Báo cáo Chỉ số quan trọng chính của trang web

Khắc phục trải nghiệm người dùng kém trên trang web của bạn

Báo cáo Core Web Vitals cho thấy hiệu suất các trang của bạn theo dữ liệu sử dụng thực tế (đôi khi gọi là dữ liệu thực tế tại trang).

MỞ BÁO CÁO

Hiểu rõ báo cáo

Báo cáo Các chỉ số quan trọng về trang web cho thấy hiệu suất của URL, phân nhóm theo trạng thái (Kém, Cần cải thiện, Tốt), loại chỉ số (CLS, INP, LCP) và nhóm URL (các nhóm trang web tương tự nhau).

Báo cáo này dựa trên ba chỉ số được đo lường theo dữ liệu người dùng thực tế: LCP (Nội dung lớn nhất hiển thị)INP (Lượt tương tác đến nội dung hiển thị tiếp theo)CLS (Mức thay đổi bố cục tích luỹ). Khi một nhóm URL có đủ ngưỡng dữ liệu cho cả LCP và CLS, trạng thái của nhóm URL đó là chỉ số có hiệu suất kém nhất. Ví dụ: Nếu một nhóm URL có điểm CLS kém nhưng INP tốt, thì trạng thái URL sẽ là "Kém".

Nếu một nhóm URL không có đủ lượng dữ liệu báo cáo tối thiểu cho cả LCP và CLS, thì URL đó sẽ bị loại khỏi báo cáo.

Chỉ những URL đã có trong chỉ mục mới xuất hiện trong báo cáo này. Dữ liệu được gán cho URL thực tế, chứ không phải URL chính tắc như trong hầu hết báo cáo khác.

Hãy nhớ rằng dữ liệu được tổng hợp cho tất cả yêu cầu từ tất cả vị trí. Nếu bạn có lưu lượng truy cập đáng kể từ một quốc gia, giả sử quốc gia này có kết nối Internet chậm, thì hiệu suất nói chung sẽ giảm. Bạn có thể chia nhỏ số liệu về hiệu suất theo quốc gia bằng BigQuery nếu nghi ngờ đây có thể là nguyên nhân dẫn đến hiệu suất kém.

"Không có dữ liệu"

Nếu bạn thấy màn hình "Không có dữ liệu" thì tức là tài sản của bạn mới được thêm vào Search Console hoặc không có đủ dữ liệu trong báo cáo Trải nghiệm người dùng trên Chrome (CrUX) để cung cấp thông tin có ý nghĩa cho loại thiết bị đã chọn (thiết bị di động hoặc máy tính).

Nếu tài sản của bạn mới được thêm vào: Cơ sở dữ liệu CrUX vẫn thu thập thông tin về các URL cho dù URL đó có nằm trong một tài sản trên Search Console hay không. Tuy nhiên, để phân tích và đăng dữ liệu hiện có từ cơ sở dữ liệu CrUX, có thể chúng tôi sẽ cần vài ngày sau khi một tài sản được tạo.

Bạn có thể kiểm tra hiệu suất thực tế của từng URL bằng cách sử dụng công cụ kiểm tra PageSpeed Insights, công cụ Chrome Lighthouse hoặc Hướng dẫn về trải nghiệm trên trang AMP (dành cho trang AMP)

Khám phá nội dung báo cáo

Đối với mỗi nền tảng (thiết bị di động hoặc máy tính), báo cáo này sẽ trình bày một bảng gồm những URL gặp vấn đề với trạng thái là Kém hoặc Cần cải thiện (Tại sao URL không được đánh giá tốt) và một bảng khác gồm những URL có điểm số LCP, INP và CLS toàn bộ là Tốt (Xem dữ liệu về các URL tốt).

 1. Xem biểu đồ về các xu hướng chung cho tất cả nền tảng trên trang đích.
 2. Xem chi tiết hơn theo nền tảng (thiết bị di động hoặc máy tính) bằng cách nhấp vào Mở báo cáo bên cạnh một trong những biểu đồ.
 3. Để xem hiệu suất của các URL trên trang web dựa trên dữ liệu người dùng theo thời gian, hãy chuyển đổi giữa các thẻ Kém, Cần cải thiện hoặc Tốt trên biểu đồ hiệu suất.
 4. Xem danh sách vấn đề về hiệu suất trong bảng Tại sao URL không được đánh giá tốt. Mỗi URL được trình bày là đại diện của một nhóm URL riêng biệt.
 5. Nhấp vào một URL trong bảng Ví dụ của trang chi tiết về vấn đề để xem thêm thông tin về nhóm URL đó.

 

Trang tổng quan

Trang tổng quan của báo cáo Chỉ số quan trọng chính của trang web chia nhỏ dữ liệu theo loại thiết bị mà người dùng sử dụng để xem URL (Thiết bị di động hoặc Máy tính). Dữ liệu được nhóm theo trạng thái của URL (Kém, Cần cải thiện hoặc Tốt), trong đó trạng thái là của chỉ số có hiệu suất thấp nhất đối với nhóm URL đó.

Bạn có thể mở báo cáo cho một loại thiết bị cụ thể để xem thêm dữ liệu về hiệu suất cho loại thiết bị đó.

Trang tóm tắt dành cho thiết bị di động và máy tính

Báo cáo tóm tắt cho một nền tảng (thiết bị di động hoặc máy tính) trình bày trạng thái và vấn đề cho tất cả nhóm URL mà chúng tôi có dữ liệu trên trang web của bạn. Hãy nhấp vào một hàng trong bảng chi tiết để tìm hiểu thông tin về tổ hợp trạng thái và loại vấn đề cụ thể đó.

Biểu đồ

Các thẻ phía trên biểu đồ cho thấy tổng số URL hiện tại (không phải nhóm URL) trong mỗi trạng thái cũng như số lượng vấn đề trong trạng thái đó. Hãy chuyển giữa các thẻ để chọn trạng thái xuất hiện trong biểu đồ. Biểu đồ trình bày số lượng URL có một trạng thái cụ thể vào một ngày cụ thể.

Tại sao tổng số trong biểu đồ thấp hơn tổng số trong bảng?
Biểu đồ chỉ tính mỗi URL một lần, đối với vấn đề chậm nhất ảnh hưởng đến URL đó. Còn bảng thì lại tính mọi vấn đề liên quan đến một URL. Vì vậy, nếu URL nào đó có một vấn đề Kém và một vấn đề Cần cải thiện, thì URL đó được tính một lần là Kém trong biểu đồ, nhưng được tính ở cả hai hàng KémCần cải thiện trong bảng.

 

Bảng

Bảng sẽ nhóm các URL thành các hàng theo trạng thái và vấn đề. Mỗi hàng sẽ cho thấy trạng thái xác thực, biểu đồ thu nhỏ về tiến trình cơ bản của hàng đó và số lượng URL hiện có trạng thái và vấn đề đó.

Một URL có thể xuất hiện ở nhiều hàng trong bảng nếu URL đó chịu ảnh hưởng của nhiều vấn đề.

Trang chi tiết về vấn đề cho thiết bị di động và máy tính

Hãy nhấp vào một hàng trong bảng trên trang tóm tắt cấp cao nhất dành cho thiết bị di động hoặc máy tính để mở trang chi tiết cho tổ hợp thiết bị, trạng thái và vấn đề đó. Trang chi tiết sẽ trình bày URL và các chi tiết khác về vấn đề đã chọn.

Biểu đồ

Trong biểu đồ chi tiết vấn đề, bạn sẽ thấy số lượng URL có tổ hợp trạng thái và vấn đề đó vào một ngày nhất định, cũng như tổng số URL hiện đang chịu ảnh hưởng của trạng thái và vấn đề đã chọn.

Bảng

Bảng chi tiết vấn đề trình bày một nhóm URL mẫu đã được xác định là chịu ảnh hưởng của vấn đề đã chọn. Mỗi URL mẫu là một URL trong nhóm các URL tương tự nhau.

Bảng bao gồm các thông tin sau:

 • URL: Mỗi hàng trong bảng trình bày một nhóm các URL tương tự nhau.
 • Đối với các trang có trạng thái không tốt: Cột thích hợp trong số những cột sau đây sẽ xuất hiện, tuỳ theo loại vấn đề mà bạn đang tìm hiểu. Hãy lưu ý rằng một URL có thể chịu ảnh hưởng của nhiều vấn đề nhưng chỉ cột tương ứng với vấn đề đã chọn mới xuất hiện.

Hãy nhấp vào một URL mẫu để xem thông tin về các trang khác trong cùng nhóm cũng như thông tin khác về nhóm đó. Bạn cũng sẽ thấy một đường liên kết để chạy quy trình kiểm tra bên ngoài. Bảng này có tối đa 200 hàng.

Thông tin khác
Hãy nhấp vào một URL trong bảng Ví dụ của trang chi tiết về vấn đề để xem thêm thông tin về nhóm trang mà URL đó đại diện, bao gồm cả các URL khác trong nhóm và điểm số của những URL trong nhóm (nếu URL có đủ dữ liệu để hiển thị).
Bạn có thể nhấp vào một URL trong nhóm để chạy quy trình kiểm tra PageSpeed Insights cho URL đó. Tuy nhiên, bạn nên nắm được một số điểm khác biệt quan trọng giữa thông tin của PageSpeed Insights và Chỉ số quan trọng chính của trang web:
 • Chỉ số quan trọng chính của trang web kết hợp dữ liệu và trạng thái thành các nhóm URL; PageSpeed Insights thường trình bày dữ liệu cho các URL riêng lẻ (trừ trường hợp URL đó không có đủ thông tin). Số liệu thống kê cho một URL cụ thể trong PageSpeed Insights có thể không khớp với kết quả nhóm trong báo cáo Chỉ số quan trọng chính của trang web, vì một URL riêng lẻ có thể là một URL ngoại lệ trong nhóm.
 • URL Chỉ số quan trọng chính của trang web chứa các tham số URL khi phân biệt trang; PageSpeed Insights xoá tất cả dữ liệu tham số khỏi URL rồi chỉ định tất cả kết quả cho URL cơ bản.

Xem trạng thái của một URL cụ thể

Báo cáo này không nhằm mục đích tìm trạng thái của một URL cụ thể mà chỉ để cung cấp thông tin về hiệu suất tổng thể của trang web của bạn và giúp bạn khắc phục những vấn đề ảnh hưởng đến nhiều trang trên trang web đó. Nếu bạn muốn xem dữ liệu về hiệu suất của một URL cụ thể, hãy sử dụng quy trình kiểm tra bên ngoài. Mặc dù bạn có thể xem thông tin chi tiết về một trạng thái, một vấn đề và xem các URL bị ảnh hưởng, nhưng bạn khó có thể tìm được một URL cụ thể trong báo cáo Chỉ số quan trọng chính của trang web.

Báo cáo nguồn dữ liệu

Dữ liệu cho báo cáo Chỉ số quan trọng chính của trang web được lấy từ báo cáo CrUX. Báo cáo CrUX tập hợp các chỉ số ẩn danh về tốc độ của trang dựa trên những người dùng thực tế đã truy cập URL của bạn (được gọi là dữ liệu thực tế tại trang). Cơ sở dữ liệu CrUX vẫn thu thập thông tin về các URL cho dù URL đó có nằm trong một tài sản Search Console hay không.

Trạng thái của nhóm: Kém, Cần cải thiện, Tốt

Các nhãn Kém, Cần cải thiệnTốt được áp dụng cho nhóm URL trên loại thiết bị cụ thể. Một nhóm URL không có ngưỡng dữ liệu cho cả LCP và CLS sẽ không xuất hiện trong báo cáo (ví dụ: nếu URL chỉ có ngưỡng dữ liệu cho LCP nhưng không có ngưỡng dữ liệu cho CLS, thì URL đó sẽ không xuất hiện trong báo cáo).

Trạng thái mặc định của một nhóm URL là trạng thái chậm nhất được chỉ định cho nhóm URL đó trên loại thiết bị cụ thể. Ví dụ: 

 • Nếu một URL trên thiết bị di động có CLS là Kém nhưng LCP là Cần cải thiện, thì URL đó sẽ được gắn nhãn Kém trên thiết bị di động.
 • Nếu một URL trên thiết bị di động có LCP là Cần cải thiện nhưng CLS lại là Tốt, thì URL đó sẽ được gắn nhãn Cần cải thiện trên thiết bị di động.
 • Nếu một URL có FID, INP và CLS Tốt trên thiết bị di động và FID, INP, và CLS Cần cải thiện trên máy tính, thì URL đó sẽ được xem là Tốt trên thiết bị di động và Cần cải thiện trên máy tính.

 

Định nghĩa trạng thái

Sau đây là phạm vi hiệu suất đối với từng trạng thái:

  Tốt Cần cải thiện Kém
LCP (Thời gian hiển thị nội dung lớn nhất) <= 2,5 giây <= 4 giây > 4 giây
INP <= 200 mili giây <= 500 mili giây > 500 mili giây
CLS (Mức thay đổi bố cục tích luỹ) <= 0,1 <= 0,25 > 0,25

 

 • LCP (Thời gian hiển thị nội dung lớn nhất): Thời gian để trình duyệt kết xuất phần tử nội dung lớn nhất trong khung nhìn, tính từ khi người dùng yêu cầu URL. Thành phần lớn nhất thường là một hình ảnh hoặc video, cũng có thể là một thành phần văn bản lớn dạng khối. Đây là một chỉ số quan trọng vì nó cho biết tốc độ tải thực sự của URL dưới góc nhìn của khách truy cập.
  • LCP nhóm trình bày trong báo cáo là thời gian cần thiết để 75% số lượt truy cập vào một URL trong nhóm đạt đến trạng thái LCP này.
 • INP (Lượt tương tác đến nội dung hiển thị tiếp theo): Chỉ số này đánh giá khả năng thích ứng tổng thể của một trang đối với hoạt động tương tác của người dùng bằng cách quan sát khoảng thời gian mà trang đó cần để phản hồi tất cả tương tác nhấp, nhấn cũng như tương tác bằng bàn phím xảy ra trong suốt thời gian người dùng truy cập vào một trang. Giá trị INP cuối cùng tương ứng với lượt tương tác dài nhất quan sát được, bỏ qua các điểm ngoại lai. 
  • INP nhóm trình bày trong báo cáo có nghĩa là 75% số lượt truy cập vào một URL trong nhóm này có chỉ số INP bằng hoặc tốt hơn giá trị này.
 • CLS (Điểm số tổng hợp về Mức thay đổi bố cục tích luỹ): CLS là chỉ số đo lường tổng của tất cả điểm số riêng lẻ về mức thay đổi bố cục cho mọi lần thay đổi bố cục không mong muốn xảy ra trong toàn bộ thời gian hoạt động của trang. Điểm số có giá trị từ 0 trở lên, trong đó: 0 có nghĩa là trang không thay đổi bố cục và giá trị càng lớn có nghĩa là bố cục thay đổi càng nhiều. Điểm số này rất quan trọng vì việc các phần tử của trang thay đổi trong khi người dùng đang cố gắng tương tác với trang là một trải nghiệm kém. Nếu bạn không xác được nguyên nhân khiến chỉ số này ở mức cao, hãy thử tương tác với trang đó để xem mức độ tác động đối với điểm số.
  • CLS nhóm trình bày trong báo cáo là CLS thấp nhất phổ biến trong 75% số lượt truy cập vào một URL trong nhóm.

Bạn có thể thấy nội dung đề xuất về cách khắc phục những vấn đề này bằng cách chạy quy trình kiểm tra bên ngoài.

Nhóm URL

Các URL trong báo cáo được chia theo nhóm các trang có trải nghiệm người dùng tương tự nhau. Trạng thái LCP, INP, và CLS áp dụng cho toàn bộ nhóm. Một số URL ngoại lệ có thể có giá trị tốt hơn hoặc kém hơn trong một số lượt truy cập, nhưng 75% lượt truy cập vào tất cả URL trong nhóm này sẽ có trạng thái nhóm như hiển thị. Báo cáo giả định rằng các nhóm URL có chung một khung thiết kế, và hành vi kém trong nhóm thì khả năng cao là đều có cùng nguyên nhân.

Để tôn trọng quyền riêng tư của người dùng, nhóm URL phải có đủ lượng dữ liệu tối thiểu để xuất hiện trong báo cáo. Nếu một nhóm URL không có đủ thông tin để xuất hiện trong báo cáo, thì Search Console sẽ tạo một nhóm nguồn gốc cấp cao hơn. Nhóm này sẽ chứa đủ URL và dữ liệu để hiển thị trong báo cáo. Nhóm nguồn gốc này chứa dữ liệu cho tất cả URL trong cùng một nhóm giao thức://máy chủ:cổng. Ví dụ: nếu URL https://m.example.com/a/b/c.html thuộc một nhóm không có đủ dữ liệu để xuất hiện trong báo cáo, thì Search Console sẽ tạo nhóm nguồn gốc https://m.example.com. Nhóm nguồn gốc này chứa dữ liệu cho tất cả URL thuộc https://m.example.com, cho dù URL đó có thuộc một nhóm có đầy đủ dữ liệu hay không.

Hãy lưu ý một vài điểm sau đây:

 • Định nghĩa về nhóm nguồn gốc có tính cả giao thức; do đó, http://m.il.example.com và https://m.il.example.com là các nhóm nguồn gốc riêng biệt.
 • Nhóm nguồn gốc chứa dữ liệu cho tất cả URL thuộc nguồn gốc đó, cho dù URL có thuộc một nhóm khác xuất hiện trong báo cáo hay không.
 • Nếu không có đủ dữ liệu thì nhóm nguồn gốc sẽ không xuất hiện (theo đó, trang web sẽ không có đủ dữ liệu để trình bày trong báo cáo này, trừ trường hợp có nhiều nhóm nguồn gốc).
 • Bạn có thể xem dữ liệu của nhóm nguồn gốc để xem nhóm đó có nằm trong tài sản hiện tại hay không. Tuy nhiên, bạn chỉ có thể xem các URL ví dụ nằm trong tài sản hiện tại.
 • Search Console liệt kê các thành viên nhóm theo số lượt hiển thị và thứ tự giảm dần.

Khắc phục vấn đề:

Người dùng không am hiểu kỹ thuật

 1. Sắp xếp mức độ ưu tiên cho các vấn đề: Bạn nên khắc phục mọi vấn đề có nhãn "Kém" trước. Sau đó, ưu tiên khắc phục các vấn đề ảnh hưởng đến hầu hết URL hoặc các vấn đề ảnh hưởng đến những URL quan trọng nhất. Bạn có thể cải thiện các URL có nhãn "Cần cải thiện", nhưng chúng không cấp thiết như các URL có nhãn "Kém".
 2. Khi bạn sắp xếp xong mức độ ưu tiên, hãy chia sẻ báo cáo với kỹ sư hoặc bất kỳ người nào chịu trách nhiệm cập nhật URL của bạn.
 3. Những cách sửa lỗi trang phổ biến:
  • Giảm kích thước trang: phương pháp hay nhất là dưới 500KB cho mỗi trang cũng như tất cả tài nguyên trên trang.
  • Đặt giới hạn ở 50 tài nguyên đối với một trang để đạt hiệu suất tốt nhất trên thiết bị di động.
  • Sử dụng quy trình kiểm tra bên ngoài để nhận đề xuất về cách khắc phục cho trang.
 4. Kiểm tra kết quả sửa lỗi bằng quy trình kiểm tra bên ngoài.
 5. Khi bạn cho rằng một vấn đề cụ thể đã được khắc phục, hãy nhấp vào Bắt đầu theo dõi trên trang chi tiết về vấn đề trong báo cáo Chỉ số quan trọng chính của trang web của Search Console.
 6. Theo dõi quá trình xác thực.

Nhà phát triển trang web

 1. Thiết lập mức độ ưu tiên của vấn đề: Trước hết bạn nên khắc phục mọi vấn đề có nhãn "Kém". Bạn có thể cải thiện các URL có nhãn "Cần cải thiện", nhưng những URL đó không cần ưu tiên khắc phục bằng những URL có nhãn "Kém". Trong một trạng thái, hãy ưu tiên những vấn đề ảnh hưởng đến nhiều URL nhất hoặc những vấn đề ảnh hưởng đến những URL quan trọng nhất.
 2. URL xuất hiện trong một nhóm nhất định được sắp xếp giảm dần theo số lượt hiển thị. Do đó, những URL ở trên cùng có ảnh hưởng lớn nhất đến trạng thái của nhóm. Hãy khắc phục URL theo thứ tự xuất hiện để tạo được hiệu quả lớn nhất đến trạng thái, nhưng bạn nên cố gắng khắc phục càng nhiều URL càng tốt. Xin lưu ý rằng nếu một nhóm ở gần ngưỡng của một trạng thái, thì có thể trạng thái đó sẽ bị ảnh hưởng bởi một số ít URL nằm ở cuối danh sách của nhóm đó.
 3. Bạn nên đọc hướng dẫn về thời gian tải trang nhanh trên web.dev và các trang về hiệu suất trong phần Kiến thức cơ bản về web trên developers.google.com để nắm được lý thuyết và hướng dẫn về cách cải thiện tốc độ trang.
 4. Sử dụng quy trình kiểm tra bên ngoài để nhận đề xuất về cách khắc phục cho trang.
 5. Kiểm tra kết quả sửa lỗi bằng quy trình kiểm tra bên ngoài.
 6. Khi bạn cho rằng một vấn đề cụ thể đã được khắc phục, hãy nhấp vào Bắt đầu theo dõi trên trang chi tiết về vấn đề trong báo cáo Chỉ số quan trọng chính của trang web của Search Console.
 7. Theo dõi quá trình xác thực.

Tài nguyên hữu ích khác:

Trạng thái trang web của tôi thay đổi dù tôi không thay đổi nội dung nào

Nếu bạn không thực hiện thay đổi nào trên trang web nhưng lại thấy một thay đổi lớn về trạng thái của nhiều trang, thì có thể nhiều trang của bạn đã ở gần ngưỡng của một trạng thái, rồi một sự kiện xảy ra trên toàn trang web khiến các trang đó vượt quá ngưỡng. Ví dụ: lưu lượng truy cập trang web của bạn tăng đáng kể hoặc dịch vụ phân phát tệp hình ảnh của bạn có sự thay đổi về thời gian chờ, cả hai đều có thể làm chậm trang web của bạn. Khi đó, chỉ một thay đổi nhỏ nhưng xảy ra trên toàn trang web cũng có thể khiến một số trang ở gần ngưỡng Tốt chuyển sang trạng thái Cần cải thiện, hoặc từ trạng thái Cần cải thiện sang trạng thái Kém.

Một lý do khả dĩ khác (mặc dù ít khả năng xảy ra hơn) là một sự thay đổi quy mô lớn ở phía ứng dụng. Ví dụ: một phiên bản trình duyệt mới được sử dụng rộng rãi hoặc số lượng người dùng lớn trên một mạng chậm. Hãy nhớ rằng hiệu suất được đo theo dữ liệu sử dụng thực tế. Bạn có thể kiểm tra nhật ký của mình để xem thay đổi về trạng thái trang web có đi kèm với bất kỳ thay đổi nào về trình duyệt, thiết bị hoặc vị trí không.

Hãy kiểm tra dữ liệu về lưu lượng truy cập trang web của bạn trong khoảng thời gian này để xem có bất kỳ biến động lớn nào không, đồng thời xem chi tiết các vấn đề cụ thể và xem chỉ số LCP/INP/CLS của nhóm đối với các trang bị ảnh hưởng. Nếu những chỉ số này ở gần ngưỡng trạng thái Tốt/Cần cải thiện/Kém thì có thể là một thay đổi nhỏ đã khiến trang có trạng thái mới.

 

Chia sẻ báo cáo

Bạn có thể chia sẻ trang chi tiết vấn đề trong báo cáo phạm vi lập chỉ mục hoặc tính năng nâng cao bằng cách nhấp vào nút Chia sẻ trên trang. Đường liên kết này chỉ cho phép người có đường liên kết truy cập vào trang chi tiết vấn đề hiện tại và mọi trang lịch sử xác thực cho vấn đề này. Đường liên kết này không cấp quyền truy cập vào các trang khác về tài nguyên của bạn hoặc cho phép người dùng được chia sẻ thực hiện bất kỳ hành động nào đối với sản phẩm hay tài khoản của bạn. Bạn có thể thu hồi liên kết bất kỳ lúc nào bằng cách vô hiệu hóa chia sẻ cho trang này.

Xuất dữ liệu báo cáo

Nhiều báo cáo có nút xuất để xuất dữ liệu báo cáo. Dữ liệu biểu đồ và dữ liệu bảng sẽ đều được xuất. Những giá trị xuất hiện dưới dạng ~ hoặc - trong báo cáo (không có dữ liệu/không phải số) sẽ được biểu thị bằng số 0 trong dữ liệu được tải xuống.

Xác thực kết quả khắc phục

Khi đã khắc phục một vấn đề cụ thể trên tất cả các URL của mình, bạn có thể xác nhận xem bạn đã khắc phục vấn đề đó trên tất cả các URL hay chưa. Hãy nhấp vào Bắt đầu theo dõi để bắt đầu theo dõi trong 28 ngày nhằm kiểm tra các trường hợp của vấn đề này trên trang web của bạn. Nếu vấn đề này không xuất hiện trong bất kỳ URL nào trên trang web trong khung thời gian 28 ngày nêu trên thì vấn đề được coi là đã được khắc phục. Nếu xuất hiện trong bất kỳ URL nào thì vấn đề này vẫn bị đánh dấu là chưa khắc phục. Tuy nhiên, hệ thống sẽ tiếp tục đánh giá trạng thái của các URL riêng lẻ trong toàn bộ 28 ngày, bất kể trạng thái của vấn đề.

Việc Bắt đầu theo dõi sẽ không kích hoạt quy trình lập chỉ mục lại hoặc bất kỳ hoạt động nào khác từ Google. Thao tác này chỉ khởi động (lại) đồng hồ tính khoảng thời gian 4 tuần theo dõi dữ liệu CrUX cho trang web của bạn bằng Search Console.
 • Cách xem chi tiết xác thực của một yêu cầu xác thực đang tiến hành hoặc một yêu cầu không thành công:
  • Nhấp vào Xem chi tiết trong phần trạng thái xác thực của trang chi tiết vấn đề.
 • Cách bắt đầu theo dõi lại kết quả xác thực bất cứ lúc nào:
  • Mở trang chi tiết xác thực rồi nhấp vào Bắt đầu xác thực mới.
 • Nếu xác thực thất bại:
  1. Hãy thử lại để khắc phục vấn đề.
  2. Bắt đầu theo dõi lại bằng cách mở trang chi tiết xác thực rồi nhấp vào Bắt đầu xác thực mới.

Trạng thái xác thực vấn đề

Đây là trạng thái của toàn bộ yêu cầu xác thực mà sẽ hiển thị cho từng vấn đề trên trang tóm tắt cũng như trang chi tiết vấn đề.

Có thể có các trạng thái xác thực sau:

 • Chưa bắt đầu: Có một hoặc nhiều URL gặp vấn đề này nhưng chưa hề có yêu cầu xác thực nào đối với URL đó.
 • Đã bắt đầu: Bạn đã bắt đầu một lượt xác thực và Google chưa tìm thấy trường hợp còn lại nào của vấn đề.
 • Trông có vẻ ổn: Bạn đã bắt đầu xác thực và tất cả trường hợp của vấn đề mà Google đã kiểm tra đến giờ đều đã được khắc phục.
 • Đạt: Tất cả URL đều có trạng thái Đạt. Bạn hẳn đã nhấp vào Xác thực bản sửa lỗi để có được trạng thái này (nếu vấn đề biến mất khi bạn chưa yêu cầu xác thực, trạng thái sẽ thay đổi thành Không có).
 • Không áp dụng: Google nhận thấy vấn đề đã được khắc phục trên tất cả URL, ngay cả khi bạn chưa hề bắt đầu xác thực.
 • Không thành công: Có một hoặc nhiều URL có trạng thái Không thành công sau khi thử xác thực.

Trạng thái xác thực URL

Đây là trạng thái xác thực của từng URL trong trang tiến trình xác thực. Các trạng thái Đang chờ xử lý/Đạt/Không thành công sẽ xuất hiện trong giai đoạn xác thực. Trạng thái duy nhất vẫn xuất hiện sau khi giai đoạn xác thực kết thúc là Không thành công (những mục đã khắc phục sẽ được xoá khỏi danh sách sau khi giai đoạn này kết thúc).

 • Đang chờ xử lý: Google đang chờ có đủ dữ liệu để xác định xem URL này có còn bị ảnh hưởng không.
 • Đạt: URL dường như không còn chịu ảnh hưởng của vấn đề này nữa.
 • Không thành công: URL vẫn chịu ảnh hưởng của vấn đề đã nêu.

Các trạng thái ĐạtKhông thành công chỉ xuất hiện trong giai đoạn theo dõi xác thực. Nếu một vấn đề xuất hiện rồi biến mất trên một URL ngoài thời gian yêu cầu xác thực, thì URL đó sẽ biến mất khỏi danh sách mà không có trạng thái nào.

Mọi URL đã bị xoá khỏi web và không có dữ liệu trong 28 ngày qua sẽ không còn xuất hiện trong báo cáo hoặc nhật ký xác thực.

 

Công cụ kiểm tra bên ngoài

Báo cáo Chỉ số quan trọng chính của trang web liên kết đến hai công cụ kiểm tra bên ngoài để kiểm tra thêm cho các trang. Loại công cụ tuỳ thuộc vào loại trang:

 • Trang không phải AMP: Công cụ kiểm tra PageSpeed Insights báo cáo về hiệu suất của một trang trên cả thiết bị di động và máy tính, đồng thời cung cấp nội dung đề xuất về cách cải thiện trang đó. Công cụ kiểm tra này cho thấy cả dữ liệu kiểm tra phiên bản hoạt động và dữ liệu kiểm tra thực tế qua người dùng thực. Hãy lưu ý rằng thông tin trong PageSpeed Insights có thể khác với thông tin trong báo cáo Các chỉ số quan trọng về trang web. Tìm hiểu lý do.
 • Trang AMP: Hướng dẫn về trải nghiệm trên trang AMP đưa ra một quy trình toàn diện để kiểm tra phiên bản hoạt động cho trang AMP, bao gồm cả Chỉ số quan trọng chính của trang web và chỉ số về Trải nghiệm trên trang. Công cụ kiểm tra này cho thấy cả dữ liệu kiểm tra phiên bản hoạt động và dữ liệu kiểm tra thực tế qua người dùng thực.

Đường liên kết đến các công cụ này xuất hiện bên cạnh URL mẫu (Bảng chi tiết trang tóm tắt > Nhấp vào hàng trạng thái > Nhấp vào URL mẫu > Ngăn thông tin chi tiết về mẫu, di chuột qua một URL tương tự), nhưng bạn cũng có thể truy cập các URL này và tự cung cấp URL.

Bạn cũng có thể sử dụng công cụ kiểm tra trong trình duyệt cho Chrome: công cụ Chrome Lighthouse.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính