Báo cáo về dữ liệu có cấu trúc không thể phân tích cú pháp

Báo cáo này liệt kê những dữ liệu có cấu trúc đã tìm thấy trên trang web của bạn mà Search Console không thể phân tích cú pháp do lỗi cú pháp nghiêm trọng. Chúng tôi không xác định được loại dữ liệu có cấu trúc dự kiến (Việc làm, Sự kiện, v.v.) do lỗi phân tích cú pháp.

MỞ BÁO CÁO

Sử dụng báo cáo

Tất cả các mục trong báo cáo này đều là lỗi dữ liệu có cấu trúc; không phải cảnh báo hoặc các mục hợp lệ.

Lỗi được tự động sắp xếp theo mức độ nghiêm trọng, xác định theo số trang bị ảnh hưởng và một số yếu tố khác.

Nguyên nhân phổ biến nhất của một lỗi ảnh hưởng đến nhiều trang là do lỗi trong mẫu cơ bản.

 1. Nhấp vào một hàng lỗi để xem các trang bị ảnh hưởng, thông tin chi tiết về lỗi và đường liên kết đến các công cụ gỡ lỗi. Bạn có thể xem phần mô tả đầy đủ về các loại lỗi trong bảng dưới đây.
 2. Sử dụng Công cụ kiểm tra kết quả nhiều định dạng để khắc phục và kiểm tra cú pháp của dữ liệu có cấu trúc. Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm lỗi, hãy thử bắt đầu từ một đối tượng trống rồi thêm lại từng phần nội dung của đoạn mã hỏng cho đến khi tìm thấy lỗi. Hãy xem tài liệu về dữ liệu có cấu trúc để nắm được các loại dữ liệu cụ thể giúp khắc phục mọi lỗi theo từng kết quả.
 3. Sau khi bạn đã khắc phục vấn đề, hãy nhấp vào Xác thực bản sửa lỗi trong trang chi tiết về lỗi.

Xin lưu ý rằng sau khi khắc phục lỗi phân tích cú pháp, có thể bạn sẽ thấy các cảnh báo hoặc lỗi khác mà trước đó bị ẩn do Search Console chưa phân tích được cú pháp của mục này.

Chia sẻ báo cáo

Bạn có thể chia sẻ trang chi tiết vấn đề trong báo cáo phạm vi lập chỉ mục hoặc tính năng nâng cao bằng cách nhấp vào nút Chia sẻ trên trang. Đường liên kết này chỉ cho phép người có đường liên kết truy cập vào trang chi tiết vấn đề hiện tại và mọi trang lịch sử xác thực cho vấn đề này. Đường liên kết này không cấp quyền truy cập vào các trang khác về tài nguyên của bạn hoặc cho phép người dùng được chia sẻ thực hiện bất kỳ hành động nào đối với sản phẩm hay tài khoản của bạn. Bạn có thể thu hồi liên kết bất kỳ lúc nào bằng cách vô hiệu hóa chia sẻ cho trang này.

Xuất dữ liệu báo cáo

Nhiều báo cáo có nút xuất để xuất dữ liệu báo cáo. Dữ liệu biểu đồ và dữ liệu bảng sẽ đều được xuất. Những giá trị xuất hiện dưới dạng ~ hoặc - trong báo cáo (không có dữ liệu/không phải số) sẽ được biểu thị bằng số 0 trong dữ liệu được tải xuống.

Các loại lỗi

Báo cáo này trình bày các loại lỗi sau.

Loại lỗi Mô tả
Tài liệu JSON không hợp lệ JSON có lỗi cú pháp cấp cao nhất.
Loại giá trị không chính xác Chỉ định loại giá trị không chính xác cho trường. Ví dụ: bạn chỉ định chuỗi trong khi giá trị phải là số hoặc mảng Hãy xem tài liệu về dữ liệu có cấu trúc để tìm hiểu loại giá trị bắt buộc cho trường cụ thể đó.
Lỗi phân tích cú pháp: Thiếu ":" Thiếu dấu ":" giữa một trường và giá trị.
Lỗi phân tích cú pháp: Thiếu "," hoặc "}" Thiếu dấu phẩy hoặc dấu đóng ngoặc nhọn.
Lỗi phân tích cú pháp: Thiếu "}" hoặc tên đối tượng trong nhóm
 
Thiếu dấu đóng ngoặc nhọn hoặc tên đối tượng trong nhóm.
Lỗi phân tích cú pháp: Thiếu "," hoặc "]" trong phần khai báo mảng Lỗi phân tích cú pháp giá trị mảng: thiếu dấu phẩy hoặc dấu ngoặc đóng trong phần khai báo mảng.
Không phân tích được cú pháp chiều dài mã thông báo Vì một số lý do, hệ thống không tìm được điểm bắt đầu và kết thúc của một thuộc tính hoặc giá trị.
Số không hợp lệ Giá trị thuộc tính phải ​​là một số, nhưng một loại giá trị khác đã được sử dụng.
Chuỗi thoát trong chuỗi trống

Giá trị chuỗi bao gồm cả ký tự chuỗi thoát trống: ví dụ:

"description" : "Call me \ John"

chứ không phải

"description" : "Call me \"John\"".

Chuỗi thoát trong chuỗi không hợp lệ

Chuỗi thoát dùng trong một giá trị chuỗi là không hợp lệ. Ví dụ:

"description" : "Some \q unknown sequence"

Ký tự Unicode bị cắt ngắn Thiếu 6 ký tự cuối cùng trong cặp thay thế Unicode.
Ký tự Unicode không hợp lệ Thiếu mã \u ở đầu nửa sau của cặp thay thế Unicode.
Chuỗi thoát Unicode không hợp lệ: phải có 4 chữ số Chuỗi thoát Unicode có lỗi cú pháp: chuỗi này phải chứa 4 chữ số.
Chuỗi thoát Unicode không hợp lệ: phải là chữ số thập lục phân Chuỗi thoát Unicode có lỗi cú pháp: không có chữ số thập lục phân bắt buộc.
Thuộc tính duy nhất bị trùng lặp Bạn đã cung cấp hai định nghĩa cho một thuộc tính duy nhất trong đối tượng dữ liệu có cấu trúc của bạn. Ví dụ: hai giá trị @context.
Phần tử cấp cao nhất không hợp lệ Một mục cấp cao nhất trong JSON-LD của bạn không hợp lệ.
Tham chiếu đến mục không tồn tại Thuộc tính itemref trỏ đến giá trị nhận dạng không tồn tại.

 

Trang chi tiết vấn đề

Thao tác chọn một hàng vấn đề trong trang tóm tắt kết quả nhiều định dạng sẽ mở ra trang chứa thông tin chi tiết về vấn đề đó. Một vấn đề có thể ảnh hưởng đến các mục trên các trang khác nhau hoặc nhiều mục trên một trang.

Trang chi tiết vấn đề chứa các thông tin sau:

Trạng thái
Trạng thái xác thực của vấn đề này. 
Phát hiện lần đầu tiên
Ngày đầu tiên phát hiện vấn đề này trên trang web của bạn. Nếu tất cả vấn đề thuộc loại này đã được giải quyết nhưng sau đó một trường hợp mới của vấn đề xuất hiện trong vòng 90 ngày kể từ khi trường hợp gần nhất được khắc phục, thì ngày này sẽ là ngày đầu tiên phát hiện thấy vấn đề chứ không phải ngày xuất hiện trường hợp mới.
Ví dụ
Danh sách kết quả nhiều định dạng bị vấn đề này ảnh hưởng. Có thể danh sách sẽ không cho thấy mọi trường hợp của vấn đề trên trang web vì nhiều lý do, chẳng hạn như một số trường hợp xuất hiện sau lần thu thập dữ liệu gần nhất trên trang web hoặc các trường hợp ảnh hưởng đến hơn 1.000 mục.
Lần thu thập dữ liệu cuối cùng
Lần gần nhất Google thu thập dữ liệu trên trang có vấn đề này.
Xác thực kết quả khắc phục

Sau khi khắc phục mọi trường hợp của một vấn đề cụ thể trên trang web, bạn có thể yêu cầu Google xác nhận kết quả khắc phục. Nếu bạn khắc phục xong tất cả trường hợp đã biết, thì số vấn đề sẽ là 0 trong bảng vấn đề và được đưa xuống dưới cùng của bảng.

Lý do cần xác thực

Việc thông báo cho Google rằng bạn đã khắc phục tất cả vấn đề trong một danh mục hoặc trạng thái vấn đề cụ thể sẽ có những lợi ích sau:

 • Bạn sẽ nhận được email khi Google xác nhận xong kết quả khắc phục của bạn cho tất cả các URL hoặc nếu Google tìm thấy trường hợp chưa giải quyết của vấn đề đó.
 • Bạn có thể theo dõi tiến độ của Google trong quá trình xác nhận kết quả khắc phục và xem nhật ký của tất cả các trang trong hàng đợi kiểm tra cũng như trạng thái khắc phục của từng URL.

Không phải lúc nào bạn cũng có thể khắc phục và xác thực một vấn đề cụ thể trên trang web của mình. Ví dụ: có thể các URL bị robots.txt chặn là do có chủ ý. Hãy suy xét kỹ khi quyết định xem có nên giải quyết một vấn đề nhất định hay không.

Bạn cũng có thể khắc phục vấn đề mà không cần xác thực; Google sẽ cập nhật số lượng trường hợp mỗi khi thu thập dữ liệu một trang có vấn đề đã biết, dù bạn có thể hiện rõ yêu cầu xác thực hay không.

Mẹo nâng cao: Xác thực kết quả sửa lỗi bằng sơ đồ trang web
Để quy trình xử lý yêu cầu xác thực tiến hành nhanh hơn, hãy tạo và gửi sơ đồ trang web chỉ chứa các trang quan trọng nhất, sau đó lọc báo cáo theo sơ đồ trang web đó trước khi yêu cầu xác thực kết quả khắc phục. Yêu cầu xác thực đối với một nhóm nhỏ các URL bị ảnh hưởng có thể hoàn tất nhanh hơn so với một yêu cầu chứa tất cả URL bị ảnh hưởng trên trang web của bạn.

Bắt đầu xác thực

Cách thông báo cho Search Console rằng bạn đã khắc phục vấn đề:

 1. Khắc phục mọi trường hợp của vấn đề trên trang web của bạn. Nếu bạn sửa sót một trường hợp, quá trình xác thực sẽ dừng khi Google tìm thấy trường hợp còn lại bất kỳ của vấn đề đó.
 2. Mở trang chi tiết về vấn đề mà bạn đã khắc phục. Nhấp vào vấn đề đó trên danh sách vấn đề trong báo cáo của bạn.
  • ⚠️ Nếu bạn bị xếp vào một sơ đồ trang web cụ thể trong báo cáo, thì việc xác thực sẽ chỉ áp dụng cho những mục trong sơ đồ trang web tại thời điểm yêu cầu xác thực. Đây có thể là điều bạn mong đợi hoặc không. Hãy lưu ý điều này.
 3. Nhấp vào Xác thực kết quả khắc phục. Đừng nhấp vào Xác thực kết quả khắc phục cho đến khi quá trình xác thực kết thúc thành công hoặc không thành công. Tìm hiểu thêm về cách Google kiểm tra kết quả khắc phục của bạn.
 4. Bạn có thể theo dõi tiến độ xác thực. Quá trình xác thực thường mất tối đa khoảng hai tuần, nhưng một số trường hợp có thể mất nhiều thời gian hơn, vì vậy, xin hãy kiên nhẫn. Bạn sẽ nhận được thông báo khi quá trình xác thực kết thúc thành công hoặc không thành công.
 5. Nếu xác thực không thành công, bạn có thể xem URL nào khiến quá trình xác thực không thành công bằng cách nhấp vào Xem chi tiết trong trang chi tiết về vấn đề đó. Hãy khắc phục lỗi cho trang này, xác nhận rằng bạn khắc phục mọi URL ở trạng thái Đang chờ xử lýbắt đầu xác thực lại.

Khi nào vấn đề được xem là "đã khắc phục" cho một URL hay một mục?

Vấn đề được đánh dấu là đã khắc phục cho một URL hoặc một mục khi đáp ứng một trong các điều kiện sau:

 • Khi Google thu thập dữ liệu URL và không còn tìm thấy vấn đề trên trang. Đối với lỗi thẻ AMP, điều này có nghĩa là bạn đã khắc phục lỗi cho thẻ hoặc thẻ đã bị xoá (nếu là thẻ không bắt buộc). Trong quá trình xác thực, email đó sẽ có nhãn Đạt.
 • Nếu Google không truy cập được vào trang vì bất kỳ lý do nào (trang bị xoá, trang có thẻ đánh dấu noindex, trang yêu cầu xác thực, v.v.), thì hệ thống sẽ coi như vấn đề đã được khắc phục cho URL đó. Trong quá trình xác thực, trang sẽ được gán trạng thái xác thực là Khác.

Thời gian tồn tại của vấn đề

Thời gian tồn tại của một vấn đề là tính từ lần đầu tiên phát hiện thấy trường hợp bất kỳ của vấn đề trên trang web cho đến 90 ngày sau khi trường hợp cuối cùng được đánh dấu là đã biến mất khỏi trang web. Nếu 90 ngày đã qua mà không có trường hợp lặp lại nào, thì vấn đề đó sẽ bị xoá khỏi bảng vấn đề.

Ngày phát hiện đầu tiên của một vấn đề là ngày đầu tiên phát hiện thấy vấn đề trong thời gian tồn tại của vấn đề. Ngày này không thay đổi. Vì thế:

 • Nếu bạn đã khắc phục mọi trường hợp của một vấn đề nhưng một trường hợp mới của vấn đề xảy ra 15 ngày sau đó, thì vấn đề đó vẫn sẽ được đánh dấu là chưa khắc phục và ngày phát hiện đầu tiên vẫn là ngày ban đầu.
 • Nếu cùng một vấn đề xảy ra sau 91 ngày kể từ khi trường hợp cuối cùng được khắc phục, thì vấn đề trước đó đã bị đóng, và do đó, vấn đề này được ghi lại là một vấn đề mới, ngày phát hiện đầu tiên được thiết lập thành ngày phát hiện mới.
Quy trình xác thực

Dưới đây là tổng quan về quy trình xác thực sau khi bạn nhấp vào Xác thực kết quả khắc phục cho một vấn đề. Quy trình này có thể mất vài ngày hoặc thậm chí lâu hơn và bạn sẽ nhận được thông báo tiến độ qua email.

 1. Khi bạn nhấp vào Xác thực kết quả khắc phục, thì Search Console sẽ ngay lập tức kiểm tra một vài trang.
  • Nếu vấn đề hiện tại xảy ra trên bất kỳ trang nào trong số này, quy trình xác thực sẽ kết thúc và trạng thái xác thực vẫn giữ nguyên.
  • Nếu lỗi hiện tại không xảy ra trên các trang mẫu, quy trình xác thực sẽ tiếp tục với trạng thái Đã bắt đầu. Nếu quy trình xác thực tìm thấy các vấn đề không liên quan khác, các vấn đề đó được tính theo loại vấn đề tương ứng và quy trình xác thực vẫn tiếp tục.
 2. Search Console sẽ kiểm tra hết danh sách URL mà hệ thống đã xác định là bị vấn đề này ảnh hưởng. Chỉ những URL chứa các trường hợp đã biết của vấn đề này mới được đưa vào hàng đợi để thu thập lại dữ liệu, chứ không phải toàn bộ trang web. Search Console lưu giữ bản ghi về tất cả URL đã kiểm tra trong nhật ký xác thực và bạn có thể truy cập vào nhật ký này từ trang chi tiết vấn đề.
 3. Khi Search Console kiểm tra một URL:
  1. Nếu không tìm thấy vấn đề, trạng thái xác thực trường hợp sẽ thay đổi thành Đạt. Nếu đây là trường hợp đầu tiên được kiểm tra sau khi quy trình xác thực bắt đầu, trạng thái xác thực vấn đề sẽ thay đổi thành Trông có vẻ ổn.
  2. Nếu Search Console không truy cập được URL nữa, trạng thái xác thực trường hợp sẽ thay đổi thành Khác (không phải là trạng thái lỗi).
  3. Nếu trường hợp vẫn còn tồn tại, trạng thái vấn đề sẽ thay đổi thành Không đạt và quy trình xác thực kết thúc. Nếu đây là một trang mà hệ thống mới phát hiện qua quá trình thu thập dữ liệu bình thường, thì trang sẽ được xem là một trường hợp khác của vấn đề hiện tại này.
 4. Khi hệ thống đã kiểm tra URL trong hàng đợi cho vấn đề này và nhận thấy vấn đề này đã được khắc phục, trạng thái của vấn đề sẽ thay đổi thành Đạt. Tuy nhiên, ngay cả khi mọi trường hợp đã được khắc phục, nhãn mức độ nghiêm trọng của vấn đề vẫn không thay đổi (Lỗi hoặc Cảnh báo), mà chỉ thay đổi số lượng các mục bị ảnh hưởng (0).

Ngay cả khi bạn chưa từng nhấp vào Bắt đầu xác thực, Google vẫn có thể phát hiện các trường hợp đã khắc phục của một vấn đề. Nếu phát hiện thấy tất cả trường hợp của một vấn đề đã được khắc phục trong quá trình thu thập dữ liệu thông thường, Google sẽ thay đổi số lượng vấn đề thành 0 trên báo cáo.

Xác thực lại

⚠️ Bạn nên đợi chu kỳ xác thực hoàn tất trước khi yêu cầu một chu kỳ khác, ngay cả khi bạn đã khắc phục một số vấn đề trong chu kỳ hiện tại.

Cách bắt đầu lại quá trình xác thực không thành công:

 1. Chuyển đến nhật ký xác thực cho lần xác thực không thành công: Mở trang chi tiết của vấn đề không vượt qua quy trình xác thực rồi nhấp vào Xem chi tiết.
 2. Nhấp vào Bắt đầu lần xác thực mới.
 3. Quy trình xác thực sẽ bắt đầu lại cho tất cả URL được đánh dấu là Đang chờ xử lý hoặc Không đạt, cộng với mọi trường hợp mới của vấn đề này được phát hiện thông qua hoạt động thu thập dữ liệu thông thường kể từ lần xác thực gần nhất. Các URL được đánh dấu Đạt hoặc Khác sẽ không được kiểm tra lại.
 4. Quá trình xác thực thường mất tối đa khoảng hai tuần, nhưng một số trường hợp có thể mất nhiều thời gian hơn, vì vậy, xin hãy kiên nhẫn.

Xem tiến độ xác thực

Để xem tiến độ của yêu cầu xác thực hiện tại hoặc nhật ký của yêu cầu gần nhất nếu không có quy trình xác thực nào đang diễn ra:

 1. Mở trang chi tiết về vấn đề. Nhấp vào hàng của vấn đề trong trang báo cáo chính để mở trang chi tiết về vấn đề.
 2. Nhấp vào Xem chi tiết để mở trang chi tiết xác thực cho yêu cầu đó.
  • Trạng thái trường hợp của mỗi URL có trong yêu cầu được trình bày trong bảng.
  • Trạng thái trường hợp áp dụng cho vấn đề cụ thể mà bạn đang kiểm tra. Bạn có thể thấy một vấn đề có nhãn Đạt trên một trang, nhưng các vấn đề khác thì có nhãn Không đạt, Đang chờ xử lý hoặc Khác trên cùng một trang.
  • Trong báo cáo AMP và báo cáo Lập chỉ mục trang, các mục trong trang nhật ký xác thực được nhóm theo URL.
  • Trong báo cáo Khả năng sử dụng trên thiết bị di động và Kết quả nhiều định dạng, các mục được nhóm bằng cách kết hợp URL + mục dữ liệu có cấu trúc (xác định bằng giá trị Tên của mục).
Trạng thái của yêu cầu xác thực

Các trạng thái xác thực sau đây áp dụng cho quá trình xác thực đối với một vấn đề nhất định:

 • Chưa bắt đầu: Một hoặc nhiều trường hợp của vấn đề này chưa từng có trong yêu cầu xác thực cho vấn đề này.
  Bước tiếp theo
  1. Nhấp vào vấn đề để tìm hiểu chi tiết về lỗi. Hãy kiểm tra các trang riêng lẻ để xem ví dụ về lỗi trên trang thực tế.
  2. Nhấp vào Tìm hiểu thêm trên trang chi tiết để xem thông tin chi tiết về vấn đề.
  3. Nhấp vào dòng URL ví dụ trong bảng để biết thông tin chi tiết về lỗi cụ thể đó.
  4. Khắc phục các trang của bạn rồi nhấp vào Xác thực bản sửa lỗi để bắt đầu xác thựcQuá trình xác thực thường mất tối đa khoảng hai tuần, nhưng một số trường hợp có thể mất nhiều thời gian hơn, vì vậy, xin hãy kiên nhẫn.
 • Đã bắt đầu: Bạn đã bắt đầu một lượt xác thực và Google chưa tìm thấy trường hợp còn lại nào của vấn đề.
  Bước tiếp theo: Google sẽ gửi thông báo khi quy trình xác thực diễn ra và cho bạn biết việc bạn nên làm (nếu cần thiết).
 • Trông có vẻ ổn: Bạn đã bắt đầu xác thực và tất cả trường hợp của vấn đề mà Google đã kiểm tra đến giờ đều đã được khắc phục.
  Bước tiếp theo: Bạn không cần phải làm gì, nhưng Google sẽ gửi thông báo khi quy trình xác thực diễn ra và cho bạn biết việc bạn nên làm.
 • Đạt: Tất cả trường hợp đã biết của vấn đề đã biến mất (hoặc URL bị ảnh hưởng không còn truy cập được nữa). Bạn hẳn đã nhấp vào Xác thực bản sửa lỗi để có được trạng thái này (nếu vấn đề biến mất khi bạn chưa yêu cầu xác thực, trạng thái sẽ thay đổi thành Không áp dụng).
  Bước tiếp theo: Bạn không cần phải làm gì khác.
 • Không áp dụng: Google nhận thấy vấn đề đã được khắc phục trên tất cả URL, ngay cả khi bạn chưa hề bắt đầu xác thực.
  Bước tiếp theo: Bạn không cần phải làm gì khác.
 • Không đạt: Một số lượng trang vẫn chứa vấn đề này sau khi bạn nhấp vào Xác thực.
  Bước tiếp theo: Khắc phục vấn đề và bắt đầu xác thực lại.
Trạng thái xác thực trường hợp

Sau khi bạn yêu cầu xác thực, mọi trường hợp của vấn đề đều sẽ được gán một trong các trạng thái xác thực sau đây:

 • Đang chờ xử lý: Đã đưa vào hàng đợi xác thực. Trong lần cuối cùng Google kiểm tra, trường hợp này của vấn đề vẫn tồn tại.
 • Đạt: [Không phải báo cáo nào cũng có] Google đã kiểm tra trường hợp này của vấn đề và trường hợp này không còn tồn tại. Bạn chỉ có thể đạt được trạng thái này nếu đã nhấp rõ ràng vào Xác thực cho trường hợp này.
 • Không đạt: Google đã kiểm tra trường hợp này của vấn đề và trường hợp này vẫn còn đó. Bạn chỉ có thể đạt được trạng thái này nếu đã nhấp rõ ràng vào Xác thực cho trường hợp này.
 • Khác: [Không phải báo cáo nào cũng có] Google không truy cập được vào URL có trường hợp này hoặc không tìm thấy mục đó trên trang nữa (đối với dữ liệu có cấu trúc). Được xem là trạng thái tương đương với Đạt.

Xin lưu ý rằng cùng một URL có thể có nhiều trạng thái tuỳ theo loại vấn đề. Ví dụ: nếu một trang có cả vấn đề X và vấn đề Y, thì vấn đề X có thể thuộc trạng thái xác thực Đạt trong khi vấn đề Y trên chính trang đó có thể thuộc trạng thái xác thực Đang chờ xử lý.

 

Các vấn đề đã biết

Sau đây là các vấn đề đã biết trong Search Console. Bạn không cần báo cáo các vấn đề này cho chúng tôi, nhưng chúng tôi rất muốn nhận được phản hồi của bạn về bất kỳ tính năng hoặc vấn đề nào bạn tìm thấy. Hãy sử dụng cơ chế Phản hồi được tích hợp trong thanh điều hướng.

 • Một số vấn đề có tên dài khó hiểu.
 • Nếu trang web của bạn có rất nhiều vấn đề (bất kể có trường hợp nào đang hoạt động hay không) thì báo cáo vẫn chỉ cho thấy 200 vấn đề đầu tiên, sắp xếp theo mức độ quan trọng.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính