Quản lý sơ đồ trang web của bạn

Sơ đồ trang web dành cho video và tùy chọn thay thế cho sơ đồ trang web dành cho video

Sơ đồ trang web dành cho video là sơ đồ trang web có thông tin bổ sung về video được lưu trữ trên các trang của bạn. Việc tạo sơ đồ trang web dành cho video là một cách tuyệt vời để giúp Google tìm và hiểu được nội dung video trên trang web của bạn, đặc biệt là nội dung mới thêm gần đây hoặc nội dung mà chúng tôi có thể không phát hiện được với cơ chế thu thập dữ liệu thông thường. Sơ đồ trang web dành cho Google Video là phần mở rộng của tiêu chuẩn Sơ đồ trang web.

Mặc dù bạn nên sử dụng sơ đồ trang web dành cho video, chúng tôi cũng hỗ trợ nguồn cấp dữ liệu mRSS.

Bạn nên thực hiện theo các phương pháp hay nhất về video để thu được kết quả tốt nhất trong Google Tìm kiếm.

Nguyên tắc về sơ đồ trang web dành cho video

Dưới đây là các nguyên tắc cơ bản về sơ đồ trang web dành cho video:

 • Bạn có thể tạo một sơ đồ trang web riêng dành cho video hoặc nhúng sơ đồ trang web dành cho video trong một sơ đồ trang web hiện có, tùy theo điều nào thuận tiện hơn cho bạn.
 • Bạn có thể lưu trữ nhiều video trong một trang web.
 • Mỗi mục trong sơ đồ trang web là URL của một trang lưu trữ một hoặc nhiều video. Cấu trúc của mỗi mục trong sơ đồ trang web là như sau:
  <url>
    <loc>https://example.com/mypage</loc>   <!-- URL of host page -->
    <video> ... information about video 1 ... </video>
    ... as many additional <video> entries as you need ...
  </url>
 • Không liệt kê các video không liên quan đến trang lưu trữ. Ví dụ: nếu video là phần phụ cho trang hoặc không liên quan đến nội dung văn bản chính.
 • Mỗi mục trong sơ đồ trang web dành cho video bao gồm một tập hợp các giá trị bắt buộc, đề xuất hoặc tùy chọn mà bạn cung cấp. Giá trị đề xuất và tùy chọn cung cấp siêu dữ liệu hữu ích có thể nâng cao kết quả video của bạn và cải thiện khả năng đưa video vào kết quả tìm kiếm của Google. Xem bảng bên dưới để biết danh sách các phần tử của sơ đồ trang web
 • Google có thể sử dụng văn bản trên trang đích video thay vì văn bản bạn cung cấp trong sơ đồ trang web, nếu văn bản trên trang đó được coi là hữu ích hơn thông tin trong sơ đồ trang web.
 • Google không thể đảm bảo rằng video sẽ được lập chỉ mục cũng như thời điểm lập vì Google dựa vào thuật toán phức tạp cho quá trình này.
 • Nếu Google không thể khám phá nội dung video tại URL bạn cung cấp, mục sơ đồ trang web sẽ bị bỏ qua.
 • Mỗi tệp sơ đồ trang web mà bạn cung cấp không được có nhiều hơn 50.000 phần tử URL. Nếu bạn có nhiều hơn 50.000 video, bạn có thể gửi nhiều sơ đồ trang webtệp chỉ mục sơ đồ trang web. Bạn không được lồng các tệp chỉ mục sơ đồ trang web. Xin lưu ý rằng nếu thêm thẻ tùy chọn, bạn có thể đạt đến giới hạn không nén là 50MB trước khi đạt đến giới hạn 50.000 video.
 • Google phải có thể truy cập vào tệp nguồn hoặc trình phát (nghĩa là tệp hoặc trình phát không được bị chặn bởi robots.txt, yêu cầu đăng nhập hoặc không cho Googlebot truy cập). Các siêu tệp bắt buộc phải tải nguồn xuống qua giao thức phân luồng không được hỗ trợ.
 • Googlebot phải có thể truy cập tất cả các tệp. Nếu bạn muốn ngăn những kẻ dùng mánh khóe để tăng thứ hạng tìm kiếm truy cập nội dung video của mình tại URL <player_loc> hoặc <content_loc>, hãy xác minh để đảm bảo bất kỳ bot nào truy cập vào máy chủ của bạn đều thực sự là Googlebot.
 • Đảm bảo rằng tệp robots.txt của bạn không chặn bất kỳ mục nào (bao gồm URL trang lưu trữ, URL video và URL hình thu nhỏ) có trong mỗi mục sơ đồ trang web. Tìm hiểu thêm thông tin về robots.txt.
 • Google xác minh để đảm bảo thông tin bạn cung cấp cho mỗi video khớp với những gì có trên trang web. Nếu không, video của bạn có thể không được lập chỉ mục.
 • Bạn có thể xác định các trang từ các trang web khác nhau trong một sơ đồ trang web. Tất cả các trang web, bao gồm cả trang chứa sơ đồ trang web của bạn, phải được xác minh trong Search Console. Tìm hiểu thêm thông tin cách về quản lý sơ đồ trang web cho nhiều trang web.

Sơ đồ trang web mẫu

Đây là một sơ đồ trang web video mẫu trong đó một trang lưu trữ một video. Ví dụ này bao gồm tất cả các thẻ mà Google sử dụng.

<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
    xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1">
  <url>
   <loc>http://www.example.com/videos/some_video_landing_page.html</loc>
   <video:video>
    <video:thumbnail_loc>http://www.example.com/thumbs/123.jpg</video:thumbnail_loc>
    <video:title>Grilling steaks for summer</video:title>
    <video:description>Alkis chỉ cho bạn cách luôn làm được món bít tết tuyệt hảo</video:description>
    <video:content_loc>
      http://streamserver.example.com/video123.mp4</video:content_loc>
    <video:player_loc>
     http://www.example.com/videoplayer.php?video=123</video:player_loc>
    <video:duration>600</video:duration>
    <video:expiration_date>2021-11-05T19:20:30+08:00</video:expiration_date>
    <video:rating>4.2</video:rating>
    <video:view_count>12345</video:view_count>
    <video:publication_date>2007-11-05T19:20:30+08:00</video:publication_date>
    <video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
    <video:restriction relationship="allow">IE GB US CA</video:restriction>
    <video:price currency="EUR">1.99</video:price>
    <video:requires_subscription>yes</video:requires_subscription>
    <video:uploader
      info="http://www.example.com/users/grillymcgrillerson">GrillyMcGrillerson
    </video:uploader>
    <video:live>no</video:live>
   </video:video>
  </url>
</urlset>

Vùng chứa tên XML

Thẻ Sơ đồ trang web video được xác định trong vùng chứa tên sau:

xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1"

Định nghĩa thẻ trong sơ đồ trang web dành cho video

Bạn có thể tìm thêm tài liệu về sơ đồ trang web phương tiện tại rssboard.org.

Thẻ Bắt buộc? Mô tả
<url> Bắt buộc Thẻ gốc cho một trang lưu trữ riêng lẻ trên trang web của bạn. Xác định bởi định dạng sơ đồ trang web cơ bản.
<loc> Bắt buộc

Xác định trang lưu trữ một hoặc nhiều video. Khi người dùng nhấp vào một kết quả video trong Google Tìm kiếm, họ sẽ được đưa đến trang này. URL này phải là duy nhất trong sơ đồ trang web. Xác định bởi định dạng Sơ đồ trang web cơ bản.

Đối với nhiều video trên một trang, hãy tạo một thẻ <loc> duy nhất cho trang, với một phần tử con <video> cho mỗi video trên trang đó.

<video:video> Bắt buộc

Phần tử gốc cho tất cả thông tin về một video trên trang xác định bởi <loc>.

<video:thumbnail_loc> Bắt buộc

URL trỏ đến tệp hình thu nhỏ của video. Xem yêu cầu về hình thu nhỏ.

<video:title> Bắt buộc

Tiêu đề của video. Tất cả các thực thể HTML phải được thoát hoặc được bao bọc trong một khối CDATA. Bạn nên đặt tiêu đề khớp với tiêu đề video hiển thị trên trang web.

<video:description> Bắt buộc

Phần mô tả video. Tối đa 2048 ký tự. Tất cả các thực thể HTML phải được thoát hoặc được bao bọc trong một khối CDATA. Phải khớp với phần mô tả hiển thị trên trang web (không cần phải khớp từng từ).

<video:content_loc>

Bắt buộc:
video:content_loc
hoặc
video:player_loc

URL trỏ đến tệp đa phương tiện video thực tế. Phải là một trong các định dạng được hỗ trợ.

HTML không phải là định dạng được hỗ trợ. Flash được cho phép, nhưng không còn được hỗ trợ trên hầu hết các nền tảng di động và do đó có thể ít được lập chỉ mục hơn.

Không được giống với URL <loc>.

Mục này tương đương với VideoObject.contentUrl trong dữ liệu có cấu trúc.

Phương pháp hay nhất: Nếu bạn muốn giới hạn quyền truy cập vào nội dung của mình nhưng vẫn để Googlebot thu thập dữ liệu nội dung, hãy đảm bảo rằng Googlebot có thể truy cập nội dung của bạn bằng cách sử dụng quy trình tra cứu DNS ngược.

<video:player_loc> Bắt buộc:
video:content_loc
hoặc
video:player_loc

URL trỏ đến trình phát cho một video cụ thể. Thông thường, đây là thông tin trong phần tử src của thẻ <embed>. Không được giống với URL <loc>. Đối với video YouTube, giá trị này được sử dụng thay vì video:content_loc. Giá trị này tương đương với VideoObject.embedUrl trong dữ liệu có cấu trúc.

Không được giống với URL <loc>.

Thuộc tính:

 • allow_embed [Tùy chọn] Google có thể nhúng video vào kết quả tìm kiếm hay không. Giá trị được phép là yes (có) hoặc no (không). 

Phương pháp hay nhất: Nếu bạn muốn giới hạn quyền truy cập vào nội dung của mình nhưng vẫn để Googlebot thu thập dữ liệu nội dung, hãy đảm bảo rằng Googlebot có thể truy cập nội dung của bạn bằng cách sử dụng quy trình tra cứu DNS ngược.

<video:duration> Được đề nghị

Thời lượng của video được tính bằng giây. Giá trị phải từ 1 đến 28800 (8 giờ).

<video:expiration_date> Được đề nghị khi thích hợp

Ngày mà sau đó video sẽ không xem được nữa, ở định dạng W3C. Bỏ qua thẻ này nếu video của bạn không có ngày hết hạn. Nếu có, Google Tìm kiếm sẽ không hiển thị video của bạn sau ngày này.

Giá trị được hỗ trợ là ngày đầy đủ ( YYYY-MM-DD ) hoặc ngày đầy đủ cộng với giờ, phút và giây và múi giờ (YYYY-MM-DDThh:mm:ss+TZD).

Ví dụ: 2012-07-16T19:20:30+08:00.

<video:rating> Tuỳ chọn

Xếp hạng của video. Các giá trị được hỗ trợ là số thực trong phạm vi từ 0 (thấp) đến 5 (cao).

<video:view_count> Tuỳ chọn

Số lần video được xem.

<video:publication_date> Tuỳ chọn

Ngày xuất bản video lần đầu, ở định dạng W3C. Giá trị được hỗ trợ là ngày đầy đủ ( YYYY-MM-DD ) hoặc ngày đầy đủ cộng với giờ, phút và giây và múi giờ ( YYYY-MM-DDThh:mm:ss+TZD .

Ví dụ: 2007-07-16T19:20:30+08:00

<video:family_friendly> Tuỳ chọn

yes (có) (hoặc bỏ qua) nếu video có thể xem khi tính năng Tìm kiếm an toàn bật.

no (không) nếu chỉ có thể xem video khi tính năng Tìm kiếm an toàn tắt.

<video:restriction> Tuỳ chọn

Hiển thị hoặc ẩn video của bạn trong kết quả tìm kiếm ở các quốc gia cụ thể.

Xác định danh sách mã quốc gia được phân tách bằng dấu cách ở định dạng ISO 3166. Chỉ có thể sử dụng một thẻ <video:restriction> cho mỗi video. Nếu không có <video:restriction>, Google giả định rằng video có thể phát ở tất cả các khu vực. Xin lưu ý rằng thẻ này chỉ ảnh hưởng đến kết quả tìm kiếm; thẻ không ngăn người dùng tìm hoặc phát video của bạn ở một khu vực bị hạn chế qua các phương tiện khác. Tìm hiểu thêm về cách áp dụng hạn chế về quốc gia.

Thuộc tính:

 • relationship [Bắt buộc] Liệu video được phép hay bị từ chối trong kết quả tìm kiếm ở các quốc gia xác định. Các giá trị được hỗ trợ là allow (cho phép) hoặc deny (từ chối). Nếu là allow (cho phép), các quốc gia trong danh sách sẽ được phép, các quốc gia không có trong danh sách bị từ chối. Nếu là deny (từ chối), các quốc gia trong danh sách bị từ chối, các quốc gia không có trong danh sách sẽ được phép.

Ví dụ: Ví dụ này chỉ cho phép kết quả tìm kiếm video hiển thị ở Canada và Mexico:

<video:restriction relationship="allow">CA MX</video:restriction>

<video:platform> Tuỳ chọn

Hiển thị hoặc ẩn video của bạn trong kết quả tìm kiếm trên các loại nền tảng xác định. Đây là danh sách các loại nền tảng được phân tách bằng dấu cách. Xin lưu ý rằng thẻ này chỉ ảnh hưởng đến kết quả tìm kiếm trên các loại thiết bị được chỉ định; thẻ không ngăn người dùng phát video của bạn trên một nền tảng bị hạn chế.

Chỉ được có một thẻ <video:platform> cho mỗi video. Nếu không có <video:platform>, Google giả định rằng video có thể phát trên tất cả các nền tảng. Tìm hiểu thêm về cách áp dụng hạn chế về nền tảng.

Giá trị được hỗ trợ:

 • web - Trình duyệt máy tính truyền thống trên máy tính để bàn và máy tính xách tay.
 • mobile - Các trình duyệt trên thiết bị động, chẳng hạn như trình duyệt trên điện thoại di động hoặc máy tính bảng.
 • tv - Trình duyệt trên TV, chẳng hạn như các trình duyệt có sẵn trên thiết bị và máy chơi trò chơi của GoogleTV.

Thuộc tính:

 • relationship [Bắt buộc] xác định liệu video bị hạn chế hay được phép đối với các nền tảng chỉ định. Các giá trị được hỗ trợ là allow (cho phép) hoặc deny (từ chối). Nếu là allow, mọi nền tảng bỏ qua sẽ bị từ chối. Nếu là deny, mọi nền tảng bỏ qua sẽ được phép.

Ví dụ: Ví dụ sau cho phép người dùng trên web hoặc TV, nhưng không cho phép người dùng thiết bị di động:
<video:platform relationship="allow">web tv</video:platform>

<video:price> Tuỳ chọn

Giá để tải xuống hoặc xem video. Bỏ qua thẻ này đối với video miễn phí. Có thể liệt kê nhiều phần tử <video:price> (ví dụ: để xác định các đơn vị tiền tệ, tùy chọn mua hoặc độ phân giải khác nhau).

Thuộc tính:

 • currency [Bắt buộc] Xác định đơn vị tiền tệ ở định dạng ISO 4217.
 • type [Tùy chọn] Xác định tùy chọn mua. Giá trị được hỗ trợ là rent (thuê) và own (sở hữu). Nếu thuộc tính này không được xác định, giá trị mặc định sẽ là own.
 • resolution [Tùy chọn] Xác định độ phân giải của phiên bản đã mua. Các giá trị được hỗ trợ là hdsd.
<video:requires_subscription> Tuỳ chọn

Cho biết liệu người dùng có cần đăng ký (trả phí hoặc miễn phí) để xem video hay không. Giá trị được phép là yes (có) hoặc no (không).

<video:uploader> Tuỳ chọn

Tên của người tải lên video. Chỉ cho phép một thẻ <video:uploader> cho mỗi video. Giá trị chuỗi, tối đa 255 ký tự.

Thuộc tính:

 • info [Tùy chọn] Xác định URL của trang web có thông tin bổ sung về người tải lên này. URL này phải nằm trong cùng một miền với thẻ <loc>.
<video:live> Tuỳ chọn

Cho biết video có phải là luồng trực tiếp không. Các giá trị được hỗ trợ là yes (có) hoặc no (không).

<video:tag> Tuỳ chọn

Một thẻ chuỗi tùy ý mô tả video. Thông thường thẻ là các mô tả rất ngắn của những khái niệm chính có liên quan tới video hoặc một đoạn nội dung. Một video có thể có nhiều thẻ, mặc dù video đó chỉ thuộc về một thể loại. Ví dụ: video về đồ nướng có thể thuộc danh mục "đồ nướng" nhưng có thể được gắn thẻ "bít tết", "thịt", "mùa hè" và "ngoài trời". Tạo phần tử <video:tag> cho từng thẻ liên kết với video. Số thẻ tối đa được phép là 32 thẻ.

<video:category> Tuỳ chọn

Phần mô tả ngắn về danh mục chung của video. Đây là một chuỗi dài không quá 256 ký tự. Thông thường, các thể loại là nhóm rộng bao gồm nội dung theo chủ đề. Video thường thuộc về một thể loại. Ví dụ: một trang web về nấu ăn có thể có các thể loại về nướng trên giá, nướng bằng lò và nướng trên vỉ.

<video:gallery_loc> Không sử dụng

Hiện không được sử dụng.

Sơ đồ trang web thay thế

Mặc dù bạn nên sử dụng sơ đồ trang web dành cho video và VideoObject của schema.org để đánh dấu video của mình, chúng tôi cũng hỗ trợ nguồn cấp dữ liệu mRSS.

mRSS

Google hỗ trợ mRSS, một mô-đun RSS bổ sung các khả năng phần tử của RSS 2.0. Nguồn cấp dữ liệu mRSS rất giống với sơ đồ trang web dành cho video và có thể được kiểm tra, gửi và cập nhật giống như sơ đồ trang web.

Mỗi nguồn cấp dữ liệu mRSS phải có kích thước dưới 50MB khi không nén và không được chứa quá 50.000 mục video. Nếu tệp không nén của bạn lớn hơn 50MB hoặc bạn có hơn 50.000 video, thì bạn có thể gửi nhiều nguồn cấp dữ liệu mRSS và một tệp chỉ mục sơ đồ trang web. Chỉ mục sơ đồ trang web có thể chứa nguồn cấp dữ liệu mRSS.

RSS vs mRSS - mRSS là một phần mở rộng RSS dùng để phân phối các tệp đa phương tiện. mRSS cho phép mô tả chi tiết hơn về nội dung so với chuẩn RSS.

Ví dụ về mRSS

Dưới đây là ví dụ về một mục mRSS cung cấp tất cả các thẻ khóa mà Google sử dụng. Mục này bao gồm <dcterms:type>live-video</dcterms:type> mà bạn có thể sử dụng để xác định video phát trực tiếp.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/">
<channel>
<title>MRSS</title>
<link>http://www.example.com/examples/mrss/</link>
<description>MRSS Example</description>
 <item xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/">
  <link>http://www.example.com/examples/mrss/example.html</link>
  <media:content url="http://www.example.com/examples/mrss/example.flv" fileSize="405321"
   type="video/x-flv" height="240" width="320" duration="120" medium="video" isDefault="true">
   <media:player url="http://www.example.com/shows/example/video.swf?flash_params" />
   <media:title>Nướng bít tết cho mùa hè</media:title>
   <media:description>Luôn làm được món bít tết tuyệt hảo</media:description>
   <media:thumbnail url="http://www.example.com/examples/mrss/example.png" height="120" width="160"/>
   <media:price price="19.99" currency="EUR" />
   <media:price type="subscription" />
  </media:content>
  <media:restriction relationship="allow" type="country">us ca</media:restriction>
  <dcterms:valid xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/">end=2020-10-15T00:00+01:00; scheme=W3C-DTF</dcterms:valid>
  <dcterms:type>live-video</dcterms:type>
 </item>
</channel>
</rss>

Thẻ mRSS

Thẻ Bắt buộc? Mô tả
<media:content> Bắt buộc

Bao gồm thông tin về video.

Thuộc tính:

 • medium [Bắt buộc] Loại nội dung. Thẻ này phải được đặt thành video.
 • url [Bắt buộc] URL trực tiếp đến nội dung video gốc. Nếu thuộc tính này không được xác định, bạn phải chỉ định <media:player>.
 • duration [Tùy chọn nhưng được đề xuất] Thời lượng của video tính bằng giây.

Đối với tất cả thuộc tính tùy chọn khác và các trường con của thẻ <media:content>, hãy xem đặc tả mRSS.

<media:player> Tùy từng trường hợp

Bạn phải chỉ định thuộc tính <media:player> hoặc url trong <media:content>.

URL trỏ đến trình phát cho một video cụ thể. Thông thường, đây là thông tin trong phần tử src của thẻ <embed> và không nên giống với nội dung của <loc>. Không được là URL giống với thẻ <link>. <link> phải trỏ đến URL của trang lưu trữ video, trong khi thẻ này phải trỏ đến trình phát.

<media:title> Bắt buộc

Tiêu đề của video. Tối đa 100 ký tự. Tất cả các thực thể HTML phải được thoát hoặc được bao bọc trong một khối CDATA.

<media:description> Bắt buộc

Mô tả video. Tối đa 2048 ký tự. Tất cả các thực thể HTML phải được thoát hoặc được bao bọc trong một khối CDATA.

<media:thumbnail> Bắt buộc URL trỏ đến hình thu nhỏ xem trước. Xem yêu cầu về hình thu nhỏ.
<dcterms:valid> Tuỳ chọn

Ngày xuất bản và ngày hết hạn của video. Đặc điểm kỹ thuật đầy đủ của dcterms:valid .

Ví dụ:

<dcterms:valid>
 start=2002-10-13T09:00+01:00;
 end=2002-10-17T17:00+01:00;
 scheme=W3C-DTF
<dcterms:valid>
<media:restriction> Tuỳ chọn

Danh sách các quốc gia mà video có thể hoặc không thể phát, được phân tách bằng dấu cách. Giá trị được phép là mã quốc gia ở định dạng ISO 3166. Nếu không có <media:restriction>, Google giả định rằng video có thể phát ở tất cả các khu vực.

Thuộc tính bắt buộc type phải được đặt thành country. Chỉ hỗ trợ hạn chế về quốc gia.

Thuộc tính bắt buộc relationship xác định liệu video bị hạn chế hay được phép tại các quốc gia xác định. Các giá trị được phép là allow (cho phép) hoặc deny (từ chối).

Tìm hiểu thêm về cách sử dụng hạn chế về quốc gia.

<media:price> Tuỳ chọn

Giá để tải xuống hoặc xem video. Không sử dụng thẻ này cho video miễn phí. Có thể liệt kê nhiều phần tử <media:price> (ví dụ: để xác định các loại tiền tệ hoặc tùy chọn mua khác nhau).

Thuộc tính:

 • currency [Bắt buộc] Đơn vị tiền tệ ở định dạng ISO 4217.
 • type [Bắt buộc] Tùy chọn mua. Giá trị được phép là rent (thuê), purchase (mua), package (gói) và subscription (đăng ký).

Phần Đặc tả mRSS đầy đủ chứa nhiều thẻ tùy chọn, phương pháp hay nhất và ví dụ khác. Khi có nguồn cấp dữ liệu mRSS, bạn có thể kiểm tra và gửi nguồn cấp này giống như một sơ đồ trang web dành cho video.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?