Hastighetsrapport

Åtgärda att webbplatsen upplevs som långsam

I hastighetsrapporten ser du hur snabba dina sidor är utifrån data om faktisk användning (så kallad fältdata).

ÖPPNA HASTIGHETSRAPPORTEN

Varför är hastigheten viktig?
 • Längre sidhämtningstid har mycket stor inverkan på avvisningsfrekvensen. Exempel:
  • Om sidhämtningstiden ökar från 1 sekund till 3 sekunder ökar avvisningsfrekvensen med 32 %
  • Om sidhämtningstiden ökar från 1 sekund till 6 sekunder ökar avvisningsfrekvensen med 106 %
 • Sidor som ses som långsamma kan flyttas ned på Google Sök.
 • Läs fallstudier här.

Förstå rapporten

Rapporten visar resultat indelade efter hastighetsstatus, typ av mätvärde och liknande webbadresstyp. Hastighetsrapporten baseras på två mätvärden: FCP och FID. Om en webbadress inte har tröskeldata för något mätvärde utesluts den från rapporten.

Ingen information finns tillgänglig

Om det står att ingen information finns tillgänglig betyder det att egendomen är ny i Search Console eller att CrUX-rapporten (rapporten om användarupplevelse i Chrome) inte innehåller tillräckligt mycket besökardata för att det ska gå att ge meningsfull information om enhetstypen (mobil eller dator) på egendomen. Du kan fortfarande köra ett realtidstest på en webbadress på webbplatsen med hjälp av testverktyget PageSpeed Insights (eller verktyget Chrome Lighthouse, om du föredrar att använda ett verktyg i webbläsaren).

Om du skapade Search Console-egendomen nyligen kan det ta några dagar innan vi har hunnit analysera och lägga upp data från CrUX-databasen. Information om webbadresser samlas i CrUX-databasen oavsett om webbadressen finns på en egendom i Search Console eller inte.

 

Visa detaljer i rapporten:

 1. På flikarna för långsamma, medelsnabba och snabba sidor i diagrammet på webbplatsens översiktssida visas hur snabba webbadresserna är utifrån historiska användardata.
 2. Klicka på Öppna rapport för att visa sammanfattningssidan för mobilen eller datorn och visa hastighetstalen för den plattformen.
 3. Klicka på en rad i tabellen för att visa information om de webbadresser som berörs av det valda problemet, inklusive några exempeladresser.
 4. Klicka på en webbadress i tabellen Exempel på sidan med probleminformation om du vill visa mer information om den webbadressen och likartade webbadresser.

 

Översiktssida

På översiktssidan i hastighetsrapporten delas data upp efter vilken enhetstyp som användes för att öppna webbadressen: mobil eller dator (data för surfplattor inkluderas inte). All data grupperas efter status (långsam, medelsnabb eller snabb). 

Öppna rapporten för en specifik enhetstyp om du vill visa mer hastighetsdata för den typen.

Sammanfattningssidor för mobil eller dator

I rapporten på översta nivån för en specifik enhetstyp (mobil eller dator) visas status och problem för alla webbadresser på webbplatsen som vi har data för. Klicka på en rad i informationstabellen om du vill veta mer om den specifika kombinationen av status och problem.

Diagram

Flikarna ovanför diagrammet visar det aktuella totala antalet webbadresser med en viss hastighetsstatus, och antalet tabellrader med den hastighetsstatusen där minst en av webbadresserna berördes. Växla mellan flikarna för att välja vilka hastighetsstatusar som ska visas i diagrammet. I diagrammet visas antalet webbadresser med en viss hastighetsstatus under en viss dag.

Varför är det totala antalet för diagrammet lägre än det totala antalet för tabellen?
I diagrammet räknas varje webbadress endast en gång, för den långsammaste hastigheten som berör den webbadressen. Tabellen räknar en webbadress en gång för varje problem som den påverkas av. Så om en webbadress har ett problem med långsam hastighet och ett med medelsnabb hastighet räknas den en gång – som långsam – i det totala antalet för diagrammet, medan den räknas som och visas i både raden långsam och raden medelsnabb i tabellen.

 

Tabell

Tabellen grupperar webbadresserna i rader efter hastighetsstatus och enhetstyp. Varje rad visar valideringsstatusen, en s.k. sparkline som visar en förenklad tidslinje för den raden och antalet webbadresser som för närvarande har den statusen och problemstatusen.

En webbadress kan visas i flera tabellrader om den påverkas av flera problem.

Probleminformationssida för mobil eller dator

Klicka på en tabellrad på den översta sammanfattningssidan för mobil eller dator för att öppna en informationssida för den kombinationen av hastighet och problem. Informationssidan visar webbadresser och annan information om det valda problemet.

Diagram

Diagrammet med probleminformation visar antalet webbadresser med den kombinationen av hastighet och problem under en viss dag, liksom det totala antalet webbadresser som för närvarande påverkas av den valda hastigheten och problemet.

Tabell

I tabellen med probleminformation visas ett antal exempeladresser som berörs av det aktuella problemet. Varje exempeladress är en del av en grupp med likartade webbadresser. Om du klickar på en exempeladress visas några av de andra sidorna i gruppen, samt annan information och en länk för att köra PageSpeed Insights-testet på den webbadressen. Tabellen kan innehålla högst 200 rader.

Tabellen innehåller följande information:

 

Så här testar du en webbadress med PageSpeed Insights: Klicka på en webbadress i probleminformationsvyn i tabellen Exempel för att visa exempelinformation. Klicka sedan på länken Pagespeed Insights.

 

Se vilken status en enskild webbadress har

Rapporten är inte utformad för att hitta statusen för en specifik webbadress. I stället visar den webbplatsens prestanda på det stora hela och felsöker problem som berör flera sidor på webbplatsen. Om du vill se hastighetsdata om enskilda webbadresser använder du PageSpeed Insights, där du kan se såväl historisk användardata som data från ett realtidstest av en viss webbadress. Även om det går att visa detaljer om status och problem genom att klicka sig fram och på så sätt se vilka enskilda webbadresser som berörs kan det vara svårt att hitta en specifik webbadress med hjälp av rapporten.

Rapportens datakällor

Data i hastighetsrapporten hämtas från CrUX-rapporten (rapporten om användarupplevelse i Chrome). I CrUX-rapporten samlas anonymiserade mätvärden in om inläsningstid vid faktiska besök på webbadressen (s.k. fältdata). 

Hastighetsstatus: långsam, medelsnabb, snabb

Etiketterna långsam, medelsnabb och snabb tillämpas på en webbadress på en specifik enhetstyp.

Webbadressens hastighet

En webbadress hastighet är den lägsta hastigheten den tilldelats. Så om en webbadress på en mobil har långsam FCP men medelsnabb FID får webbadressen etiketten långsam på mobil. Om en webbadress på mobil har medelsnabb FCP men snabb FID anses den vara medelsnabb på mobil. En webbadress på mobil som har snabb FID och snabb FCP, eller snabb FID och ingen FCP-data, anses vara snabb på mobil.

Om en webbadress har mindre än tröskeldatavärdet för ett givet mätvärde (FCP eller FID) utesluts det mätvärdet från rapporten för den webbadressen. En webbadress som endast har data i ett mätvärde tilldelas det mätvärdets hastighetskategori. En webbadress som saknar tröskeldata för båda mätvärdena utesluts ur rapporten.

Problemhastighet

Problemhastigheten bedöms med hjälp av följande mätvärden:

  Snabb Medelsnabb Långsam
FCP < 1 sek <= 3 sek >= 3 sek
FID < 100 ms < 300 ms >= 300 ms

FCP och FID

 • FCP (första innehållsrenderingen): Tiden från att användaren begärde webbadressen till att webbläsaren renderade det första synliga objektet på webbadressen. Detta är viktigt eftersom det talar om för läsaren att webbadressen faktiskt håller på att läsas in.
  • Med sammanställd FCP som visas i rapporten avses tiden fram till FCP för 75 % av besöken på en webbadress i gruppen.
 • FID (fördröjning till första inmatningen): Tiden det tog från att användaren interagerade med sidan första gången (genom att klicka på en länk, trycka på en knapp o.s.v.) till att webbläsaren svarade på detta. Uppgiften hämtas från det interaktiva objekt som användaren först klickar på. Detta är viktigt på sidor där användaren behöver göra något, eftersom det visar när sidan har blivit interaktiv.
  • Med sammanställd FID som visas i rapporten avses den lägsta gemensamma FID som uppmätts vid 95 % av besöken på en webbadress i gruppen.

Tips på hur du kan åtgärda problemen visas om du kör PageSpeed Insights-testet på en webbadress som berörs.

Webbadressgrupper

För varje problem anges en grupp webbadresser där användarupplevelsen är ungefär densamma. Skälet till detta är att prestandaproblem på snarlika sidor antas bero på samma sak, t.ex. något som används på alla sidorna och tar lång tid att läsa in.

Åtgärda problem med långsamma sidor

Användare som inte är tekniska experter

 1. Prioritera problemen. Vi rekommenderar att du åtgärdar alla sidor som klassats som långsamma. Medelsnabba webbadresser går att förbättra, men det är mindre viktigt än att åtgärda långsamma webbadresser. Prioritera arbetet antingen utifrån vilka problem som berör flest webbadresser eller vilka som berör de viktigaste webbadresserna.
 2. När du har sorterat webbadresserna efter prioritet delar du rapporten med utvecklaren eller den som ska uppdatera webbadresserna.
 3. Vanliga åtgärder:
  • Gör sidan mindre (riktlinje: mindre än 500 kB för en sida och alla dess resurser).
  • Begränsa antalet sidresurser till 50 så att prestanda på mobiler blir så bra som möjligt.
  • Du kanske vill använda AMP, som nästan garanterat ger snabba sidor för både mobilwebben och datorwebben.
 4. Testa åtgärderna med hjälp av testverktyget PageSpeed Insights (eller verktyget Chrome Lighthouse, om du föredrar att använda ett verktyg i webbläsaren).
 5. När ett problem verkar vara åtgärdat klickar du på Börja spåra på problemets informationssida i Search Consoles hastighetsrapport.
 6. Håll ett öga på hur verifieringen fortskrider.

Webbutvecklare

 1. Prioritera problemen. Vi rekommenderar att du åtgärdar alla sidor som klassats som långsamma. Medelsnabba webbadresser går att förbättra, men det är mindre viktigt än att åtgärda långsamma sidor. Prioritera arbetet antingen utifrån vilka problem som påverkar flest sidor eller vilka som berör de viktigaste sidorna.
 2. Vi rekommenderar att du läser riktlinjerna för snabb sidinläsning på web.dev och sidorna om prestanda i Webbens grunder på developers.google.com. Där hittar du teoretisk bakgrund jämte riktlinjer för hur sidorna kan göras snabbare.
 3. Testa åtgärderna med hjälp av testverktyget PageSpeed Insights (eller verktyget Chrome Lighthouse, om du föredrar att använda ett verktyg i webbläsaren).
 4. När ett problem verkar vara åtgärdat klickar du på Börja spåra på problemets informationssida i Search Consoles hastighetsrapport.
 5. Håll ett öga på hur verifieringen fortskrider.

Fler praktiska resurser:

 

Dela rapporten

Du kan dela information om problem genom att använda knappen Dela på sidan. Länken ger endast åtkomst till den aktuella sidan och eventuell valideringshistorik för problemet till personer som har fått länken. Den ger inte åtkomst till andra sidor för resursen och tillåter inte heller en delad användare att utföra åtgärder på egendomen eller kontot. Du kan när som helst återkalla länken genom att inaktivera delningen av sidan.

Exporterar rapporten

I många rapporter finns en exportknapp som du kan exportera rapportdata med. Både data i diagrammet och i tabellen exporteras. Du kan välja format för exportdata: CSV eller Google Kalkylark.

Validera åtgärder

När du har åtgärdat ett visst hastighetsproblem på alla webbadresser kan du kontrollera att problemet är borta på alla webbadresser. När du klickar på Börja spåra startas en session som registrerar alla problem av den här typen på webbplatsen under 28 dagar. Om inga webbadresser på webbplatsen berörs av problemet under denna 28-dagarsperiod anses problemet vara löst. Om någon enda webbadress berörs av problemet är detta tillräckligt för att problemet ska anses kvarstå, men de enskilda webbadressernas status utvärderas kontinuerligt under hela 28-dagarsperioden ändå, oavsett problemstatus.

 • Så här visar du verifieringsinformation om en pågående eller misslyckad verifiering:
  • Klicka på Se information i avsnittet om verifieringsstatus på problemets informationssida.
 • Så här startar du om spårningsperioden för verifiering, vilket kan göras när som helst:
  • Öppna sidan med verifieringsinformation och klicka på Spåra igen.
 • Om verifieringen misslyckades:
  1. Försök åtgärda problemen på nytt.
  2. Starta om spårningsperioden genom att öppna sidan med verifieringsinformation och klicka på Spåra igen
Att starta verifieringen leder inte till att sidor indexeras om eller några andra åtgärder från Googles sida. Det enda som händer är att tidtagaruret startas (eller startas om) för den fyraveckorsperiod då data om webbplatsen i CrUX-rapporten kontrolleras i Search Console.

Verifieringsstatusen kan vara någon av följande:

Verifieringsstatus för ett problem

Detta är den status som gäller hela verifieringsbegäran. Den visas på sammanfattningssidan och på problemets informationssida.

 • Har inte startats: Det finns en eller flera webbadresser som påverkas av problemet och som verifiering aldrig har begärts för.
 • Startat: Ett verifieringsförsök har påbörjats och inga resterande förekomster av problemet har hittats ännu.
 • Det ser bra ut: Ett verifieringsförsök har påbörjats och alla förekomster av problemet som har kontrollerats hittills har varit åtgärdade.
 • Godkändes: Samtliga webbadresser har statusen Godkändes eller Övrigt. Den här statusen visas bara om du har klickat på Verifiera att åtgärder vidtagits. (Om förekomster försvinner utan att du har begärt verifiering ändras statusen till Saknas.)
 • Saknas: Google har upptäckt att problemet åtgärdats på alla webbadresser utan att du begärt verifiering.
 • Misslyckades: Minst en webbadress har statusen Misslyckades efter ett verifieringsförsök.

Verifieringsstatus för en webbadress

Detta är den status som gäller en enskild webbadress på förloppssidan. Statusarna Väntande/Åtgärdade/Fortfarande berörda visas medan verifieringen pågår. Fortfarande berörda är den enda status som kan visas när verifieringsperioden är slut (åtgärdade poster tas bort från listan då).

 • Väntande: Google har ännu inte fått in tillräckligt med data för att kunna avgöra om webbadressen fortfarande berörs av problemet eller inte.
 • Åtgärdade: Webbadressen verkar inte längre beröras av problemet.
 • Fortfarande berörda: Webbadressen berörs fortfarande av hastighetsproblemet i fråga. 

Statusarna Åtgärdade och Fortfarande berörda kan bara visas medan sidorna spåras vid verifiering. Om en webbadress som du inte har begärt verifiering av skulle beröras av problemet och problemet sedan försvann skulle webbadressen bara tas bort från listan, utan statusangivelse.

Webbadresser som har tagits bort från webben och som det inte finns någon data om sedan mer än 28 dagar visas inte längre i verifieringshistoriken eller rapporten.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?