Raport dotyczący podstawowych wskaźników internetowych

Rozwiązywanie problemów z wygodą korzystania z witryny

Raport dotyczący podstawowych wskaźników internetowych zawiera informacje o skuteczności Twoich stron na podstawie rzeczywistych danych o korzystaniu (czasami są one nazywane danymi zgromadzonymi). Więcej informacji o tej inicjatywie znajdziesz na blogu Centrum wyszukiwarki Google.

OTWÓRZ RAPORT

Dlaczego wydajność strony ma znaczenie?

Analizowanie raportu

Raport dotyczący podstawowych wskaźników internetowych zawiera wydajność adresów URL według stanu, typu danych i grupy adresów URL (grup podobnych stron internetowych).

W tym raporcie mogą pojawiać się tylko zindeksowane adresy URL. Wyświetlane adresy URL to rzeczywiste adresy URL, dla których zostały zarejestrowane dane (czyli dane nie są przypisane tylko do kanonicznego adresu URL strony, jak to ma miejsce w większości innych raportów).

Raport ten powstaje na podstawie trzech wskaźników: LCP, FIDCLS. Jeśli dla jakiegoś adresu URL nie udało się zebrać minimalnej ilości danych raportowania o którymś z tych wskaźników, adres ten jest pomijany w raporcie. Gdy w przypadku dowolnego z tych wskaźników ilość zgromadzonych danych o tym adresie URL przekroczyła wartość progową, stan strony jest równoznaczny ze stanem najsłabszego wskaźnika.

„Brak dostępnych danych”

Pojawienie się ekranu „Brak dostępnych danych” oznacza, że usługa jest nowa w Search Console lub że w raporcie na temat użytkowania Chrome nie ma dostatecznej ilości danych o użytkownikach, by można było podać przydatne informacje w przypadku wybranego rodzaju urządzeń (komputerów lub urządzeń mobilnych).

Jeśli Twoja usługa jest nowa: baza danych raportu na temat użytkowania Chrome zbiera informacje o adresach URL niezależnie od tego, czy należą one do usługi w Search Console. Może jednak minąć kilka dni od utworzenia usługi, zanim nastąpi przeanalizowanie i opublikowanie informacji znajdujących się już w bazie danych.

Test wydajności opublikowanej wersji poszczególnych adresów URL możesz przeprowadzić za pomocą narzędzia PageSpeed Insights, Chrome Lighthouse lub AMP Page Experience Guide (w przypadku stron AMP).

 

Poruszanie się po raporcie

 1. Aby sprawdzić wydajność adresów URL w swojej witrynie na podstawie historycznych danych o użytkownikach, zapoznaj się z informacjami na kartach Słabej jakości, Wymagana poprawa i Dobrej jakości wykresu na stronie przeglądu.
 2. Kliknij Otwórz raport, aby wyświetlić stronę podsumowania w wersji na urządzenia mobilne lub komputery, na której znajdziesz dane o wydajności stron na danej platformie.
 3. Kliknij wiersz w tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacjegrupach adresów URL, w przypadku których występuje dany problem, wraz z zestawem przykładowych adresów.
 4. Kliknij adres URL w tabeli Przykłady na stronie ze szczegółowymi informacjami o problemie, aby dowiedzieć się więcej o tym adresie URL i adresach podobnych.

 

Strona Przegląd

Dane na stronie Przegląd w raporcie dotyczącym podstawowych wskaźników internetowych są podzielone według rodzaju urządzenia, na którym otwarto adres URL: „Urządzenie mobilne” lub „Komputer” (raport nie uwzględnia danych dotyczących tabletów). Wszystkie dane są pogrupowane według stanu („Słabej jakości”, „Wymagana poprawa” lub „Dobrej jakości”).

Aby zobaczyć więcej danych o wydajności urządzeń danego rodzaju, otwórz dotyczący ich raport.

Strony podsumowania w wersji na urządzenia mobilne lub komputery

Raport najwyższego poziomu dotyczący określonego rodzaju urządzeń (komputerów lub urządzeń mobilnych) zawiera informacje o stanie i problemach dotyczących wszystkich adresów URL w Twojej witrynie, w przypadku których zebraliśmy dane. Aby dowiedzieć się więcej o wybranym stanie powiązanym z problemem konkretnego typu, kliknij w tabeli wiersz ze szczegółowymi informacjami.

Wykres

Karty nad wykresem pokazują bieżącą łączną liczbę adresów URL mających określony stan oraz liczbę problemów powiązanych z tym stanem. Przełączaj karty, by wybrać stan, który ma być wyświetlany na wykresie.Wykres pokazuje liczbę adresów URL znajdujących się danego dnia w określonym stanie.

Dlaczego łączna liczba adresów URL na wykresie jest niższa niż w tabeli?
Na wykresie każdy adres URL jest zliczany tylko raz – wtedy, gdy dotyczy go problem z najdłuższym czasem wczytywania. Dla odmiany w tabeli zliczane są wszystkie problemy związane z danym adresem URL. Jeśli więc danego adresu URL dotyczy jeden problem typu Słabej jakości i 1 typu Wymagana poprawa, jest on zliczany tylko raz w kategorii Słabej jakości w sumach na wykresie, ale 2 razy w tabeli – w wierszach Słabej jakościWymagana poprawa.

 

Tabela

Tabela grupuje adresy URL w wiersze według stanu i typu problemu. Każdy wiersz zawiera stan weryfikacji, miniwykres z uproszczoną osią czasu danego wiersza oraz liczbę adresów URL, które obecnie mają określony stan powiązany z konkretnym problemem.

Jeden adres URL może pojawić się w kilku wierszach tabeli, jeśli występuje w nim kilka problemów.

Strona ze szczegółowymi informacjami o problemie na urządzeniach mobilnych lub komputerach

Kliknij wiersz tabeli na głównej stronie podsumowania stron na urządzenia mobilne lub komputery, by zobaczyć szczegółowe informacje o danej kombinacji urządzenia, stanu i problemu.Strona ze szczegółowymi informacjami zawiera adresy URL i inne dane dotyczące wybranego problemu.

Wykres

Wykres ze szczegółowymi informacjami o problemie zawiera liczbę adresów URL znajdujących się w danym dniu w tym stanie powiązanym z określonym problemem. Podaje też łączną liczbę adresów URL, w których przypadku występuje wybrana kombinacja stanu i problemu.

Tabela

Tabela z informacjami o problemie zawiera zestaw przykładowych adresów URL, w których występuje wybrany problem.Każdy taki adres reprezentuje grupę podobnych adresów URL.

Tabela zawiera te informacje:

 • URL: każdy wiersz w tabeli odpowiada grupie podobnych adresów URL.
 • Strony w stanie nieprawidłowym: zobaczysz jedną z kolumn poniżej, w zależności od problemu, który analizujesz. Pamiętaj, że pojedynczego adresu URL może dotyczyć wiele problemów, ale wyświetla się tylko kolumna odpowiednia dla wybranego problemu.

Kliknij przykładowy adres URL, aby zobaczyć inne strony w tej samej grupie, a także dodatkowe informacje o niej i link uruchamiający test zewnętrzny. Tabela może obejmować maksymalnie 200 wierszy.

 

Jak znaleźć stan określonego adresu URL

Raport nie jest przeznaczony do określania stanu konkretnego adresu URL, ale raczej do sprawdzania ogólnej szybkości działania Twojej witryny i do rozwiązywania problemów dotyczących więcej niż jednej z zawartych w niej stron. Jeśli chcesz wyświetlić dane o szybkości wczytywania określonego adresu URL, przeprowadź test zewnętrzny. Chociaż możesz przejrzeć bardziej szczegółowe informacje o stanie i problemie oraz zobaczyć adresy URL, w których występuje problem, znalezienie określonego adresu URL za pomocą raportu dotyczącego podstawowych wskaźników internetowych może być trudne.

