Raport dotyczący obsługi na urządzeniach mobilnych

Raport Obsługa na urządzeniach mobilnych wskazuje strony Twojej witryny, których używanie na urządzeniach mobilnych jest utrudnione.

Widok główny zawiera wszystkie strony, na których występują problemy z obsługą na urządzeniach mobilnych w liczbie większej niż wartość progowa. Aby wyświetlić szczegółowe informacje na temat błędu, w tym przykładową listę stron, na których on występuje, oraz instrukcje, jak go naprawić, a także aby rozpocząć proces powiadamiania Google o zastosowanych poprawkach, kliknij ten błąd.

OTWÓRZ RAPORT DOTYCZĄCY OBSŁUGI NA URZĄDZENIACH MOBILNYCH

Strona podsumowania

W zależności od wybranej opcji wykres pokazuje liczbę stron prawidłowych lub stron z błędami. Pole wyboru Wyświetlenia pokazuje wyświetlenia strony usługi z urządzeń mobilnych. 

Informacje o danych

Tabele mogą zawierać do 1000 wierszy danych. Niektóre strony z problemami mogą być niewidoczne, gdy: masz ponad 1000 stron z problemami, nie udało nam się wykryć problemu, problem pojawił się niedawno albo problem występuje na stronie, której wynik testu obsługi na urządzeniach mobilnych przekracza próg.

Raport zawiera następujące informacje:

 • Stan: strona może mieć jeden z dwóch stanów:
  • Błąd: strona nie jest przystosowana do wyświetlania na urządzeniach mobilnych.
  • Prawidłowy: strona wyświetla się prawidłowo na urządzeniach mobilnych.
 • Strony: liczba stron ze stanem Błąd, których dotyczy ten problem.
Szczegóły stanu strony

Google oznacza stronę jako prawidłową lub błędną na podstawie wyniku wewnętrznego testu obsługi na urządzeniach mobilnych. Wynik zależy od liczby problemów i ich względnej wagi.

 • Błąd oznacza, że wynik testu obsługi na urządzeniach mobilnych jest niższy niż poziom minimalny. Jeśli strona ma stan Błąd, będzie wyświetlana na stronie szczegółów każdego z błędów, który na niej występuje.
 • Stan Prawidłowy oznacza, że strona osiągnęła minimalny wynik testu obsługi na urządzeniach mobilnych. Na stronie mogą występować problemy z obsługą na urządzeniach mobilnych, które jednak nie będą przypisane do niej w tym raporcie. Jeśli chcesz sprawdzić, czy strona oznaczona jako prawidłowa jest całkowicie wolna od problemów z obsługą na urządzeniach mobilnych, musisz ją przetestować za pomocą narzędzia do testowania optymalizacji mobilnej.

 Kiedy ten problem się pojawił?

Wyobraź sobie stronę, która została uznana za prawidłową, ale jest na niej mały problem z obsługą. Później dochodzi drugi problem, który zmienia wynik testu tak bardzo, że strona zostaje uznana za błędną. W takim przypadku oba problemy pojawią się w raporcie jednocześnie, choć jeden występował już wcześniej. Wniosek: nie wszystkie problemy musiały pojawić się dopiero wtedy, gdy strona została uznana za błędną.

Szczegółowe informacje o liczbie stron, których dotyczy problem

Strony prawidłowe nie są uwzględniane w liczbie stron z danym problemem, nawet jeśli ten problem na nich występuje. Nie są też wyświetlane na liście stron z danym problemem. Tylko strony ze stanem Błąd są wyświetlane na liście stron, których dotyczy dany problem, i uwzględniane w liczbie stron z tym błędem.

Przykład

Wyobraź sobie następującą sytuację z dwiema stronami:

 • Na stronie nr 1 występują problemy A i B, ale została ona uznana za prawidłową, ponieważ jej wynik przekracza próg poprawności.
 • Na stronie nr 2 występują problemy B, C i D i została ona uznana za błędną, ponieważ jej wynik jest niższy od progu poprawności.

W tym scenariuszu:

 • Liczba stron, których dotyczy problem A, wynosi zero.
 • Liczba stron, których dotyczy problem B, C i D, wynosi 1.
 • Wyświetlane strony z problemem B: strona nr 2.

Nadawanie priorytetów i naprawianie błędów

 1. Na stronie raportu podsumowującego problemy są posortowane według połączenia stanu weryfikacji i liczby stron, których dotyczą problemy. Zalecamy zajmowanie się nimi w tej kolejności domyślnej. Najpierw napraw błędy spowodowane częstymi przyczynami (na przykład niewłaściwym szablonem), a następnie te mniej typowe.
 2. Sprawdź, czy któryś ze wzrostów całkowitej liczby błędów nie jest spowodowany głównie pojedynczym błędem – poszukaj w tabeli odpowiadającego mu gwałtownego skoku liczby błędów jednego typu. Przeczytaj poniższe informacje o typach błędówdebugowaniu skoków liczby błędów.
 3. Wybierz wiersz w tabeli, by wyświetlić stronę ze szczegółowymi informacjami o błędzie:
  1. Strona z informacjami zawiera próbkę adresów URL stron, na których dany błąd występuje. Ta lista nie zawsze jest kompletna, ponieważ jest ograniczona do 1000 wierszy i może nie uwzględniać ostatnio wykrytych wystąpień błędu.
  2. Wybierz Więcej informacji, by uzyskać oficjalną dokumentację dotyczącą prawidłowej składni.
  3. Wybierz w tabeli URL, którego dotyczy problem, by otworzyć panel z dodatkowymi informacjami, w tym z liczbą problemów związanych z obsługą na urządzeniach mobilnych. Kliknij link Sprawdź, by uruchomić narzędzie do sprawdzania adresów URL dla zindeksowanej wersji tej strony, a także link Sprawdź wersję aktywną, by uruchomić na tej stronie Test optymalizacji mobilnej. Może się zdarzyć, że dany błąd został już naprawiony w wersji aktywnej, ale nadal jest wyświetlany w raporcie dotyczącym obsługi na urządzeniach mobilnych, ponieważ strona nie została jeszcze zindeksowana od czasu naprawienia błędu. Po naprawieniu wszystkich wystąpień danego błędu warto poprosić o weryfikację strony.
 4. Napraw wszystkie wystąpienia błędu w witrynie, przetestuj poprawkę i upewnij się, że wprowadzone poprawki działają w sieci.
 5. Wróć na stronę szczegółów błędu i kliknij przycisk „Zweryfikuj i poinformuj Google”, by rozpocząć proces weryfikacji. Ten proces nie jest natychmiastowy. Aby dowiedzieć się więcej na jego temat, przeczytaj sekcję Informacje o weryfikowaniu.
 6. Napraw pozostałe błędy.

Udostępnianie raportu

Możesz udostępnić szczegóły problemu z raportów dotyczących zasięgu lub ulepszeń, klikając przycisk Udostępnij  na stronie. Osoba, której udostępnisz link, będzie mieć dostęp tylko do bieżącej strony szczegółów problemu i wszystkich stron historii sprawdzania poprawności dotyczących tego problemu. Link nie zapewnia dostępu do innych stron witryny ani nie umożliwia tej osobie wykonywania żadnych czynności w Twojej usłudze lub na Twoim koncie. Link możesz w dowolnym momencie unieważnić, wyłączając udostępnianie tej strony.

Eksportowanie danych raportu

Wiele raportów ma przycisk eksportowania zawartych w nim danych . Eksportowane są dane z wykresu i tabeli.Wartości pokazane w raporcie jako ~ lub – (niedostępna / nie jest liczbą) będą po pobraniu równe 0.

Debugowanie skoków liczby stron błędnych

Sprawdź, czy skok liczby stron o stanie Błąd nie został spowodowany przeniesieniem zbioru stron z jednej grupy wagi błędu do innej:

 1. Jeśli zauważysz gwałtowny wzrost, poszukaj odpowiadającego mu spadku innego stanu (błędnego lub prawidłowego).
 2. Jeśli znajdziesz taki spadek, sprawdź, czy dotyczy on tych samych adresów URL.
 3. Jeśli adresy URL zostały przeniesione z jednego stanu do innego, ustal, jaka czynność to spowodowała.

Najczęstszą przyczyną gwałtownych wzrostów liczby stron błędnych jest wprowadzenie błędu do szablonu, z którego korzysta wiele stron w witrynie.

Błędy

W raporcie dotyczącym obsługi na urządzeniach mobilnych mogą pojawić się te błędy:

Użycie niezgodnych wtyczek

Strona zawiera wtyczki takie jak Flash, które nie są obsługiwane przez większość przeglądarek mobilnych. Zalecamy przeprojektowanie strony przy użyciu nowoczesnych, powszechnie obsługiwanych technologii internetowych, np. HTML5. Poznaj więcej wskazówek na temat animacji strony

Nieustawiony widoczny obszar

Twoja strona nie definiuje tagu widoczny obszar, który informuje przeglądarki o sposobie dostosowywania wymiarów strony oraz jej skalowaniu pod kątem dopasowania do rozmiaru ekranu. Użytkownicy Twojej witryny korzystają z różnych urządzeń o różnych rozmiarach ekranów – od dużych ekranów biurkowych po tablety i małe smartfony, dlatego na stronach powinien zostać określony widoczny obszar za pomocą tagu meta viewport. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule opisującym podstawy elastycznego projektowania witryn.

Widoczny obszar nie dopasowuje się do szerokości ekranu urządzenia

Twoja strona definiuje tag widoczny obszar o stałej szerokości, dlatego nie dopasowuje się on do innych rozmiarów ekranu. Aby naprawić ten błąd, zaprojektuj strony witryny w sposób elastyczny i ustaw widoczny obszar tak, by pasował do szerokości urządzenia i odpowiednio się skalował. Dowiedz się, jak prawidłowo skonfigurować widoczny obszar.

Treść szersza niż ekran

Ten raport wskazuje strony wymagające przewijania poziomego w celu wyświetlenia znajdującego się na nich tekstu i obrazów. Dzieje się tak, gdy strony korzystają z wartości bezwzględnych w deklaracjach CSS lub korzystają z obrazów zaprojektowanych pod kątem określonych szerokości przeglądarek (np. 980px). Aby rozwiązać ten problem, upewnij się, że strony korzystają ze względnych wartości szerokości i pozycji elementów CSS oraz dopilnuj, by obrazy również się skalowały. Więcej informacji znajdziesz w artykule Dopasowanie rozmiaru do widocznego obszaru.

Mała czcionka utrudnia czytanie tekstu

Ten raport wskazuje strony, na których zbyt mała czcionka jest po prostu nieczytelna i wymaga powiększania widoku strony w celu przeczytania jej treści. Po określeniu widocznego obszaru swoich stron internetowych ustaw odpowiednie skalowanie czcionek wyświetlanego w nim tekstu. Sprawdzone metody w zakresie obsługi czcionek możesz znaleźć w artykule Używanie czytelnych rozmiarów czcionek.

Elementy klikalne zbyt blisko siebie

Ten raport wskazuje adresy URL witryn, których elementy dotykowe, takie jak przyciski czy linki nawigacyjne, są umieszczone tak blisko siebie, że użytkownik mobilny ma trudności z dotknięciem palcem wybranego elementu bez dotykania elementu sąsiadującego. Aby naprawić te błędy, ustaw prawidłowy rozmiar i odstępy między przyciskami oraz linkami nawigacyjnymi, mając na uwadze ich obsługę z poziomu urządzeń mobilnych. Więcej informacji zawiera artykuł Dobierz odpowiedni rozmiar elementów dotykowych.

Weryfikacja

Po naprawieniu błędów w witrynie poproś Google o ponowne zindeksowanie stron, na których zostały wprowadzone poprawki. Rozwiń sekcję znajdującą się poniżej, by zobaczyć szczegółowe informacje.

Informacje o weryfikacji

Po naprawieniu wszystkich wystąpień określonego problemu w witrynie możesz poprosić Google o zweryfikowanie zmian. Jeśli wszystkie znane wystąpienia znikną, problem zostanie oznaczony w tabeli stanów jako rozwiązany i umieszczony na dole. Search Console śledzi stan weryfikacji całego problemu, a także stan każdego jego wystąpienia. Po zniknięciu wszystkich wystąpień problem uznaje się za rozwiązany. (Informacje o rejestrowaniu stanów faktycznych – patrz: Stan weryfikacji problemuStan weryfikacji wystąpienia).

Więcej informacji o czasie trwania problemu

Czas trwania problemu to okres od pierwszego dnia, gdy wykryto jakiekolwiek wystąpienie tego problemu w Twojej witrynie, aż do 90 dni po zniknięciu z witryny ostatniego wystąpienia. Gdy minie 90 dni bez żadnych powtórzeń, problem jest usuwany z historii zgłoszeń.

Data pierwszego wykrycia problemu to moment, w którym problem został po raz pierwszy wykryty. Ta data jest niezmienna. Dlatego:

 • Jeśli wszystkie wystąpienia problemu zostaną naprawione, ale 15 dni później pojawi się nowe wystąpienie, problem zostanie oznaczony jako otwarty, ale datą „pierwszego wykrycia” pozostanie data pierwotna.
 • Jeśli ten sam problem wystąpi 91 dni po naprawieniu ostatniego wystąpienia, poprzedni problem będzie już zamknięty, więc obecne wystąpienie zostanie zarejestrowane jako nowy problem z datą pierwszego wykrycia ustawioną na „dzisiaj”.

Podstawowy proces weryfikacji

Oto omówienie procesu weryfikacji, który następuje po kliknięciu opcji Sprawdź poprawkę danego problemu. Proces może potrwać kilka dni. W tym czasie będziesz otrzymywać e-maile z powiadomieniami o postępach.

 1. Gdy klikniesz Sprawdź poprawkę, Search Console od razu sprawdza kilka stron.
  • Jeśli na dowolnej z tych stron znajdzie bieżące wystąpienie, weryfikacja kończy się, a jej stan się nie zmienia.
  • Jeśli na przykładowych stronach nie ma tego błędu, weryfikacja przechodzi do etapu Rozpoczęta. Jeśli weryfikacja wykaże inne, niepowiązane problemy, zostają one policzone jako problemy odpowiedniego typu i proces weryfikacji jest kontynuowany.
 2. Search Console sprawdza listę znanych adresów URL, których dotyczy dany problem. W kolejce do ponownego zindeksowania ustawiane są tylko adresy URL ze znanymi wystąpieniami problemu, a nie cała witryna. Search Console prowadzi rejestr wszystkich sprawdzonych adresów URL w historii weryfikacji, do której można przejść ze strony szczegółów problemu.
 3. Podczas sprawdzania adresu URL:
  1. Jeśli problem nie zostanie znaleziony, stan weryfikacji wystąpienia zmienia się na Powodzenie. Jeśli jest to pierwsze wystąpienie sprawdzone po rozpoczęciu weryfikacji, stan weryfikacji wystąpienia zmienia się na Wszystko w porządku.
  2. Jeśli adres URL jest już niedostępny, stan weryfikacji wystąpienia zmienia się na Inne (nie jest to stan błędu).
  3. Jeśli wystąpienie nadal jest obecne, stan problemu zmienia się na Niepowodzenie i weryfikacja się kończy. Jeśli jest to nowa strona wykryta podczas standardowego indeksowania, stwierdza się kolejne wystąpienie istniejącego problemu.
 4. Jeśli po sprawdzeniu wszystkich adresów URL z błędami i ostrzeżeniami liczba problemów wynosi 0, stan problemu zmienia się na Powodzenie. Ważne: nawet jeśli liczba stron, których dotyczy problem, spadnie do zera, a stan problemu zmieni się na Powodzenie, pierwotna etykieta wagi (Błąd lub Ostrzeżenie) będzie nadal widoczna.

Nawet jeśli nie klikniesz przycisku „Rozpocznij weryfikację”, Google może wykryć naprawione wystąpienia problemu. Jeśli podczas standardowego indeksowania Google wykryje, że wszystkie wystąpienia problemu zostały naprawione, stan problemu zmieni się w raporcie na „Nie dotyczy”.

Kiedy problem związany z adresem URL lub elementem jest uznawany za „rozwiązany”?

W przypadku adresu URL lub elementu problem jest oznaczany jako rozwiązany, gdy spełniony jest dowolny z tych warunków:

 • Adres URL został zindeksowany i na stronie nie wykryto już problemu. W przypadku błędu tagu AMP może to oznaczać, że tag został albo naprawiony, albo usunięty (jeśli nie jest wymagany). Próba weryfikacji da wówczas wynik „Powodzenie”.
 • Jeśli z jakiegokolwiek powodu strona będzie niedostępna dla Google (np. została usunięta lub oznaczona jako noindex, wymaga uwierzytelnienia itd.), problem dotyczący tego adresu URL zostanie uznany za rozwiązany. Przy próbie weryfikacji przypisany zostanie stan „Inne”.

Ponowna weryfikacja

Jeśli po nieudanej weryfikacji klikniesz Zweryfikuj ponownie, rozpocznie się ponowna weryfikacja wszystkich wystąpień z wynikiem Niepowodzenie oraz wszelkich nowych wystąpień problemu wykrytych podczas standardowego indeksowania.

Nawet jeśli w czasie trwania danego cyklu weryfikacji rozwiążesz jakiś problem, poczekaj na zakończenie cyklu, zanim poprosisz o rozpoczęcie kolejnego.

Wystąpienia, które pomyślnie przeszły weryfikację (zostały oznaczone jako Powodzenie) albo są już nieosiągalne (zostały oznaczone jako Inne), nie są sprawdzane ponownie. Po kliknięciu „Zweryfikuj ponownie” są usuwane z historii.

Historia weryfikacji

Postęp w realizacji prośby o weryfikację możesz sprawdzić, klikając link szczegółów weryfikacji na stronie szczegółów problemu.

Wpisy w historii weryfikacji są pogrupowane według adresów URL na potrzeby raportu AMP i raportu stanu indeksowania. Elementy w raportach dotyczących obsługi na urządzeniach mobilnych i wyników z elementami rozszerzonymi są pogrupowane według kombinacji adres URL + element uporządkowanych danych (zgodnie z wartością nazwy elementu). Stan weryfikacji odnosi się do konkretnego sprawdzanego problemu. Jeden problem może mieć na stronie etykietę „Powodzenie”, a inne mogą być oznaczone etykietą „Niepowodzenie”, „Oczekuje” lub „Inne”.

Stan weryfikacji problemu

Do problemu mogą zostać przypisane te stany weryfikacji:

 • Nie rozpoczęto: istnieje co najmniej jedna strona z wystąpieniem tego problemu, dla której nigdy nie podjęto próby weryfikacji. Dalsze kroki
  1. Kliknij problem, by zapoznać się ze szczegółami błędu. Sprawdź poszczególne strony, by zobaczyć przykłady błędu na aktywnej stronie, korzystając z testu AMP. (Jeśli test AMP nie pokazuje błędu na stronie, jest to spowodowane tym, że błąd został naprawiony na aktywnej stronie już po wykryciu go przez Google i wygenerowaniu raportu o problemie).
  2. Kliknij „Więcej informacji” na stronie szczegółów, by zobaczyć szczegóły naruszonej reguły.
  3. Kliknij wiersz przykładowego adresu URL w tabeli, by zobaczyć szczegóły konkretnego błędu.
  4. Napraw błędy na swoich stronach, a następnie kliknij Sprawdź poprawkę, a Google ponownie zindeksuje Twoje strony. Google powiadomi Cię o postępach weryfikacji. Weryfikacja trwa od kilku dni do około dwóch tygodni – prosimy o cierpliwość. 
 • Rozpoczęto: rozpoczęto próbę weryfikacji i do tej pory nie znaleziono pozostałych wystąpień problemu. Dalsze kroki: w miarę postępów weryfikacji Google będzie wysyłać powiadomienia z informacjami o ewentualnej konieczności podjęcia jakichś działań.
 • Wszystko w porządku: rozpoczęto próbę weryfikacji i do tej pory wszystkie sprawdzone wystąpienia problemu zostały naprawione. Dalsze kroki: nie musisz nic robić; w miarę postępów weryfikacji Google będzie wysyłać powiadomienia z informacjami o ewentualnej konieczności podjęcia jakichś działań.
 • Powodzenie: wszystkie znane wystąpienia problemu zostały zlikwidowane (lub adres URL, którego dotyczył problem, jest już niedostępny). Przejście do tego stanu wymaga wcześniejszego kliknięcia opcji „Sprawdź poprawkę” (jeśli wystąpienia znikną bez zgłaszania prośby o weryfikację, stan zmieni się na „Nie dotyczy”). Dalsze kroki: nie musisz nic robić.
 • Nie dotyczy: Google uznaje problem za rozwiązany dla wszystkich adresów URL, nawet jeśli nigdy nie rozpoczęto próby weryfikacji. Dalsze kroki: nie musisz nic robić.
 • Niepowodzenie: po kliknięciu „Zweryfikuj” na określonej liczbie stron nadal występuje problem. Dalsze kroki: rozwiąż problem i przeprowadź ponowną weryfikację.

Stan weryfikacji wystąpienia

Po przesłaniu prośby o weryfikację każdemu wystąpieniu problemu jest przypisywany jeden z poniższych stanów weryfikacji:

 • Oczekuje na weryfikację: w kolejce do zweryfikowania. Podczas ostatniej kontroli Google wystąpienie problemu nadal istniało.
 • Powodzenie: [Niedostępne w niektórych raportach] kontrola Google wykazała, że to wystąpienie problemu nie istnieje. Do tego stanu można przejść wyłącznie przez celowe kliknięcie opcji Zweryfikuj dla danego wystąpienia problemu.
 • Niepowodzenie: kontrola Google wykazała, że dane wystąpienie problemu nie zniknęło. Do tego stanu można przejść wyłącznie przez celowe kliknięcie opcji Zweryfikuj dla danego wystąpienia problemu.
 • Inne: [Niedostępne w niektórych raportach] Google nie ma dostępu do adresu URL powiązanego z danym wystąpieniem albo (w przypadku uporządkowanych danych) nie może już znaleźć elementu na stronie. Jest to równoznaczne ze stanem Powodzenie.

Pamiętaj, że ten sam URL może mieć różne stany dla różnych problemów. Jeśli na przykład jedna strona zawiera zarówno problem X, jak i Y, problem X może mieć stan weryfikacji Powodzenie, a problem Y na tej samej stronie – stan Oczekuje.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?