Přehled Core Web Vitals

Odstraňování problémů se špatným uživatelským dojmem webu

Přehled Core Web Vitals ukazuje rychlost vašich stránek podle údajů o používání v reálném světě (tzv. terénní data). 

OTEVŘÍT PŘEHLED

Vysvětlení přehledu

Přehled Core Web Vitals zobrazuje informace o výkonu seskupené podle stavu (Špatné, Vyžaduje vylepšení, Dobré), typu metriky (CLS, INP a LCP) a skupiny adres URL (skupiny podobných webových stránek).

Přehled je založen na třech metrikách, které měří skutečná data od uživatelů: LCP, INPCLS. Jakmile je u skupiny adres URL k dispozici prahové množství dat pro metriku LCP i CLS, je dané skupině přiřazen stav odpovídající její nejhorší metrice. Pokud má tedy skupina adres URL špatné CLS, ale dobré INP, je stav adresy URL „Špatné“.

Pokud pro skupinu adres URL není k dispozici dostatek údajů pro metriku LCP i CLS, je příslušná adresa URL z přehledu vynechána.

V tomto přehledu se mohou zobrazit pouze indexované adresy URL. Data jsou přiřazena ke skutečné adrese URL, nikoli ke kanonické adrese URL (jako tomu je u většiny ostatních přehledů).

Připomínáme, že data jsou sloučena pro všechny žádosti ze všech míst. Jestliže například máte hodně návštěvníků ze země s pomalým připojením k internetu, budete mít obecně nižší výkon. Pokud se domníváte, že by to mohlo být příčinou nízkého výkonu, můžete výkon rozdělit podle zemí pomocí BigQuery.

„K dispozici nejsou žádné údaje“

Pokud se zobrazí obrazovka „Nejsou k dispozici žádné údaje“, znamená to, že buď je služba v Search Console nová, nebo že v přehledu CrUX není k dispozici dostatek údajů na to, aby pro daný typ zařízení (mobilní telefon nebo počítač) bylo možné poskytnout smysluplné informace.

Jestliže je vaše služba nová: Do databáze CrUX se informace o adresách URL shromažďují bez ohledu na to, zda je adresa URL součástí služby přidané do Search Console. Analýza a zobrazení existujících dat z databáze CrUX však po vytvoření služby může několik dní trvat.

Pro jednotlivé adresy URL můžete spustit živý test výkonu pomocí testovacího nástroje PageSpeed ​​Insights, nástroje Chrome Ligthhouse nebo průvodce pro dobrý dojem ze stránky AMP (pro stránky AMP)

Co přehled obsahuje

U každé platformy (mobilní zařízení nebo počítač) ukazuje přehled tabulku s adresami URL, které mají problémy se stavem Špatné nebo Vyžaduje vylepšení (Proč nejsou adresy URL považovány za dobré), a další tabulku s adresami URL, které mají dobré skóre LCP, INP i CLS (Zobrazit data o adresách URL s dobrými metrikami).

 1. Na vstupní stránce je zobrazen graf obecných trendů pro všechny platformy.
 2. Kliknutím na Otevřít přehled vedle některého z grafů zobrazíte podrobné přehledy podle platforem (mobilní zařízení nebo počítače).
 3. Pokud chcete zjistit, jak si adresy URL vašeho webu vedou na základě historických dat od uživatelů, přepínejte v grafu výkonu mezi kartami Špatné, Vyžaduje vylepšení a Dobré.
 4. V tabulce Proč nejsou adresy URL považovány za dobré najdete seznam problémů s výkonem. Každá zobrazená adresa URL představuje zástupce skupiny adres URL.
 5. Kliknutím na adresu URL v tabulce Příklady na stránce s podrobnostmi o problému zobrazíte další informace o dané skupině adres URL.

 

Stránka Souhrn

Na souhrnné stránce přehledu Core Web Vitals jsou data rozdělena podle zařízení použitého k zobrazení adresy URL (mobilní zařízení nebo počítač). Data jsou seskupena podle stavu adresy URL (Špatné, Vyžaduje vylepšení nebo Dobré), přičemž rozhoduje stav nehorší metriky pro danou skupinu adres URL.

Otevřením přehledu pro konkrétní typ zařízení zobrazíte další údaje o výkonu na daném typu zařízení.

Souhrnné stránky pro mobilní zařízení a počítače

Souhrnný přehled pro platformu (mobilní zařízení nebo počítač) ukazuje stav a problémy u všech skupin adres URL na vašem webu, pro které máme data. Kliknutím na řádek v tabulce s podrobnostmi zobrazíte další informace o této konkrétní kombinaci stavu a typu problému.

Graf

Karty nad grafem ukazují aktuální celkový počet adres URL (nikoli skupin adres URL) v jednotlivých stavech a také počet problémů v příslušném stavu. Pomocí přepínačů můžete zvolit, které stavy v grafu chcete zobrazit. V grafu je uveden počet adres URL s určitým stavem v daný den.

Proč je celkový počet v grafu nižší než celkový počet v tabulce?
V grafu se každá adresa URL započítává pouze jednou, a to u nejpomalejšího problému na dané adrese. V tabulce se adresa URL započítává u každého problému, který se na ní vyskytuje. Pokud se tedy u adresy URL vyskytuje jeden problém typu Špatné a jeden problém typu Vyžaduje vylepšení, v grafu bude započítána jednou v položce Špatné, ale v tabulce bude započítána a uvedena v řádku Špatné i Vyžaduje vylepšení.

 

Tabulka

V tabulce jsou adresy URL seskupeny do řádků podle stavu a problému. Na každém řádku je zobrazen stav ověření, minigraf zjednodušeného časového průběhu daného řádku a počet adres URL, které aktuálně mají danou kombinaci stavu a problému.

Pokud se na adrese URL vyskytuje několik problémů, může být v tabulce uvedena na několika řádcích.

Stránka s podrobnostmi o problému pro mobily a počítače

Kliknutím na řádek v tabulce na souhrnné stránce nejvyšší úrovně pro mobilní zařízení nebo počítače otevřete stránku s podrobnostmi pro danou kombinaci (zařízení + stav + problém). Na stránce s podrobnostmi jsou uvedeny adresy URL a další podrobnosti o vybraném problému.

Graf

Graf podrobností o problému ukazuje počet adres URL s danou kombinací stavu a problému v daný den a také celkový počet adres URL, které jsou vybranou kombinací stavu a problému aktuálně dotčeny.

Tabulka

V tabulce s podrobnostmi o problému jsou uvedeny příklady adres URL dotčených vybraným problémem. Každá ukázková adresa URL je jednou ze skupiny podobných adres URL.

Tabulka obsahuje následující informace:

 • Adresa URL: Každý řádek v tabulce představuje skupinu podobných adres URL.
 • Stránky s jiným stavem než Dobré: Podle toho, který problém zkoumáte, se zobrazí některý ze sloupců níže. Upozorňujeme, že na jedné adrese URL se může vyskytovat několik problémů, ale zobrazí se pouze sloupec pro vybraný problém.
  • INP skupiny: Během posledních 28 dní trvalo 75 % žádostí o stránky z hlediska responzivnosti maximálně tuto dobu.
  • LCP skupiny: Během posledních 28 dní trvalo vykreslení největšího obsahu u 75 % žádostí o stránky maximálně tuto dobu.
  • CLS skupiny: Během posledních 28 dní mělo 75 % žádostí o stránky maximálně toto skóre kumulativní změny rozvržení.

Kliknutím na ukázkovou adresu URL zobrazíte některé další stránky ve stejné skupině a také další informace o skupině a odkaz ke spuštění externího testu. Tabulka může obsahovat maximálně 200 řádků.

Další informace
Kliknutím na adresu URL v tabulce Příklady na stránce s podrobnostmi o problému zobrazíte další informace o skupině stránek zastoupené touto adresou URL, včetně ostatních adres URL ve skupině a jejich skóre, pokud je pro adresu URL k dispozici dostatek dat k zobrazení.
Kliknutím na adresu URL ve skupině spustíte test PageSpeed Insights pro danou adresu URL. Je ale důležité porozumět několika důležitým rozdílům mezi informacemi PageSpeed Insights a Core Web Vitals:
 • Přehled Core Web Vitals kombinuje data a stav do skupin adres URL. Nástroj PageSpeed Insights obecně zobrazuje data pro jednotlivé adresy URL (s výjimkou případů, kdy pro adresu URL není k dispozici dostatek informací). Statistiky pro konkrétní adresu URL v nástroji PageSpeed Insights nemusí odpovídat výsledkům skupiny v přehledu Core Web Vitals, protože konkrétní adresa URL může vzhledem ke skupině vykazovat extrémní výsledky.
 • V přehledu Core Web Vitals se při rozlišování stránek zahrnují parametry adres URL. Nástroj PageSpeed Insights z adres URL všechna data parametrů odstraňuje a poté všechny výsledky přiřazuje k adrese URL bez parametrů.

Zjištění stavu konkrétní adresy URL

Přehled není určen ke zjištění stavu konkrétní adresy URL, ale ke zjištění výkonu celého webu a k odstranění problémů, které se týkají několika stránek na webu. Pokud chcete zobrazit údaje o výkonu konkrétní adresy URL, použijte externí test. Ačkoliv pomocí přehledu Core Web Vitals můžete získat podrobnější údaje o jednotlivých stavech a problémech a zobrazit konkrétní dotčené adresy URL, najít pomocí něj konkrétní adresu URL může být obtížné.

Zdroje dat pro přehled

Data pro přehled Core Web Vitals pochází z přehledu CrUX. Přehled CrUX shromažďuje anonymizované metriky doby načítání a spouštění od skutečných uživatelů, kteří navštívili vaši adresu URL (tzv. terénní data). Do databáze CrUX se informace o adresách URL shromažďují bez ohledu na to, zda je adresa URL součástí služby přidané do Search Console.

Stav skupiny: Špatný, Vyžaduje vylepšení, Dobré

Štítky Špatné, Vyžaduje vylepšeníDobré se vztahují ke skupině adres URL na konkrétním typu zařízení. Skupina adres URL, u které nejsou k dispozici údaje o splnění limitů LCP a CLS, nebude v přehledu uvedena (například pokud jsou u adresy URL k dispozici údaje o splnění limitu pro LCP, ale nikoliv pro CLS, nebude uvedena).

U skupiny adres URL bude uveden nejpomalejší stav, který je k ní pro daný typ zařízení přiřazen. Příklad: 

 • Pokud má adresa URL na mobilních zařízeních stav CLS Špatné a stav LCP Vyžaduje vylepšení, spadá pro mobilní zařízení do kategorie Špatné.
 • Pokud má adresa URL na mobilních zařízeních stav LCP Vyžaduje vylepšení a stav LCS Dobré, spadá pro mobilní zařízení do kategorie Vyžaduje vylepšení.
 • Pokud má adresa URL na mobilních zařízeních stav LCP, INP a CLS Dobré a na počítačích Vyžaduje vylepšení, na mobilních zařízeních spadá do kategorie Dobré a na počítačích do kategorie Vyžaduje vylepšení.

 

Definice stavů

Níže jsou uvedeny rozsahy výkonu pro jednotlivé stavy:

  Dobré Vyžaduje vylepšení Špatné
LCP ≤ 2,5 s ≤ 4 s > 4 s
INP ≤ 200 ms ≤ 500 ms > 500 ms
CLS ≤ 0,1 ≤ 0,25 > 0,25

 

 • LCP (vykreslení největšího obsahu): Udává, jak dlouho od žádosti uživatele o adresu URL trvalo vykreslení největšího obsahového prvku viditelného v zobrazované oblasti (viewportu). Největším prvkem je obvykle obrázek nebo video, někdy jím však může být i velký textový blok. Tato metrika je důležitá, protože ukazuje, jak rychle návštěvník vidí, že se adresa URL opravdu načítá.
  • LCP skupiny uvedené v přehledu je doba, po které 75 % návštěv adres URL ve skupině dosáhne stavu LCP.
 • INP (Interaction to Next Paint): Metrika, která posuzuje celkovou responzivnost stránky na interakce uživatelů podle toho, jak dlouho stránce trvá, než reaguje na kliknutí, klepnutí a interakce pomocí klávesnice, k nimž dochází po celou dobu návštěvy uživatele na stránce. Konečná hodnota INP je nejdelší zaznamenaná prodleva po interakci (s vyloučením extrémních hodnot). 
  • INP skupiny uvedené v přehledu znamená, že u 75 % návštěv adres URL v této skupině odpovídalo INP této hodnotě nebo bylo lepší.
 • CLS (kumulativní změna rozvržení): CLS představuje součet všech jednotlivých skóre změny rozvržení pro všechny neočekávané změny rozvržení během celé doby existence stránky. Skóre může být libovolné kladné číslo nebo nula. Nula znamená, že se rozvržení stránky nemění, a čím je číslo vyšší, tím se rozvržení stránky mění více. Tento údaj je důležitý, protože pokud se prvky na stránce přesouvají, když se je uživatel pokouší používat, nepůsobí to dobře. Pokud je hodnota vysoká a nedaří se vám zjistit proč, zkuste se stránkou interagovat a sledujte, jaký to má na skóre vliv.
  • CLS skupiny uvedené v přehledu je nejnižší CLS společné pro 75 % návštěv adres URL ve skupině.

Doporučení k řešení těchto problémů získáte spuštěním externího testu.

Skupiny adres URL

Adresy URL jsou v přehledu uspořádány do skupin stránek, které poskytují podobný uživatelský dojem. Stavy LCP, INP a CLS se vztahují na celou skupinu. Některé adresy URL mohly mít u některých návštěv lepší nebo horší hodnoty, ale 75 % návštěv všech adres URL ve skupině vykázalo zobrazený stav skupiny. Předpokládá se, že tyto skupiny mají společný rámec a že důvody špatného chování ve skupině pravděpodobně mají stejné základní příčiny.

Z důvodu ochrany soukromí uživatelů se v přehledu zobrazují pouze skupiny adres URL, pro které je k dispozici určité minimální množství dat. Pokud pro skupinu adres URL není k dispozici dostatek informací k zobrazení v přehledu, vytvoří Search Console skupinu vyšší úrovně pro zdroj, která by měla obsahovat dostatek adres URL a dat k zobrazení v přehledu. Tato skupina zdroje obsahuje data pro všechny adresy URL, které mají stejné údaje protokol://hostitel:port. Pokud je například adresa URL https://m.example.com/a/b/c.html součástí skupiny, která nemá dostatek dat k zobrazení, vytvoří Search Console výchozí skupinu pro zdroj https://m.example.com. Tato skupina zdroje obsahuje data pro všechny adresy URL začínající https://m.example.com (včetně adres URL, které patří do skupiny s dostatečným množstvím dat).

Několik poznámek:

 • Definice skupiny zdroje zahrnuje protokol. http://m.il.example.com a https://m.il.example.com jsou tedy dvě samostatné skupiny zdrojů.
 • Skupina zdroje obsahuje data pro všechny adresy URL pod daným zdrojem bez ohledu na to, zda jsou součástí jiné skupiny uvedené v přehledu.
 • Pokud skupina zdroje nemá dostatek dat, nezobrazí se (a pokud příslušný web nezahrnuje několik skupin zdrojů, nebude mít dostatek dat a nezobrazí se v tomto přehledu).
 • Data pro skupinu zdroje můžete zobrazit bez ohledu na to, zda je součástí aktuální služby. Můžete však zobrazit pouze příklady adres URL v aktuální službě.
 • Členské stránky skupin jsou v Search Console sestupně podle počtu zobrazení.

Odstranění problémů

Uživatelé bez technických dovedností

 1. Stanovte prioritu řešení problémů: Nejdříve doporučujeme opravit problémy označené jako Špatné, poté se zaměřte buď na problémy, které mají dopad na nejvíce adres URL, nebo na problémy, které mají dopad na nejdůležitější adresy URL. Adresy URL označené jako Vyžaduje vylepšení lze vylepšit, ale oprava je u nich méně důležitá než u adres URL, které jsou označeny jako Špatné.
 2. Po seřazení podle priority přehled předejte vývojáři nebo jiné osobě, která bude adresy URL aktualizovat.
 3. Běžné opravy stránek:
  • Zmenšete velikost stránky: doporučujeme, aby stránky včetně všech zdrojů byly menší než 500 kB.
  • K dosažení nejlepšího výkonu na mobilních zařízeních na stránce nepoužívejte více než 50 zdrojů.
  • Pokud chcete získat doporučení k opravě problémů na stránce, použijte externí test.
 4. Otestujte opravy pomocí externího testu.
 5. Pokud se domníváte, že byl určitý problém odstraněn, na stránce s podrobnostmi o problému v přehledu Core Web Vitals v Search Console klikněte na Spustit sledování.
 6. Sledujte proces ověření.

Vývojáři webů

 1. Stanovte prioritu řešení problémů: Nejdříve doporučujeme opravit vše, co je označeno jako Špatné. Adresy URL označené jako Vyžaduje vylepšení lze vylepšit, ale oprava je u nich méně důležitá než u adres URL, které jsou označeny jako Špatné. V rámci stavu se zaměřte na problémy, které mají dopad na nejvíce adres URL nebo na nejdůležitější adresy URL.
 2. Adresy URL ve skupině jsou seřazeny sestupně podle počtu zobrazení, takže adresy URL v horní části mají na stav skupiny největší vliv. Když adresy URL budete opravovat v zobrazeném pořadí, bude to mít na váš stav největší vliv. Doporučujeme však opravit co nejvíce adres URL. Pokud je skupina blízko hranice stavu, může být stav ovlivněn několika adresami URL ve skupině daleko v dolní části seznamu.
 3. Doporučujeme vám přečíst si pokyny pro rychlé načítání na webu web.dev a stránky o výkonu na stránkách Základy webu na adrese developers.google.com. Naleznete v nich teorii a pokyny ke zlepšení rychlosti stránek.
 4. Pokud chcete získat doporučení k opravě problémů na stránce, použijte externí test.
 5. Otestujte opravy pomocí externího testu.
 6. Pokud se domníváte, že byl určitý problém odstraněn, na stránce s podrobnostmi o problému v přehledu Core Web Vitals v Search Console klikněte na Spustit sledování.
 7. Sledujte proces ověření.

Další užitečné zdroje:

Stav webu se změnil, ačkoliv jsem na něm nic nezměnil(a)

Pokud jste na webu neprovedli žádné změny, ale u velkého množství stránek došlo k velké změně stavu, je možné, že byl stav mnoha stránek hraniční a nějaká událost týkající se celého webu vedla k překročení hranice. Mohla se například dramaticky zvýšit návštěvnost webu nebo mohlo dojít ke změně latence služby, kterou používáte k zobrazování obrázkových souborů, což váš web mohlo zpomalit. Malá změna na celém webu mohla stačit k tomu, aby řada stránek, které dříve těsně spadaly do kategorie Dobré, spadla do kategorie Vyžaduje vylepšení, případně z kategorie Vyžaduje vylepšení do kategorie Špatné.

Další (méně pravděpodobnou) možností je rozsáhlá změna klientů. Může se jednat například o široce implementovanou aktualizaci verze prohlížeče nebo o příliv uživatelů z pomalejší sítě. Mějte na paměti, že se výkon měří pomocí skutečných údajů o využití. Můžete zkontrolovat protokoly a ověřit, zda se změny výkonu webu nekryjí se změnami prohlížečů, zařízení nebo poloh.

Zkontrolujte, zda v údajích o provozu na webu v tomto období nejsou velké výkyvy, a také se u konkrétních problémů podívejte na skupinové hodnoty LCP/INP/CLS pro dotčené stránky. Pokud jsou tyto hodnoty na hranicích stavů Špatné / Vyžaduje vylepšení / Dobré, je možné, že se kvůli malé změně přehouply do nového stavu.

 

Sdílení přehledu

Podrobnosti o problémech v přehledech pokrytí či vylepšení můžete sdílet tím, že na stránce kliknete na tlačítko Sdílet . Pomocí vygenerovaného odkazu bude moci kdokoliv získat přístup k aktuální stránce s podrobnostmi o problému a ke stránkám s historií ověření tohoto problému. Odkaz uživateli neumožňuje získat přístup k jiným stránkám pro váš zdroj ani provádět žádné akce s vaší službou či účtem. Odkaz můžete kdykoliv zrušit tím, že pro tuto stránku zakážete sdílení.

Export dat přehledu

Mnoho přehledů umožňuje exportovat data pomocí tlačítka Exportovat . Exportují se údaje z grafu i tabulky. Hodnoty, které se v přehledu zobrazují jako ~ nebo – (není k dispozici / není číslo), budou ve stažených datech uvedeny jako nula.

Ověření oprav

Až problém opravíte na všech adresách URL, můžete opravu ověřit. Kliknutím na spustit sledování spusťte 28denní relaci sledování, abyste zjistili výskyt tohoto problému na webu. Pokud se tento problém během 28denní lhůty na webu nevyskytne, problém je považován za odstraněný. Výskyt problému na kterékoliv adrese URL je dostatečný na to, aby byl problém označen za nevyřešený. Stav jednotlivých adres URL se však bez ohledu na stav problému bude vyhodnocovat celých 28 dní.

Spuštěním ověření neaktivujete opětovné indexování ani žádné jiné aktivní chování Googlu. Pouze tím ve službě Search Console vynulujete odpočítávání čtyřtýdenního období sledování dat CrUX pro váš web.
 • Pokud chcete zobrazit podrobnosti o ověření pro probíhající žádost o ověření nebo pro žádost, která selhala:
  • V sekci se stavem ověření na stránce s podrobnostmi o problému klikněte na Zobrazit podrobnosti.
 • Restartování období sledování:
  • Otevřete stránku s podrobnostmi o ověření a klikněte na Zahájit nové ověření.
 • Pokud se ověření nezdaří:
  1. Zkuste problémy odstranit znovu.
  2. Restartujte období sledování tím, že otevřete stránku s podrobnostmi o ověření a kliknete na Zahájit nové ověření.

Stav ověření problému

Jedná se o stav celé žádosti o ověření zobrazený pro jednotlivé problémy na souhrnné stránce a také na stránce s podrobnostmi o problému.

Ověření může mít tyto stavy:

 • Nespuštěno: Existuje alespoň jedna adresa URL s výskytem tohoto problému, pro kterou dosud nebyla zadána žádost o ověření.
 • Spuštěno: Zahájili jste pokus o ověření a dosud nebyly nalezeny žádné zbývající výskyty problému.
 • Vypadá to dobře: Spustili jste pokus o ověření a všechny výskyty problému, které dosud byly zkontrolovány, byly opraveny.
 • Úspěšně ověřeno Všechny adresy URL jsou ve stavu Úspěšně ověřeno. Tento stav může nastat pouze po kliknutí na Ověřit opravu. (Pokud by výskyty zmizely, aniž byste požádali o ověření, změnil by se stav na Není k dispozici).
 • Není k dispozici: Google zjistil, že byl problém na všech adresách URL opraven, ačkoliv jste nezahájili pokus o ověření.
 • Nezdařilo se: Jedna nebo více adres URL je po pokusu o ověření ve stavu Nezdařilo se.

Stav ověření adresy URL

Toto je stav ověření jednotlivých adres URL na stránce s informacemi o průběhu ověření. Během aktivního ověřovacího období jsou viditelné stavy Nevyřízeno / Úspěšně ověřeno / Nezdařilo se. Nezdařilo se je jediný stav, který je viditelný i po konci období (opravené položky jsou ze seznamu po skončení období odstraněny).

 • Čeká na vyřízení: Google čeká, až bude mít dostatek dat k určení, zda je tato adresa URL stále dotčena.
 • Úspěšně ověřeno Zdá se, že se tento problém na adrese URL již nevyskytuje.
 • Nezdařilo se: K uvedenému problému na adrese URL dochází i nadále.

Stavy Úspěšně ověřeno a Nezdařilo se u adres URL mohou nastat pouze během období sledování ověření. Pokud by se problém u adresy URL vyskytl a poté zmizel bez žádosti o ověření, adresa URL by jednoduše beze změny stavu zmizela ze seznamu.

Adresy URL, které z webu byly odstraněny a pro které za posledních 28 dní nejsou k dispozici žádná data, se již v přehledu v historii ověření nebudou zobrazovat.

 

Externí testovací nástroje

Přehled Core Web Vitals odkazuje na dva externí testovací nástroje pro další testování stránek. Typ nástroje závisí na typu stránky:

 • Stránky jiného typu než AMP: Testovací nástroj PageSpeed Insights poskytuje přehled o výkonu stránky na mobilních zařízeních i na počítačích a poskytuje návrhy na zlepšení stránky. Test ukazuje data živých testů a data z testů u skutečných uživatelů. Upozorňujeme, že informace v nástroji PageSpeed Insights se mohou lišit od údajů v přehledu Core Web Values. Přečtěte si proč
 • Stránky AMP: Průvodce pro dobrý dojem ze stránky AMP poskytuje komplexní živý test stránky AMP, včetně metrik Core Web Vitals a metrik dojmu ze stránky. Test ukazuje data živých testů a data z testů u skutečných uživatelů.

Odkaz na tyto nástroje se zobrazí vedle vzorových adres URL ( tabulka s podrobnostmi na souhrnné stránce > klikněte na řádek stavu > klikněte na ukázkovou adresu URL > na panelu Příklad podrobností umístěte ukazatel na podobnou adresu URL). Můžete však také přejít do těchto nástrojů a adresu URL zadat sami.

Můžete také použít nástroj k testování v prohlížeči pro prohlížeč Chrome: nástroj Chrome Lighthouse.

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka