Raport o uporządkowanych danych niepodlegających analizie

Raport zawiera listę znalezionych w Twojej witrynie uporządkowanych danych, które nie mogły zostać przeanalizowane z powodu poważnego błędu składni. W wyniku błędu analizy składni nie udało się określić zamierzonego typu uporządkowanych danych (Oferta pracy, Zdarzenie itd.).

OTWÓRZ RAPORT

Korzystanie z raportu

Wszystkie elementy w tym raporcie to błędy uporządkowanych danych. Nie ma w nim ostrzeżeń ani prawidłowych elementów.

Błędy są automatycznie sortowane według wagi problemu ustalonej na podstawie stron z największymi problemami oraz innych czynników.

Najczęstszą przyczyną pojedynczego błędu występującego na wielu stronach jest błąd szablonu.

 1. Kliknij wiersz błędu, by wyświetlić strony z problemami, szczegółowe informacje o błędzie i linki do narzędzi debugowania. Pełne opisy typów błędów znajdziesz w poniższej tabeli.
 2. Użyj testu wyników z elementami rozszerzonymi, by poprawić i przetestować składnię uporządkowanych danych.
 3. Po usunięciu problemu kliknij Sprawdź poprawkę na stronie ze szczegółowymi informacjami o błędzie.

Pamiętaj, że po naprawieniu błędu analizy składni mogą pojawić się dodatkowe ostrzeżenia lub błędy, które były do tej pory ukryte, ponieważ nie można było w ogóle przeanalizować elementu.

Udostępnianie raportu

Możesz udostępnić szczegóły problemu z raportów dotyczących zasięgu lub ulepszeń, klikając przycisk Udostępnij  na stronie. Osoba, której udostępnisz link, będzie mieć dostęp tylko do bieżącej strony szczegółów problemu i wszystkich stron historii sprawdzania poprawności dotyczących tego problemu. Link nie zapewnia dostępu do innych stron witryny ani nie umożliwia tej osobie wykonywania żadnych czynności w Twojej usłudze lub na Twoim koncie. Link możesz w dowolnym momencie unieważnić, wyłączając udostępnianie tej strony.

Eksportowanie danych raportu

Wiele raportów ma przycisk eksportowania zawartych w nim danych . Eksportowane są dane z wykresu i tabeli.

Typy błędów

Raport ujawnił te typy błędów:

Rodzaj błędu Opis
Nieprawidłowy dokument JSON W dokumencie JSON występuje błąd składni najwyższego poziomu.
Nieprawidłowy typ wartości Podana wartość właściwości jest niewłaściwego typu. Na przykład zamiast liczby lub tablicy podano ciąg znaków.
Błąd analizy składni: brak znaku „:” Brakuje znaku „:”.
Błąd analizy składni: brak znaku „,” lub „}” Brakuje znaku „,” lub nawiasu zamykającego.
Błąd analizy składni: brak znaku "}" lub nazwy elementu obiektu
 
Brakuje nawiasu zamykającego lub nazwy elementu obiektu.
Błąd analizy składni: brak znaku „,” lub „]” w deklaracji tablicy Podczas analizowania wartości tablicy wystąpił błąd: brakuje znaku „,” lub „]” w deklaracji tablicy.
Nie można przeanalizować długości tokena Z jakiegoś powodu nie można znaleźć początku ani końca właściwości lub wartości.
Nieprawidłowa liczba Zamiast liczby podano inny typ wartości właściwości.
Pusta sekwencja zmiany znaczenia w ciągu znaków

Wartość ciągu zawiera pusty znak sekwencji zmiany znaczenia, np.:

"description" : "Call me \ John"

zamiast

"description" : "Call me \"John\"".

Nieprawidłowa sekwencja zmiany znaczenia w ciągu znaków

W wartości ciągu użyto nieprawidłowej sekwencji zmiany znaczenia, np.:

"description" : "Some \q unknown sequence"

Niepełny znak Unicode Brakuje sześciu ostatnich znaków w parze zastępczej zestawu Unicode.
Nieprawidłowy znak Unicode Brakuje tokena \u na początku drugiej połowy pary zastępczej zestawu Unicode.
Nieprawidłowa sekwencja zmiany znaczenia w zestawie Unicode: wymagane cztery cyfry W sekwencji zmiany znaczenia w zestawie Unicode wystąpił błąd składni: sekwencja powinna zawierać cztery cyfry.
Nieprawidłowa sekwencja zmiany znaczenia w zestawie Unicode: wymagana cyfra szesnastkowa W sekwencji zmiany znaczenia w zestawie Unicode wystąpił błąd składni: brakuje wymaganej cyfry szesnastkowej.
Zduplikowana unikalna właściwość W obiekcie uporządkowanych danych podano dwie definicje unikalnej właściwości. Na przykład dwie wartości @context.
Nieprawidłowy element najwyższego poziomu Element najwyższego poziomu w dokumencie JSON-LD jest nieprawidłowy.
Odniesienie do nieistniejącego elementu Atrybut itemref wskazuje nieistniejący identyfikator.

