Báo cáo Khả năng sử dụng trên thiết bị di động

Báo cáo Khả năng sử dụng trên thiết bị di động xác định các trang trên sản phẩm của bạn có vấn đề về khả năng sử dụng khi khách truy cập xem trang trên thiết bị di động.

Chế độ xem cấp cao nhất hiển thị tất cả các trang có nhiều vấn đề về mức độ khả năng sử dụng trên thiết bị di động so với một ngưỡng nhất định. Hãy nhấp vào một vấn đề cụ thể để xem chi tiết về vấn đề, bao gồm danh sách mẫu các trang bị ảnh hưởng bởi vấn đề đó, thông tin về cách khắc phục vấn đề và quy trình thông báo cho Google về các bản sửa lỗi của bạn.

MỞ BÁO CÁO KHẢ NĂNG SỬ DỤNG TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG

Trang tóm tắt

Biểu đồ hiển thị số lượng trang có lỗi và/hoặc trạng thái hợp lệ, tùy thuộc vào lựa chọn của bạn. Hộp kiểm Lần hiển thị cho biết số lần các trang thuộc sản phẩm của bạn hiển thị trên thiết bị di động. 

Giới thiệu về dữ liệu

Các bảng có thể hiển thị tối đa 1.000 hàng dữ liệu. Một số trang bị ảnh hưởng có thể không được hiển thị vì bạn có hơn 1000 trang bị ảnh hưởng, vì chúng tôi không phát hiện thấy vấn đề, vì vấn đề mới xảy ra hoặc vì vấn đề xảy ra trên trang có điểm cao hơn ngưỡng tối thiểu về khả năng sử dụng.

Báo cáo hiển thị những thông tin sau:

 • Trạng thái: Một trang có thể có hai trạng thái:
  • Lỗi: Trang không thân thiện với thiết bị di động
  • Hợp lệ: Trang thân thiện với thiết bị di động.
 • Số trang: Số lượng trang có trạng thái Lỗi về vấn đề này.
Chi tiết về trạng thái trang

Google đánh dấu một trang là hợp lệ hoặc có lỗi tùy thuộc vào điểm nội bộ về khả năng sử dụng trên thiết bị di động. Chúng tôi tính điểm số này theo số lượng các vấn đề và mức độ nghiêm trọng tương đối của chúng.

 • Lỗi có nghĩa là điểm của trang thấp hơn ngưỡng tối thiểu về khả năng sử dụng trên thiết bị di động. Nếu một trang có trạng thái Lỗi, trang đó sẽ xuất hiện trong trang chi tiết cho từng vấn đề về khả năng sử dụng trên thiết bị di động mà có ảnh hưởng đến trang.
 • Trạng thái hợp lệ có nghĩa là trang đáp ứng mức tối thiểu về khả năng sử dụng trên thiết bị di động. Trang vẫn có thể có một số vấn đề thuộc loại này nhưng chúng tôi sẽ không tính các vấn đề đó cho trang trong báo cáo này. Nếu muốn xác nhận rằng một trang hợp lệ hoàn toàn không có vấn đề nào về khả năng sử dụng trên thiết bị di động, bạn phải kiểm tra trang này bằng công cụ Kiểm tra tính thân thiện với thiết bị di động.

 Vấn đề này bắt đầu từ khi nào?

Hãy tưởng tượng một trang được coi là hợp lệ nhưng lại có một vấn đề nhỏ về khả năng sử dụng. Sau đó, có một vấn đề khác ảnh hưởng đến điểm số khả năng sử dụng trên thiết bị di động và khiến trang bị đánh dấu là lỗi. Trong trường hợp này, bạn sẽ thấy cả hai vấn đề xuất hiện cùng một lúc cho trang, nhưng thực ra một vấn đề đã xuất hiện một thời gian trước đây. Thông tin chính: tất cả các vấn đề hiển thị trên một trang không nhất thiết đều xảy ra tại thời điểm trang bị gán trạng thái lỗi.

Chi tiết về số trang bị ảnh hưởng

Chúng tôi không tính các trang có trạng thái hợp lệ trong tổng số trang bị ảnh hưởng cho bất kỳ vấn đề nào mà trang có thể có. Các trang hợp lệ cũng không hiển thị trong danh sách các trang bị ảnh hưởng cho bất kỳ vấn đề nào mà trang có thể có. Chúng tôi chỉ tính các trang có trạng thái lỗi cho bất kỳ vấn đề nào ảnh hưởng đến trang đó, và các trang này cũng sẽ hiển thị trong danh sách các trang bị ảnh hưởng.

Ví dụ:

Hãy tưởng tượng kịch bản với hai trang như sau:

 • Trang 1 bị ảnh hưởng bởi các vấn đề A và B, nhưng được đánh dấu là Hợp lệ, vì điểm khả năng sử dụng trên thiết bị di động của trang cao hơn ngưỡng hợp lệ.
 • Trang 2 bị ảnh hưởng bởi các vấn đề B, C và D và bị đánh dấu là Lỗi, vì điểm khả năng sử dụng trên thiết bị di động của trang thấp hơn ngưỡng hợp lệ.

Trong tình huống này:

 • Số trang bị ảnh hưởng bởi vấn đề A bằng không.
 • Số trang bị ảnh hưởng bởi vấn đề B, C và D là 1.
 • Các trang bị ảnh hưởng bởi vấn đề B: Trang 2.

Ưu tiên và khắc phục vấn đề

 1. Trên trang báo cáo tóm tắt, các vấn đề được sắp xếp theo kết hợp trạng thái xác thực và số trang bị ảnh hưởng. Bạn nên giải quyết các vấn đề đó theo thứ tự mặc định này. Hãy khắc phục các nguyên nhân phổ biến đầu tiên (chẳng hạn như mẫu không hợp lệ), rồi đến các nguyên nhân ít phổ biến hơn.
 2. Xem liệu có sự gia tăng tổng số lỗi nào có nguyên nhân chủ yếu là một lỗi duy nhất hay không: hãy tìm mức tăng đột biến về một vấn đề duy nhất trong bảng. Hãy xem thông tin bên dưới về các loại lỗikhắc phục các nguyên nhân làm lỗi tăng đột biến.
 3. Nhấp vào một hàng trong bảng để xem trang chi tiết lỗi:
  1. Trang chi tiết bao gồm danh sách mẫu các URL bị ảnh hưởng. Danh sách không phải lúc nào cũng đầy đủ vì có giới hạn 1000 hàng và có thể không bao gồm các trường hợp được phát hiện gần đây của lỗi này.
  2. Chọn Tìm hiểu thêm để tải tài liệu chính thức về cú pháp thích hợp.
  3. Chọn một URL bị ảnh hưởng trong bảng để mở ô có nhiều thông tin hơn, bao gồm số lượng vấn đề về khả năng sử dụng trên thiết bị di động và liên kết Kiểm tra để chạy công cụ Kiểm tra URL với phiên bản được lập chỉ mục của trang này. Ô cũng bao gồm liên kết Kiểm tra phiên bản hoạt động để chạy quy trình Kiểm tra tính thân thiện với thiết bị di động trên trang này. Có thể lỗi đã được khắc phục trong trang đang hoạt động nhưng vẫn có trong báo cáo Khả năng sử dụng trên thiết bị di động vì Google chưa thu thập lại dữ liệu trang sau lần khắc phục. Nếu gặp trường hợp này, hãy yêu cầu xác thực sau khi bạn đã khắc phục tất cả các trường hợp của vấn đề này.
 4. Khắc phục tất cả các trường hợp của vấn đề trên trang web của bạn, kiểm tra kết quả sửa lỗi và đảm bảo rằng bản sửa lỗi đã có kết quả trên web.
 5. Quay lại trang chi tiết vấn đề và nhấp vào nút "Xác thực và cập nhật Google" để bắt đầu quy trình xác thực. Quy trình này không diễn ra ngay lập tức. Hãy xem mục Giới thiệu về xác thực để hiểu quy trình xác thực.
 6. Tiếp tục sửa lỗi.

Chia sẻ báo cáo

Bạn có thể chia sẻ trang chi tiết vấn đề trong báo cáo phạm vi lập chỉ mục hoặc tính năng nâng cao bằng cách nhấp vào nút Chia sẻ trên trang. Đường liên kết này chỉ cho phép người có đường liên kết truy cập vào trang chi tiết vấn đề hiện tại và mọi trang lịch sử xác thực cho vấn đề này. Đường liên kết này không cấp quyền truy cập vào các trang khác về tài nguyên của bạn hoặc cho phép người dùng được chia sẻ thực hiện bất kỳ hành động nào đối với sản phẩm hay tài khoản của bạn. Bạn có thể thu hồi liên kết bất kỳ lúc nào bằng cách vô hiệu hóa chia sẻ cho trang này.

Xuất dữ liệu báo cáo

Nhiều báo cáo có nút xuất để xuất dữ liệu báo cáo. Dữ liệu biểu đồ và dữ liệu bảng sẽ đều được xuất. Những giá trị hiển thị dưới dạng ~ hoặc - trong báo cáo (không có sẵn/không phải số) sẽ đều là số 0 trong dữ liệu được tải xuống.

Khắc phục các nguyên nhân làm lỗi tăng đột biến

Xác định xem liệu có phải mức tăng đột biến xảy ra do mức độ nghiêm trọng của một nhóm trang thay đổi hay không:

 1. Nếu bạn thấy mức tăng đột biến, hãy tìm sự sụt giảm tương ứng trong trạng thái khác (lỗi hoặc hợp lệ).
 2. Nếu bạn tìm thấy sự sụt giảm tương ứng, hãy xác nhận rằng đó là các URL giống nhau.
 3. Nếu các URL này chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác, hãy xác định những thay đổi bạn thực hiện đã gây ra vấn đề này.

Lý do phổ biến nhất cho mức tăng đột biến trong số lỗi là do có lỗi trong một mẫu được sử dụng bởi nhiều trang trên trang web của bạn.

Lỗi

Các lỗi sau đây có thể xuất hiện trong báo cáo Khả năng sử dụng trên thiết bị di động:

Sử dụng plugin không tương thích

Trang này bao gồm các plugin, chẳng hạn như Flash, mà hầu hết các trình duyệt trên thiết bị di động đều không hỗ trợ. Bạn nên thiết kế lại trang của mình bằng các công nghệ web hiện đại và được hỗ trợ rộng rãi, chẳng hạn như HTML5. Đọc thêm về nguyên tắc đối với hoạt ảnh trên web.

Chưa đặt cửa sổ xem

Trang của bạn chưa xác định thuộc tính viewport để cho trình duyệt biết cách điều chỉnh kích thước của trang và mở rộng cho phù hợp với thiết bị. Bởi vì khách truy cập trang web của bạn sử dụng nhiều loại thiết bị với kích thước màn hình khác nhau - từ màn hình lớn trên máy tính đến màn hình nhỏ trên máy tính bảng và điện thoại thông minh - trang của bạn nên xác định một cửa sổ xem bằng cách sử dụng thẻ meta viewport. Tìm hiểu thêm trong Kiến thức cơ bản về thiết kế web đáp ứng.

Cửa sổ xem không được đặt theo "chiều rộng của thiết bị"

Trang của bạn xác định thuộc tính viewport có chiều rộng cố định, nghĩa là trang không thể điều chỉnh theo các kích thước màn hình khác nhau. Để khắc phục lỗi này, hãy sử dụng thiết kế đáp ứng cho các trang trên trang web của bạn và thiết lập cửa sổ xem phù hợp với chiều rộng của thiết bị và mở rộng một cách tương ứng. Đọc cách Thiết lập cửa sổ xem chính xác.

Nội dung rộng hơn màn hình

Báo cáo này chỉ ra các trang trong đó cần phải cuộn ngang để xem chữ và ảnh trên trang. Điều này xảy ra khi trang sử dụng giá trị tuyệt đối trong khai báo CSS hoặc sử dụng các hình ảnh được thiết kế để hiển thị tốt nhất với một chiều rộng trình duyệt cụ thể (chẳng hạn như 980px). Để sửa lỗi này, đảm bảo rằng trang sử dụng chiều rộng tương đối và giá trị vị trí cho các phần tử CSS và ngoài ra đảm bảo các hình ảnh có thể mở rộng. Đọc thêm trong Đặt kích thước nội dung theo cửa sổ xem.

Chữ quá nhỏ nên không thể đọc được

Báo cáo này xác định các trang trong đó kích thước phông chữ quá nhỏ nên không thể đọc được và yêu cầu khách truy cập trên thiết bị di động phải "chụm để phóng to" mới đọc được. Sau khi xác định cửa sổ xem cho các trang web của bạn, thiết lập kích thước phông chữ để mở rộng thích hợp trong cửa sổ xem. Tìm hiểu thêm về phương pháp hay nhất về phông chữ trong Sử dụng phông chữ dễ đọc.

Các phần tử có thể nhấp quá gần nhau

Báo cáo này hiển thị URL cho các trang web trong đó các phần tử cảm ứng, chẳng hạn như nút và liên kết điều hướng, gần với nhau đến nỗi người dùng trên thiết bị di động không thể dễ dàng nhấn vào phần tử mong muốn bằng ngón tay mà không nhấn vào phần tử bên cạnh. Để sửa lỗi này, đảm bảo định kích thước phù hợp và giãn cách các nút và liên kết điều hướng sao cho phù hợp với khách truy cập trên thiết bị di động của bạn. Đọc thêm tại Định cỡ mục tiêu nhấn thích hợp.

Xác thực

Sau khi bạn sửa lỗi trên trang web của mình, hãy yêu cầu Google thu thập lại dữ liệu các trang đã khắc phục. Mở rộng phần bên dưới để biết chi tiết.

Giới thiệu về quy trình xác thực

Sau khi khắc phục tất cả các trường hợp của một vấn đề cụ thể trên trang web của mình, bạn có thể yêu cầu Google xác thực các thay đổi. Nếu tất cả các trường hợp đã biết biến mất thì vấn đề sẽ được đánh dấu là đã khắc phục trong bảng trạng thái và đưa xuống cuối bảng. Search Console theo dõi trạng thái xác thực của vấn đề nói chung, cũng như trạng thái của từng trường hợp trong vấn đề đó. Khi tất cả các trường hợp của vấn đề biến mất, vấn đề sẽ được coi là đã khắc phục. (Để biết các trạng thái thực tế được ghi lại, hãy xem Trạng thái xác thực vấn đềTrạng thái xác thực trường hợp).

Thông tin khác về thời gian tồn tại của vấn đề...

Thời gian tồn tại của một vấn đề kéo dài từ lần đầu tiên phát hiện thấy bất kỳ trường hợp nào của vấn đề trên trang web của bạn cho đến 90 ngày sau khi trường hợp cuối cùng được đánh dấu là đã biến mất khỏi trang web. Nếu 90 ngày trôi qua mà không có trường hợp lặp lại nào, vấn đề sẽ bị xóa khỏi lịch sử báo cáo.

Ngày phát hiện đầu tiên của vấn đề là ngày đầu tiên phát hiện thấy vấn đề trong suốt thời gian tồn tại này và sẽ không thay đổi. Vì thế:

 • Nếu tất cả các trường hợp của một vấn đề đã được khắc phục, nhưng một trường hợp mới của vấn đề xảy ra 15 ngày sau đó, vấn đề vẫn sẽ được đánh dấu là chưa khắc phục và ngày "phát hiện đầu tiên" vẫn là ngày ban đầu.
 • Nếu vấn đề đó lặp lại sau 91 ngày kể từ khi trường hợp cuối cùng được khắc phục thì lúc này vấn đề trước đó đã được đóng lại. Do đó trường hợp này được ghi lại dưới dạng vấn đề mới, với ngày phát hiện đầu tiên được đặt thành "hôm nay".

Quy trình xác thực cơ bản

Dưới đây là tổng quan về quy trình xác thực sau khi bạn nhấp vào Xác thực khắc phục cho một vấn đề. Quy trình này có thể mất vài ngày và bạn sẽ nhận được thông báo tiến độ qua email.

 1. Khi bạn nhấp vào Xác thực bản sửa lỗi, thì Search Console sẽ ngay lập tức kiểm tra một vài trang.
  • Nếu vấn đề hiện tại xảy ra trên bất kỳ trang nào trong số này, quy trình xác thực sẽ kết thúc và trạng thái xác thực vẫn giữ nguyên.
  • Nếu lỗi hiện tại không xảy ra trên các trang mẫu, quy trình xác thực sẽ tiếp tục với trạng thái Đã bắt đầu. Nếu quy trình xác thực tìm thấy các vấn đề không liên quan khác, những trường hợp đó được tính riêng với loại vấn đề này và quy trình xác thực vẫn tiếp tục.
 2. Search Console sẽ kiểm tra hết danh sách các URL mà hệ thống đã xác định là bị ảnh hưởng bởi vấn đề này. Chỉ những URL mà trên đó xảy ra các trường hợp đã biết của vấn đề này mới được đưa vào hàng đợi để thu thập lại dữ liệu, không phải toàn bộ trang web. Search Console lưu giữ bản ghi về tất cả các URL đã kiểm tra trong lịch sử xác thực và bạn có thể truy cập vào lịch sử này từ trang chi tiết vấn đề.
 3. Khi Search Console kiểm tra một vấn đề:
  1. Nếu không tìm thấy vấn đề, trạng thái xác thực trường hợp sẽ thay đổi thành Đạt chuẩn. Nếu đây là trường hợp đầu tiên được kiểm tra sau khi quy trình xác thực bắt đầu, trạng thái xác thực vấn đề sẽ thay đổi thành Trông có vẻ ổn.
  2. Nếu URL không thể truy cập được, trạng thái xác thực trường hợp sẽ thay đổi thành Khác (không phải là trạng thái lỗi).
  3. Nếu trường hợp vẫn còn tồn tại, trạng thái vấn đề sẽ thay đổi thành Không đạt và quy trình xác thực kết thúc. Nếu đây là một trang mà hệ thống mới phát hiện quá trình thu thập dữ liệu bình thường, trang sẽ được xem là một trường hợp khác của vấn đề hiện tại này.
 4. Khi hệ thống đã kiểm tra tất cả các URL có lỗi và cảnh báo mà số lượng vấn đề vẫn là 0, thì trạng thái của vấn đề sẽ thay đổi thành Đã vượt qua. Lưu ý quan trọng: Ngay cả khi số trang bị ảnh hưởng giảm xuống còn 0 trang và trạng thái vấn đề thay đổi thành Đã vượt qua, nhãn mức độ nghiêm trọng ban đầu sẽ vẫn hiển thị (Lỗi hoặc Cảnh báo).

Ngay cả khi bạn không bao giờ nhấp vào "bắt đầu xác thực" Google vẫn có thể phát hiện thấy các trường hợp đã khắc phục của một vấn đề. Nếu phát hiện thấy tất cả các trường hợp của một vấn đã được khắc phục trong quá trình thu thập dữ liệu thông thường, Google sẽ thay đổi trạng thái vấn đề thành "N/A" (Không áp dụng) trên báo cáo.

Khi nào vấn đề được xem là "đã khắc phục" cho một URL hay một mục?

Vấn đề được đánh dấu là đã khắc phục cho một URL hoặc một mục khi đáp ứng một trong các điều kiện sau:

 • Khi Google thu thập dữ liệu URL và không còn tìm thấy vấn đề trên trang. Đối với lỗi thẻ AMP, điều này có nghĩa là bạn đã khắc phục thẻ hoặc thẻ đã bị xóa (nếu thẻ không bắt buộc). Trong một lần xác thực, URL sẽ được xem là "đã vượt qua."
 • Nếu Google không thể truy cập vào trang vì bất kỳ lý do nào (trang đã bị xóa, trang có thẻ đánh dấu noindex, trang yêu cầu xác thực, v.v.), hệ thống sẽ xem là vấn đề đã được khắc phục cho URL đó. Trong một lần xác thực, trang sẽ được gán trạng thái xác thực là "khác".

Xác thực lại

Khi bạn nhấp vào Xác thực lại cho một quy trình xác thực không thành công, quy trình sẽ bắt đầu lại với tất cả các trường hợp không thành công, cộng thêm bất kỳ trường hợp mới nào của vấn đề mà Google phát hiện thấy trong quá trình thu thập dữ liệu thông thường.

Bạn nên đợi chu kỳ xác thực hoàn tất trước khi yêu cầu một chu kỳ khác, ngay cả khi bạn đã khắc phục một số vấn đề trong chu kỳ hiện tại.

Các trường hợp đã vượt qua xác thực (được đánh dấu là Đã vượt qua) hoặc không thể truy cập được nữa (được đánh dấu là Khác) sẽ không được kiểm tra lại và bị xóa khỏi lịch sử khi bạn nhấp vào Xác thực lại.

Lịch sử xác thực

Bạn có thể xem tiến trình của yêu cầu xác thực bằng cách nhấp vào liên kết chi tiết xác thực trong trang chi tiết vấn đề.

Các mục trong lịch sử xác thực được nhóm theo URL cho báo cáo AMP và báo cáo Trạng thái lập chỉ mục. Trong báo cáo Khả năng sử dụng trên thiết bị di động và Kết quả nhiều định dạng, các mục được nhóm theo kết hợp URL + mục dữ liệu có cấu trúc (như được xác định bởi giá trị Tên của mục). Trạng thái xác thực sẽ áp dụng cho vấn đề cụ thể mà bạn đang kiểm tra. Bạn có thể thấy một vấn đề gắn nhãn "Đã vượt qua" trên một trang, nhưng các vấn đề khác lại bị gắn nhãn "Không đạt", "Đang chờ xử lý" hoặc "Khác".

Trạng thái xác thực vấn đề

Các trạng thái xác thực sau đây áp dụng cho một vấn đề nhất định:

 • Chưa bắt đầu: Có một hoặc nhiều trang xảy ra một trường hợp của vấn đề này và bạn chưa hề bắt đầu xác thực các trang đó. Các bước tiếp theo:
  1. Nhấp vào vấn đề để tìm hiểu chi tiết lỗi. Hãy kiểm tra các trang riêng lẻ để xem ví dụ về lỗi trên trang trực tuyến bằng cách sử dụng quy trình Kiểm tra AMP. (Nếu quy trình Kiểm tra AMP không hiển thị lỗi trên trang thì đó là vì bạn đã sửa lỗi trên trang thực tế sau khi Google tìm thấy lỗi và tạo báo cáo vấn đề này).
  2. Nhấp vào "Tìm hiểu thêm" trên trang chi tiết để xem chi tiết về quy tắc bị vi phạm.
  3. Nhấp vào dòng URL ví dụ trong bảng để biết chi tiết về lỗi cụ thể đó.
  4. Sửa lỗi các trang của bạn rồi nhấp vào Xác thực khắc phục để Google thu thập lại dữ liệu các trang của bạn. Google sẽ thông báo cho bạn về tiến trình xác thực. Quy trình xác thực mất từ vài ngày đến hai tuần, vì vậy xin hãy kiên nhẫn. 
 • Đã bắt đầu: Bạn đã bắt đầu xác thực và Google chưa tìm thấy trường hợp còn lại nào của vấn đề. Bước tiếp theo: Google sẽ gửi thông báo khi quy trình xác thực diễn ra và cho bạn biết phải làm gì, nếu cần thiết.
 • Trông có vẻ ổn: Bạn đã bắt đầu xác thực và tất cả các trường hợp của vấn đề mà Google đã kiểm tra đến giờ đều đã được khắc phục. Bước tiếp theo: Bạn không cần phải làm gì, nhưng Google sẽ gửi thông báo khi quy trình xác thực diễn ra và cho bạn biết việc bạn cần làm.
 • Đã vượt qua: Tất cả các trường hợp đã biết của vấn đề đã biến mất (hoặc URL bị ảnh hưởng không còn truy cập được nữa). Bạn hẳn đã nhấp vào "Xác thực khắc phục" để có được trạng thái này (nếu trường hợp biến mất khi bạn chưa yêu cầu xác thực, trạng thái sẽ thay đổi thành N/A). Bước tiếp theo: Bạn không cần phải làm gì khác.
 • Không có: Google nhận thấy rằng vấn đề đã được khắc phục trên tất cả các URL, ngay cả khi bạn chưa hề bắt đầu xác thực. Bước tiếp theo: Bạn không cần phải làm gì khác.
 • Không thành công: Một số trang nhất định vẫn có vấn đề này sau khi bạn nhấp vào "Xác thực". Bước tiếp theo: Khắc phục vấn đề và xác thực lại.

Trạng thái xác thực trường hợp

Sau khi bạn yêu cầu xác thực, mọi trường hợp của vấn đề đều được chỉ định một trong các trạng thái xác thực sau đây:

 • Đang chờ xác thực: Đã đưa vào hàng đợi để xác thực. Trong lần cuối cùng Google kiểm tra, trường hợp này của vấn đề vẫn tồn tại.
 • Đã vượt qua: [Không hiển thị trong tất cả báo cáo] Google đã kiểm tra trường hợp của vấn đề và trường hợp không còn tồn tại. Bạn chỉ có thể đạt được trạng thái này nếu đã nhấp vào Xác thực một cách rõ ràng cho trường hợp này.
 • Không đạt: Google đã kiểm tra trường hợp này của vấn đề và trường hợp vẫn tồn tại. Bạn chỉ có thể đạt được trạng thái này nếu đã nhấp vào Xác thực một cách rõ ràng cho trường hợp này.
 • Khác: [Không hiển thị trong tất cả báo cáo] Google không thể truy cập vào URL có trường hợp này hoặc không thể tìm thấy mục trên trang nữa (đối với dữ liệu có cấu trúc). Được xem là trạng thái tương đương với Đã vượt qua.

Xin lưu ý rằng cùng một URL có thể có trạng thái khác nhau cho các vấn đề khác nhau. Ví dụ: nếu một trang có cả vấn đề X và vấn đề Y, vấn đề X có thể có trạng thái xác thực Đã vượt qua và vấn đề Y trên cùng một trang có thể có trạng thái Đang chờ.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?