Rapport om användbarhet på mobila enheter

I rapporten om användbarhet på mobila enheter visas vilka sidor på egendomen som är mindre användbara när de öppnas på mobila enheter.

På rapportens toppnivå visas alla sidor där det finns fler problem med användbarheten än ett visst gränsvärde. Om du klickar på ett problem visas mer information om det, bl.a. en lista med exempel på sidor som berörs av det, information om hur du åtgärdar det och hur du meddelar Google om åtgärderna.

ÖPPNA RAPPORTEN OM ANVÄNDBARHET PÅ MOBILA ENHETER

Sammanfattningssida

Antalet sidor med fel eller antalet giltiga sidor visas i diagrammet beroende på vad du har valt. Med kryssrutan Exponeringar visas antalet sidexponeringar på mobila enheter för egendomen. 

Om informationen

Upp till 1 000 rader kan visas i tabellen. Ibland kanske vissa sidor som berörs inte finns med på grund av att det finns fler än 1 000 berörda sidor, att vi inte har upptäckt problemet, att problemet är helt nytt eller på grund av att det finns på en sida som ligger över gränsvärdet för användbarhet.

Följande information visas i rapporten:

 • Status: En sidas status kan vara endera av nedanstående:
  • Fel: Sidan är inte mobilanpassad
  • Giltig: Sidan är mobilanpassad.
 • Sidor: Antalet sidor med statusen Fel där det här problemet finns.
Mer om sidans status

Google ger sidan markeringen Giltig eller Fel utifrån ett internt värde för användbarhet på mobila enheter Värde beräknas enligt antalet problem och hur allvarliga de är.

 • Fel innebär att sidan ligger under miniminivån för användbarhet på mobila enheter. Om en sida har statusen Fel visas den på informationssidan för alla de problem med användbarhet på mobila enheter som finns på den.
 • Giltig innebär att sidan uppfyller miniminivån för användbarhet på mobila enheter även om det fortfarande finns några problem med användbarhet på mobila enheter. Problemen visas inte för sidan i den här rapporten. Du kan kontrollera att en sida som markerats som giltig är helt problemfri med testverktyget för mobilanpassning.

 När uppstod problemet?

Föreställ dig en sida som har markerats som giltig även om det finns en litet problem med användbarhet på mobila enheter. Sedan berörs sidan av ytterligare ett problem som påverkar värdet för användbarhet tillräckligt för att sidan ska markeras som Fel. I det här fallet ser det ut som om båda problem uppstod samtidigt på sidan även om ett av dem uppstod för en tid sedan. Slutsats: Alla problem som visas på en sidan uppstod kanske inte samtidigt när sidan tilldelades felstatusen.

Mer om antalet sidor som berörs

Sidor som har markerats som giltiga räknas inte med i antalet berörda sidor för de eventuella fel som kan finnas på dem. Giltiga sidor visas inte heller i listan över berörda sidor för de eventuella fel som kan finnas på dem. Bara sidor med statusen Fel räknas som berörda av ett problem och visas i listan.

Exempel:

Föreställ följande scenario med två sidor:

 • Sida 1 har problem A och B, men har markerats som Giltig eftersom den ligger över gränsvärdet för användbarhet på mobila enheter.
 • Sida 2 har problem B, C och D och har markerats som Fel eftersom den ligger över gränsvärdet för användbarhet på mobila enheter.

I detta scenario gäller följande:

 • Antalet sidor som berörs av problem A är noll.
 • Antalet sidor som berörs av problem B, C och D är ett.
 • Sidor som visas som berörda av problem B: Sida 2.

Prioritera och åtgärda problem

 1. I rapportsammanfattningen sorteras problemen utifrån en kombination av verifieringsstatus och antalet berörda sidor. Vi rekommenderar att du även åtgärdar dem i denna ordning. Åtgärda återkommande problem först (t.ex. fel i en mall) och mindre vanliga problem sedan.
 2. Kontrollera om en eventuell ökning av det totala antalet fel till största delen orsakas av ett enda fel genom att leta efter en motsvarande ökning av problemet i tabellen. Se informationen nedan om feltyper och felsökning av ökningar av antalet fel.
 3. När du väljer en rad i tabellen visas informationssidan om det felet:
  1. På informationssidan visas en lista med exempel på berörda webbadresser. På grund av begränsningen på 1 000 rader är listan inte alltid komplett, och innehåller kanske inte nyligen upptäckta förekomster av felet.
  2. Om du klickar på Läs mer kan du läsa om rätt syntax i den officiella dokumentationen.
  3. Om du väljer en av de berörda webbadresserna i tabellen öppnas en panel med mer information, bland annat antalet problem med användbarheten på mobila enheter. Där finns även länken Granska, så att du kan köra granskningsverktyget för webbadresser på den indexerade versionen av sidan, och länken Testa aktiv version, så att du kan köra mobilvänlighetstestet på sidan. Det är möjligt att ett fel som redan har åtgärdats fortfarande finns med i rapporten om sidan inte har genomsökts på nytt sedan dess. I sådana fall kontrollerar du att alla förekomster av felet har åtgärdats och begär verifiering.
 4. Åtgärda alla förekomster av problemet på webbplatsen, testa åtgärden och försäkra dig om att åtgärderna visas på webben.
 5. Öppna informationssidan om problemet igen och klicka på knappen Verifiera och meddela Google för att påbörja verifieringsprocessen. Processen sker inte omedelbart. I avsnittet Om verifiering kan du läsa mer om hur verifieringen går till.
 6. Fortsätt att åtgärda fel.