 

Strona z informacjami o błędach

Jeśli wybierzesz wiersz problemu na stronie podsumowania wyników z elementami rozszerzonymi, otworzy się strona ze szczegółowymi informacjami o danym problemie. Błąd może wpływać na elementy na różnych stronach lub na wiele elementów na jednej stronie.

Strona ze szczegółowymi informacjami o błędzie zawiera te informacje:

Stan
Stan weryfikacji błędu.
Data pierwszego wykrycia
Dzień, w którym dany błąd został po raz pierwszy wykryty w witrynie. Jeśli w ciągu 90 dni od rozwiązania wszystkich wystąpień danego błędu pojawi się nowe, data będzie wskazywała dzień pierwotnego wykrycia pierwszego błędu, a nie dzień wykrycia nowego wystąpienia.
Przykłady
Lista wyników z elementami rozszerzonymi, których dotyczy ten błąd. Niektóre wystąpienia danego błędu w witrynie mogą nie zostać uwzględnione na liście z różnych powodów, na przykład dlatego, że błędy pojawiły się już po ostatnim indeksowaniu witryny albo dotyczą ponad 1000 elementów.
Ostatnie indeksowanie
Moment ostatniego indeksowania strony zawierającej dany błąd.
Informacje o weryfikacji

Po naprawieniu wszystkich wystąpień określonego problemu w witrynie możesz poprosić Google o zweryfikowanie zmian. Jeśli wszystkie znane wystąpienia znikną, problem zostanie oznaczony w tabeli stanów jako rozwiązany i umieszczony na dole. Search Console śledzi stan weryfikacji całego problemu, a także stan każdego jego wystąpienia. Po zniknięciu wszystkich wystąpień problem uznaje się za rozwiązany. (Informacje o rejestrowaniu stanów faktycznych – patrz: Stan weryfikacji problemuStan weryfikacji wystąpienia).

Więcej informacji o czasie trwania problemu

Czas trwania problemu to okres od pierwszego dnia, gdy wykryto jakiekolwiek wystąpienie tego problemu w Twojej witrynie, aż do 90 dni po zniknięciu z witryny ostatniego wystąpienia. Gdy minie 90 dni bez żadnych powtórzeń, problem jest usuwany z historii zgłoszeń.

Data pierwszego wykrycia problemu to moment, w którym problem został po raz pierwszy wykryty. Ta data jest niezmienna. Dlatego:

 • Jeśli wszystkie wystąpienia problemu zostaną naprawione, ale 15 dni później pojawi się nowe wystąpienie, problem zostanie oznaczony jako otwarty, ale datą „pierwszego wykrycia” pozostanie data pierwotna.
 • Jeśli ten sam problem wystąpi 91 dni po naprawieniu ostatniego wystąpienia, poprzedni problem będzie już zamknięty, więc obecne wystąpienie zostanie zarejestrowane jako nowy problem z datą pierwszego wykrycia ustawioną na „dzisiaj”.

Podstawowy proces weryfikacji

Oto omówienie procesu weryfikacji, który następuje po kliknięciu opcji Sprawdź poprawkę danego problemu. Proces może potrwać kilka dni. W tym czasie będziesz otrzymywać e-maile z powiadomieniami o postępach.

 1. Gdy klikniesz Sprawdź poprawkę, Search Console od razu sprawdza kilka stron.
  • Jeśli na dowolnej z tych stron znajdzie bieżące wystąpienie, weryfikacja kończy się, a jej stan się nie zmienia.
  • Jeśli na przykładowych stronach nie ma tego błędu, weryfikacja przechodzi do etapu Rozpoczęta. Jeśli weryfikacja wykaże inne, niepowiązane problemy, zostają one policzone jako problemy odpowiedniego typu i proces weryfikacji jest kontynuowany.
 2. Search Console sprawdza listę znanych adresów URL, których dotyczy dany problem. W kolejce do ponownego zindeksowania ustawiane są tylko adresy URL ze znanymi wystąpieniami problemu, a nie cała witryna. Search Console prowadzi rejestr wszystkich sprawdzonych adresów URL w historii weryfikacji, do której można przejść ze strony szczegółów problemu.
 3. Podczas sprawdzania adresu URL:
  1. Jeśli problem nie zostanie znaleziony, stan weryfikacji wystąpienia zmienia się na Powodzenie. Jeśli jest to pierwsze wystąpienie sprawdzone po rozpoczęciu weryfikacji, stan weryfikacji wystąpienia zmienia się na Wszystko w porządku.
  2. Jeśli adres URL jest już niedostępny, stan weryfikacji wystąpienia zmienia się na Inne (nie jest to stan błędu).
  3. Jeśli wystąpienie nadal jest obecne, stan problemu zmienia się na Niepowodzenie i weryfikacja się kończy. Jeśli jest to nowa strona wykryta podczas standardowego indeksowania, stwierdza się kolejne wystąpienie istniejącego problemu.
 4. Jeśli po sprawdzeniu wszystkich adresów URL z błędami i ostrzeżeniami liczba problemów wynosi 0, stan problemu zmienia się na Powodzenie. Ważne: nawet jeśli liczba stron, których dotyczy problem, spadnie do zera, a stan problemu zmieni się na Powodzenie, pierwotna etykieta wagi (Błąd lub Ostrzeżenie) będzie nadal widoczna.

Nawet jeśli nie klikniesz przycisku „Rozpocznij weryfikację”, Google może wykryć naprawione wystąpienia problemu. Jeśli podczas standardowego indeksowania Google wykryje, że wszystkie wystąpienia problemu zostały naprawione, stan problemu zmieni się w raporcie na „Nie dotyczy”.

Kiedy problem związany z adresem URL lub elementem jest uznawany za „rozwiązany”?

W przypadku adresu URL lub elementu problem jest oznaczany jako rozwiązany, gdy spełniony jest dowolny z tych warunków:

 • Adres URL został zindeksowany i na stronie nie wykryto już problemu. W przypadku błędu tagu AMP może to oznaczać, że tag został albo naprawiony, albo usunięty (jeśli nie jest wymagany). Próba weryfikacji da wówczas wynik „Powodzenie”.
 • Jeśli z jakiegokolwiek powodu strona będzie niedostępna dla Google (np. została usunięta lub oznaczona jako noindex, wymaga uwierzytelnienia itd.), problem dotyczący tego adresu URL zostanie uznany za rozwiązany. Przy próbie weryfikacji przypisany zostanie stan „Inne”.

Ponowna weryfikacja

Jeśli po nieudanej weryfikacji klikniesz Zweryfikuj ponownie, rozpocznie się ponowna weryfikacja wszystkich wystąpień z wynikiem Niepowodzenie oraz wszelkich nowych wystąpień problemu wykrytych podczas standardowego indeksowania.

Nawet jeśli w czasie trwania danego cyklu weryfikacji rozwiążesz jakiś problem, poczekaj na zakończenie cyklu, zanim poprosisz o rozpoczęcie kolejnego.

Wystąpienia, które pomyślnie przeszły weryfikację (zostały oznaczone jako Powodzenie) albo są już nieosiągalne (zostały oznaczone jako Inne), nie są sprawdzane ponownie. Po kliknięciu „Zweryfikuj ponownie” są usuwane z historii.

Historia weryfikacji

Postęp w realizacji prośby o weryfikację możesz sprawdzić, klikając link szczegółów weryfikacji na stronie szczegółów problemu.

Wpisy w historii weryfikacji są pogrupowane według adresów URL na potrzeby raportu AMP i raportu stanu indeksowania. Elementy w raportach dotyczących obsługi na urządzeniach mobilnych i wyników z elementami rozszerzonymi są pogrupowane według kombinacji adres URL + element uporządkowanych danych (zgodnie z wartością nazwy elementu). Stan weryfikacji odnosi się do konkretnego sprawdzanego problemu. Jeden problem może mieć na stronie etykietę „Powodzenie”, a inne mogą być oznaczone etykietą „Niepowodzenie”, „Oczekuje” lub „Inne”.

Stan weryfikacji problemu

Do problemu mogą zostać przypisane te stany weryfikacji:

 • Nie rozpoczęto: istnieje co najmniej jedna strona z wystąpieniem tego problemu, dla której nigdy nie podjęto próby weryfikacji. Dalsze kroki
  1. Kliknij problem, by zapoznać się ze szczegółami błędu. Sprawdź poszczególne strony, by zobaczyć przykłady błędu na aktywnej stronie, korzystając z testu AMP. (Jeśli test AMP nie pokazuje błędu na stronie, jest to spowodowane tym, że błąd został naprawiony na aktywnej stronie już po wykryciu go przez Google i wygenerowaniu raportu o problemie).
  2. Kliknij „Więcej informacji” na stronie szczegółów, by zobaczyć szczegóły naruszonej reguły.
  3. Kliknij wiersz przykładowego adresu URL w tabeli, by zobaczyć szczegóły konkretnego błędu.
  4. Napraw błędy na swoich stronach, a następnie kliknij Sprawdź poprawkę, a Google ponownie zindeksuje Twoje strony. Google powiadomi Cię o postępach weryfikacji. Weryfikacja trwa od kilku dni do około dwóch tygodni – prosimy o cierpliwość. 
 • Rozpoczęto: rozpoczęto próbę weryfikacji i do tej pory nie znaleziono pozostałych wystąpień problemu. Dalsze kroki: w miarę postępów weryfikacji Google będzie wysyłać powiadomienia z informacjami o ewentualnej konieczności podjęcia jakichś działań.
 • Wszystko w porządku: rozpoczęto próbę weryfikacji i do tej pory wszystkie sprawdzone wystąpienia problemu zostały naprawione. Dalsze kroki: nie musisz nic robić; w miarę postępów weryfikacji Google będzie wysyłać powiadomienia z informacjami o ewentualnej konieczności podjęcia jakichś działań.
 • Powodzenie: wszystkie znane wystąpienia problemu zostały zlikwidowane (lub adres URL, którego dotyczył problem, jest już niedostępny). Przejście do tego stanu wymaga wcześniejszego kliknięcia opcji „Sprawdź poprawkę” (jeśli wystąpienia znikną bez zgłaszania prośby o weryfikację, stan zmieni się na „Nie dotyczy”). Dalsze kroki: nie musisz nic robić.
 • Nie dotyczy: Google uznaje problem za rozwiązany dla wszystkich adresów URL, nawet jeśli nigdy nie rozpoczęto próby weryfikacji. Dalsze kroki: nie musisz nic robić.
 • Niepowodzenie: po kliknięciu „Zweryfikuj” na określonej liczbie stron nadal występuje problem. Dalsze kroki: rozwiąż problem i przeprowadź ponowną weryfikację.

Stan weryfikacji wystąpienia

Po przesłaniu prośby o weryfikację każdemu wystąpieniu problemu jest przypisywany jeden z poniższych stanów weryfikacji:

 • Oczekuje na weryfikację: w kolejce do zweryfikowania. Podczas ostatniej kontroli Google wystąpienie problemu nadal istniało.
 • Powodzenie: [Niedostępne w niektórych raportach] kontrola Google wykazała, że to wystąpienie problemu nie istnieje. Do tego stanu można przejść wyłącznie przez celowe kliknięcie opcji Zweryfikuj dla danego wystąpienia problemu.
 • Niepowodzenie: kontrola Google wykazała, że dane wystąpienie problemu nie zniknęło. Do tego stanu można przejść wyłącznie przez celowe kliknięcie opcji Zweryfikuj dla danego wystąpienia problemu.
 • Inne: [Niedostępne w niektórych raportach] Google nie ma dostępu do adresu URL powiązanego z danym wystąpieniem albo (w przypadku uporządkowanych danych) nie może już znaleźć elementu na stronie. Jest to równoznaczne ze stanem Powodzenie.

Pamiętaj, że ten sam URL może mieć różne stany dla różnych problemów. Jeśli na przykład jedna strona zawiera zarówno problem X, jak i Y, problem X może mieć stan weryfikacji Powodzenie, a problem Y na tej samej stronie – stan Oczekuje.

 

Znane problemy

Oto znane problemy w Search Console. Nie musisz ich nam zgłaszać, ale chętnie poznamy Twoją opinię o wszystkich pozostałych funkcjach lub zauważonych problemach. Aby ją przesłać, użyj funkcji dodawania opinii na pasku nawigacyjnym.

 • Niektóre problemy mają długie nazwy, które niełatwo zrozumieć.
 • Jeśli w witrynie występuje bardzo dużo błędów (niezależnie od tego, czy są one aktywne), raport pokazuje tylko pierwsze 200 z nich. Są one ułożone według ważności.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?