämförelse mellan USA och Japan (land), ersätts datumjämförelsen av landsjämförelsen och datumintervallet återställs till standardvärdet.

Dataavvikelser

Skillnader mellan summorna i diagrammet och tabellen

Det kan finnas skillnader mellan summorna i diagrammet och summorna i tabellen av flera skäl.

Allmänt:

 • I en del sällsynta fall kan du se avvikelser mellan diagrammet och tabellen när du filtrerar efter sida. Detta beror på att data skärs bort på olika sätt beroende på kombinationen av gruppering och filter. När summorna skiljer sig åt är den faktiska summan minst lika stor som det största värdet som visas (och möjligen större).
 • När du filtrerar efter sida kanske summan av ”Innehåller” och ”Innehåller inte” blir mindre än summan utan filter. Om du till exempel lägger ihop antalet webbadresser som innehåller https:// och antalet webbadresser som inte innehåller https:// kan summan bli lägre än summan utan webbadressfilter. Det beror på att viss data skärs bort på grund av begränsningar vid visningen.
 • Om du lägger till ett ineffektivt filter (t.ex. om du filtrerar resultat på webbplatsens rotadress: example.com/) kan skillnader uppstå av olika anledningar.

Summorna i diagrammet är högre:

 • Högst 1 000 rader kan visas i tabellen, så rader kan ha utelämnats.

Summorna i tabellen är högre:

 • Vissa visningssätt i sökresultaten är underordnade andra. Platsannons är till exempel en undergrupp till Utökade resultat. Ett och samma resultat visas därför på båda raderna.

Avvikelser mellan Search Console och andra datakällor

Data i Search Console kan skilja sig från den som visas i andra verktyg. Det kan bero på följande:

 • Det kan dröja innan siffrorna visas för de webbansvariga från det att de beräknas. Information publiceras i intervall, men vi samlar in den kontinuerligt. Normalt bör den insamlade informationen vara tillgänglig inom 2–3 dagar. Rapporten kan även innehålla preliminär data.
 • Tidszoner påverkar resultatet. I resultatrapporten redovisas data enligt lokal kalifornisk tid och data förs till en veckodag utifrån tiden lokalt i Kalifornien. Om dina andra system använder andra tidszoner kanske de dagliga visningarna inte stämmer exakt. Till exempel visar Google Analytics tid i den webbansvarigas lokala tidszon.
 • Summorna i tabellen kan vara lägre än i diagrammet. Tabellen kan inte ha fler än 1 000 rader, vilket kan innebära att inte all data visas.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?