Rapport om oanalyserbar strukturerad data

I den här rapporten visas strukturerad data som hittats på webbplatsen men som inte gick att analysera på grund av ett allvarligt syntaxfel. På grund av felet gick det inte att avgöra vilket slags strukturerad data (jobb, evenemang osv.) det ska vara.

ÖPPNA RAPPORTEN

Använda rapporten

Alla poster i den här rapporten avser fel i strukturerad data. Det finns inga varningar eller giltiga poster.

Felen sorteras automatiskt efter allvarlighetsgrad, som baseras på antal berörda sidor och andra faktorer.

När ett enda fel påverkar flera sidor är det ofta den bakomliggande mallen det är fel på.

 1. Klicka på en felrad för att visa berörda sidor, information om fel och länkar till felsökningsverktyg. En fullständig beskrivning av feltyperna finns i tabellen nedan.
 2. Använd testverktyget för utökade resultat till att åtgärda och testa den strukturerade datans syntax. Om du har problem med att hitta felet kan du börja med ett tomt objekt och sedan lägga till innehåll från den trasiga koden igen bit för bit tills du hittar felet. Läs dokumentationen om strukturerad data för specifika datatyper för att åtgärda resultatspecifika fel.
 3. När du har åtgärdat ett problem klickar du på Verifiera att åtgärder vidtagits på sidan med information om felet.

Obs! När du har åtgärdat ett analysfel kan det dyka upp nya varningar eller fel som inte upptäcktes tidigare eftersom det inte gick att analysera objektet överhuvudtaget.

Dela rapporten

Du kan dela information om problem i täcknings- och förbättringsrapporter genom att använda knappen Dela på sidan. Länken ger endast åtkomst till informationssidan om det aktuella problemet och eventuell valideringshistorik för problemet till personer som har fått länken. Den ger inte åtkomst till andra sidor för resursen och tillåter inte heller en delad användare att utföra åtgärder på egendomen eller kontot. Du kan när som helst återkalla länken genom att inaktivera delningen av sidan.

Exportera rapportdata

I många rapporter finns en exportknapp som du kan exportera rapportdata med. Både data i diagrammet och i tabellen exporteras. Värden som visas om antingen ~ eller - i rapporten (inte tillgänglig/inte ett tal) blir nollor i din nedladdade data.

Feltyper

Den här rapporten omfattar följande feltyper.

Feltyp Beskrivning
Ogiltigt JSON-dokument JSON-filen hade ett syntaxfel på toppnivå.
Fel värdetyp Det värde som angavs för ett fält var av fel typ. Du kan exempelvis ha angett en sträng när en siffra eller vektor förväntades. Mer information om vilken värdetyp som krävs för respektive fält finns i dokumentationen om strukturerad data.
Fel vid analys: Kolon ”:” saknas Kolon ”:” saknas mellan ett fält och ett värde.
Fel vid analys: Kommatecken ”,” eller höger klammerparentes”}” saknas Kommatecken eller avslutande klammerparentes saknas.
Fel vid analys: Höger klammerparentes ”}” eller en objektmedlems namn saknas
 
Höger klammerparentes ”}” eller en objektmedlems namn saknas.
Fel vid analys: Kommatecken ”,” eller höger hakparentes ”]” saknas i vektordeklarationen Ett fel uppstod vid analys av ett vektorvärde: Kommatecken eller en avslutande parentes saknas i vektordeklarationen.
Det gick inte att analysera tokenlängden En egendoms eller ett värdes start eller slut kunde av någon anledning inte hittas.
Ogiltig siffra En siffra förväntades som egendomens värde, men ett annat värde användes.
Tom kodsekvens i strängen

Strängvärdet innehåller en tom kodsekvens. Exempel:

"description" : "Kalla mig \ John"

i stället för

"description" : "Kalla mig \”John\”".

Felaktigt utformad Unicode-kodsekvens i strängen

En ogiltig kodsekvens används i ett strängvärde. Exempel:

"description" : "En \q okänd sekvens"

Trunkerat Unicode-tecken De sista sex tecknen i ett Unicode-surrogatpar saknas.
Ogiltigt Unicode-tecken En token med \u saknas i första halvan av ett Unicode-surrogatpar.
Ogiltig Unicode-kodsekvens: fyra siffror förväntades En Unicode-kodsekvens har ett syntaxfel: den ska innehålla fyra siffror.
Ogiltig Unicode-kodsekvens: hexadecimal siffra förväntades En Unicode-kodsekvens har ett syntaxfel: en hexadecimal siffra förväntades men har inte angetts.
Dubblett av unik egendom Du har angett två definitioner för en unik egendom i det strukturerade dataobjektet, till exempel två @context-värden.
Ogiltigt element på toppnivå Ett objekt på toppnivå i JSON-LD är ogiltigt.
Hänvisning till objekt som inte finns Ett itemref-attribut hänvisar till en identifierare som inte finns.

 

Sidan Information om problemet

Om du markerar en rad på sammanfattningssidan för ett utökat resultat öppnas en sida med mer information om det problemet. Ett problem kan gälla objekt på olika sidor, flera objekt på samma sida.

Sidan med information om problemet innehåller följande:

Status
Valideringsstatus för det här problemet. 
Upptäcktes
Det datum då problemet upptäcktes för första gången på din webbplats. Om alla problem av den här typen har åtgärdats, varpå en ny förekomst dyker upp inom 90 dagar efter att den senaste förekomsten åtgärdades, visas datumet för den ursprungliga förekomsten, inte datumet för den nya.
Exempel
En lista med utökade resultat som berörs av det här problemet. Alla förekomster av felet på webbplatsen kanske inte visas i listan av olika skäl. Det kan till exempel gälla förekomster som har dykt upp sedan den senaste genomsökningen av webbplatsen eller problem som påverkar fler än 1 000 objekt.
Genomsöktes senast
Den senaste gången som sidan med detta problem genomsöktes.
Verifiera åtgärderna

När du har åtgärdat alla förekomster av ett problem på webbplatsen kan du begära att Google verifierar ändringarna. Om alla kända förekomster är åtgärdade minskas problemet till noll i tabellen över problem och hamnar längst ned i tabellen.

Varför behövs verifiering?

Följande är fördelarna med att berätta för Google att du har åtgärdat alla förekomster av ett visst problems status eller kategori:

 • Du får ett e-postmeddelande när Google har bekräftat att problemet har åtgärdats på alla webbadresser, eller om Google har hittat förekomster av problemet som fortfarande finns kvar.
 • Du kan följa Googles steg för att bekräfta dina åtgärder och se en logg över alla sidor som har lagts till i kö för kontroll samt status för varje webbadress.

Du måste kanske inte alltid åtgärda och verifiera ett specifikt problem på webbplatsen. Till exempel är webbadresser som blockeras av robots.txt troligen avsiktligt blockerade. Använd sunt förnuft när du bestämmer om du ska åtgärda ett visst problem.

Du kan också åtgärda problem utan att verifiera dem. Google uppdaterar antalet förekomster när en sida med kända problem genomsöks, oavsett om du uttryckligen begärt verifiering av den eller inte.

Proffstips: Validera åtgärderna efter webbplatskarta
Du kan påskynda en begäran om åtgärd genom att skapa och skicka in en webbplatskarta som bara innehåller dina viktigaste sidor. Sedan kan du filtrera rapporten efter webbplatskartan innan du begär verifiering. En begäran om validering mot en delmängd av de berörda webbadresserna kan slutföras snabbare än en begäran som omfattar alla berörda webbadresser på webbplatsen.

Starta verifieringen

Så här meddelar du Search Console att du har åtgärdat ett problem:

 1. Åtgärda alla förekomster av problemet på webbplatsen. Om du missade en åtgärd avbryts verifieringen när Google hittar en enda återstående förekomst av problemet.
 2. Öppna informationssidan för problemet som du har åtgärdat. Klicka på problemet i listan över problem i rapporten.
  • ⚠️ Om du filtrerar efter en specifik webbplatskarta i rapporten tillämpas verifieringen bara på objekt i webbplatskartan vid den tidpunkt då du begärde valideringen. Detta kanske är vad du vill göra. Men det är bra att vara medveten om.
 3. Klicka på Verifiera att åtgärder vidtagits. Klicka inte på Verifiera att åtgärder vidtagits igen förrän verifieringen har slutförts eller misslyckats. Läs mer om hur Google kontrollerar dina åtgärder.
 4. Du kan bevaka verifieringsförloppet. Verifieringen tar normalt upp till cirka två veckor, men i vissa fall kan det ta mycket längre tid, så ha tålamod. Du får en avisering när verifieringen lyckas eller misslyckas.
 5. Om verifieringen misslyckas kan du se vilken webbadress som ledde till att verifieringen misslyckades genom att klicka på Mer information på informationssidan för problemet. Åtgärda sidan, bekräfta åtgärden på alla webbadresser med statusen Väntande och starta om verifieringen.

När anses ett problem med en webbadress eller ett objekt vara åtgärdat?

Ett problem med en webbadress eller annat objekt ses som åtgärdat när något av följande villkor har uppfyllts:

 • När webbadressen har genomsökts och problemet inte längre går att hitta på sidan. För AMP-taggfel kan detta betyda att du har åtgärdat taggen eller tagit bort den (om det inte var en obligatorisk tagg). Under ett verifieringsförsök får det statusen Godkändes.
 • Om sidan inte är tillgänglig för Google av någon anledning (om sidan har tagits bort, märkts med noindex, kräver autentisering osv.) ses problemet som åtgärdat för den webbadressen. Vid en påbörjad verifiering kategoriseras webbadressen in under verifieringsstuatusen Övrigt.

Problemets varaktighet

Med ett problems varaktighet avses tiden från och med att den första förekomsten av problemet identifierades på webbplatsen fram till att 90 dagar har gått sedan den sista förekomsten på webbplatsen markerades som åtgärdad. Om det går 90 dagar utan upprepningar tas problemet bort från tabellen över problem.

Datumet då problemet först upptäcktes avser första gången det upptäcktes under den här varaktighetsperioden och ändras inte. Med andra ord:

 • Om alla förekomster av ett problem har åtgärdats men en ny förekomst uppstår 15 dagar senare ligger problemet fortfarande kvar och datumet då det först upptäcktes ändras inte.
 • Om samma problem uppstod 91 dagar efter att den sista förekomsten åtgärdades har det föregående problemet avslutats. Då registreras det som ett nytt problem med det datumet då problemet först upptäcktes som det nya datumet.
Verifieringsflöde

Här följer en översikt över vad som händer när du har klickat på Verifiera att åtgärder vidtagits för ett problem. Processen kan ta flera dagar eller ännu längre tid och du får aviseringar om hur det går via e-post.

 1. När du klickar på Verifiera att åtgärder vidtagits kontrollerar Search Console några sidor direkt.
  • Om det aktuella problemet påträffas på någon av de sidorna avslutas verifieringen och statusen förblir densamma.
  • Om felet inte finns på provsidorna fortsätter verifieringen, som då övergår till statusen Startat. Om andra, orelaterade problem påträffas under verifieringen räknas de som förekomster av detta andra problem och verifieringen fortsätter.
 2. Systemet arbetar sig igenom listan med kända webbadresser där problemet finns i Search Console. Det är bara webbadresser där förekomster av problemet har identifierats som ställs i kö för ny genomsökning, inte hela webbplatsen. Alla kontrollerade webbadresser sparas i verifieringshistoriken i Search Console där du hittar dem via informationssidan för problemet.
 3. Följande händer när en webbadress kontrolleras:
  1. Om problemet inte påträffas ändras verifieringsstatusen för denna förekomst till Godkänd. Om det här var den första förekomsten av problemet som kontrollerades ändras problemets verifieringsstatus till Det ser bra ut.
  2. Om webbadressen inte längre är tillgänglig ändras verifieringsstatusen för den här förekomsten till Övrigt (som inte är en felstatus).
  3. Om problemet finns kvar ändras statusen för problemet till Misslyckades och verifieringen avslutas. Om det gällde en ny sida som upptäckts vid en ordinarie genomsökning ses den som ytterligare en förekomst av det befintliga problemet.
 4. När webbadresser i kön har kontrollerats och problemet är åtgärdat ändras statusen till Godkändes. Men även när alla förekomster har åtgärdats ändras inte etikettens allvarlighetsgrad (Fel eller Varning), bara antalet berörda objekt (0).

Även om du aldrig klickar på Starta verifiering kan Google identifiera att fel har åtgärdats. Om Google upptäcker att alla förekomster av ett problem har åtgärdats under den vanliga genomsökningen ändras antalet problem till 0 i rapporten.

Omverifiering

⚠️ Vänta tills en verifieringscykel har slutförts innan du begär en ny, även om du har åtgärdat problem under den pågående cykeln.

Så här startar du om en misslyckad verifiering:

 1. Navigera till verifieringsloggen för den misslyckade verifieringen: Öppna informationssidan för problemet som inte godkändes och klicka på Mer information.
 2. Klicka på Starta ny verifiering.
 3. Verifieringen startas om för alla webbadresser som har statusen Väntande eller Misslyckades plus nya förekomster av problemet som upptäcktes vid normal genomsökning sedan det senaste verifieringsförsöket. Webbadresser som är markerade med Godkändes eller Övrigt kontrolleras inte igen.
 4. Verifieringen tar normalt upp till cirka två veckor, men i vissa fall kan det ta mycket längre tid, så ha tålamod.

Visa verifieringsförloppet

Så här gör du för att visa förloppet för en aktuell verifieringsbegäran eller historiken för den senaste begäran om en verifiering inte pågår:

 1. Öppna informationssidan för problemet. Öppna informationssidan för problemet genom att klicka på raden för problemet på huvudrapportsidan.
 2. Klicka på Mer information om du vill öppna verifieringens informationssida för den begäran.
  • Förekomststatus för varje webbadress som ingår i begäran visas i tabellen.
  • Förekomststatusen gäller för det specifika problem som du undersöker. Du kan ha ett problem med statusen Godkändes på en sida, men andra problem med statusen Misslyckades, Väntande ellerÖvrigt på samma sida.
  • I AMP-rapporten och rapporten om sidindexering grupperas posterna på sidan för verifieringshistorik efter webbadress.
  • I rapporten om användbarhet på mobila enheter och rapporten om utökat resultat grupperas innehållet efter en kombination av webbadress och det strukturerade dataobjektet (som bestäms utifrån objektets namnvärde).
Statusen för verifieringsbegäran

Verifieringsstatusen för ett problem kan vara någon av följande:

 • Har inte startats: En eller flera förekomster av problemet har aldrig varit med i en verifieringsbegäran för det här problemet.
  Nästa steg:
  1. Klicka på problemet och läs mer om vad felet består i. Granska de enskilda sidorna och se exempel på felet på den aktiva sidan.
  2. Klicka på Läs mer på informationssidan för att se information om problemet.
  3. Du får mer information om ett enskilt fel genom att klicka på raden för en exempeladress.
  4. Åtgärda sidorna och klicka sedan på Verifiera att åtgärder vidtagits för att starta verifieringenVerifieringen tar normalt upp till cirka två veckor, men i vissa fall kan det ta mycket längre tid, så ha tålamod.
 • Startat: Ett verifieringsförsök har påbörjats och inga resterande förekomster av problemet har hittats ännu.
  Nästa steg: Google meddelar dig vad som behöver göras (om något) allt eftersom verifieringen fortskrider.
 • Det ser bra ut: Ett verifieringsförsök har påbörjats och alla förekomster av problemet som har kontrollerats hittills har varit åtgärdade.
  Nästa steg: Du behöver inte göra något nu. Google meddelar dig vad som behöver göras allt eftersom verifieringen fortskrider.
 • Godkändes: Alla kända förekomster av problemet är borta (eller så är de berörda webbadresserna inte tillgängliga längre). Den här statusen visas bara om du har klickat på Verifiera att åtgärder vidtagits. (Om förekomster försvinner utan att du har begärt verifiering ändras statusen till Saknas.)
  Nästa steg: Du behöver inte göra något mer.
 • Saknas: Google har upptäckt att problemet åtgärdats på alla webbadresser utan att du begärt verifiering.
  Nästa steg: Du behöver inte göra något mer.
 • Misslyckades: Ett visst antal sidor med problemet kvarstår efter att du har klickat på Verifiera.
  Nästa steg: Åtgärda problemet och starta om verifieringen.
Verifieringsstatus för förekomst

När du begär verifiering tilldelas alla förekomster av problemet en status enligt följande:

 • Väntande: Google ställde det i kö för verifiering. Senast Google såg efter fanns den här förekomsten av problemet kvar.
 • Godkändes: [Finns inte i alla rapporter] Google har kontrollerat om den här förekomsten av problemet fanns kvar och det gjorde den inte. Den här statusen visas bara om du har klickat på Verifiera för just den här förekomsten av problemet.
 • Misslyckades: Google har kontrollerat om den här förekomsten av problemet har tagits bort men den fanns fortfarande kvar. Den här statusen visas bara om du har klickat på Verifiera för just den här förekomsten av problemet.
 • Övrigt: [Finns inte i alla rapporter] Google kunde inte nå webbadressen där förekomsten fanns. För strukturerad data betyder det att Google inte kunde hitta det strukturerade dataobjektet på sidan längre. Ses som likvärdigt med Godkändes.

Observera att olika problem på en och samma webbadress kan ha olika status. Om både problem X och problem Y finns på en sida kan t.ex. verifieringsstatusen Godkändes visas för problem X medan problem Y på samma sida fortfarande har veriferingsstatusen Väntande.

 

Kända problem

Följande kända problem finns i Search Console. Du behöver inte rapportera dem till oss, men vi vill gärna ha din feedback om andra funktioner eller problem som du upptäcker. Använd feedback-verktyget som är inbyggt i navigeringsfältet.

 • Vissa problem har långa namn som inte är lätta att förstå.
 • Om det finns ett mycket stort antal problem på webbplatsen (oavsett om det finns aktiva förekomster eller inte) visas bara de 200 första problemen i rapporten, ordnade efter hur viktiga de är.

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
true
Är du ny användare av Search Console?

Är det första gången du använder Search Console? Här kommer du igång oavsett om du är nybörjare, expert på sökmotoroptimering eller webbplatsutvecklare.

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny