Báo cáo Các chỉ số quan trọng về trang web

Khắc phục trải nghiệm người dùng kém trên trang web của bạn

Báo cáo Các chỉ số quan trọng về trang web cho thấy hiệu suất của các trang của bạn theo dữ liệu sử dụng thực tế (đôi khi còn gọi là dữ liệu thực tế trên trang). Bạn có thể đọc thêm về sáng kiến này trên blog của Trung tâm Google Tìm kiếm.

MỞ BÁO CÁO

Tại sao hiệu suất trang lại quan trọng

Cách hiểu báo cáo

Báo cáo Các chỉ số quan trọng về trang web cho thấy hiệu suất của URL theo nhóm trạng thái, loại chỉ số và nhóm URL (nhóm các trang web tương tự).

Chỉ những URL đã có trong chỉ mục mới xuất hiện trong báo cáo này. URL được hiển thị là những URL thực tế mà dữ liệu trên đó đã được ghi lại (cụ thể là dữ liệu không chỉ được gán cho riêng URL chính tắc của một trang như trong phần lớn những báo cáo khác).

Báo cáo này dựa trên ba chỉ số: LCP (Thời gian hiển thị nội dung lớn nhất), FID (Thời gian phản hồi lần tương tác đầu tiên)CLS (Điểm số tổng hợp về mức thay đổi bố cục). Nếu không có đủ lượng dữ liệu báo cáo tối thiểu cho một chỉ số trong số này đối với một URL nào đó, thì chỉ số đó sẽ không xuất hiện trong báo cáo. Khi URL có đủ lượng dữ liệu yêu cầu cho một chỉ số, trạng thái URL đó là trạng thái của chỉ số kém nhất.

"Không có dữ liệu"

Nếu bạn thấy màn hình "Không có dữ liệu", thì có nghĩa là sản phẩm của bạn mới được thêm vào Search Console hoặc không có đủ dữ liệu trong báo cáo Trải nghiệm người dùng trên Chrome (CrUX) để cung cấp thông tin quan trọng cho loại thiết bị đã nêu (thiết bị di động hoặc máy tính).

Nếu sản phẩm của bạn mới được thêm: Cơ sở dữ liệu CrUX vẫn thu thập thông tin về các URL cho dù URL đó có nằm trong một sản phẩm Search Console hay không. Tuy nhiên, để phân tích và đăng dữ liệu hiện có từ cơ sở dữ liệu CrUX, chúng tôi có thể cần tới vài ngày sau khi một sản phẩm được tạo.

Bạn có thể kiểm tra hiệu suất thực tế của từng URL bằng cách sử dụng công cụ kiểm tra PageSpeed Insights, công cụ Chrome Lighthouse hoặc Hướng dẫn về trải nghiệm trên trang AMP (dành cho trang AMP)

 

Khám phá nội dung báo cáo

 1. Để xem hiệu suất của các URL trên trang web của bạn dựa trên dữ liệu người dùng theo thời gian, hãy bật/tắt các thẻ Kém, Cần cải thiện hoặc Tốt trên biểu đồ tổng quan về trang.
 2. Nhấp vào Mở báo cáo để xem trang tóm tắt cho thiết bị di động hoặc máy tính. Trang này trình bày số liệu về hiệu suất của trang theo từng nền tảng.
 3. Nhấp vào một hàng trong bảng để xem thông tin chi tiết về những nhóm URL chịu ảnh hưởng của vấn đề đã chọn, bao gồm cả một số URL mẫu.
 4. Nhấp vào một URL trong bảng Ví dụ của trang thông tin chi tiết của vấn đề để xem thêm thông tin về URL đó và các URL tương tự.

 

Trang tổng quan

Trang tổng quan của báo cáo Các chỉ số quan trọng chính về trang web chia nhỏ dữ liệu theo loại thiết bị mà người dùng sử dụng để xem URL: Thiết bị di động hoặc Máy tính (không bao gồm dữ liệu về máy tính bảng). Tất cả dữ liệu đều được nhóm theo trạng thái (Chậm, Cần cải thiện hoặc Nhanh). 

Hãy mở báo cáo cho một loại thiết bị cụ thể để xem thêm dữ liệu về hiệu suất cho loại thiết bị đó.

Trang tóm tắt cho thiết bị di động hoặc máy tính

Báo cáo cấp cao nhất cho một loại thiết bị cụ thể (thiết bị di động hoặc máy tính) sẽ trình bày trạng thái và vấn đề trên tất cả các URL thuộc trang web của bạn mà chúng tôi có dữ liệu. Hãy nhấp vào một hàng trong bảng chi tiết để tìm hiểu thông tin kết hợp giữa trạng thái với loại vấn đề.

Biểu đồ

Các thẻ phía trên biểu đồ trình bày tổng số URL theo từng trạng thái, cũng như số lượng các vấn đề trong trạng thái đó. Chuyển giữa các thẻ để chọn trạng thái sẽ xuất hiện trong biểu đồ. Biểu đồ trình bày số lượng URL có một trạng thái nhất định vào một ngày nhất định.

Tại sao tổng số trong biểu đồ thấp hơn tổng số trong bảng?
Biểu đồ chỉ đếm mỗi URL một lần, đối với tốc độ chậm nhất ảnh hưởng đến URL đó. Còn bảng thì lại tính mọi vấn đề liên quan đến một URL. Vì vậy, nếu URL nào đó có một vấn đề Kém và một vấn đề Cần cải thiện, thì URL đó được tính một lần là Kém trong biểu đồ, nhưng được tính ở cả hai hàng Kém và Cần cải thiện trong bảng.

 

Bảng

Bảng sẽ nhóm các URL thành các hàng theo trạng thái và vấn đề. Mỗi hàng sẽ hiển thị trạng thái xác thực, biểu đồ thu nhỏ về tiến trình cơ bản của hàng đó và số lượng URL hiện đang có trạng thái và vấn đề đó.

Một URL có thể xuất hiện ở nhiều hàng trong bảng nếu URL đó chịu ảnh hưởng của nhiều vấn đề.

Trang chi tiết vấn đề cho thiết bị di động hoặc máy tính

Hãy nhấp vào một hàng trong bảng trên trang tóm tắt cấp cao nhất dành cho thiết bị di động hoặc máy tính để mở trang chi tiết về thiết bị + trạng thái + vấn đề đó. Trang chi tiết sẽ trình bày URL và các chi tiết khác về vấn đề đã chọn.

Biểu đồ

Trong biểu đồ chi tiết vấn đề, bạn sẽ thấy số lượng URL có trạng thái + vấn đề đó vào một ngày nhất định, cũng như tổng số URL hiện đang chịu ảnh hưởng của trạng thái + vấn đề đã chọn.

Bảng

Bảng chi tiết vấn đề thể hiện một nhóm những URL mẫu đã được xác định là chịu ảnh hưởng của vấn đề đã chọn. Mỗi URL mẫu là một URL trong nhóm các URL tương tự nhau.

Bảng này cung cấp những thông tin sau:

 • URL: Mỗi hàng trong bảng biểu thị một nhóm các URL tương tự nhau.
 • Đối với các trang có trạng thái không tốt: Cột thích hợp trong số những cột sau đây sẽ xuất hiện, tùy theo loại vấn đề mà bạn đang tìm hiểu. Xin lưu ý rằng một URL có thể chịu ảnh hưởng của nhiều vấn đề nhưng chỉ cột tương ứng với vấn đề đã chọn mới xuất hiện.

Hãy nhấp vào một URL mẫu để xem thông tin về các trang khác trong cùng nhóm cũng như thông tin khác về nhóm đó. Bạn cũng sẽ thấy một đường liên kết để chạy bài kiểm tra bên ngoài. Bảng này có tối đa 200 hàng.

 

Xem trạng thái của một URL cụ thể

Báo cáo này không nhằm mục đích tìm trạng thái của một URL cụ thể mà chỉ để cung cấp thông tin về hiệu suất tổng thể của trang web của bạn và giúp bạn khắc phục những vấn đề ảnh hưởng đến nhiều trang trên trang web đó. Nếu bạn muốn xem dữ liệu về hiệu suất của một URL cụ thể, hãy sử dụng quy trình kiểm tra bên ngoài. Mặc dù bạn có thể xem thông tin chi tiết về một trạng thái, một vấn đề và xem các URL bị ảnh hưởng, nhưng bạn khó có thể tìm được một URL cụ thể trong báo cáo Các chỉ số quan trọng về trang web.

Nguồn dữ liệu của báo cáo

Dữ liệu cho báo cáo Các chỉ số quan trọng chính về trang web được lấy từ báo cáo CrUX. Báo cáo CrUX tập hợp các chỉ số ẩn danh về tốc độ của trang từ những người dùng thực tế đã truy cập URL của bạn (được gọi là dữ liệu thực tế tại trang). Cơ sở dữ liệu CrUX vẫn thu thập thông tin về các URL cho dù URL đó có nằm trong một sản phẩm Search Console hay không.

Trạng thái: Chậm, Cần cải thiện, Nhanh

Các nhãn Kém, Cần cải thiệnTốt được áp dụng cho URL trên một loại thiết bị cụ thể.

Trạng thái URL

Trạng thái của một URL là trạng thái chậm nhất được gán cho loại thiết bị đó. Do đó:

 • Nếu một URL trên thiết bị di động có FID là Kém nhưng LCP là Cần cải thiện, thì URL đó sẽ được gắn nhãn Kém trên thiết bị di động.
 • Nếu một URL trên thiết bị di động có LCP là Cần cải thiện nhưng FID là Tốt, thì URL đó sẽ được gắn nhãn Cần cải thiện trên thiết bị di động.
 • Nếu một URL trên thiết bị di động có FID và CLS là Tốt nhưng không có dữ liệu nào về LCP, thì URL sẽ được coi là Tốt trên thiết bị di động.
 • Nếu một URL có FID, LCP và CLS là Tốt trên thiết bị di động, còn FID, LCP và CLS là Cần cải thiện trên máy tính, thì URL đó sẽ được coi là Tốt trên thiết bị di động và Cần cải thiện trên máy tính.

Nếu không có đủ ngưỡng dữ liệu cho một chỉ số nhất định đối với một URL nào đó, thì chỉ số đó sẽ không xuất hiện trong báo cáo cho URL đó. Một URL chỉ có dữ liệu về một chỉ số sẽ có nhãn trạng thái của chỉ số đó. Một URL không có đủ ngưỡng dữ liệu cho một trong hai chỉ số sẽ không xuất hiện trong báo cáo.

Định nghĩa về trạng thái

Hệ thống đánh giá các chỉ số trạng thái dựa trên các ngưỡng sau:

  Nhanh Cần cải thiện Chậm
LCP (Thời gian hiển thị nội dung lớn nhất) <= 2,5 giây <= 4 giây > 4 giây
FID (Thời gian phản hồi lần tương tác đầu tiên) <= 100 mili giây <= 300 mili giây > 300 mili giây
CLS (Điểm số tổng hợp về mức thay đổi bố cục) <= 0,1 <= 0,25 > 0,25

 

 • LCP (Thời gian hiển thị nội dung lớn nhất): Thời gian để trình duyệt hiển thị phần tử nội dung lớn nhất trong khung nhìn, tính từ khi người dùng yêu cầu URL. Phần tử lớn nhất thường là hình ảnh hoặc video hoặc có thể là phần tử văn bản cấp khối lớn. Chỉ số này rất quan trọng vì nó cho người đọc biết rằng URL đang thực sự tải.
  • LCP tổng hợp trình bày trong báo cáo là thời gian cần thiết để 75% số lượt truy cập vào một URL trong nhóm này đạt đến trạng thái LCP.
 • FID (thời gian phản hồi lần tương tác đầu tiên): Thời gian từ khi người dùng tương tác lần đầu với trang của bạn (khi họ nhấp vào một đường liên kết, nhấn vào một nút, v.v.) đến thời điểm mà trình duyệt thực sự có thể phản hồi với hành động tương tác đó. Kết quả đo này được lấy từ bất kỳ phần tử nào có thể phản hồi khi người dùng nhấp vào lần đầu. Chỉ số này rất quan trọng trên những trang mà người dùng cần phải thực hiện một thao tác nào đó, bởi vì chỉ số này cho biết thời điểm mà trang bắt đầu tương tác được với người dùng.
  • FID tổng hợp trình bày trong báo cáo có nghĩa là 75% số lượt truy cập vào một URL trong nhóm này có chỉ số FID bằng hoặc tốt hơn giá trị này.
 • CLS (Điểm số tổng hợp về mức thay đổi bố cục): CLS là chỉ số đo lường tổng của tất cả điểm số riêng lẻ về thay đổi bố cục cho mọi lần thay đổi bố cục không mong muốn xảy ra trong toàn bộ thời gian hoạt động của trang. Điểm số có giá trị từ 0 trở lên, trong đó: 0 có nghĩa là trang không thay đổi bố cục và giá trị càng lớn có nghĩa là bố cục thay đổi càng nhiều. Điểm số này rất quan trọng vì trình trạng các phần tử trang thay đổi trong khi người dùng đang cố gắng tương tác với trang là một trải nghiệm không tốt. Nếu bạn không xác được nguyên nhân khiến chỉ số này ở mức cao, hãy thử tương tác với trang đó để xem mức độ tác động đối với điểm số.
  • CLS tổng hợp trình bày trong báo cáo là CLS thấp nhất phổ biến trong 75% số lượt truy cập vào một URL trong nhóm.

Bạn có thể thấy nội dung đề xuất về cách khắc phục những vấn đề này bằng cách chạy quy trình kiểm tra bên ngoài.

Các nhóm URL

Một vấn đề được gán cho một nhóm URL mang đến trải nghiệm người dùng tương tự nhau. Điều này là do Search Console giả định rằng các vấn đề hiệu suất trong các trang giống nhau này có thể là do cùng một vấn đề, chẳng hạn như một tính năng chung tải chậm trong các trang đó.

Khắc phục vấn đề:

Người dùng không am hiểu kỹ thuật

 1. Sắp xếp mức độ ưu tiên cho các vấn đề: Bạn nên sửa mọi vấn đề có nhãn "Chậm" trước. Sau đó, ưu tiên khắc phục các vấn đề ảnh hưởng đến hầu hết các URL hoặc các vấn đề ảnh hưởng đến các URL quan trọng nhất. Bạn có thể cải thiện các URL có nhãn "Cần cải thiện", nhưng chúng không cấp thiết như các URL Chậm.
 2. Khi bạn đã sắp xếp mức độ ưu tiên, hãy chia sẻ báo cáo với kỹ sư hoặc bất kỳ người nào chịu trách nhiệm cập nhật các URL của bạn.
 3. Các cách sửa lỗi trang phổ biến:
  • Giảm kích thước trang (phương pháp hiệu quả nhất: dưới 500KB cho một trang và tất cả tài nguyên trên trang).
  • Giới hạn số lượng tài nguyên trang ở mức 50 để có hiệu suất tốt nhất trên thiết bị di động.
  • Cân nhắc sử dụng AMP, một giải pháp giúp đảm bảo trang tải nhanh trên cả thiết bị di động và máy tính.
  • Sử dụng quy trình kiểm tra bên ngoài nhận đề xuất về cách khắc phục cho trang của bạn.
 4. Kiểm tra kết quả sửa lỗi bằng quy trình kiểm tra bên ngoài.
 5. Khi bạn nghĩ rằng một vấn đề cụ thể đã được khắc phục, hãy nhấp vào Bắt đầu theo dõi trên trang thông tin chi tiết về vấn đề trong báo cáo Các chỉ số quan trọng về trang web của Search Console.
 6. Theo dõi quá trình xác thực.