Źródła danych raportu

Dane w raporcie dotyczącym podstawowych wskaźników internetowych pochodzą z raportu na temat użytkowania Chrome. W raporcie tym znajdują się zebrane anonimowo dane o czasach działania strony od użytkowników, którzy ją odwiedzają (są one też nazywane danymi zgromadzonymi).Pamiętaj, że ta baza danych zawiera informacje o adresach URL zebrane niezależnie od tego, czy należą one do usługi w Search Console.

Stan: Słabej jakości, Wymagana poprawa lub Dobrej jakości

Etykiety Słabej jakości, Wymagana poprawaDobrej jakości są przypisywane do adresu URL na określonym rodzaju urządzenia.

Stan adresu URL

Stan adresu URL to najgorszy stan przypisany do tego adresu na danym rodzaju urządzenia. Przykłady:

 • Adres URL mający na urządzeniach mobilnych wskaźnik FID Słabej jakości, ale wskaźnik LCP Wymagana poprawa, będzie mieć w przypadku urządzeń mobilnych podany stan Słabej jakości.
 • Adres URL mający na urządzeniach mobilnych wskaźnik LCP Wymagana poprawa, ale wskaźnik FID Dobrej jakości, będzie mieć w przypadku urządzeń mobilnych podany stan Wymagana poprawa.
 • Adres URL mający na urządzeniach mobilnych wskaźniki FID i CLS Dobrej jakości, ale niemający wskaźnika LCP, będzie mieć w przypadku urządzeń mobilnych podany stan Dobrej jakości.
 • Adres URL mający na urządzeniach mobilnych wskaźniki FID, LCP i CLS Dobrej jakości, a na komputerach – Wymagana poprawa, będzie mieć w przypadku urządzeń mobilnych podany stan Dobrej jakości, a w przypadku komputerów – Wymagana poprawa.

Wskaźnik nie zostanie ujęty w raporcie o adresie URL, jeśli nie ma wystarczająco dużo danych na jego temat w danym adresie. Jeśli dla adresu URL zebrane są dane tylko o jednym wskaźniku, stan tego wskaźnika jest zarazem stanem adresu. Raport nie uwzględnia adresów URL, które nie przekraczają progu danych w przypadku żadnego wskaźnika.

Definicje stanów

Poszczególne stany mają takie przedziały wartości wskaźników:

  Dobrej jakości Wymagana poprawa Słabej jakości
LCP <= 2,5 s <= 4 s > 4 s
FID <= 100 ms <= 300 ms > 300 ms
CLS <= 0,1 <= 0,25 > 0,25

 

 • LCP (największe wyrenderowanie treści): czas potrzebny na wyrenderowanie największego elementu treści wyświetlanego w widocznym obszarze po wysłaniu przez użytkownika żądania adresu URL. Największy element to zwykle obraz lub film albo duży blok tekstu. Ta wartość jest ważna, bo informuje o tym, że URL rzeczywiście się wczytuje.
  • Widoczna w raporcie wartość Zb. LCP (zbiorcze LCP) to czas potrzebny na osiągnięcie stanu LCP w przypadku 75% wyświetleń adresu URL w danej grupie.
 • FID (opóźnienie przy pierwszym działaniu): czas, jaki minął od pierwszej interakcji użytkownika z Twoją stroną (kliknięcia linku lub przycisku itd.) do reakcji przeglądarki. Pomiar jest wykonywany na podstawie dowolnego elementu interaktywnego, który użytkownik kliknął jako pierwszy. Ta wartość jest ważna w przypadku stron, na których użytkownik chce coś zrobić, ponieważ pokazuje, po jakim czasie strona staje się interaktywna.
  • Widoczna w raporcie wartość Zb. FID (zbiorcze FID) wskazuje, że 75% wyświetleń adresu URL w danej grupie miało tę wartość lub lepszą.
 • CLS (skumulowane przesunięcie układu): CLS pokazuje sumę pojedynczych wartości wszystkich nieoczekiwanych przesunięć układu, do jakich doszło w całym okresie działania strony. Wynik może mieć wartość 0 lub dowolną wartość dodatnią. 0 to brak przesunięć, a im większa liczba, tym większe jest przesunięcie układu. Ta wartość jest ważna, ponieważ przesunięcie elementów strony, które następuje, gdy użytkownik próbuje z nich korzystać, znacznie pogarsza wrażenia użytkowników. Jeśli nie wiesz, skąd wzięła się duża wartość, spróbuj wykonać różne czynności na stronie jako jej użytkownik i sprawdź, jak wpłynie to na wynik.
  • Widoczna w raporcie wartość Zb. CLS (zbiorcze CLS) to najniższa wspólna wartość CLS dla 75% wyświetleń adresu URL w danej grupie.

Aby poznać zalecane sposoby rozwiązania tych problemów, wykonaj test zewnętrzny.

Grupy adresów URL

Problem jest przypisany do grupy adresów URL, których działanie dla użytkownika jest podobne. Dzieje się tak, ponieważ zakładamy, że problem z wydajnością na podobnych stronach może mieć tę samą przyczynę (np. wolno ładującą się funkcję strony).

Rozwiązywanie problemów

Użytkownicy bez wiedzy technicznej

 1. Ustal priorytety problemów: zalecamy naprawienie najpierw wszystkich adresów URL mających stan „Słabej jakości”. Następnie zajmij się problemami, które występują w przypadku większości stron lub stron o największym dla Ciebie znaczeniu. Adresy URL o stanie „Wymagana poprawa” mogą potrzebować korekt, ale są mniej ważne niż strony mające stan „Słabej jakości”.
 2. Gdy ustalisz priorytety, udostępnij raport inżynierowi lub innej osobie, która będzie aktualizowała adresy URL.
 3. Typowe poprawki stron:
  • Zmniejsz rozmiar strony: sprawdzona metoda to trzymanie się wartości poniżej 500 KB w przypadku strony i wszystkich jej zasobów.
  • Ogranicz liczbę zasobów strony do 50, by działała szybko na urządzeniach mobilnych.
  • Zalecamy użycie AMP, ponieważ jest to rozwiązanie, które niemal zawsze gwarantuje szybkie wczytywanie stron na urządzeniach mobilnych i komputerach.
  • Wykonaj test zewnętrzny, aby zobaczyć zalecane poprawki dla Twojej strony.
 4. Przetestuj poprawki za pomocą testu zewnętrznego.
 5. Gdy według Ciebie określony problem został naprawiony, kliknij Rozpocznij śledzenie na stronie z informacjami o problemie w raporcie dotyczącym podstawowych wskaźników internetowych w Search Console.
 6. Śledź proces weryfikacji

Deweloperzy stron internetowych

 1. Ustal priorytety problemów: zalecamy naprawienie najpierw wszystkich adresów URL mających stan „Słabej jakości”. Następnie zajmij się problemami, które występują w przypadku większości stron lub stron o największym dla Ciebie znaczeniu. Adresy URL o stanie „Wymagana poprawa” mogą potrzebować korekt, ale są mniej ważne niż strony mające stan „Słabej jakości”.
 2. Zalecamy przeczytanie na web.dev wskazówek na temat szybkiego wczytywania stron oraz Podstaw tworzenia witryn na developers.google.com, z których dowiesz się, jak przyspieszyć działanie stron.
 3. Wykonaj test zewnętrzny, aby zobaczyć zalecane poprawki dla Twojej strony.
 4. Przetestuj poprawki za pomocą testu zewnętrznego.
 5. Gdy według Ciebie określony problem został naprawiony, kliknij Rozpocznij śledzenie na stronie z informacjami o problemie w raporcie dotyczącym podstawowych wskaźników internetowych w Search Console.
 6. Śledź proces weryfikacji

Przydatne materiały dodatkowe

Stan witryny uległ zmianie, mimo że nie była modyfikowana

Jeśli nie wprowadzono żadnych modyfikacji w witrynie, a mimo to na wielu stronach występuje duża zmiana stanu, możliwe, że strony były w stanie granicznym, a jakieś zdarzenie dotyczące całej witryny spowodowało, że przekroczyły wartość graniczną. Na przykład znacznie zwiększył się ruch w Twojej witrynie lub nastąpiła zmiana czasu oczekiwania w usłudze obsługującej pliki graficzne. Takie okoliczności mogły spowolnić działanie witryny. Niewielka zmiana obejmująca całą witrynę mogła wystarczyć, by kilka stron utrzymujących się na granicy stanu „Dobrej jakości” spadło do kategorii „Wymagana poprawa” lub utrzymujących się na granicy stanu „Wymagana poprawa” – do kategorii „Słabej jakości”.

Inną możliwą, choć mniej prawdopodobną przyczyną jest wystąpienie zmiany na wielką skalę obejmującej klientów. Może to być np. szeroko rozpowszechniona aktualizacja wersji przeglądarki lub napływ użytkowników przez wolniejszą sieć. Pamiętaj, że wydajność jest mierzona na podstawie rzeczywistych danych o korzystaniu. Możesz sprawdzić w dziennikach, czy ze zmianami stanu witryny nie zbiegły się w czasie zmiany dotyczące przeglądarki, urządzenia lub lokalizacji.

Sprawdź dane o ruchu w witrynie w tym okresie pod kątem wszelkich dużych wahań, a także przeanalizuj konkretne problemy oraz sprawdź zbiorcze LCP, FID i CLS dla stron, których dotyczy problem. Jeśli te wartości znajdują się na granicy stanu Słabej jakości, Wymagana poprawa lub Dobrej jakości, możliwe, że niewielkie wahanie parametrów spowodowało zmianę stanu.

 

Udostępnianie raportu

Możesz udostępnić szczegóły problemu z raportów dotyczących zasięgu lub ulepszeń, klikając przycisk Udostępnij  na stronie. Osoba, której udostępnisz link, będzie mieć dostęp tylko do bieżącej strony szczegółów problemu i wszystkich stron historii sprawdzania poprawności dotyczących tego problemu. Link nie zapewnia dostępu do innych stron witryny ani nie umożliwia tej osobie wykonywania żadnych czynności w Twojej usłudze lub na Twoim koncie. Link możesz w dowolnym momencie unieważnić, wyłączając udostępnianie tej strony.

Eksportowanie danych raportu

Wiele raportów ma przycisk eksportowania zawartych w nim danych . Eksportowane są dane z wykresu i tabeli.Wartości pokazane w raporcie jako ~ lub – (niedostępna / nie jest liczbą) będą po pobraniu równe 0.

Weryfikowanie poprawek

Gdy naprawisz określony problem z wydajnością we wszystkich adresach URL, możesz to potwierdzić. Kliknij Rozpocznij śledzenie, by rozpocząć 28-dniową sesję monitorowania i sprawdzić, czy dany problem występuje w witrynie. Jeśli w tym okresie problem nie wystąpi w przypadku żadnego z Twoich adresów URL, uznawany jest za naprawiony. Jeśli jednak dowolny z adresów URL będzie wykazywał ten problem, uznaje się go za nierozwiązany. Stan poszczególnych adresów URL jest sprawdzany przez cały okres 28 dni niezależnie od stanu problemu.

Kliknięcie opcji Rozpocznij śledzenie nie wywołuje ponownego indeksowania ani innych działań ze strony Google. Powoduje uruchomienie przez Search Console czterotygodniowego okresu monitorowania danych z raportu na temat użytkowania Chrome dotyczących Twojej witryny.
 • Aby zobaczyć szczegóły weryfikacji dla prośby o weryfikację pozostającej w toku lub zakończonej niepowodzeniem:
  • kliknij Sprawdź szczegóły w sekcji stanu weryfikacji na stronie z informacjami o problemie.
 • Aby w dowolnym momencie ponownie uruchomić okres śledzenia w celu weryfikacji:
  • otwórz stronę szczegółów weryfikacji i kliknij Rozpocznij nową weryfikację.
 • Jeśli weryfikacja zakończy się niepowodzeniem:
  1. jeszcze raz spróbuj naprawić problemy.
  2. Ponownie rozpocznij okres śledzenia. Aby to zrobić, otwórz stronę szczegółów weryfikacji i kliknij Rozpocznij nową weryfikację.

Stan weryfikacji problemu

To stan dla całej prośby o weryfikację, pokazywany w przypadku każdego problemu na stronie podsumowania, a także na stronie informacji o problemie.

Możliwe stany weryfikacji:

 • Nie rozpoczęto: istnieje co najmniej jeden adres URL z tym problemem, który nigdy nie został poddany weryfikacji.
 • Rozpoczęto: rozpoczęto próbę weryfikacji i do tej pory nie znaleziono pozostałych wystąpień problemu.
 • Wszystko w porządku: rozpoczęto próbę weryfikacji i do tej pory wszystkie sprawdzone wystąpienia problemu zostały naprawione.
 • Powodzenie: wszystkie adresy URL mają stan Powodzenie. Przejście do tego stanu wymaga wcześniejszego kliknięcia opcji Sprawdź poprawkę (jeśli wystąpienia znikną bez zgłaszania prośby o weryfikację, stan zmieni się na „Nie dotyczy”).
 • Nie dotyczy: Google uznaje problem za rozwiązany dla wszystkich adresów URL, nawet jeśli nigdy nie rozpoczęto próby weryfikacji.
 • Niepowodzenie: co najmniej jeden adres URL ma stan Niepowodzenie po próbie weryfikacji.

Stan weryfikacji adresu URL

To stan weryfikacji każdego adresu URL widoczny na stronie postępu weryfikacji. Podczas przeprowadzania weryfikacji wyświetlane są stany Oczekuje, Powodzenie, Niepowodzenie. Po jej zakończeniu widoczny jest tylko stan Niepowodzenie (poprawione elementy są usuwane z listy po zakończeniu weryfikacji).

 • Oczekuje: Google czeka na ilość danych wystarczającą do określenia, czy w przypadku adresu URL nadal występuje problem.
 • Powodzenie: wygląda na to, że problem z adresem URL już nie występuje.
 • Niepowodzenie: w przypadku adresu URL wciąż występuje podany problem.

Stany PowodzenieNiepowodzenie pokazują się wyłącznie podczas weryfikacyjnego okresu śledzenia. Jeśli pojawi się problem związany z adresem URL, który nie był objęty żądaniem weryfikacji, a następnie ten problem zniknie, to adres URL też po prostu zniknie z listy bez przydzielonego stanu.

Adresy URL usunięte z internetu, o których nie ma danych z ostatnich 28 dni, nie pojawiają się w historii weryfikacji ani w raporcie.

 

Zewnętrzne narzędzia do testowania

Raport dotyczący podstawowych wskaźników internetowych zawiera linki do 2 zewnętrznych narzędzi do testowania, które umożliwiają dodatkowe sprawdzenie stron. Typ narzędzia zależy od rodzaju strony:

 • Strony inne niż AMP: narzędzie do testowania PageSpeed Insights raportuje szybkość działania strony na urządzeniach mobilnych i komputerach oraz sugeruje sposoby jej ulepszenia. Test obejmuje zarówno dane z testów opublikowanej wersji, jak i dane pochodzące od rzeczywistych użytkowników.
 • Strony AMP: narzędzie AMP Page Experience Guide umożliwia kompleksowe przetestowanie opublikowanej wersji strony AMP z uwzględnieniem podstawowych wskaźników internetowych oraz jakości strony. Test obejmuje zarówno dane z testów opublikowanej wersji, jak i dane pochodzące od rzeczywistych użytkowników.

Linki do tych narzędzi pojawią się obok przykładowych adresów URL (na stronie podsumowania w tabeli ze szczegółami kliknij wiersz stanu > kliknij przykładowy adres URL > w okienku ze szczegółowymi informacjami najedź kursorem na podobny URL). Możesz też wejść na strony narzędzi i samodzielnie podać adres URL.

W Chrome możesz też użyć wbudowanego narzędzia do testowania Chrome Lighthouse.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Wykonaj te czynności:

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
83844
false
false