Rapport om viktiga webbvärden

Åtgärda dålig användarupplevelse på webbplatsen

I rapporten Viktiga webbvärden ser du dina webbsidors prestanda utifrån faktisk användning (så kallad fältdata).

ÖPPNA RAPPORTEN

Förstå rapporten

I rapporten Viktiga webbvärden visas webbadressernas prestanda indelad efter status (Dålig, Behöver förbättras, Bra), typ av mätvärde (CLS, INP, LCP) och webbadressgrupp (grupper av liknande webbsidor).

Rapporten baseras på tre mätvärden som hämtas från faktisk användardata: LCPINP och CLS. När tröskelvärdet har uppnåtts för både LCP och CLS för en webbadressgrupp är gruppens status det mätvärde som är sämst. Om en webbadressgrupp till exempel har dålig CLS men bra INP är webbadresstatusen Dålig.

Om det inte finns tillräckligt mycket rapportdata om både LCP och CLS för en webbadressgrupp utesluts gruppen från rapporten.

Endast indexerade webbadresser kan visas i den här rapporten. Data tilldelas den faktiska webbadressen, inte den kanoniska, som i de flesta andra rapporter.

Tänk på att data kombineras för alla förfrågningar från alla platser. Om du har mycket trafik från ett land med exempelvis långsamma internetanslutningar försämras prestandan i allmänhet. Om du misstänker att detta kan vara orsaken till låg prestanda kan du dela upp resultatet utifrån land med hjälp av BigQuery.

Ingen information finns tillgänglig

Om skärmen Ingen information finns tillgänglig visas betyder det att egendomen är ny i Search Console eller att CrUX-rapporten (rapporten om användarupplevelse i Chrome) inte innehåller tillräckligt mycket data för att det ska gå att ge meningsfull information om den valda enhetstypen (mobil eller dator).

Om det är en ny egendom: Information om webbadresser samlas i CrUX-databasen oavsett om webbadressen finns på en egendom i Search Console eller inte, men det kan ta några dagar efter att egendomen skapats innan vi har hunnit analysera och lägga upp data från CrUX-databasen.

Du kan köra ett realtidstest på enskilda webbadresser med hjälp av testverktyget PageSpeed Insights, verktyget Chrome Lighthouse eller guiden över AMP-sidupplevelse (för AMP-sidor)

Navigera i rapporten

För varje plattform (telefon eller dator) visar rapporten en tabell med webbadresser som har problem av typen Dålig eller Behöver förbättras (Därför anses webbadresserna inte vara bra) och en annan tabell med webbadresser som har bra resultat för LCP, INP och CLS (Visa data om bra webbadresser)

 1. Titta på ett diagram med allmänna trender för alla plattformar på målsidan.
 2. Visa detaljer per plattform (telefon eller dator) genom att klicka på Öppna rapport bredvid ett av diagrammen.
 3. Om du vill se hur det går för webbplatsen utifrån historisk användardata aktiverar du flikarna Dålig, Behöver förbättras eller Bra i prestandadiagrammet.
 4. Se listan över prestandaproblem i tabellen Därför anses webbadresserna inte vara bra. Alla webbadresser som visas representerar olika webbadressgrupper.
 5. Klicka på en webbadress i tabellen Exempel på sidan med probleminformation om du vill ha mer information om den webbadressgruppen.

 

Översiktssida

På översiktssidan i rapporten Viktiga webbvärden delas data upp efter vilken typ av enhet som användes för att besöka webbadressen (telefon eller dator). Data grupperas efter webbadresstatus (Dålig, Behöver förbättras eller Bra) och statusen baseras på det sämsta mätvärdet för den webbadressgruppen.

Öppna rapporten för en enhetstyp om du vill se mer prestandadata för den typen.

Översiktssidor för telefon och dator

Översiktsrapporten för en plattform (telefon eller dator) visar status och problem för alla webbadressgrupper på webbplatsen som vi har data för. Klicka på en rad i informationstabellen om du vill veta mer om den specifika kombinationen av status och problem.

Diagram

På flikarna ovanför diagrammet visas det aktuella sammanlagda antalet webbadresser (inte webbadressgrupper) per status samt antalet problem med denna status. Du väljer vilka statusar som ska visas i diagrammet genom att byta mellan flikarna. I diagrammet visas antalet webbadresser med en viss status under en viss dag.

Varför är det totala antalet för diagrammet lägre än det totala antalet för tabellen?
I diagrammet räknas varje webbadress endast en gång: för den långsammaste problemkategorin som berör den webbadressen. I tabellen räknas däremot alla problem som rör en webbadress. Om det finns ett problem av typen Dålig och ett annat av typen Behöver förbättras på en webbadress räknas den med andra ord en gång som Dålig i totalsummorna i diagrammet, men i tabellen är den medräknad både i raden Dålig och i raden Behöver förbättras.

 

Tabell

I tabellen grupperas webbadresserna i rader efter status och problem. Varje rad visar valideringsstatusen, en s.k. sparkline som visar en förenklad tidslinje för den raden och antalet webbadresser som för närvarande har den statusen och problemstatusen.

En webbadress kan visas i flera tabellrader om den påverkas av flera problem.

Probleminformationssida för telefon eller dator

Klicka på en tabellrad på den översta sammanfattningssidan för telefon eller dator för att öppna en informationssida för den kombinationen av enhet, status och problem. Informationssidan visar webbadresser och annan information om det valda problemet.

Diagram

I diagrammet med probleminformation visas antalet webbadresser med den kombinationen av status och problem under en viss dag, liksom det totala antalet webbadresser som för närvarande påverkas av den valda statusen och problemet.

Tabell

I tabellen med probleminformation visas ett antal exempeladresser som berörs av det aktuella problemet. Varje exempeladress ingår i en grupp med likartade sidor.

Tabellen innehåller följande information:

 • Webbadress: Varje rad i tabellen står för en grupp med likartade webbadresser.
 • För sidor vars status inte är bra: Den relevanta kolumnen nedan visas, beroende på vilket problem du undersöker. Observera att en webbadress kan påverkas av flera problem, men bara den kolumn som är relevant för det valda problemet visas.
  • Grupp-INP: Fördröjningen till respons var högst så här lång för 75 % av alla sidor som begärdes under de senaste 28 dagarna.
  • Grupp-LCP: Tiden till den största uppritningen av innehåll var högst så här lång för 75 % av alla sidor som begärdes under de senaste 28 dagarna.
  • Grupp-CLS: Den här poängen eller lägre uppmättes för kumulativ layoutförskjutning för 75 % av alla sidor som begärdes under de senaste 28 dagarna.

Om du klickar på en exempeladress visas några andra sidor i samma grupp. Där kan du även läsa mer om gruppen och öppna en länk för att köra ett externt test. Tabellen kan innehålla högst 200 rader.

Ytterligare information
Klicka på en webbadress i tabellen Exempel på sidan med probleminformation om du vill ha mer information om sidgruppen som representeras av webbadressen, inklusive andra webbadresser i gruppen och resultat för gruppmedlemmarna om webbadressen har tillräckligt med data att visa.
Du kan klicka på en webbadress i gruppen och köra ett test med PageSpeed Insights för webbadressen. Det kan dock vara bra att ha koll på några viktiga skillnader mellan informationen i PageSpeed Insights och den i Viktiga webbvärden:
 • I rapporten Viktiga webbvärden kombineras data och status i webbadressgrupper. Med PageSpeed Insights visas i allmänhet data om enskilda webbadresser (så länge det finns tillräckligt med information om själva webbadressen). Statistiken för en viss webbadress i PageSpeed Insights kanske inte stämmer överens med gruppens resultat i Viktiga webbvärden eftersom en enskild webbadress kan vara avvikande för gruppen.
 • Webbadresser i Viktiga webbvärden inkluderar webbadressparametrar när sidan särskiljs. I PageSpeed Insights tas all parameterdata bort från webbadressen för att sedan tilldela alla resultat till själva webbadressen.

Se vilken status en enskild webbadress har

Rapporten är inte utformad för att visa vilken status en enskild webbadress har. I stället hjälper den dig att se webbplatsens prestanda på det stora hela och felsöka problem som berör flera sidor på webbplatsen. Använd ett externt test om du vill se resultatdata om enskilda webbadresser. Även om det går att se information om enskilda webbadresser genom att klicka sig fram via status och problem kan det vara svårt att hitta just den webbadress du söker med hjälp av rapporten Viktiga webbvärden.

Rapportens datakällor

Data i rapporten Viktiga webbvärden hämtas från CrUX-rapporten (rapporten om användarupplevelse i Chrome). I CrUX-rapporten samlas anonymiserade mätvärden in om inläsningstid vid faktiska besök på webbadressen (s.k. fältdata). Information om webbadresser samlas i CrUX-databasen oavsett om webbadressen finns på en egendom i Search Console eller inte.

Gruppstatus: Dålig, Behöver förbättras, Bra

Etiketterna Dålig, Behöver förbättras och Bra avser en webbadressgrupp på en viss enhetstyp. En webbadressgrupp med data under tröskelvärdet för LCP eller CLS utesluts från rapporten (en webbadress som till exempel har data som uppnår tröskelvärdet för LCP men inte för CLS visas inte).

Statusen för en webbadressgrupp är som standard den lägsta som har tilldelats den för enhetstypen. Exempel: 

 • En webbadress på mobilwebben med dålig CLS och LCP som behöver förbättras får etiketten Dålig på telefoner.
 • En webbadress på mobilwebben med LCP som behöver förbättras och bra CLS får etiketten Behöver förbättras på telefoner.
 • En webbadress med bra LCP, INP och CLS på mobilwebben och LCP-, INP- och CLS-värden som behöver förbättras på datorwebben får statusen Bra på telefoner och Behöver förbättras på datorer.

 

Statusdefinitioner

Här är resultatintervallen för varje status:

  Bra Behöver förbättras Dålig
LCP <= 2,5 sek <= 4 sek > 4 sek
INP <= 200 ms <= 500 ms > 500 ms
CLS <= 0,1 <= 0,25 > 0,25

 

 • LCP (Largest Contentful Paint, största uppritningen av innehåll): Den tid det tar att rendera det största synliga objektet i visningsområdet från och med att användaren begärt webbadressen. Det största elementet brukar vara en bild eller video, eller kanske en stor mängd text som lagts in som ett block. Det här mätvärdet är viktigt eftersom det indikerar hur snabbt en besökare ser att webbadressen faktiskt läses in.
  • Med Grupp-LCP i rapporten avses tiden fram till LCP-status för 75 % av besöken på en webbadress i gruppen.
 • INP (Interaction to Next Paint): Ett mätvärde som utvärderar en sidas övergripande respons på användarinteraktioner genom att observera hur lång tid det tar för sidan att svara på alla klick, tryck och tangentbordsinteraktioner som sker under användarens besök på en sida. Det slutliga INP-värdet är den längsta interaktionen som observerats, utan hänsyn till avvikande värden. 
  • Med Grupp-INP i rapporten avses att 75 % av besöken på en webbadress i gruppen hade minst detta värde.
 • CLS (kumulativ layoutförskjutning): CLS mäter totalsumman av alla enskilda poäng för varje oväntad layoutförskjutning som inträffat under sidans hela livslängd. Poängen sätts från noll till vilket positivt tal som helst, där noll betyder att layouten inte förändrats och ju högre tal, desto större layoutförskjutning på sidan. Detta är viktigt eftersom det ger en dålig användarupplevelse om objekt på sidan flyttar sig medan användaren försöker interagera med dem. Om du inte hittat orsaken till ett högt värde kan du testa att interagera med sidan för att se hur resultatet påverkas.
  • Med Grupp-CLS i rapporten avses den lägsta gemensamma CLS som uppmätts vid 75 % av besöken på en webbadress i gruppen.

Tips på hur du kan åtgärda problemen visas om du kör ett externt test.

Webbadressgrupper

Webbadresserna i rapporten grupperas i sidor där användarna får en liknande upplevelse. Statusarna LCP, INP och CLS gäller för hela gruppen. Vissa avvikande webbadresser kan ha bättre eller sämre värden vid vissa besök, men den gruppstatus som visas gäller för 75 % av besöken på alla webbadresser i gruppen. Det förutsätts alltså att dessa grupper har ett gemensamt ramverk och att det finns samma bakomliggande orsaker till att gruppen har ett dåligt resultat.

För att värna om användares integritet måste en webbadressgrupp ha en lägsta mängd data för att visas i rapporten. Om en webbadressgrupp inte har tillräckliga uppgifter för att visas i rapporten skapar Search Console en ursprungsgrupp på högre nivå som bör innehålla tillräckligt många webbadresser och tillräckligt med data för att visas i rapporten. Den här ursprungsgruppen innehåller data för alla webbadresser i samma protokoll://värd:port-grupp. Exempel: Om webbadressen https://m.example.com/a/b/c.html ingår i en grupp som inte har tillräckligt med data för att visas skapar Search Console ursprungsgruppen https://m.example.com. Den här ursprungsgruppen innehåller data för alla webbadresser under https://m.example.com, även om vissa webbadresser också tillhör en grupp med tillräcklig data.

Några saker att tänka på:

 • Definitionen av ursprungsgruppen inkluderar protokollet. Det innebär att http://m.il.example.com och https://m.il.example.com har olika ursprungsgrupper.
 • Ursprungsgruppen innehåller data för alla webbadresser under ursprunget, oavsett om en webbadress ingår i en annan grupp som visas i rapporten eller inte.
 • Om ursprungsgruppen inte har tillräckligt med data visas den inte (och därmed finns det inte tillräckligt med data för att visa webbplatsen i rapporten, såvida det inte finns flera ursprungsgrupper).
 • Du kan se data för ursprungsgruppen oavsett om gruppen finns i den aktuella egendomen eller inte. Du kan däremot bara se exempeladresser på den aktuella egendomen.
 • I Search Console listas gruppmedlemmarna efter exponeringar, i fallande ordning.

Åtgärda problem

Användare som inte är tekniska experter

 1. Prioritera arbetet: Vi rekommenderar att du åtgärdar allt med märkningen Dålig först. Prioritera sedan arbetet antingen utifrån vilka problem som berör flest webbadresser eller vilka som berör de viktigaste webbadresserna. Webbadresser med märkningen Behöver förbättras går att förbättra, men det är mindre viktigt att åtgärda dem än de dåliga webbadresserna.
 2. När du har sorterat webbadresserna efter prioritet delar du rapporten med utvecklaren eller den som ska uppdatera webbadresserna.
 3. Vanliga åtgärder:
  • Gör sidan mindre: mindre än 500 kB för en sida och alla dess resurser är en bra riktlinje.
  • Begränsa sidan till 50 resurser för bästa resultat på mobila enheter.
  • Få tips på åtgärder genom att köra ett externt test.
 4. Testa åtgärderna med ett externt test.
 5. När ett problem verkar vara åtgärdat klickar du på Påbörja spårning på problemets informationssida i Search Consoles rapport Viktiga webbvärden.
 6. Håll ett öga på hur verifieringen fortskrider.

Webbutvecklare

 1. Prioritera dina problem. Vi rekommenderar att du i första hand åtgärdar allt som är märkt med Dålig. Webbadresser märkta med Behöver förbättras går att förbättra, men det är mindre viktigt än att åtgärda dåliga webbadresser. Inom en status bör du antingen prioritera problemen som påverkar flest webbadresser eller de som påverkar de viktigaste webbadresserna.
 2. Webbadresser som visas i en viss grupp sorteras efter exponering, i fallande ordning, så att webbadresserna högst upp har störst inverkan på gruppens status. Åtgärda webbadresserna i den ordning de visas för att få största möjliga effekt på statusen. Vi rekommenderar dock att du åtgärdar så många webbadresser som möjligt. Tänk på att om en grupp är nära en status kan statusen påverkas av några webbadresser långt ned på listan i gruppen.
 3. Vi rekommenderar att du läser riktlinjerna för snabb inläsning på web.dev och sidorna om prestanda i Webbens grunder på developers.google.com. Där hittar du teoretisk bakgrund jämte riktlinjer för hur sidorna kan göras snabbare.
 4. Få tips på åtgärder genom att köra ett externt test.
 5. Testa åtgärderna med ett externt test.
 6. När ett problem verkar vara åtgärdat klickar du på Påbörja spårning på problemets informationssida i Search Consoles rapport Viktiga webbvärden.
 7. Håll ett öga på hur verifieringen fortskrider.

Fler praktiska resurser:

Webbplatsens status har ändrats, men jag har inte ändrat något

Om du inte har ändrat något på webbplatsen men ser en stor förändring av statusen för många sidor kan det hända att många av sidorna låg nära gränsvärdet för en status, och att något som berörde hela webbplatsen ledde till att sidornas status överskred gränsen. Till exempel kanske trafiken till din webbplats har ökat dramatiskt, eller så har latensen för bildvisningstjänsten du använder förändrats. I båda fallen kan webbplatsen bli långsammare. En liten förändring som berör hela webbplatsen kan räcka för att ett antal sidor som låg precis över gränsen till Bra ska ändras till Behöver förbättras eller från Behöver förbättras till Dålig.

En annan möjlig men mindre sannolik orsak är en storskalig förändring på klientsidan. Det kan till exempel vara en uppdaterad webbläsarversion som har fått allmän spridning eller en tillströmning av användare med långsamt nätverk. Tänk på att resultatet mäts utifrån data om faktisk användning. Du kan kontrollera dina loggar för att se om eventuella ändringar av webbläsare, enhet eller plats överensstämmer med hur webbplatsens status har förändrats.

Kontrollera webbplatsens trafikdata för den här perioden och se om det finns några stora svängningar. Du kan även titta närmare på enskilda problem och sammanställningen av LCP-/INP-/CLS-värden för de berörda sidorna. Om dessa värden ligger nära gränsen för statusen dålig/behöver förbättras/bra kan en liten förändring leda till att statusen ändras.

 

Dela rapporten

Du kan dela information om problem i täcknings- och förbättringsrapporter genom att använda knappen Dela på sidan. Länken ger endast åtkomst till informationssidan om det aktuella problemet och eventuell valideringshistorik för problemet till personer som har fått länken. Den ger inte åtkomst till andra sidor för resursen och tillåter inte heller en delad användare att utföra åtgärder på egendomen eller kontot. Du kan när som helst återkalla länken genom att inaktivera delningen av sidan.

Exportera rapportdata

I många rapporter finns en exportknapp som du kan exportera rapportdata med. Både data i diagrammet och i tabellen exporteras. Värden som visas om antingen ~ eller - i rapporten (inte tillgänglig/inte ett tal) blir nollor i din nedladdade data.

Validera åtgärder

När du har åtgärdat ett visst problem på alla webbadresser kan du kontrollera att problemet är borta överallt. När du klickar på Påbörja spårning startas en session som registrerar alla problem av den här typen på webbplatsen under 28 dagar. Om inga webbadresser på webbplatsen berörs av problemet under denna 28-dagarsperiod anses problemet vara löst. Om någon enda webbadress berörs av problemet är detta nog för att problemet ska anses kvarstå, men de enskilda webbadressernas status utvärderas kontinuerligt under hela 28-dagarsperioden ändå, oavsett problemstatus.

Att påbörja spårningen leder inte till att sidor indexeras om eller några andra åtgärder från Googles sida. Det enda som händer är att tidtagaruret startas (eller startas om) för den fyraveckorsperiod då data om webbplatsen i CrUX-rapporten kontrolleras i Search Console.
 • Så här visar du verifieringsinformation om en pågående eller misslyckad verifiering:
  • Klicka på Se information i avsnittet om verifieringsstatus på problemets informationssida.
 • Så här startar du om spårningsperioden för verifiering, vilket kan göras när som helst:
  • Öppna sidan med verifieringsinformation och klicka på Starta ny verifiering.
 • Om verifieringen misslyckades:
  1. Försök åtgärda problemen på nytt.
  2. Starta om spårningsperioden genom att öppna sidan med verifieringsinformation och klicka på Starta ny verifiering.

Verifieringsstatus för ett problem

Detta är den status som gäller hela verifieringsbegäran. Den visas på sammanfattningssidan och på problemets informationssida.

Verifieringsstatusen kan vara någon av följande:

 • Har inte startats: Det finns en eller flera webbadresser som påverkas av problemet och som verifiering aldrig har begärts för.
 • Startat: Ett verifieringsförsök har påbörjats och inga resterande förekomster av problemet har hittats ännu.
 • Det ser bra ut: Ett verifieringsförsök har påbörjats och alla förekomster av problemet som har kontrollerats hittills har varit åtgärdade.
 • Godkändes: Samtliga webbadresser har statusen Godkändes. Den här statusen visas bara om du har klickat på Verifiera att åtgärder vidtagits. (Om förekomster försvinner utan att du har begärt verifiering ändras statusen till Saknas.)
 • Saknas: Google har upptäckt att problemet åtgärdats på alla webbadresser utan att du begärt verifiering.
 • Misslyckades: Minst en webbadress har statusen Misslyckades efter ett verifieringsförsök.

Verifieringsstatus för en webbadress

Detta är den status som gäller en enskild webbadress på förloppssidan. Statusarna Väntande/Godkändes/Misslyckades visas medan verifieringen pågår. Misslyckades är den enda status som kan visas när verifieringsperioden är slut (åtgärdade poster tas bort från listan då).

 • Väntande: Google har ännu inte fått in tillräckligt med data för att kunna avgöra om webbadressen fortfarande berörs av problemet eller inte.
 • Godkändes: Webbadressen verkar inte längre beröras av problemet.
 • Misslyckades: Webbadressen berörs fortfarande av problemet i fråga.

Statusarna Godkändes och Misslyckades kan bara visas medan sidorna spåras vid verifiering. Om en webbadress som du inte har begärt verifiering av skulle beröras av problemet och problemet sedan försvann skulle webbadressen bara tas bort från listan, utan statusangivelse.

Webbadresser som har tagits bort från webben och som det inte finns någon data om sedan mer än 28 dagar visas inte längre i verifieringshistoriken eller rapporten.

 

Externa testverktyg

I diagnosrapporten finns två länkar till externa testverktyg så att du kan testa sidorna ytterligare. Vilket verktyg som ska användas beror på vilket slags sida det gäller:

 • Sidor som inte är AMP: Testverktyget PageSpeed Insights ger information om en sidas prestanda på såväl mobila enheter som datorer och förslag på hur sidan kan förbättras. Både data från realtidstest och fältdata från faktiska användare visas i testet. Observera att informationen i PageSpeed Insights kan skilja sig från informationen i rapporten Viktiga webbvärden. Ta reda på varför.
 • AMP-sidor: Guiden över AMP-sidupplevelse ger ett heltäckande realtidstest av en AMP-sida, med såväl mätvärden i Viktiga webbvärden som mätvärden för sidupplevelse. Både data från realtidstest och fältdata från faktiska användare visas i testet.

En länk till verktygen finns bredvid exempeladresserna (tabellen Detaljer på sidan Översikt > klicka på en statusrad > klicka på en exempeladress > håll muspekaren över en liknande webbadress i rutan Information om exempel), men du kan också besöka verktygen och själv ange webbadressen där.

Du kan även använda ett testverktyg direkt i webbläsaren Chrome: verktyget Chrome Lighthouse.

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny