Přehled Core Web Vitals

Odstraňování problémů se špatným uživatelským dojmem webu

Přehled Core Web Vitals ukazuje rychlost vašich stránek podle údajů o používání v reálném světě (tzv. terénní data). Další informace o této iniciativě naleznete na blogu Centrály pro Vyhledávání Google.

OTEVŘÍT PŘEHLED

Proč je výkon stránky důležitý

Vysvětlení přehledu

Přehled Core Web Vitals zobrazuje informace o výkonu seskupené podle stavu, typu metriky a skupiny adres URL (skupiny podobných webových stránek).

V tomto přehledu se mohou zobrazit pouze indexované adresy URL. Zobrazují se v něm přímo adresy URL, pro které byla zaznamenána data (data tedy na rozdíl od většiny ostatních přehledů nejsou přiřazena pouze ke kanonické adrese URL stránky).

Přehled je založen na třech metrikách: LCP, FIDCLS. Pokud pro adresu URL není k dispozici dostatek údajů o žádné z těchto metrik, bude z přehledu vynechána. Jakmile je pro adresu URL pro některou metriku k dispozici prahové množství dat, je jí přiřazen stav odpovídající nejhorší metrice.

„K dispozici nejsou žádné údaje“

Pokud se zobrazí obrazovka „Nejsou k dispozici žádné údaje“, znamená to, buď že je služba v Search Console nová, nebo že v přehledu CrcUX není k dispozici dostatek údajů na to, aby pro daný typ zařízení (mobilní telefon nebo počítač) bylo možné poskytnout smysluplné informace.

Jestliže je vaše služba nová: Do databáze CrUX se informace o adresách URL shromažďují bez ohledu na to, zda je adresa URL součástí služby přidané do Search Console. Analýza a zobrazení existujících dat z databáze CrUX však po vytvoření služby může několik dní trvat.

Pro jednotlivé adresy URL můžete spustit živý test výkonu pomocí testovacího nástroje PageSpeed ​​Insights, nástroje Chrome Ligthhouse nebo Průvodce pro dobrý dojem ze stránky AMP (pro stránky AMP)

 

Co přehled obsahuje

 1. Pokud chcete zjistit, jak si adresy URL vašeho webu vedou na základě historických dat od uživatelů, přepínejte v grafu na stránce přehledu mezi kartami Špatné, Vyžaduje vylepšení a Dobré.
 2. Kliknutím na Otevřít přehled zobrazíte stránku se souhrnem pro mobilní zařízení nebo stolní počítače, na které jsou uvedeny údaje o výkonu stránek na jednotlivých platformách.
 3. Kliknutím na řádek v tabulce zobrazíte podrobnostiskupinách adres URL, kterých se vybraný problém týká, včetně příkladů adres URL.
 4. Kliknutím na adresu URL v tabulce Příklady na stránce s podrobnostmi o problému zobrazíte další informace o dané adrese URL a podobných adresách URL.

 

Stránka Souhrn

Na souhrnné stránce přehledu Core Web Vitals jsou data rozdělena podle zařízení použitého k zobrazení adresy URL: mobilní zařízení nebo počítače (data pro tablety nejsou zahrnuta). Všechna data jsou seskupena podle stavu (Špatné, Vyžaduje vylepšení nebo Dobré). 

Otevřením přehledu pro konkrétní typ zařízení zobrazíte další údaje o výkonu na daném typu zařízení.

Souhrnné stránky pro mobilní zařízení nebo počítače

Přehled nejvyšší úrovně pro konkrétní typ zařízení (mobilní zařízení nebo počítač) ukazuje stav a problémy u všech adres URL na vašem webu, pro které máme data. Kliknutím na řádek v tabulce s podrobnostmi zobrazíte další informace o této konkrétní kombinaci stavu a typu problému.

Graf

Karty nad grafem ukazují aktuální celkový počet adres URL v jednotlivých stavech a také počet problémů v příslušném stavu. Pomocí přepínačů můžete zvolit, které stavy v grafu chcete zobrazit. V grafu je uveden počet adres URL s určitým stavem v daný den.

Proč je celkový počet v grafu nižší než celkový počet v tabulce?
V grafu se každá adresa URL započítává pouze jednou, a to u nejpomalejšího problému na dané adrese. V tabulce se adresa URL započítává u každého problému, který se na ní vyskytuje. Pokud se tedy u adresy URL vyskytuje jeden problém typu Špatné a jeden problém typu Vyžaduje vylepšení, v grafu bude započítána jednou v položce Špatné, ale v tabulce bude započítána a uvedena v řádku ŠpatnéVyžaduje vylepšení.

 

Tabulka

V tabulce jsou adresy URL seskupeny do řádků podle stavu a problému. Na každém řádku je zobrazen stav ověření, minigraf zjednodušeného časového průběhu daného řádku a počet adres URL, které aktuálně mají danou kombinaci stavu a problému.

Pokud se na adrese URL vyskytuje několik problémů, může být v tabulce uvedena na několika řádcích.

Stránka s podrobnostmi o problému pro mobily nebo počítače

Kliknutím na řádek v tabulce na souhrnné stránce nejvyšší úrovně pro mobilní zařízení nebo počítače otevřete stránku s podrobnostmi pro danou kombinaci (zařízení + stav + problém). Na stránce s podrobnostmi jsou uvedeny adresy URL a další podrobnosti o vybraném problému.

Graf

Graf podrobností o problému ukazuje počet adres URL s danou kombinací stavu a problému v daný den a také celkový počet adres URL, které jsou vybranou kombinací stavu a problému aktuálně dotčeny.

Tabulka

V tabulce s podrobnostmi o problému jsou uvedeny příklady adres URL dotčených vybraným problémem. Každá ukázková adresa URL je jednou ze skupiny podobných adres URL.

Tabulka obsahuje následující informace:

 • Adresa URL: Každý řádek v tabulce představuje skupinu podobných adres URL.
 • Stránky s jiným stavem než Dobré: Podle toho, který problém zkoumáte, se zobrazí některý ze sloupců níže.níže. Upozorňujeme, že na jedné adrese URL se může vyskytovat několik problémů, ale zobrazí se pouze sloupec pro vybraný problém.
  • Agg FID (Souhrnné FID): Během posledních 28 dní dokázaly stránky u 75 % žádostí reagovat na první uživatelský vstup za tuto dobu nebo dříve.
  • Agg LCP (Souhrnné LCP): Během posledních 28 dní trvalo vykreslení největšího obsahu u 75 % žádostí o stránky maximálně tuto dobu.
  • Agg CLS (Souhrnné CLS): Během posledních 28 dní mělo 75 % žádostí o stránky maximálně toto skóre kumulativní změny rozvržení.

Kliknutím na ukázkovou adresu URL zobrazíte některé další stránky ve stejné skupině a také další informace o skupině a odkaz ke spuštění externího testu. Tabulka může obsahovat maximálně 200 řádků.

 

Zjištění stavu konkrétní adresy URL

Přehled není určen ke zjištění stavu konkrétní adresy URL, ale ke zjištění výkonu celého webu a k odstranění problémů, které se týkají několika stránek na webu. Pokud chcete zobrazit údaje o výkonu konkrétní adresy URL, použijte externí test. Ačkoliv pomocí přehledu Core Web Vitals můžete získat podrobnější údaje o jednotlivých stavech a problémech a zobrazit konkrétní dotčené adresy URL, najít pomocí něj konkrétní adresu URL může být obtížné.

Zdroje dat pro přehled

Data pro přehled Core Web Vitals pochází z přehledu CrUX. Přehled CrUX shromažďuje anonymizované metriky doby načítání a spouštění od skutečných uživatelů, kteří navštívili vaši adresu URL (tzv. terénní data). Do databáze CrUX se informace o adresách URL shromažďují bez ohledu na to, zda je adresa URL součástí služby přidané do Search Console.

Stav: Špatné, Vyžaduje vylepšení, Dobré

Štítky Špatné, Vyžaduje vylepšeníDobré se vztahují k adrese URL na konkrétním typu zařízení.

Stav adresy URL

Stav adresy URL odpovídá nejhoršímu stav, který je k ní pro daný typ zařízení přiřazen. Tedy:

 • Pokud má adresa URL na mobilních zařízeních stav FID Špatné a stav FCP Vyžaduje vylepšení, spadá pro mobilní zařízení do kategorie Špatné.
 • Pokud má adresa URL na mobilních zařízeních stav LCP Vyžaduje vylepšení a stav FID Dobré, spadá pro mobilní zařízení do kategorie Vyžaduje vylepšení.
 • Pokud má adresa URL na mobilních zařízeních stav FID a CLS Dobré a data o LCP pro ni nejsou k dispozici, spadá pro mobilní zařízení do kategorie Dobré.
 • Pokud má adresa URL na mobilních zařízeních stav FID, LCP a CLS Dobré a na počítačích Vyžaduje vylepšení, na mobilních zařízeních spadá do kategorie Dobré a na počítačích do kategorie Vyžaduje vylepšení.

Jestliže u adresy URL pro určitou metriku není k dispozici dostatečné množství dat, příslušná metrika bude z přehledu pro danou adresu URL vynechána. Adrese URL, u níž jsou k dispozici data pouze pro jednu metriku, se přiřadí stav podle dané metriky. Pokud u adresy URL není k dispozici dostatek dat pro ani jednu z metrik, nebude v přehledu uvedena.

Definice stavů

Metriky stavů se vyhodnocují podle následujících limitů:

  Dobré Vyžaduje vylepšení Špatné
LCP ≤ 2,5 s ≤ 4 s > 4 s
Prodleva prvního vstupu ≤ 100 ms ≤ 300 ms > 300 ms
CLS ≤ 0,1 ≤ 0,25 > 0,25

 

 • LCP (vykreslení největšího obsahu): Udává, jak dlouho od žádosti uživatele o adresu URL trvalo vykreslení největšího obsahového prvku viditelného ve viewportu. Největším prvkem je obvykle obrázek nebo video, někdy jím však může být i velký textový blok. Vykreslení tohoto prvku je důležité, protože podle něj uživatel pozná, že se adresa URL opravdu načítá.
  • Agg. LCP (souhrnné LCP) uvedené v přehledu je doba, po které 75 % návštěv adres URL ve skupině dosáhne stavu LCP.
 • FID (prodleva prvního vstupu): Doba od první interakce uživatele se stránkou (např. kliknutí na odkaz, klepnutí na tlačítko apod.) do okamžiku, kdy prohlížeč na danou interakci reaguje. Tento údaj se měří podle libovolného interaktivního prvku, na který uživatel kliknul jako první. Tento údaj je důležitý u stránek, na nichž uživatel musí něco provést. Od tohoto okamžiku totiž stránka začíná být interaktivní.
  • Agg. FID (souhrnné FID) uvedené v přehledu znamená, že u 75 % návštěv adres URL v této skupině odpovídalo FID této hodnotě nebo bylo lepší.
 • CLS (kumulativní změna rozvržení): CLS představuje součet všech jednotlivých skóre změny rozvržení pro všechny neočekávané změny rozvržení během celé doby existence stránky. Skóre může být libovolné kladné číslo nebo nula. Nula znamená, že se rozvržení stránky nemění, a čím je číslo vyšší, tím se rozvržení stránky mění více. Tento údaj je důležitý, protože pokud se prvky na stránce přesouvají, když se je uživatel pokouší používat, nepůsobí to dobře. Pokud je hodnota vysoká a nedaří se vám zjistit proč, zkuste se stránkou interagovat a sledujte, jaký to má na skóre vliv.
  • Agg. CLS (souhrnné CLS) uvedené v přehledu je nejnižší CLS pro 75 % návštěv adresy URL ve skupině.

Doporučení k řešení těchto problémů získáte spuštěním externího testu.

Skupiny adres URL

Problém je přiřazen ke skupině adres URL s podobným uživatelským dojmem. Předpokládáme totiž, že problémy s výkonem na podobných stránkách může způsobovat stejný základní problém (například společná pomalu se načítající funkce).

Odstraňte problémy

Netechničtí uživatelé

 1. Stanovte prioritu řešení problémů: Nejdříve doporučujeme opravit problémy označené jako Špatné, poté se zaměřte buď na problémy, které mají dopad na nejvíce adres URL, nebo na problémy, které mají dopad na nejdůležitější adresy URL. Adresy URL označené jako Vyžaduje vylepšení lze vylepšit, ale oprava je u nich méně důležitá než u adres URL, které jsou označeny jako Špatné.
 2. Po seřazení podle priority přehled předejte technikovi nebo jiné osobě, která bude adresy URL aktualizovat.
 3. Běžné opravy stránek:
  • Zmenšete velikost stránky: doporučujeme, aby stránky včetně všech zdrojů byly menší než 500 kB.
  • K dosažení nejlepších výsledků na mobilních zařízeních omezte počet zdrojů na stránce maximálně na 50.
  • Zvažte použití stránek AMP, které téměř zaručují dobré načítání stránky na mobilních zařízeních i počítačích.
  • Pokud chcete získat doporučení k opravě problémů na stránce, použijte externí test.
 4. Otestujte opravy pomocí externího testu.
 5. Pokud se domníváte, že byl určitý problém odstraněn, na stránce podrobností o problému v přehledu Core Web Vitals v Search Console klikněte na Spustit sledování.
 6. Sledujte proces ověření.

Vývojáři webů

 1. Stanovte prioritu řešení problémů: Nejdříve doporučujeme opravit problémy označené jako Špatné, poté se zaměřte buď na problémy, které mají dopad na nejvíce adres URL, nebo na problémy, které mají dopad na nejdůležitější adresy URL. Adresy URL označené jako Vyžaduje vylepšení lze vylepšit, ale oprava je u nich méně důležitá než u adres URL, které jsou označeny jako Špatné.
 2. Doporučujeme vám přečíst si pokyny pro rychlé načítání na webu web.dev a stránky o výkonu na stránkách Základy webu na adrese developers.google.com. Naleznete v nich teorii a pokyny ke zlepšení rychlosti stránek.
 3. Pokud chcete získat doporučení k opravě problémů na stránce, použijte externí test.
 4. Otestujte opravy pomocí externího testu
 5. Pokud se domníváte, že byl určitý problém odstraněn, na stránce podrobností o problému v přehledu Core Web Vitals v Search Console klikněte na Spustit sledování.
 6. Sledujte proces ověření.

Další užitečné zdroje:

Stav webu se změnil, ačkoliv jsem na něm nic nezměnil(a)

Pokud jste na webu neprovedli žádné změny, ale u velkého množství stránek došlo k velké změně stavu, je možné, že byl stav mnoha stránek hraniční a nějaká událost týkající se celého webu vedla k překročení hranice. Mohla se například dramaticky zvýšit návštěvnost webu nebo mohlo dojít ke změně latence služby, kterou používáte k zobrazování obrázkových souborů, což váš web mohlo zpomalit. Malá změna na celém webu mohla stačit k tomu, aby řada stránek, které dříve těsně spadaly do kategorie Dobré, spadla do kategorie Vyžaduje vylepšení, případně z kategorie Vyžaduje vylepšení do kategorie Špatné.

Další (méně pravděpodobnou) možností je rozsáhlá změna klientů. Může se jednat například o široce implementovanou aktualizaci verze prohlížeče nebo o příliv uživatelů z pomalejší sítě. Mějte na paměti, že se výkon měří pomocí skutečných údajů o využití. Můžete zkontrolovat protokoly a ověřit, zda se změny výkonu webu nekryjí se změnami prohlížečů, zařízení nebo poloh. 

Zkontrolujte, zda v údajích o provozu na webu v tomto období nejsou velké výkyvy, a také se u konkrétních problémů podívejte na souhrnné hodnoty LCP/FID/CLS pro dotčené stránky. Pokud jsou tyto hodnoty na hranicích stavů Špatné / Vyžaduje vylepšení / Dobré, je možné, že se kvůli malé změně přehouply do nového stavu.

 

Sdílení přehledu

Podrobnosti o problémech v přehledech pokrytí či vylepšení můžete sdílet tím, že na stránce kliknete na tlačítko Sdílet . Pomocí vygenerovaného odkazu bude moci kdokoliv získat přístup k aktuální stránce s podrobnostmi o problému a ke stránkám s historií ověření tohoto problému. Odkaz uživateli neumožňuje získat přístup k jiným stránkám pro váš zdroj ani provádět žádné akce s vaší službou či účtem. Odkaz můžete kdykoliv zrušit tím, že pro tuto stránku zakážete sdílení.

Export dat přehledu

Mnoho přehledů umožňuje exportovat data pomocí tlačítka Exportovat . Exportují se údaje z grafu i tabulky. Hodnoty, které se v přehledu zobrazují jako ~ nebo – (není k dispozici / není číslo), budou ve stažených datech uvedeny jako nula.

Ověření oprav

Až problém opravíte na všech adresách URL, můžete opravu ověřit. Kliknutím na spustit sledování spusťte 28denní relaci sledování, abyste zjistili výskyt tohoto problému na webu. Pokud se tento problém během 28denní lhůty na webu nevyskytne, problém je považován za odstraněný. Výskyt problému na kterékoliv adrese URL je dostatečný na to, aby byl problém označen za nevyřešený. Stav jednotlivých adres URL se však bez ohledu na stav problému bude vyhodnocovat celých 28 dní.

Spuštěním ověření neaktivujete opětovné indexování ani žádné jiné aktivní chování Googlu. Pouze tím ve službě Search Console vynulujete odpočítávání čtyřtýdenního období sledování dat CrUX pro váš web.
 • Chcete-li zobrazit podrobnosti o ověření pro probíhající žádost o ověření nebo pro žádost, která selhala:
  • V sekci se stavem ověření na stránce s podrobnostmi o problému klikněte na Zobrazit podrobnosti.
 • Restartování období sledování:
  • Otevřete stránku s podrobnostmi o ověření a klikněte na Zahájit nové ověření.
 • Pokud se ověření nezdaří:
  1. Zkuste problémy odstranit znovu.
  2. Restartujte období sledování tím, že otevřete stránku s podrobnostmi o ověření a kliknete na Zahájit nové ověření

Stav ověření problému

Jedná se o stav celé žádosti o ověření zobrazený pro jednotlivé problémy na souhrnné stránce a také na stránce s podrobnostmi o problému.

Ověření může mít tyto stavy:

 • Nespuštěno: Existuje alespoň jedna adresa URL s výskytem tohoto problému, pro kterou dosud nebyla zadána žádost o ověření.
 • Spuštěno:  Zahájili jste pokus o ověření a dosud nebyly nalezeny žádné zbývající výskyty problému.
 • Vypadá to dobře: Spustili jste pokus o ověření a všechny výskyty problému, které dosud byly zkontrolovány, byly opraveny.
 • Úspěšně ověřeno: Všechny adresy URL jsou ve stavu Úspěšně ověřeno. Tento stav může nastat pouze po kliknutí na Ověřit opravu. (Pokud by výskyty zmizely, aniž byste požádali o ověření, změnil by se stav na Není k dispozici).
 • Není k dispozici: Google zjistil, že byl problém na všech adresách URL opraven, ačkoliv jste nezahájili pokus o ověření.
 • Nezdařilo se: Jedna nebo více adres URL je po pokusu o ověření ve stavu Nezdařilo se.

Stav ověření adresy URL

Toto je stav ověření jednotlivých adres URL na stránce s informacemi o průběhu ověření. Během aktivního ověřovacího období jsou viditelné stavy Nevyřízeno / Úspěšně ověřeno / Nezdařilo se. Nezdařilo se je jediný stav, který je viditelný i po konci období (opravené položky jsou ze seznamu po skončení období odstraněny).

 • Nevyřízeno: Google čeká, až bude mít dostatek dat k určení, zda je tato adresa URL stále dotčena.
 • Úspěšně ověřeno: Zdá se, že se tento problém na adrese URL již nevyskytuje.
 • Nezdařilo se: K uvedenému problému na adrese URL dochází i nadále. 

Stavy Úspěšně ověřenoNezdařilo se u adres URL mohou nastat pouze během období sledování ověření. Pokud by se problém u adresy URL vyskytl a poté zmizel bez žádosti o ověření, adresa URL by jednoduše beze změny stavu zmizela ze seznamu.

Adresy URL, které z webu byly odstraněny a pro které za posledních 28 dní nejsou k dispozici žádná data, se již v přehledu v historii ověření nebudou zobrazovat.

 

Externí testovací nástroje

Přehled Core Web Vitals odkazuje na dva externí testovací nástroje pro další testování stránek. Typ nástroje závisí na typu stránky:

 • Stránky jiného typu než AMP: Testovací nástroj PageSpeed Insights poskytuje přehled o výkonu stránky na mobilních zařízeních i na počítačích a poskytuje návrhy na zlepšení stránky. Test ukazuje data živých testů a data z testů u skutečných uživatelů.
 • Stránky AMP: Průvodce pro dobrý dojem ze stránky AMP poskytuje komplexní živý test stránky AMP, včetně metrik Core Web Vitals a metrik dojmu ze stránky. Test ukazuje data živých testů a data z testů u skutečných uživatelů.

Odkaz na tyto nástroje se zobrazí vedle vzorových adres URL ( tabulka s podrobnostmi na souhrnné stránce > klikněte na řádek stavu > klikněte na ukázkovou adresu URL > na panelu Příklad podrobností umístěte ukazatel na podobnou adresu URL). Můžete však také přejít do těchto nástrojů a adresu URL zadat sami.

Můžete také použít nástroj k testování v prohlížeči pro prohlížeč Chrome: nástroj Chrome Lighthouse.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
83844
false