Raport dotyczący podstawowych wskaźników internetowych

Rozwiązywanie problemów z wygodą korzystania z witryny

Raport dotyczący Core Web Vitals zawiera informacje o skuteczności Twoich stron na podstawie rzeczywistych danych o korzystaniu (czasami są one nazywane danymi zgromadzonymi).

OTWÓRZ RAPORT

Interpretowanie raportu

Raport dotyczący Core Web Vitals pokazuje wydajność adresów URL według stanu (Słabej jakości, Wymagana poprawa, Dobrej jakości), typu danych (CLS, INP, LCP) i grupy adresów URL (grupy podobnych stron internetowych).

Raport ten powstaje na podstawie 3 wskaźników uwzględniających rzeczywiste dane użytkownika: LCP,INP i CLS. Gdy ilość zgromadzonych danych LCP i CLS dla grupy adresów URL przekroczyła wartość progową, stan tej grupy jest równoznaczny ze stanem najsłabszego wskaźnika. Jeśli na przykład grupa adresów URL ma wskaźnik CLS słabej jakości, ale wskaźnik INP jest dobrej jakości, stan adresu URL jest określany jako „Słabej jakości”.

Jeśli dla grupy adresów URL nie udało się zebrać minimalnej ilości danych raportowania LCP ani CLS, adresy te są pomijane w raporcie.

W tym raporcie mogą pojawiać się tylko zindeksowane adresy URL. Dane są przypisywane do rzeczywistego adresu URL (a nie kanonicznego jak w przypadku większości innych raportów).

Pamiętaj, że dane są łączone dla wszystkich żądań ze wszystkich lokalizacji. Jeśli znaczna część ruchu pochodzi z kraju, w którym połączenia internetowe są wolne, ogólnie wydajność spada. Jeśli podejrzewasz, że to może być przyczyną niskiej wydajności, możesz podzielić wydajność według kraju za pomocą BigQuery.

„Brak dostępnych danych”

Pojawienie się ekranu „Brak dostępnych danych” oznacza, że usługa jest nowa w Search Console lub że w raporcie na temat użytkowania Chrome nie ma dostatecznej ilości danych o użytkownikach, aby można było podać przydatne informacje w przypadku wybranego rodzaju urządzeń (komputerów lub urządzeń mobilnych).

Jeśli Twoja usługa jest nowa: baza danych raportu na temat użytkowania Chrome zbiera informacje o adresach URL niezależnie od tego, czy należą one do usługi w Search Console. Może jednak minąć kilka dni od utworzenia usługi, zanim nastąpi przeanalizowanie i opublikowanie informacji znajdujących się już w bazie danych.

Test wydajności opublikowanej wersji poszczególnych adresów URL możesz przeprowadzić za pomocą narzędzia PageSpeed Insights, Chrome Lighthouse lub AMP Page Experience Guide (w przypadku stron AMP).

Poruszanie się po raporcie

W przypadku każdej platformy (wersja na urządzenia mobilne lub komputery) raport zawiera tabelę z adresami URL o stanie Słabej jakości lub Wymagana poprawa (Dlaczego adresy URL nie są uważane za prawidłowe) oraz tabelę z adresami URL, dla których wskaźniki LCP, INP i CLS mają stan Dobrej jakości (Wyświetl dane na temat poprawnych adresów URL).

 1. Zobacz wykres z ogólnymi trendami dla wszystkich platform na stronie docelowej.
 2. Przejdź do bardziej szczegółowego widoku według platformy (wersja na urządzenia mobilne lub komputery). W tym celu obok jednego z wykresów kliknij Otwórz raport.
 3. Aby sprawdzić wydajność adresów URL w swojej witrynie na podstawie historycznych danych użytkownika, zapoznaj się z informacjami na kartach Słabej jakości, Wymagana poprawa i Dobrej jakości wykresu skuteczności.
 4. Wyświetl listę problemów z wydajnością w tabeli Dlaczego adresy URL nie są uważane za prawidłowe. Każdy wyświetlany adres URL odpowiada innej grupie adresów URL.
 5. Kliknij adres URL w tabeli Przykłady na stronie ze szczegółowymi informacjami o problemie, aby dowiedzieć się więcej o danej grupie adresów URL.

