Přehled neanalyzovatelných strukturovaných dat

Tento přehled ukazuje strukturovaná data na vašem webu, která kvůli závažné chybě syntaxe nebylo možné analyzovat. Kvůli chybě analýzy nebylo možné ani zjistit, o jaký typ strukturovaných dat se jedná (nabídka práce, událost apod.).

OTEVŘÍT PŘEHLED

Použití přehledu

Všechny položky v tomto přehledu jsou chyby strukturovaných dat. Upozornění ani platné položky v něm uvedeny nejsou.

Chyby se automaticky řadí podle závažnosti, která se určuje podle počtu dotčených stránek a dalších faktorů.

Pokud je jednou chybou dotčeno několik stránek, nejčastěji to bývá způsobeno chybou v použité šabloně.

 1. Kliknutím na řádek chyby zobrazíte dotčené stránky, podrobnosti o chybě a odkazy na ladicí nástroje. Úplné popisy jednotlivých typů chyb najdete v tabulce níže.
 2. Pomocí nástroje na testování strukturovaných dat opravte a otestujte syntaxi strukturovaných dat.
 3. Po opravě problému na stránce s podrobnostmi o chybě klikněte na Ověřit opravu.

Upozorňujeme, že po opravě chyby analýzy se mohou zobrazit další upozornění nebo chyby, které byly skryté, protože položku vůbec nebylo možné analyzovat.

Typy chyb

V tomto přehledu najdete následující typy chyb:

Typ chyby Popis
Neplatný dokument JSON V dokumentu JSON byla syntaktická chyba na nejvyšší úrovni.
Nesprávný typ hodnoty Pro vlastnost byla zadána hodnota nesprávného typu. Mohli jste například zadat řetězec pro vlastnost, u níž je očekáváno číslo nebo pole.
Chyba analýzy: Chybí dvojtečka Chybí dvojtečka.
Chyba analýzy: Chybí čárka nebo znak } Chybí čárka nebo uzavírací složená závorka.
Chyba analýzy: Chybí znak } nebo název členu objektu
 
Chybí uzavírací složená závorka nebo název členu objektu.
Chyba analýzy: V deklaraci pole chybí čárka nebo znak ] Došlo k chybě při analýze hodnoty pole. V deklaraci pole chybí čárka nebo uzavírací hranatá závorka.
Délku tokenu nelze analyzovat Z nějakého důvodu se nepodařilo najít začátek a konec vlastnosti nebo hodnoty.
Neplatné číslo U vlastnosti byla očekávána číselná hodnota, ale byl použit jiný typ hodnoty.
Prázdná sekvence escapování v řetězci

Hodnota typu textového řetězce obsahuje prázdný únikový znak escape sekvence. Příklad:

"description" : "Jmenuji se \ Petr"

namísto

"description" : "Jmenuji se \"Petr\"".

Nesprávná sekvence escapování v řetězci

V hodnotě typu textového řetězce byla použita neplatná escape sekvence. Příklad:

"description" : "Nějaká \q neznámá sekvence"

Zkrácený znak Unicode V páru šestnáctibitových hodnot znaku Unicode chybí posledních 6 znaků.
Neplatný znak Unicode Na začátku druhé poloviny páru šestnáctibitových hodnot znaku Unicode chybí token \u.
Neplatná sekvence escapování Unicode: jsou očekávány čtyři číslice V escape sekvenci znaku Unicode je syntaktická chyba: měla by obsahovat čtyři číslice.
Neplatná sekvence escapování Unicode: je očekávána hexadecimální číslice V escape sekvenci znaku Unicode je syntaktická chyba: byla očekávána hexadecimální číslice, ale nebyla poskytnuta.
Položka, která má být jedinečná, je duplicitní V objektu strukturovaných dat jste uvedli dvě definice jedinečné vlastnosti, například dvě hodnoty vlastnosti @context.
Neplatný prvek nejvyšší úrovně Položka nejvyšší úrovně v objektu JSON-LD je neplatná.
Odkaz na neexistující položku Atribut itemref odkazuje na neexistující identifikátor.

 

Stránka s podrobnostmi o problému

Když na stránce se souhrnnými informacemi o rozšířených výsledcích vyberete řádek problému, otevře se stránka s podrobnostmi o daném problému. Problém se může vyskytovat u položek na různých stránkách, nebo u několika položek na jedné stránce.

Stránka s podrobnostmi o problému obsahuje tyto informace:

Stav
Stav ověření tohoto problému. 
Poprvé zjištěno
Datum prvního zjištění tohoto problému na vašem webu. Pokud všechny problémy tohoto typu vyřešíte a do 90 dní od opravy posledního výskytu se problém opět vyskytne, bude se jednat o datum prvního zjištění, nikoliv o datum nového výskytu.
Příklady
Seznam rozšířených výsledků dotčených problémem. V seznamu z různých důvodů nemusejí být uvedeny všechny výskyty problému na vašem webu – například proto, že k nim došlo až po posledním procházení webu nebo že se problém týká více než 1000 položek.
Naposledy procházeno
Čas posledního procházení stránky s tímto problémem.
Ověření

Až všechny výskyty konkrétního problému na webu opravíte, můžete Google požádat o ověření změn. Pokud byly všechny známé výskyty opraveny, bude problém v tabulce stavu označen za opravený a bude přesunut na její konec. Search Console sleduje stav ověření problému celkově a stav jeho jednotlivých výskytů. Když jsou všechny výskyty problému odstraněny, je považován za opravený. (Informace o skutečně zaznamenaných stavech najdete v sekcích Stav ověření problémuStav ověření výskytu.)

Další informace o době existence problému

Problém je evidován od prvního zjištění jakéhokoliv výskytu na webu do doby, než uplyne 90 dní od chvíle, kdy byl poslední výskyt na webu označen jako odstraněný. Pokud uplyne devadesát dní, aniž by se problém vyskytl znovu, bude z historie přehledu odstraněn.

Datum prvního zjištění problému je chvíle prvního zjištění problému během jeho doby existence a nemění se. Platí tedy toto:

 • Pokud jsou všechny výskyty problému opraveny, ale po 15 dnech se nově vyskytne znovu, bude označen za nevyřešený a datem prvního zjištění zůstane původní datum.
 • Pokud se stejný problém vyskytne 91 dní po opravě posledního výskytu, byl předchozí problém uzavřen, a tento nový výskyt proto bude zaznamenán jako nový problém s datem prvního zjištění nastaveným na dnešní datum.

Základní průběh ověření

Zde je přehled procesu ověření, který proběhne poté, co u problému kliknete na Ověřit opravu. Proces může trvat několik dní a o jeho průběhu budete informováni pomocí e‑mailových oznámení.

 1. Když kliknete na Ověřit opravu, služba Search Console ihned zkontroluje několik stránek.
  • Pokud na některé z nich stále existuje současný výskyt, ověření skončí a stav ověření se nezmění.
  • Jestliže ve vzorku stránek aktuální chyba není, pokračuje ověřování se stavem Spuštěno. Pokud jsou při ověření nalezeny jiné nesouvisející problémy, započítají se k příslušnému jinému typu problému a ověřování pokračuje.
 2. Search Console prochází seznam známých adres URL dotčených tímto problémem. Do fronty k opětovnému procházení jsou zařazeny pouze adresy URL se známými výskyty tohoto problému, nikoliv celý web. O všech zkontrolovaných adresách URL uchovává Search Console záznam v historii ověření, kterou lze zobrazit ze stránky s podrobnostmi o problému.
 3. Při kontrole adresy URL:
  1. Jestliže problém není nalezen, změní se stav ověření výskytu na Úspěšně ověřeno. Pokud se jedná o první výskyt zkontrolovaný po spuštění ověřování, změní se stav ověření na Vypadá to dobře.
  2. Pokud stránka již není dostupná, změní se stav ověření výskytu na Jiné (což není chybový stav).
  3. Je-li daný výskyt stále přítomen, změní se jeho stav na Nezdařilo se a ověřování skončí. Pokud se jedná o novou stránku objevenou běžným procházením, považuje se tento výskyt za další výskyt existujícího problému.
 4. Pokud byly zkontrolovány všechny adresy URL s chybami a upozorněními a počet problémů je nula, změní se stav problému na Prošlo. Důležité: I když počet dotčených stránek klesne na nulu a stav problému se změní na Úspěšně ověřeno, bude se i nadále zobrazovat původní štítek závažnosti (Chyba nebo Upozornění).

Google může opravené výskyty problému zjistit, aniž byste ověřování spustili kliknutím. Když Google při běžném procházení zjistí, že všechny výskyty problému byly opraveny, změní stav problému v přehledu na „Není k dispozici“.

Kdy je problém u adresy URL nebo položky považován za opravený?

Problém je u adresy URL označen za opravený v případě, že je splněna alespoň jedna z těchto podmínek:

 • Adresa URL byla projita a problém již na stránce nebyl nalezen. V případě chyby značky na stránce AMP to může znamenat, buď že jste značku opravili, nebo že byla odstraněna (pokud není povinná). Tento stav bude při pokusu o ověření vyhodnocen jako „Úspěšně ověřeno“.
 • Jestliže Google ke stránce z nějakého důvodu nemůže získat přístup (byla odstraněna, označena direktivou noindex, vyžaduje přihlašovací údaje apod.), bude problém pro danou adresu URL považován za opravený. Při pokusu o ověření se takovéto případy započítají jako stav ověření „Jiné“.

Opětovné ověření

Když u neúspěšného ověření kliknete na Znovu ověřit, spustí se ověření znovu pro všechny výskyty, které neprošly, a také pro nové výskyty tohoto problému zjištěné při běžném procházení.

O další cyklus ověření byste měli požádat až po dokončení toho stávajícího, a to i v případě, že jste některé problémy během aktuálního cyklu opravili.

Výskyty, které prošly ověřením (označené Úspěšně ověřeno) nebo již nejsou dostupné (označené Jiné), nejsou kontrolovány znovu a po kliknutí na Znovu ověřit jsou odstraněny z historie.

Historie ověření

Průběh žádosti o ověření lze zobrazit kliknutím na odkaz na podrobnosti ověření na stránce s podrobnostmi o problému.

V přehledech stránek AMP a stavu indexu jsou položky na stránce historie ověření seskupeny podle adres URL. V přehledech použitelnosti v mobilních zařízeních a rozšířených výsledků jsou položky seskupeny podle kombinace adresy URL a položky strukturovaných dat (která je dána hodnotou její vlastnosti Name). Stav ověření se vztahuje ke konkrétnímu problému, který zkoumáte. Jeden problém může být na stránce označen jako Úspěšně ověřeno, ale jiné problémy na ní mohou být označeny Nezdařilo se, Nevyřízeno nebo Jiné.

Stav ověření problému

Problém může mít následující stavy ověření:

 • Nespuštěno: Existuje alespoň jedna stránka s výskytem tohoto problému, pro kterou dosud nebyl spuštěn pokus o ověření. Další kroky:
  1. Kliknutím na problém si o chybě zobrazte podrobnosti. Příklady dané chyby na publikovaných stránkách zobrazíte tak, že jednotlivé stránky prozkoumáte pomocí testu stránek AMP. (Pokud test stránek AMP chybu na stránce neukazuje, je to způsobeno tím, že jste ji na aktivní stránce opravili – poté co ji Google na stránce našel a vygeneroval tento přehled problémů.)
  2. Kliknutím na Další informace na stránce s podrobnostmi si prohlédněte podrobnosti o pravidle, které bylo porušeno.
  3. Kliknutím na řádek s příkladem adresy URL v tabulce zobrazte o dané chybě podrobnosti.
  4. Opravte stránky a poté Google kliknutím na Ověřit opravu požádejte o jejich opětovné projití. O průběhu ověření vás Google bude informovat. Ověření může trvat několik dnů až dva týdny. Buďte proto trpěliví.
 • Spuštěno:  Zahájili jste pokus o ověření a dosud nebyly nalezeny žádné zbývající výskyty problému. Další krok: Google vám v případě potřeby během ověřování bude posílat oznámení s pokyny.
 • Vypadá to dobře: Spustili jste pokus o ověření a všechny výskyty problému, které dosud byly zkontrolovány, byly opraveny. Další krok: Není potřeba nic podnikat. Google vám během ověřování bude posílat oznámení s pokyny.
 • Úspěšně ověřeno: Všechny známé výskyty problému byly odstraněny (nebo dotčená adresa již není k dispozici). Tento stav může nastat pouze po kliknutí na Ověřit opravu. (Pokud by výskyty zmizely, aniž byste požádali o ověření, změnil by se stav na Není k dispozici). Další krok: Není potřeba dělat nic dalšího.
 • Není k dispozici: Google zjistil, že byl problém na všech adresách URL opraven, ačkoliv jste nezahájili pokus o ověření. Další krok: Není potřeba dělat nic dalšího.
 • Nezdařilo se: Na určitém počtu stránek se problém i po kliknutí na Ověřit stále vyskytoval. Další kroky: Opravte problém a spusťte ověření znovu.

Stav ověření výskytu

Po odeslání žádosti o ověření se každému výskytu problému přiřadí jeden z následujících stavů ověření:

 • Čeká na ověření: Zařazeno do fronty k ověření. Když Google tento výskyt problému naposledy kontroloval, problém stále existoval.
 • Úspěšně ověřeno: [Dostupné jen v některých přehledech] Google daný výskyt problému zkontroloval a zjistil, že již neexistuje. Tento stav může nastat pouze v případě, že jste pro tento výskyt problému explicitně klikli na Ověřit.
 • Nezdařilo se: Google výskyt problému zkontroloval a stále je přítomen. Tento stav může nastat pouze v případě, že jste pro tento výskyt problému explicitně klikli na Ověřit.
 • Jiné: [Dostupné jen v některých přehledech] Google se na adresu URL s daným výskytem nedostal nebo (v případě strukturovaných dat) na stránce již nenašel příslušnou položku. Považuje se za ekvivalentní stavu Úspěšně ověřeno.

Jedna adresa URL může mít pro různé problémy různé stavy. Pokud se například na jedné stránce vyskytují problémy X a Y, může být stav ověření problému X Úspěšně ověřeno a stav ověření problému Y na stejné stránce může být Nevyřízeno.

 

Známé problémy

V této beta verzi nové služby Search Console dochází k níže uvedeným známým problémům. Tyto problémy nám nemusíte hlásit. Uvítáme však zpětnou vazbu ohledně jakýchkoliv jiných funkcí nebo problémů, na které narazíte. Použijte možnost odeslání zpětné vazby na navigačním panelu.

 • Některé problémy mají dlouhé a obtížně srozumitelné názvy.
 • Pokud je na vašem webu velké množství problémů (bez ohledu na to, zda mají aktivní výskyty), bude se v přehledu zobrazovat jen prvních 200 problémů v pořadí podle důležitosti.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?