Dela rapporten

Du kan dela information om problem genom att använda knappen Dela på sidan. Länken ger endast åtkomst till den aktuella sidan och eventuell valideringshistorik för problemet till personer som har fått länken. Den ger inte åtkomst till andra sidor för resursen och tillåter inte heller en delad användare att utföra åtgärder på egendomen eller kontot. Du kan när som helst återkalla länken genom att inaktivera delningen av sidan.

Felsöka ökningar av antalet fel

Undersök om en ökning beror på att en grupp sidor har flyttats från en allvarlighetsgrad till en annan:

 1. Om du ser en ökning letar du efter en motsvarande minskning för en annan status (fel eller giltig).
 2. Om du hittar en motsvarande minskning kontrollerar du att det gäller samma webbadresser.
 3. Om webbadresserna har flyttats från en status till en annan tar du reda på vad det beror på.

Den vanligaste orsaken till att felen har ökat är att ett fel har lagts till i en mall som används på många sidor på webbplatsen.

Fel

Följande fel kan visas i rapporten om användbarhet på mobila enheter:

Inkompatibla pluginmoduler används

Sidan innehåller pluginprogram (t.ex. Flash) som de flesta mobila webbläsare inte har stöd för. Vi rekommenderar att du bygger om sidan med moderna webbtekniker som har brett stöd, till exempel HTML5. Läs mer om riktlinjer för webbanimering.

Inget visningsområde har angetts

Egenskapen viewport (visningsområde) har inte definierats för sidan. Visningsområdet anger hur webbläsare ska justera sidans mått och skalning efter skärmstorlek. Eftersom webbplatsens besökare har enheter av skilda slag med olika skärmstorlek – från stora datorskärmar till surfplattor och små smartphones – bör ett visningsområde anges för sidorna med taggen meta viewport. Läs mer om grunderna i responsiv webbdesign.

Visningsområdet är inte inställt på device-width

Egenskapen viewport för sidan är inställd på fast bredd. Det innebär att sidan inte kan justeras efter olika skärmstorlekar. Du åtgärdar det här felet genom att använda responsiv webbdesign på sidorna och ställa in visningsområdet så att det matchar enhetens bredd och materialet storleksanpassas därefter. Läs mer om hur du konfigurerar visningsområdet på rätt sätt.

Innehållet är bredare än skärmen

I den här rapporten visas sidor där man måste rulla i sidled för att all text och bild ska synas. Detta händer när man anger absoluta tal i CSS-deklarationerna eller har bilder som ser bäst ut när webbläsarfönstret har en viss bredd (t.ex. 980 px). Du åtgärdar det här felet genom att se till så att relativa bredd- och positionsvärden används i sidornas CSS-element och att bilderna kan storleksförändras. Läs mer om att storleksanpassa innehållet efter visningsområdet.

Det går inte att se vad det står eftersom texten är för liten

I den här rapporten visas sidor där teckenstorleken är så liten att den inte går att läsa på mobila enheter om användaren inte zoomar in. När du har angett ett visningsområde för webbsidan ställer du in teckenstorlekarna så att de storleksanpassas korrekt inom det. Läs mer om de bästa metoderna vad gäller teckenstorlek i artikeln om att använda läsliga teckenstorlekar.

De klickbara elementen sitter för tätt ihop

I den här rapporten visas webbadresserna till sidor där tryckytor som knappar och navigeringslänkar sitter så tätt ihop att den som använder en mobil enhet får svårt att trycka på önskat objekt med fingret utan att samtidigt råka trycka på objektet intill. Du åtgärdar de här felen genom att använda knappar, navigeringslänkar och mellanrum med rätt storlek för besökare med mobila enheter. Läs mer om att ge tryckytor rätt storlek.

Verifiering

När du har åtgärdat fel på webbplatsen ber du Google att genomsöka de åtgärdade sidorna på nytt. Utöka avsnittet nedan om du vill veta mer.

Om verifieringen

När du har åtgärdat alla förekomster av ett problem på webbplatsen kan du begära att Google verifierar ändringarna. Om alla kända förekomster är borta markeras problemet som åtgärdat i statustabellen och flyttas längst ner i den. I Search Console spåras verifieringsstatusen för problemet i sin helhet och statusen för varje förekomst av problemet. När alla förekomster av problemet är borta anses det vara åtgärdat. (Vilka statusar som finns beskrivs under Problemets verifieringsstatus och Förekomstens verifieringsstatus.)

Mer om ett problems varaktighet …

Med ett problems varaktighet avses tiden från och med att den första förekomsten av problemet identifierades på webbplatsen fram till att 90 dagar har gått sedan den sista förekomsten på webbplatsen markerades som åtgärdad. När det har gått 90 dagar utan att problemet återkommit tas det bort från rapporthistoriken.

Datumet då problemet först upptäcktes avser första gången det upptäcktes under den här varaktighetsperioden och ändras inte. Med andra ord:

 • Om alla förekomster av ett problem har åtgärdats men en ny förekomst uppstår 15 dagar senare ligger problemet fortfarande kvar och datumet då det först upptäcktes ändras inte.
 • Om samma problem skulle uppstå 91 dagar efter att den sista förekomsten åtgärdades har det förra problemet avslutats. Den här förekomsten registreras alltså som ett nytt problem och dagens datum blir datumet då det först upptäcktes.

Grundläggande verifieringsflöde

Här följer en översikt över vad som händer när du har klickat på Verifiera att åtgärder vidtagits för ett problem. Verifieringen kan ta flera dagar och du blir meddelad hur det går via e-post.

 1. När du klickar på Verifiera att åtgärder vidtagits kontrolleras ett fåtal sidor omedelbart.
  • Om det aktuella problemet påträffas på någon av de sidorna avslutas verifieringen och statusen förblir densamma.
  • Om felet inte finns på provsidorna fortsätter verifieringen, som då övergår till statusen Startat. Om andra, orelaterade problem påträffas under verifieringen räknas de som förekomster av detta andra problem och verifieringen fortsätter.
 2. Systemet arbetar sig igenom listan med kända webbadresser där problemet finns i Search Console. Det är bara webbadresser där problemet har identifierats som ställs i kö för ny genomsökning, inte hela webbplatsen. Alla kontrollerade webbadresser sparas i verifieringshistoriken i Search Console där du hittar dem via informationssidan för problemet.
 3. Följande händer när en webbadress kontrolleras:
  1. Om problemet inte påträffas ändras verifieringsstatusen för denna förekomst till Godkänd. Om det här var den första förekomsten av problemet som kontrollerades ändras problemets verifieringsstatus till Det ser bra ut.
  2. Om webbadressen inte längre är tillgänglig ändras verifieringsstatusen för den här förekomsten till Övrigt (som inte är en felstatus).
  3. Om problemet finns kvar ändras statusen för problemet till Misslyckades och verifieringen avslutas. Om det gällde en ny sida som upptäckts vid en ordinarie genomsökning ses den som ytterligare en förekomst av problemet.
 4. När alla webbadresser med fel och varningar har kontrollerats och antalet problem är 0 ändras problemets verifieringsstatus till Godkändes. Viktigt! Den ursprungliga allvarlighetsgraden (Fel eller Varning) visas även efter att antalet berörda sidor har nått 0 och problemstatusen har ändrats till Godkändes.

Google kan identifiera en förekomst av ett problem som åtgärdad även om du aldrig klickar på Starta verifiering. Om Google upptäcker vid en ordinarie genomsökning att alla förekomster av ett problem har åtgärdats ändras problemstatusen till Saknas i rapporten.

När anses ett problem med en webbadress eller ett objekt vara åtgärdat?

Ett problem med en webbadress eller annat objekt ses som åtgärdat när något av följande villkor har uppfyllts:

 • När webbadressen har genomsökts och problemet inte längre går att hitta på sidan. För AMP-taggfel kan detta betyda att du har åtgärdat taggen eller tagit bort den (om det inte var en obligatorisk tagg). Vid en påbörjad verifiering räknas webbadressen som godkänd.
 • Om sidan inte är tillgänglig för Google av någon anledning (sidan har tagits bort, märkts med noindex, kräver autentisering osv.) ses problemet som åtgärdat för den webbadressen. Vid en påbörjad verifiering räknas webbadressen in under Övrigt.

Omverifiering

När du klickar på Verifiera på nytt för en misslyckad verifiering börjar verifieringen om för alla förekomster som misslyckades plus eventuella nya förekomster av problemet som upptäckts vid en ordinarie genomsökning.

Vänta tills en verifieringscykel har slutförts innan du begär en ny, även om du har åtgärdat problem under den pågående.

Förekomster som godkändes vid verifieringen (märkta Godkändes) eller som inte längre går att nå (märkta Övrigt) kontrolleras inte igen och tas bort från historiken när du klickar på Verifiera på nytt.

Verifieringshistorik

Du kan följa verifieringsförloppet genom att klicka på länken Verifieringsinformation på sidan med detaljerad information om problemet.

Posterna i veriferingshistoriken grupperas efter webbadress i AMP-rapporten och rapporten Indexeringsstatus. I rapporten om användbarhet på mobila enheter och rapporten om utökade resultat grupperas innehållet efter en kombination av webbadress och strukturerat dataobjekt (utifrån värdet på objektets Name-attribut). Verifieringsstatusen gäller för just det problem som du tittar närmare på. Det kan finnas ett problem på sidan som har statusen Godkändes medan andra har statusen Misslyckades, Har inte verifierats ännu eller Övrigt.

Problemets verifieringsstatus

Verifieringsstatusen för ett problem kan vara någon av följande:

 • Har inte startats: Problemet finns på en eller flera sidor som du aldrig har påbörjat någon verifiering av. Nästa steg:
  1. Klicka på problemet och läs mer om vad felet består i. Granska de enskilda sidorna i AMP-testverktyget och se exempel på felet på de aktiva sidorna. (Om felet inte finns på sidan när du gör AMP-testet beror det på att du har åtgärdat felet på den aktiva sidan efter att Google hittade det och genererade problemrapporten.)
  2. Du kan läsa mer om regeln som inte uppfyllts genom att klicka på Läs mer på informationssidan.
  3. Du får mer information om ett enskilt fel genom att klicka raden för en exempeladress.
  4. Åtgärda sidorna och klicka sedan på Verifiera att åtgärder vidtagits så att Google genomsöker sidorna på nytt. Google meddelar dig hur det går. Verifieringen kan ta allt från ett par dagar till ungefär två veckor, så ha tålamod. 
 • Startat: Ett verifieringsförsök har påbörjats och inga resterande förekomster av problemet har hittats ännu. Nästa steg: Google meddelar dig vad som behöver göras (om något) allt eftersom verifieringen fortskrider.
 • Det ser bra ut: Ett verifieringsförsök har påbörjats och alla förekomster av problemet som har kontrollerats hittills har varit åtgärdade. Nästa steg: Du behöver inte göra något nu. Google meddelar dig vad som behöver göras allt eftersom verifieringen fortskrider.
 • Godkändes: Alla kända förekomster av problemet är borta (eller de berörda webbadresserna är inte tillgängliga längre). Den här statusen visas bara om du har klickat på Verifiera att åtgärder vidtagits. (Om förekomster försvinner utan att du har begärt verifiering ändras statusen till Saknas.) Nästa steg: Du behöver inte göra något mer.
 • Saknas: Google har upptäckt att problemet åtgärdats på alla webbadresser utan att du begärt verifiering. Nästa steg: Du behöver inte göra något mer.
 • Misslyckades: Antalet sidor där felet finns kvar efter att du klickade på Verifiera överstiger en viss gräns. Nästa steg: Åtgärda problemet och verifiera på nytt.

Förekomstens verifieringsstatus

När du begär verifiering tilldelas alla kända förekomster av problemet en status som gäller just det problemet enligt följande (statusarna Godkändes och Övrigt används inte i rapporten om indexeringsstatus):

 • Har inte verifierats ännu: Står i kö för verifiering. Senast Google såg efter fanns den här förekomsten av problemet kvar.
 • Godkändes: Google har kontrollerat om den här förekomsten av problemet fanns kvar och det gjorde den inte. Den här statusen visas bara om du har klickat på Verifiera för just den här förekomsten av problemet.
 • Misslyckades: Google har kontrollerat om den här förekomsten av problemet har tagits bort men den fanns fortfarande kvar. Den här statusen visas bara om du har klickat på Verifiera för just den här förekomsten av problemet.
 • Övrigt: Google kunde inte nå webbadressen där förekomsten fanns. För strukturerad data betyder det att Google inte kunde hitta det strukturerade dataobjektet på sidan längre. Ses som likvärdigt med Godkändes.

Observera att olika problem på en och samma webbadress kan ha olika status. Om både problem X och problem Y fanns på en sida kan t.ex. verifieringsstatusen Godkändes visas för problem X medan problem Y på samma sida fortfarande har veriferingsstatusen Har inte verifierats ännu.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?