Nhà phát triển trang web

 1. Sắp xếp mức độ ưu tiên cho các vấn đề: Bạn nên sửa mọi vấn đề có nhãn "Chậm" trước. Sau đó, ưu tiên khắc phục các vấn đề ảnh hưởng đến hầu hết các URL hoặc các vấn đề ảnh hưởng đến các URL quan trọng nhất. Bạn có thể cải thiện các URL có nhãn "Cần cải thiện", nhưng chúng không cấp thiết như các URL Chậm.
 2. Bạn nên đọc hướng dẫn về thời gian tải trang nhanh trên web.dev và các trang về hiệu suất trong phần Kiến thức cơ bản về web trên developers.google.com để nắm được lý thuyết và hướng dẫn cách cải thiện tốc độ trang.
 3. Sử dụng quy trình kiểm tra bên ngoài nhận đề xuất về cách khắc phục cho trang của bạn.
 4. Kiểm tra kết quả sửa lỗi bằng quy trình kiểm tra bên ngoài.
 5. Khi bạn nghĩ rằng một vấn đề cụ thể đã được khắc phục, hãy nhấp vào Bắt đầu theo dõi trên trang thông tin chi tiết về vấn đề trong báo cáo Các chỉ số quan trọng về trang web của Search Console.
 6. Theo dõi quá trình xác thực.

Tài nguyên hữu ích bổ sung:

Trạng thái trang web của tôi thay đổi dù tôi không thực hiện thay đổi nào

Nếu bạn không thực hiện bất kỳ thay đổi nào trong trang web của mình nhưng lại thấy một thay đổi lớn về trạng thái của nhiều trang, thì có thể nhiều trang của bạn ở gần ngưỡng của một trạng thái, và một sự kiện xảy ra trên toàn trang web đã khiến các trang đó vượt quá ngưỡng. Ví dụ: lưu lượng truy cập trang web của bạn tăng đáng kể hoặc dịch vụ phân phát tệp hình ảnh của bạn có sự thay đổi về thời gian chờ, cả hai điều này đều có thể làm chậm trang web của bạn. Khi đó, chỉ một thay đổi nhỏ nhưng xảy ra trên toàn trang web cũng có thể khiến một số trang ở gần ngưỡng Nhanh chuyển sang trạng thái Cần cải thiện, hoặc từ trạng thái Cần cải thiện sang trạng thái Chậm.

Một lý do khác có thể xảy ra (mặc dù có khả năng thấp hơn) là một sự thay đổi quy mô lớn về phía ứng dụng. Ví dụ: một phiên bản trình duyệt mới được sử dụng rộng rãi hoặc số lượng người dùng lớn trên một mạng chậm. Hãy nhớ rằng hiệu suất được đo theo dữ liệu sử dụng thực tế. Bạn có thể kiểm tra nhật ký của mình để xem thay đổi về trạng thái trang web có đi kèm với bất kỳ thay đổi nào về trình duyệt, thiết bị hoặc vị trí không. 

Kiểm tra dữ liệu về lưu lượng truy cập đến trang web của bạn trong khoảng thời gian này để xem có bất kỳ biến động lớn nào không, đồng thời xem chi tiết về các vấn đề cụ thể và xem chỉ số LCP/FID/CLS tổng hợp cho các trang bị ảnh hưởng. Nếu những con số này ở gần ngưỡng cho trạng thái Chậm/Cần cải thiện/Nhanh, thì có thể là một thay đổi nhỏ đã khiến trang có trạng thái mới.

 

Chia sẻ báo cáo

Bạn có thể chia sẻ trang chi tiết vấn đề trong báo cáo phạm vi lập chỉ mục hoặc tính năng nâng cao bằng cách nhấp vào nút Chia sẻ trên trang. Đường liên kết này chỉ cho phép người có đường liên kết truy cập vào trang chi tiết vấn đề hiện tại và mọi trang lịch sử xác thực cho vấn đề này. Đường liên kết này không cấp quyền truy cập vào các trang khác về tài nguyên của bạn hoặc cho phép người dùng được chia sẻ thực hiện bất kỳ hành động nào đối với sản phẩm hay tài khoản của bạn. Bạn có thể thu hồi liên kết bất kỳ lúc nào bằng cách vô hiệu hóa chia sẻ cho trang này.

Xuất dữ liệu báo cáo

Nhiều báo cáo có nút xuất để xuất dữ liệu báo cáo. Dữ liệu biểu đồ và dữ liệu bảng sẽ đều được xuất. Những giá trị hiển thị dưới dạng ~ hoặc - trong báo cáo (không có sẵn/không phải số) sẽ đều là số 0 trong dữ liệu được tải xuống.

Xác thực kết quả khắc phục

Khi đã khắc phục một vấn đề cụ thể trong tất cả các URL của mình, bạn có thể xác nhận xem bạn đã khắc phục vấn đề đó trên tất cả các URL hay chưa. Hãy nhấp vào Bắt đầu theo dõi để bắt đầu theo dõi trong 28 ngày nhằm kiểm tra các trường hợp của vấn đề này trong trang web của bạn. Nếu vấn đề này không xuất hiện trong bất kỳ URL nào trên trang web trong khung thời gian 28 ngày nêu trên thì vấn đề được coi là đã được khắc phục. Nếu có xuất hiện trong bất kỳ URL nào thì vấn đề đó vẫn bị đánh dấu là chưa khắc phục. Tuy nhiên, hệ thống sẽ tiếp tục đánh giá trạng thái của các URL riêng lẻ trong toàn bộ 28 ngày, bất kể trạng thái vấn đề là gì.

Việc Bắt đầu theo dõi sẽ không kích hoạt quy trình lập chỉ mục lại hoặc bất kỳ hoạt động nào khác từ Google. Thao tác này chỉ khởi động (lại) đồng hồ tính khoảng thời gian 4 tuần theo dõi dữ liệu CrUX cho trang web của bạn bằng Search Console.
 • Để xem chi tiết cho một yêu cầu xác thực đang tiến hành hoặc một yêu cầu không thành công:
  • Nhấp vào Xem chi tiết trong phần trạng thái xác thực của trang chi tiết vấn đề.
 • Để bắt đầu theo dõi lại kết quả xác thực bất cứ lúc nào:
  • Mở trang chi tiết xác thực và nhấp vào Bắt đầu xác thực mới.
 • Nếu xác thực thất bại:
  1. Hãy thử lại để khắc phục vấn đề của bạn.
  2. Bắt đầu theo dõi lại bằng cách mở trang chi tiết xác thực và nhấp vào Bắt đầu xác thực mới

Trạng thái xác thực vấn đề

Đây là trạng thái của toàn bộ yêu cầu xác thực mà sẽ hiển thị cho từng vấn đề trên trang tóm tắt cũng như trang chi tiết vấn đề.

Có thể có các trạng thái xác thực sau đây:

 • Chưa bắt đầu: Có một hoặc nhiều URL gặp vấn đề này nhưng chưa hề có yêu cầu xác thực nào đối với URL đó.
 • Đã bắt đầu: Bạn đã bắt đầu xác thực và Google chưa tìm thấy trường hợp còn lại nào của vấn đề.
 • Trông có vẻ ổn: Bạn đã bắt đầu xác thực và tất cả các trường hợp của vấn đề mà Google đã kiểm tra đến giờ đều đã được khắc phục.
 • Đạt: Tất cả các URL đều có trạng thái Đạt. Bạn hẳn đã nhấp vào Xác thực bản sửa lỗi để có được trạng thái này (nếu vấn đề biến mất khi bạn chưa yêu cầu xác thực, trạng thái sẽ thay đổi thành Không có).
 • N/A: Google nhận thấy rằng vấn đề đã được khắc phục trên tất cả các URL, ngay cả khi bạn chưa hề bắt đầu xác thực.
 • Không đạt: Một hoặc nhiều URL có trạng thái Không đạt sau khi thử xác thực.

Trạng thái xác thực URL

Đây là trạng thái xác thực của từng URL trong trang tiến trình xác thực. Các trạng thái Đang chờ xử lý/Đạt/Không thành công sẽ hiển thị trong giai đoạn xác thực. Trạng thái duy nhất vẫn hiển thị sau khi giai đoạn xác thực kết thúc là Không thành công (những mục đã khắc phục sẽ được xóa khỏi danh sách sau khi giai đoạn này kết thúc).

 • Đang chờ xử lý: Google đang chờ đủ dữ liệu để xác định xem URL này có còn bị ảnh hưởng hay không.
 • Đạt: URL đó dường như không còn chịu ảnh hưởng bởi vấn đề này nữa.
 • Không thành công: URL đó vẫn bị ảnh hưởng bởi vấn đề đã nêu. 

Các trạng thái Đạt và Không thành công chỉ xuất hiện trong giai đoạn theo dõi xác thực. Nếu một vấn đề xuất hiện và sau đó biến mất khỏi một URL ngoài thời gian yêu cầu xác thực, thì URL đó sẽ biến mất khỏi danh sách mà không có trạng thái nào.

Mọi URL đã bị xóa khỏi web và không có dữ liệu trong 28 ngày qua sẽ không còn xuất hiện trong báo cáo hoặc nhật ký hoặc xác thực.

 

Công cụ kiểm tra bên ngoài

Báo cáo Các chỉ số quan trọng về trang web liên kết đến hai công cụ kiểm tra bên ngoài để kiểm tra thêm cho các trang. Loại công cụ tùy thuộc vào loại trang:

 • Các trang không phải AMP: Công cụ kiểm tra PageSpeed Insights báo cáo về hiệu suất của một trang trên cả thiết bị di động và máy tính, đồng thời cung cấp nội dung đề xuất về cách cải thiện trang đó. Công cụ kiểm tra này cho thấy cả dữ liệu kiểm tra phiên bản hoạt động và dữ liệu kiểm tra thực tế qua người dùng thực.
 • Các trang AMP: Hướng dẫn về trải nghiệm trên trang AMP đưa ra một quy trình toàn diện để kiểm tra phiên bản hoạt động cho trang AMP, bao gồm cả Các chỉ số quan trọng về trang web và chỉ số về Trải nghiệm trên trang. Công cụ kiểm tra này cho thấy cả dữ liệu kiểm tra phiên bản hoạt động và dữ liệu kiểm tra thực tế qua người dùng thực.

Đường liên kết đến các công cụ này xuất hiện bên cạnh URL mẫu (Bảng chi tiết trang tóm tắt > Nhấp vào hàng trạng thái > Nhấp vào URL ví dụ > Ngăn thông tin chi tiết về mẫu, di chuột qua một URL tương tự), nhưng bạn cũng có thể truy cập các URL này và tự cung cấp URL.

Bạn cũng có thể sử dụng công cụ kiểm tra trong trình duyệt cho Chrome: công cụ Chrome Lighthouse.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
83844
false
false