 

Strona Przegląd

Dane na stronie Przegląd w raporcie dotyczącym podstawowych wskaźników internetowych są podzielone według rodzaju urządzenia, na którym otwarto adres URL („Urządzenie mobilne” lub „Komputer”). Dane są pogrupowane według stanu adresu URL (Słabej jakości, Wymagana poprawa lub Dobrej jakości), który jest równoznaczny ze stanem najsłabszego wskaźnika danej grupy adresów.

Aby zobaczyć więcej danych o wydajności urządzeń danego rodzaju, otwórz dotyczący ich raport.

Strony podsumowania w wersji na urządzenia mobilne lub komputery

Raport podsumowujący dla platformy (wersja na urządzenia mobilne lub komputery) pokazuje stan i problemy dotyczące wszystkich grup adresów URL w Twojej witrynie, w przypadku których zebraliśmy dane. Aby dowiedzieć się więcej o wybranym stanie powiązanym z problemem konkretnego typu, kliknij w tabeli wiersz ze szczegółowymi informacjami.

Wykres

Karty nad wykresem pokazują bieżącą łączną liczbę adresów URL (a nie ich grup) mających określony stan oraz liczbę problemów powiązanych z tym stanem. Przełączaj karty, aby wybrać stan, który ma być wyświetlany na wykresie. Wykres pokazuje liczbę adresów URL znajdujących się danego dnia w określonym stanie.

Dlaczego łączna liczba adresów URL na wykresie jest niższa niż w tabeli?
Na wykresie każdy adres URL jest zliczany tylko raz – wtedy, gdy dotyczy go problem z najdłuższym czasem wczytywania. Dla odmiany w tabeli zliczane są wszystkie problemy związane z danym adresem URL. Jeśli więc danego adresu URL dotyczy 1 problem typu Słabej jakości i 1 typu Wymagana poprawa, jest on zliczany tylko raz w kategorii Słabej jakości w sumach na wykresie, ale 2 razy w tabeli – w wierszach Słabej jakości i Wymagana poprawa.

 

Tabela

Tabela grupuje adresy URL w wiersze według stanu i typu problemu. Każdy wiersz zawiera stan weryfikacji, miniwykres z uproszczoną osią czasu danego wiersza oraz liczbę adresów URL, które obecnie mają określony stan powiązany z konkretnym problemem.

Jeden adres URL może pojawić się w kilku wierszach tabeli, jeśli występuje w nim kilka problemów.

Strona ze szczegółowymi informacjami o problemie na urządzeniach mobilnych lub komputerach

Kliknij wiersz tabeli na głównej stronie podsumowania stron na urządzenia mobilne lub komputery, aby zobaczyć szczegółowe informacje o danej kombinacji urządzenia, stanu i problemu. Strona ze szczegółowymi informacjami zawiera adresy URL i inne dane dotyczące wybranego problemu.

Wykres

Wykres ze szczegółowymi informacjami o problemie zawiera liczbę adresów URL znajdujących się w danym dniu w tym stanie powiązanym z określonym problemem. Podaje też łączną liczbę adresów URL, w których przypadku występuje wybrana kombinacja stanu i problemu.

Tabela

Tabela z informacjami o problemie zawiera zestaw przykładowych adresów URL, w których występuje wybrany problem. Każdy taki adres reprezentuje grupę podobnych adresów URL.

Tabela zawiera te informacje:

 • URL: każdy wiersz w tabeli odpowiada grupie podobnych adresów URL.
 • Strony w stanie nieprawidłowym: zobaczysz jedną z kolumn poniżej, w zależności od problemu, który analizujesz. Pamiętaj, że pojedynczego adresu URL może dotyczyć wiele problemów, ale wyświetla się tylko kolumna odpowiednia dla wybranego problemu.

Kliknij przykładowy adres URL, aby zobaczyć inne strony w tej samej grupie, a także dodatkowe informacje o niej i link uruchamiający test zewnętrzny. Tabela może obejmować maksymalnie 200 wierszy.

Informacje dodatkowe
Kliknij adres URL w tabeli Przykłady na stronie ze szczegółowymi informacjami o problemie, aby dowiedzieć się więcej o grupie stron reprezentowanej przez ten adres URL, w tym o innych adresach w grupie oraz o wynikach tych elementów grupy, jeśli adres URL ma wystarczającą ilość danych do wyświetlenia.
Możesz kliknąć adres URL w grupie, aby go przetestować za pomocą narzędzia PageSpeed Insights. Warto jednak poznać kilka ważnych różnic między informacjami PageSpeed Insights i podstawowymi wskaźnikami internetowymi:
 • Podstawowe wskaźniki internetowe łączą stan i dane dotyczące grup adresów URL. Narzędzie PageSpeed Insights zwykle pokazuje dane dla poszczególnych adresów URL (chyba że na temat określonego adresu URL nie ma wystarczającej ilości informacji). Statystyki dotyczące konkretnego adresu URL w PageSpeed Insights mogą nie pokrywać się z wynikami grupy w podstawowych wskaźnikach internetowych, ponieważ konkretny adres URL może odstawać od reszty grupy.
 • Podstawowe wskaźniki internetowe uwzględniają parametry adresu URL na potrzeby rozróżniania stron. PageSpeed Insights usuwa wszystkie parametry z adresu URL, a później przypisuje wszystkie wyniki do czystego adresu URL.

Jak znaleźć stan określonego adresu URL

Raport nie jest przeznaczony do określania stanu konkretnego adresu URL, ale raczej do sprawdzania ogólnej szybkości działania Twojej witryny i do rozwiązywania problemów dotyczących więcej niż 1 z zawartych w niej stron. Jeśli chcesz wyświetlić dane o szybkości wczytywania określonego adresu URL, przeprowadź test zewnętrzny. Chociaż możesz przejrzeć bardziej szczegółowe informacje o stanie i problemie oraz zobaczyć adresy URL, w których występuje problem, znalezienie określonego adresu URL za pomocą raportu dotyczącego podstawowych wskaźników internetowych może być trudne.

Źródła danych raportu

Dane w raporcie dotyczącym podstawowych wskaźników internetowych pochodzą z raportu na temat użytkowania Chrome. W raporcie tym znajdują się zebrane anonimowo dane o czasach działania strony od użytkowników, którzy ją odwiedzają (są one też nazywane danymi zgromadzonymi). Pamiętaj, że ta baza danych zawiera informacje o adresach URL zebrane niezależnie od tego, czy należą one do usługi w Search Console.

Stan grupy: Słabej jakości, Wymagana poprawa, Dobrej jakości

Etykiety Słabej jakości, Wymagana poprawaDobrej jakości są przypisywane do grupy adresów URL na urządzeniach określonego typu. Grupa adresów URL, dla których nie ma danych LCP ani CLS w ilości przekraczającej wartość progową, nie pojawi się w raporcie (jeśli na przykład adres URL ma dane w takiej ilości dotyczące LCP, ale nie CLS, nie zostanie pokazany).

Stan grupy adresów URL jest domyślnie ustawiany na najwolniejszy stan przypisany do niego dla danego typu urządzenia. Przykład:

 • Adres URL mający na urządzeniach mobilnych wskaźnik CLS Słabej jakości, ale wskaźnik LCP Wymagana poprawa, będzie mieć w przypadku urządzeń mobilnych podany stan Słabej jakości.
 • Adres URL mający na urządzeniach mobilnych wskaźnik LCP Wymagana poprawa, ale wskaźnik CLS Dobrej jakości, będzie mieć w przypadku urządzeń mobilnych podany stan Wymagana poprawa.
 • Adres URL mający na urządzeniach mobilnych wskaźniki LCP, INP i CLS Dobrej jakości, a na komputerach – Wymagana poprawa, będzie mieć w przypadku urządzeń mobilnych podany stan Dobrej jakości, a w przypadku komputerów – Wymagana poprawa.

 

Definicje stanów

Oto zakresy szybkości działania dla poszczególnych stanów:

  Dobrej jakości Wymagana poprawa Słabej jakości
LCP <= 2,5 s <= 4 s > 4 s
INP <= 200 ms <= 500 ms > 500 ms
CLS <= 0,1 <= 0,25 > 0,25

 

 • LCP (największe wyrenderowanie treści): czas potrzebny na wyrenderowanie największego elementu treści wyświetlanego w widocznym obszarze po wysłaniu przez użytkownika żądania adresu URL. Największy element to zwykle obraz lub film albo duży blok tekstu. Ten wskaźnik jest ważny, ponieważ pokazuje, po jakim czasie użytkownik widzi, że adres URL rzeczywiście się wczytuje.
  • Widoczna w raporcie wartość LCP grupy to czas potrzebny na osiągnięcie stanu LCP w przypadku 75% wyświetleń adresu URL w danej grupie.
 • INP (interakcja do kolejnego wyrenderowania): wskaźnik, który ocenia ogólną responsywność strony na interakcje użytkowników na podstawie obserwacji czasu, jakiego strona potrzebuje, aby reagować na wszystkie kliknięcia, dotknięcia czy interakcje z klawiaturą w całym okresie odwiedzania strony przez użytkownika. Ostateczna wartość INP to najdłuższa zaobserwowana interakcja z pominięciem wartości odstających. 
  • Widoczna w raporcie wartość FID grupy oznacza, że 75% wyświetleń adresu URL w danej grupie miało tę lub korzystniejszą wartość.
 • CLS (skumulowane przesunięcie układu): CLS pokazuje sumę pojedynczych wartości wszystkich nieoczekiwanych przesunięć układu, do jakich doszło w całym okresie działania strony. Wynik może mieć wartość 0 lub dowolną wartość dodatnią. 0 to brak przesunięć, a im większa liczba, tym większe jest przesunięcie układu. Ta wartość jest ważna, ponieważ przesunięcie elementów strony, które następuje, gdy użytkownik próbuje z nich korzystać, znacznie pogarsza wrażenia użytkowników. Jeśli nie wiesz, skąd wzięła się duża wartość, spróbuj wykonać różne czynności na stronie jako jej użytkownik i sprawdź, jak wpłynie to na wynik.
  • Widoczna w raporcie wartość CLS grupy to najniższa wspólna wartość CLS dla 75% wyświetleń adresu URL w danej grupie.

Aby poznać zalecane sposoby rozwiązania tych problemów, wykonaj test zewnętrzny.

Grupy adresów URL

Adresy URL w raporcie są podzielone na grupy stron, których działanie dla użytkownika jest podobne. Wartości LCP, INP i CLS dotyczą całej grupy. Niektóre wyróżniające się adresy URL mogą mieć wyższe lub niższe wartości w przypadku niektórych wizyt, ale w przypadku 75% wyświetleń adresów z tej grupy wystąpił stan taki jak pokazany dla grupy. Przyjmujemy, że te adresy grupy wykorzystują tę samą platformę, a niewłaściwe działanie grupy prawdopodobnie wynika z tych samych przyczyn.

Aby została zachowana prywatność użytkowników, grupa adresów URL musi zawierać minimalną ilość danych do pokazania w raporcie. Jeśli nie ma wystarczającej ilości informacji, aby dana grupa adresów URL mogła się wyświetlić w raporcie, Search Console tworzy grupę źródłową wyższego poziomu, która powinna zawierać wystarczającą liczbę adresów URL i danych wymaganą w tym celu. Ta grupa źródłowa zawiera dane dotyczące wszystkich adresów URL w tej samej grupie protocol://host:port. Jeśli na przykład adres URL https://m.example.com/a/b/c.html należy do grupy, która zawiera za mało danych, aby można było je wyświetlić, Search Console utworzy grupę źródłową https://m.example.com. Ta grupa źródłowa zawiera dane dotyczące wszystkich adresów URL w domenie https://m.example.com, niezależnie od tego, czy dany URL należy też do grupy z wystarczającą ilością danych.

Kilka uwag:

 • Definicja grupy źródłowej obejmuje protokół, więc http://m.il.example.com i https://m.il.example.com to odrębne grupy źródłowe.
 • Grupa źródłowa zawiera dane dotyczące wszystkich adresów URL w ramach tego źródła, niezależnie od tego, czy adres URL jest częścią innej grupy widocznej w raporcie.
 • Jeśli grupa źródłowa nie ma wystarczającej ilości danych, nie zostanie wyświetlona (a co za tym idzie, witryna nie będzie miała wystarczająco dużo danych, aby pojawić się w raporcie, chyba że istnieje kilka grup źródłowych).
 • Dane grupy źródłowej można wyświetlić niezależnie od tego, czy należy ona do bieżącej usługi. Wyświetlą się jednak tylko przykładowe adresy URL, które należą do tej usługi.
 • Search Console zawiera listę członków grupy uporządkowaną według wyświetleń w kolejności malejącej.

Rozwiązywanie problemów

Użytkownicy bez wiedzy technicznej

 1. Ustal priorytety problemów: zalecamy naprawienie najpierw wszystkich adresów URL mających stan „Słabej jakości”. Następnie zajmij się problemami, które występują w przypadku większości stron lub stron o największym dla Ciebie znaczeniu. Adresy URL o stanie „Wymagana poprawa” mogą potrzebować korekt, ale są mniej ważne niż strony mające stan „Słabej jakości”.
 2. Gdy ustalisz priorytety, udostępnij raport inżynierowi lub innej osobie, która będzie aktualizowała adresy URL.
 3. Typowe poprawki stron:
  • Zmniejsz rozmiar strony: sprawdzona metoda to trzymanie się wartości poniżej 500 KB w przypadku strony i wszystkich jej zasobów.
  • Ogranicz stronę do 50 zasobów, aby działała szybko na urządzeniach mobilnych.
  • Wykonaj test zewnętrzny, aby zobaczyć zalecane poprawki dla Twojej strony.
 4. Przetestuj poprawki za pomocą testu zewnętrznego.
 5. Gdy według Ciebie określony problem został naprawiony, kliknij Rozpocznij śledzenie na stronie z informacjami o problemie w raporcie dotyczącym podstawowych wskaźników internetowych w Search Console.
 6. Śledź proces weryfikacji

Deweloperzy stron internetowych

 1. Ustal priorytety problemów: zalecamy naprawienie najpierw wszystkich adresów URL mających stan „Słabej jakości”. Adresy URL oznaczone jako „Wymagana poprawa” mogą potrzebować korekt, ale są mniej ważne niż strony mające stan „Słabej jakości”. W ramach danego stanu określ jako priorytetowe te problemy, które występują w przypadku większości adresów URL lub te, które dotyczą najważniejszych adresów URL.
 2. Adresy URL w danej grupie są sortowane według wyświetleń malejąco, więc adresy u góry mają największy wpływ na stan grupy. Naprawiaj adresy URL w podanej kolejności. Zalecamy poprawienie jak największej liczby adresów. Jeśli grupa znajduje się na skraju stanu, na stan może wpływać kilka adresów URL w grupie daleko na liście.
 3. Zalecamy przeczytanie na web.dev wskazówek na temat szybkiego wczytywania stron oraz Podstaw tworzenia witryn na developers.google.com, z których dowiesz się, jak przyspieszyć działanie stron.
 4. Wykonaj test zewnętrzny, aby zobaczyć zalecane poprawki dla Twojej strony.
 5. Przetestuj poprawki za pomocą testu zewnętrznego.
 6. Gdy według Ciebie określony problem został naprawiony, kliknij Rozpocznij śledzenie na stronie z informacjami o problemie w raporcie dotyczącym podstawowych wskaźników internetowych w Search Console.
 7. Śledź proces weryfikacji

Przydatne materiały dodatkowe

Stan witryny uległ zmianie, mimo że nie była modyfikowana

Jeśli nie wprowadzono żadnych modyfikacji w witrynie, a mimo to na wielu stronach występuje duża zmiana stanu, możliwe, że strony były w stanie granicznym, a jakieś zdarzenie dotyczące całej witryny spowodowało, że tę wartość przekroczyły. Na przykład znacznie zwiększył się ruch w Twojej witrynie lub nastąpiła zmiana czasu oczekiwania w usłudze obsługującej pliki graficzne. Takie okoliczności mogły spowolnić działanie witryny. Niewielka zmiana obejmująca całą witrynę mogła wystarczyć, aby kilka stron utrzymujących się na granicy stanu „Dobrej jakości” spadło do kategorii „Wymagana poprawa” lub utrzymujących się na granicy stanu „Wymagana poprawa” – do kategorii „Słabej jakości”.

Inną możliwą, choć mniej prawdopodobną przyczyną jest wystąpienie zmiany na wielką skalę obejmującej klientów. Może to być np. szeroko rozpowszechniona aktualizacja wersji przeglądarki lub napływ użytkowników przez wolniejszą sieć. Pamiętaj, że wydajność jest mierzona na podstawie rzeczywistych danych o korzystaniu. Możesz sprawdzić w dziennikach, czy ze zmianami stanu witryny nie zbiegły się w czasie zmiany dotyczące przeglądarki, urządzenia lub lokalizacji.

Sprawdź dane o ruchu w witrynie w tym okresie pod kątem wszelkich dużych wahań, a także przeanalizuj konkretne problemy oraz sprawdź wartości LCP, INP i CLS dla stron, których dotyczy problem. Jeśli te wartości znajdują się na granicy stanu Słabej jakości, Wymagana poprawa lub Dobrej jakości, możliwe, że niewielkie wahanie parametrów spowodowało zmianę stanu.

 

Udostępnianie raportu

Możesz udostępnić szczegóły problemu z raportów dotyczących zasięgu lub ulepszeń, klikając przycisk Udostępnij na stronie. Osoba, której udostępnisz link, będzie mieć dostęp tylko do bieżącej strony szczegółów problemu i wszystkich stron historii sprawdzania poprawności dotyczących tego problemu. Link nie zapewnia dostępu do innych stron witryny ani nie umożliwia tej osobie wykonywania żadnych czynności w Twojej usłudze lub na Twoim koncie. Link możesz w dowolnym momencie unieważnić, wyłączając udostępnianie tej strony.

Eksportowanie danych raportu

Wiele raportów ma przycisk eksportowania zawartych w nim danych . Eksportowane są dane z wykresu i tabeli.Wartości pokazane w raporcie jako ~ lub – (niedostępna / nie jest liczbą) będą po pobraniu równe 0.

Weryfikowanie poprawek

Gdy naprawisz określony problem z wydajnością we wszystkich adresach URL, możesz to potwierdzić. Kliknij Rozpocznij śledzenie, aby rozpocząć 28-dniową sesję monitorowania i sprawdzić, czy dany problem występuje w witrynie. Jeśli w tym okresie problem nie wystąpi w przypadku żadnego z Twoich adresów URL, uznawany jest za naprawiony. Jeśli jednak dowolny z adresów URL będzie wykazywał ten problem, uznaje się go za nierozwiązany. Stan poszczególnych adresów URL jest sprawdzany przez cały okres 28 dni niezależnie od stanu problemu.

Kliknięcie opcji Rozpocznij śledzenie nie wywołuje ponownego indeksowania ani innych działań ze strony Google. Powoduje uruchomienie przez Search Console czterotygodniowego okresu monitorowania danych z raportu na temat użytkowania Chrome dotyczących Twojej witryny.
 • Aby zobaczyć szczegóły weryfikacji dla prośby o weryfikację pozostającej w toku lub zakończonej niepowodzeniem:
  • Kliknij Sprawdź szczegóły w sekcji stanu weryfikacji na stronie z informacjami o problemie.
 • Aby w dowolnym momencie ponownie uruchomić okres śledzenia w celu weryfikacji:
  • Otwórz stronę szczegółów weryfikacji i kliknij Rozpocznij nową weryfikację.
 • Jeśli weryfikacja zakończy się niepowodzeniem:
  1. jeszcze raz spróbuj naprawić problemy.
  2. Ponownie rozpocznij okres śledzenia. Aby to zrobić, otwórz stronę szczegółów weryfikacji i kliknij Rozpocznij nową weryfikację.

Stan weryfikacji problemu

To stan dla całej prośby o weryfikację, pokazywany w przypadku każdego problemu na stronie podsumowania, a także na stronie informacji o problemie.

Możliwe stany weryfikacji:

 • Nie rozpoczęto: istnieje co najmniej 1 adres URL z tym problemem, który nigdy nie został poddany weryfikacji.
 • Rozpoczęto: rozpoczęto próbę weryfikacji i do tej pory nie znaleziono pozostałych wystąpień problemu.
 • Wszystko w porządku: rozpoczęto próbę weryfikacji i do tej pory wszystkie sprawdzone wystąpienia problemu zostały naprawione.
 • Powodzenie: wszystkie adresy URL mają stan Powodzenie. Przejście do tego stanu wymaga wcześniejszego kliknięcia opcji Sprawdź poprawkę (jeśli wystąpienia znikną bez zgłaszania prośby o weryfikację, stan zmieni się na „Nie dotyczy”).
 • Nie dotyczy: Google uznaje problem za rozwiązany dla wszystkich adresów URL, nawet jeśli nigdy nie rozpoczęto próby weryfikacji.
 • Niepowodzenie: co najmniej 1 adres URL ma stan Niepowodzenie po próbie weryfikacji.

Stan weryfikacji adresu URL

To stan weryfikacji każdego adresu URL widoczny na stronie postępu weryfikacji. Podczas przeprowadzania weryfikacji wyświetlane są stany Oczekuje, Powodzenie, Niepowodzenie. Po jej zakończeniu widoczny jest tylko stan Niepowodzenie (poprawione elementy są usuwane z listy po zakończeniu weryfikacji).

 • Oczekuje: Google czeka na ilość danych wystarczającą do określenia, czy w przypadku adresu URL nadal występuje problem.
 • Powodzenie: wygląda na to, że problem z adresem URL już nie występuje.
 • Niepowodzenie: w przypadku adresu URL wciąż występuje podany problem.

Stany Powodzenie i Niepowodzenie pokazują się wyłącznie podczas weryfikacyjnego okresu śledzenia. Jeśli pojawi się problem związany z adresem URL, który nie był objęty żądaniem weryfikacji, a następnie ten problem zniknie, to adres URL też po prostu zniknie z listy bez przydzielonego stanu.

Adresy URL usunięte z internetu, o których nie ma danych z ostatnich 28 dni, nie pojawiają się w historii weryfikacji ani w raporcie.

 

Zewnętrzne narzędzia do testowania

Raport dotyczący podstawowych wskaźników internetowych zawiera linki do 2 zewnętrznych narzędzi do testowania, które umożliwiają dodatkowe sprawdzenie stron. Typ narzędzia zależy od rodzaju strony:

 • Strony inne niż AMP: narzędzie do testowania PageSpeed Insights raportuje szybkość działania strony na urządzeniach mobilnych i komputerach oraz sugeruje sposoby jej ulepszenia. Test obejmuje zarówno dane z testów opublikowanej wersji, jak i dane pochodzące od rzeczywistych użytkowników. Informacje w PageSpeed Insights mogą różnić się od informacji w raporcie dotyczącym podstawowych wskaźników internetowych. Dowiedz się dlaczego
 • Strony AMP: narzędzie AMP Page Experience Guide umożliwia kompleksowe przetestowanie opublikowanej wersji strony AMP z uwzględnieniem podstawowych wskaźników internetowych oraz jakości strony. Test obejmuje zarówno dane z testów opublikowanej wersji, jak i dane pochodzące od rzeczywistych użytkowników.

Linki do tych narzędzi pojawią się obok przykładowych adresów URL (na stronie podsumowania w tabeli ze szczegółami kliknij wiersz stanu > kliknij przykładowy adres URL > w okienku ze szczegółowymi informacjami najedź kursorem na podobny URL). Możesz też wejść na strony narzędzi i samodzielnie podać adres URL.

W Chrome możesz też użyć wbudowanego narzędzia do testowania Chrome Lighthouse.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Wykonaj te czynności:

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne