Quản lý sơ đồ trang web của bạn

Chia nhỏ các sơ đồ trang web lớn

Nếu bạn có nhiều sơ đồ trang web, bạn có thể sử dụng tệp chỉ mục sơ đồ web như một cách để gửi chúng cùng lúc. Định dạng XML của tệp chỉ mục sơ đồ trang web tương tự với định dạng XML của tệp sơ đồ trang web. Tệp chỉ mục sơ đồ trang web sử dụng các thẻ XML sau:

 • sitemapindex - thẻ gốc xung quanh tệp.
 • sitemap - thẻ gốc cho mỗi sơ đồ trang web liệt kê trong tệp (thẻ con của sitemapindex)
 • loc - vị trí của sơ đồ trang web (thẻ con của sitemap)
 • lastmod - ngày sửa đổi cuối cùng sơ đồ trang web (tùy chọn)

Bạn có thể xem trang Giao thức sơ đồ trang web để biết thêm thông tin về cú pháp.

Ví dụ sau đây cho thấy chỉ mục sơ đồ trang web ở định dạng XML liệt kê hai sơ đồ trang web:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <sitemapindex xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">
  <sitemap>
   <loc>http://www.example.com/sitemap1.xml.gz</loc>
   <lastmod>2004-10-01T18:23:17+00:00</lastmod>
  </sitemap>
  <sitemap>
   <loc>http://www.example.com/sitemap2.xml.gz</loc>
   <lastmod>2005-01-01</lastmod>
  </sitemap>
  </sitemapindex>

Khi bạn đã tạo và lưu tệp chỉ mục của mình, bạn có thể gửi tệp chỉ mục cho Google miễn là bạn tải lên và lưu tất cả các sơ đồ trang web của bạn tại cùng một vị trí trên máy chủ lưu trữ của bạn. Bạn có thể gửi tới 500 tệp chỉ mục sơ đồ trang web cho mỗi trang web trong tài khoản của bạn.

Quản lý sơ đồ trăng web cho nhiều trang web

Nếu bạn có nhiều trang web, bạn có thể đơn giản hóa quá trình tạo và gửi sơ đồ trang web bằng cách tạo một hoặc nhiều sơ đồ trang web chứa URL cho tất cả các trang web đã được xác minh của bạn và lưu (các) sơ đồ trang web tại một vị trí duy nhất. Tất cả các trang web phải được xác minh trong Search Console. Bạn có thể chọn sử dụng:

 • Một sơ đồ trang web chứa URL cho nhiều trang web, bao gồm các trang web từ các miền khác nhau. Ví dụ: sơ đồ trang web tại http://host1.example.com/sitemap.xml có thể bao gồm các URL sau.
  • http://host1.example.com
  • http://host2.example.com
  • http://host3.example.com
  • http://host1.example1.com
  • http://host1.example.ch
 • Các sơ đồ trang web riêng lẻ (mỗi trang một sơ đồ) cùng nằm tại một vị trí.
  • http://host1.example.com/host1-example-sitemap.xml
  • http://host1.example.com/host2-example-sitemap.xml
  • http://host1.example.com/host3-example-sitemap.xml
  • http://host1.example.com/host1-example1-sitemap.xml
  • http://host1.example.com/host1-example-ch-sitemap.xml

Lưu ý rằng gửi giữa các trang chỉ hoạt động nếu tất cả các trang web đã được xác minh trong Search Console.

Để lưu trữ sơ đồ trang web của nhiều trang vào một vị trí duy nhất, hãy thực hiện theo các bước dưới đây:

 1. Đảm bảo rằng bạn đã xác nhận quyền sở hữu đối với tất cả các trang web.
 2. Tạo một sơ đồ trang web chứa URL từ tất cả các trang web mà bạn muốn bao gồm. Bạn có thể tạo một sơ đồ trang web chứa URL từ tất cả các trang web hoặc bạn có thể tạo một hoặc nhiều sơ đồ trang web riêng biệt cho mỗi trang web.
 3. Sử dụng Google Search Console để gửi (các) sơ đồ trang web của bạn.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?