Přehledy stavu rozšířených výsledků

Prohlédněte si své nabídky práce, recepty apod.

Zjistěte, které rozšířené výsledky Google z vašeho webu dokázal nebo nedokázal načíst, a odstraňujte problémy v rozšířených výsledcích.

Přehledy rozšířených výsledků pro váš web jsou uvedeny v sekci Vylepšení na panelu nabídky. Pro každý typ rozšířeného výsledku je k dispozici samostatný přehled. Přehled rozšířených výsledků se zobrazí pouze v případě, že jsou splněny obě tyto podmínky:

Pokud jste implementovali podporovaný typ a přehled ve službě nevidíte, přečtěte si část Chybějící rozšířené výsledky.

 

OTEVŘÍT SEARCH CONSOLE

 

Sledování rozšířených výsledků v Search Console – školení služby Google Search Console

Použití přehledu

V navigačním panelu služby Search Console otevřete příslušný přehled.

Přehled se zobrazí pouze v případě, že Search Console má data pro daný typ rozšířeného výsledku na vašem webu a že je přehled pro příslušný typ v Search Console implementován.

Přehled se skládá ze souhrnné stránkystránky s podrobnostmi:

 1. Souhrnná stránka obsahuje graf chyb, upozornění a platných položek na vašem webu v průběhu času a tabulku s kombinacemi stav + popis kategorie, v níž je uvedeno, kolik položek strukturovaných dat v současné době spadá do jednotlivých kategorií.
 2. Kliknutím na řádek v tabulce na souhrnné stránce zobrazíte podrobnosti o položkách v dané kategorii.

Co hledat

V ideálním případě by měl být aktuální počet chyb 0. Aktuální počty chyb, upozornění a platných položek jsou uvedeny v horní části grafu na všech stránkách v přehledu.

Pokud naleznete chyby, naložte s nimi podle pokynů v sekci Odstraňování problémů níže.

Pokud naleznete upozornění, vaše rozšířené výsledky ve výsledcích Vyhledávání Google se sice mohou zobrazovat se speciálními funkcemi, ale mohou poskytovat o něco horší uživatelské prostředí. Upozornění laďte podle pokynů v sekci Odstraňování problémů níže.

 

Sdílení přehledu

Podrobnosti o problémech v přehledech pokrytí či vylepšení můžete sdílet tím, že na stránce kliknete na tlačítko Sdílet . Pomocí vygenerovaného odkazu bude moci kdokoliv získat přístup k aktuální stránce s podrobnostmi o problému a ke stránkám s historií ověření tohoto problému. Odkaz uživateli neumožňuje získat přístup k jiným stránkám pro váš zdroj ani provádět žádné akce s vaší službou či účtem. Odkaz můžete kdykoliv zrušit tím, že pro tuto stránku zakážete sdílení.

Export dat přehledu

Mnoho přehledů umožňuje exportovat data pomocí tlačítka Exportovat . Exportují se údaje z grafu i tabulky. Hodnoty, které se v přehledu zobrazují jako ~ nebo – (není k dispozici / není číslo), budou ve stažených datech uvedeny jako nula.

 

Odstraňování problémů

Zde je základní postup stanovení priority a řešení problémů s rozšířenými výsledky na webu:

 1. Na souhrnné stránce přehledu rozšířených výsledků odfiltrujte upozornění a platné položky a nejdříve se zaměřte na chyby.
 2. Chyby opravujte podle počtu dotčených stránek:
  1. Pokud vidíte náhlý nárůst v grafu chyby, vyhledejte odpovídající náhlý nárůst v řádcích chyb v tabulce.
  2. Opravte problém na webu, otestujte opravu a zkontrolujte, zda jsou opravy publikovány na internetu. Informace o různých nástrojích k zobrazení a odstraňování problémů s položkami strukturovaných dat naleznete v části Kontrola chyb.
  3. Vraťte se na stránku s podrobnostmi o problému a kliknutím na tlačítko Ověřit opravu spusťte proces ověření. Tento proces může trvat několik dní a o jeho průběhu vás budeme informovat pomocí e-mailových oznámení.
  4. Až zjistíme, že byly všechny výskyty problému opraveny (tj. oprava bude ověřena), bude počet stránek dotčených daným problémem roven nule a bude aktualizován stav problému.
 3. Pokračujte v opravování chyb.
 4. Až všechny chyby opravíte, odstraňte filtr upozornění a zvažte jejich opravu. Většina upozornění se týká chybějících volitelných vlastností ve strukturovaných datech. Přidáním více informací do rozšířeného výsledku můžete zvýšit jeho užitečnost pro návštěvníky webu.
Užitečné zdroje informací k odstraňování problémů:

Kontrola chyb

Chyby strukturovaných dat můžete zkontrolovat pomocí několika různých nástrojů:

 • Na stránce s podrobnostmi o chybě:
  • Kliknutím na adresu URL v tabulce zobrazíte kód strukturovaných dat.
  • Kliknutím na ikonu prozkoumání Search vedle adresy URL v tabulce spustíte nástroj Kontrola adresy URL, který poskytuje podrobnosti o chybách, test indexované a aktuální verze a snímek obrazovky.
 • Pomocí nástroje Test rozšířených výsledků můžete otestovat stránku nebo iterativně testovat, upravovat a znovu testovat kód přímo v prohlížeči. Buď do nástroje zadejte adresu URL stránky, kterou chcete otestovat, nebo do něj vložte zkopírovaný kód.

 

Odstraňování problémů s náhlými nárůsty počtu chyb
Náhlý nárůst počtu chyb bývá nejčastěji způsoben zanesením chyby do šablony, kterou na vašem webu používá mnoho stránek.

Zjistěte, zda náhlý nárůst počtu chyb není způsoben převedením skupiny položek z jedné závažnosti na jinou:

 1. Pokud vidíte náhlý nárůst, hledejte odpovídající náhlý pokles u jiného stavu (upozornění nebo platné).
 2. Jestliže najdete odpovídající náhlý pokles, podívejte se, zda se týká stejných adres URL.
 3. Pokud položky přešly z jednoho stavu do jiného, podrobným prozkoumáním náhlého nárůstu chyb zjistěte příčinu.

Při odstraňování konkrétního problému postupujte tak, že rozbalíte ukázkovou položku a zkontrolujete chyby podle popisu výše.

Odstraňování problémů s chybějícími rozšířenými výsledky / poklesem celkového počtu rozšířených výsledků

 Zde jsou některé důvody, kvůli nimž se rozšířený výsledek v přehledu nemusí zobrazit:

 • Přehled v současné době nepodporuje všechny typy rozšířených výsledků. Prohlédněte si seznam podporovaných typů rozšířených výsledků.
 • Zobrazovat se mohou pouze rozšířené výsledky z indexovaných stránek. Některé stránky vašeho webu nemusí být z různých důvodů procházeny. U velmi velkých webů může být významný rozdíl mezi počtem stránek se strukturovanými daty na webu a počtem rozšířených výsledků v tomto přehledu. Pokud na webu vidíte ostrý pokles počtu rozšířených výsledků, podívejte se, zda nenajdete odpovídající pokles v indexovaných stránkách.
 • Google stránky dosud neprošel. Projití nových nebo aktualizovaných stránek může Googlu nějakou dobu trvat. Můžete požádat Google, aby vaše adresy URL znovu prošel. Žádosti o indexování se neprojeví okamžitě, jejich zpracování může trvat až týden.
 • Google ke stránce nemá přístup. Pomocí nástroje Kontrola adresy URL otestujte, zda má Googlebot ke stránce přístup.
 • Je možné, že jsou strukturovaná data tak chybná, že je Google jako rozšířený výsledek nepoznává. Zkontrolujte stránku pomocí nástroje Test rozšířených výsledků (nevkládejte kód strukturovaných dat, zkontrolujte adresu URL živé stránky). Pokud strukturovaná data nalezneme, ale vůbec je nedokážeme analyzovat, měla by být uvedena v přehledu neanalyzovatelných strukturovaných dat
 • Rozšířený výsledek ve vaší lokalitě dosud nemusí být podporován. Podívejte se do dokumentace, zda je typ rozšířeného výsledku ve vaší lokalitě podporován.
 1. Pomocí nástroje Test rozšířených výsledků na stránce zkontrolujte, zda má Google ke stránce přístup a vidí kód rozšířeného výsledku a zda je zobrazený kód rozšířeného výsledku platný.
 2. Pomocí nástroje Kontrola adresy URL si ověřte, zda je stránka indexovaná a zda k ní má Google přístup. Otestujte také publikovanou verzi stránky, abyste si ověřili, zda k ní má Google přístup.
Seznam chyb strukturovaných dat
Zde je seznam nejčastějších chyb uváděných v tomto přehledu:
Chyba Popis
Neplatná adresa URL ve vlastnosti „název vlastnosti“ Neplatná adresa URL v uvedené vlastnosti.
Chybí pole „název vlastnosti“ Chybí požadovaná vlastnost.
Neplatný formát kalorií ve vlastnosti „název vlastnosti“ Neplatná hodnota vlastnosti calories.
Datum/čas ve vlastnosti není ve formátu ISO 8601„název vlastnosti“ Hodnota data v uvedené vlastnosti není platná. Datum by mělo být ve formátu ISO 8601.
Chybí hodnota ve vlastnosti „název vlastnosti“ Hodnota uvedené vlastnosti je prázdná.
Neplatná hodnota ve vlastnosti „název vlastnosti“ Hodnota uvedené vlastnosti není platná.
Neplatná délka řetězce ve vlastnosti „název vlastnosti“ Textový řetězec hodnoty uvedené vlastnosti je příliš dlouhý nebo krátký.
Neplatný typ objektu ve vlastnosti „název vlastnosti“ Nesprávný typ datového objektu pro danou vlastnost.
Neplatný typ hodnoty ve vlastnosti „název vlastnosti“ Nesprávný typ hodnoty pro danou vlastnost.
Neznámé pole „název vlastnosti“ Ve strukturovaných datech jste definovali neznámou vlastnost.
Duplicitní pole „název vlastnosti“ Duplicitní definice vlastností ve stejném objektu.
Buď vlastnost „vlastnost 1“, nebo „vlastnost 2“ musí být zadána Je třeba zadat pouze jednu z těchto dvou vlastností.
Buď vlastnost „vlastnost 1“, „vlastnost 2“, nebo „vlastnost 3“ musí být zadána Je třeba zadat pouze jednu z těchto tří vlastností.
Nebyl poskytnut globální identifikátor (např. gtin, mpn či isbn) Je nutné zadat alespoň jednu z následujících vlastností pro globální identifikátory a tím produkt jedinečně identifikovat: gtin8, gtin13, gtin14, mpn nebo isbn.
Hodnota ve vlastnosti „název_vlastnosti“ musí být kladná Hodnota uvedené vlastnosti musí být kladné číslo.
Neplatné celé číslo ve vlastnosti „vlastnost“ Neplatná celočíselná hodnota pro danou vlastnost.
Neplatný formát ceny ve vlastnosti „vlastnost“ Neplatný formát ceny pro uvedenou vlastnost.
Neplatná hodnota dostupnosti produktu ve vlastnosti „název vlastnosti“ Neplatná hodnota dostupnosti produktu.
Namísto položky jste ohodnotili recenzi V souhrnném hodnocení jste namísto položky ohodnotili recenzi.
Nelze určit stupnici hodnocení Zadali jste stupnici hodnocení, které se nám nepodařilo porozumět.
V hodnocení chybí povinná nejlepší nebo nejhorší hodnota U hodnocení chybí nejlepší nebo nejhorší hodnota.
Hodnota hodnocení je mimo rozsah Poskytnutá hodnota hodnocení je mimo rozsah.
Recenze obsahuje několik souhrnných hodnocení Recenze má několik souhrnných hodnocení. Můžete uvést pouze jedno.
Několik recenzí bez objektu aggregateRating Zadali jste několik recenzí bez celkového hodnocení.
Hodnota vlastnosti „název vlastnosti“ je mimo rozsah Číselná vlastnost je mimo povolený (nebo definovaný) rozsah.
Chyba syntaxe ve vyhledávacím poli odkazů na podstránky Obecná chyba syntaxe v definici vyhledávacího pole odkazů na podstránky.
V cílové adrese URL není definován vlastní parametr (Vyhledávací pole odkazů na podstránky) Řetězec pro problémy s nedefinovanou hodnotou dotazu v šabloně adres URL odkazů na podstránky.
Nesprávný název parametru v cílové adrese URL (Vyhledávací pole odkazů na podstránky) Název proměnné s dotazem v poli target se liší od názvu proměnné použitého v poli query-input. Mohli jste například provést něco takovéhoto:
"target": "https://query.example.com/search?q={vyhledavaci_dotaz}",
"query-input": "required name=dotaz"

Název použitý v parametru „q“ a v poli „query-input“ musí být stejný:
"target": "https://query.example.com/search?q={vyhledavaci_dotaz}",
"query-input": "required name=vyhledavaci_dotaz"
Doména cílové adresy URL je mimo doménu adresy URL webu

(Vyhledávací pole odkazů na podstránky) Adresy URL v polích targeturl musí mít stejnou kořenovou doménu. Zde jsou příklady adres URL se shodnými a rozdílnými kořenovými doménami:

 • http://www.example.com a http://example.comShodné
 • http://m.example.com a http://query.example.comShodné
 • http://www.example.com a http://example.fr.co – Rozdílné
 • http://www.example.com a http://exaample.com – Rozdílné
Neplatná cílová adresa URL (Vyhledávací pole odkazů na podstránky) Adresa URL ve vlastnosti target není platná.
Cílová adresa s jiným protokolem než HTTP (Vyhledávací pole odkazů na podstránky) Adresa URL v poli target není platná. Musí se jednat o adresu s protokolem http nebo https.
Chyba v definici vyhledávacího pole odkazů na podstránky (Vyhledávací pole odkazů na podstránky) Chyba v definici vyhledávacího pole odkazů na podstránky.
Neplatná hodnota výčtu ve vlastnosti „název vlastnosti“ Hodnota vlastnosti neodpovídá žádné z povolených hodnot výčtu.
Neznámá chyba Došlo k chybě, která nespadá do žádné z ostatních zde uvedených kategorií.

 

Souhrnná stránka

V grafu je k položce přiřazen nejzávažnější stav, který se jí týká: položce s chybou i upozorněním tedy bude přiřazen stav Chyba. Položka se v grafu započítává pouze jednou. Viz Poznámka o celkových hodnotách stavů.

V tabulce je stav problému přiřazen ke konkrétní vlastnosti položky (nikoli k celé položce). Položka strukturovaných dat proto v tabulce může být uvedena několikrát.

Problémy mohou mít tyto stavy:

 • Chyba: Rozšířený výsledek se ve Vyhledávání Google nemůže zobrazovat jako rozšířený. Položky ve stavu chyby mají alespoň jednu chybu a mohou mít jedno nebo více upozornění.
 • Platné s upozorněními: Rozšířený výsledek se ve Vyhledávání Google může zobrazovat jako rozšířený. Problémy ve stavu upozornění jsou návrhy chybějících či neplatných volitelných hodnot, chyby v nekritických polích nebo upozornění na použití vlastností, které již nejsou podporovány. Poskytnutím údajů pro více volitelných vlastností lze uživatelům často nabídnout lepší prostředí.
 • Platné: Rozšířený výsledek se ve Vyhledávání Google může zobrazovat jako rozšířený. Jsou správně vyplněna všechna povinná i volitelná pole.

Chcete-li zobrazit všechny problémy v jednom rozšířeném výsledku, přečtěte si část Kontrola chyb.

Poznámka o celkových hodnotách stavů
Celková hodnota stavu v tabulce může být vyšší než celková hodnota odpovídajícího stavu v grafu. Zde jsou dva příklady příčin:
 • Položka se třemi různými upozorněními bude v tabulce uvedena třikrát (celková hodnota = 3), ale v celkové hodnotě karty upozornění bude započtena pouze jako jedna položka (celková hodnota = 1).
 • Položka s chybou a upozorněním (dva řádky v tabulce) bude v celkové hodnotě karty započtena pouze jako jedna položka s chybou. (Položka se započítává podle nejzávažnějšího stavu, který obsahuje.)

Stránka s podrobnostmi o problému

Výběrem řádku problém v tabulce na souhrnné stránce otevřete stránku s podrobnostmi o vybraném problému. Problém se může vyskytovat u rozšířených výsledků na různých stránkách, u několika rozšířených výsledků na jedné stránce nebo dokonce několikrát u jednoho rozšířeného výsledku.

Stránka s podrobnostmi o problému obsahuje tyto informace:

Stát
Stav ověření tohoto problému. 
Poprvé zjištěno
Datum prvního zjištění tohoto problému na vašem webu. Poznámka: Pokud všechny problémy tohoto typu vyřešíte, ale do 90 dní se problém opět vyskytne, bude se jednat o datum prvního zjištění, nikoliv o datum nového výskytu.
Příklady
Seznam rozšířených výsledků dotčených problémem. Některé řádky mohou být v seznamu příkladů z různých důvodů vynechány. Mohou být vynechány například výskyty problémů, k nimž došlo až po posledním procházení webu, nebo výskyty, které se týkají více než 1000 položek (tabulka může mít maximálně 1000 řádků).
Typ položky
Hodnota atributu name ve strukturovaných datech položky.
Naposledy procházeno
Čas posledního procházení stránky s tímto problémem.

 

Chcete-li zobrazit další informace o problému na konkrétní stránce, vyberte problém v tabulce příkladů. 

Kliknutím na ikonu prozkoumání Search vedle adresy URL v tabulce spustíte nástroj Kontrola adresy URL, který poskytuje podrobnosti o chybách, test indexované a aktuální verze a snímek obrazovky.

 

Ověření

Až všechny výskyty konkrétního problému na webu opravíte, můžete Google požádat o ověření změn. Pokud byly všechny známé výskyty opraveny, bude problém v tabulce stavu označen za opravený a bude přesunut na její konec. Search Console sleduje stav ověření problému celkově a stav jeho jednotlivých výskytů. Když jsou všechny výskyty problému odstraněny, je považován za opravený. (Informace o skutečně zaznamenaných stavech najdete v sekcích Stav ověření problémuStav ověření výskytu.)

Další informace o době existence problému

Problém je evidován od prvního zjištění jakéhokoliv výskytu na webu do doby, než uplyne 90 dní od chvíle, kdy byl poslední výskyt na webu označen jako odstraněný. Pokud uplyne devadesát dní, aniž by se problém vyskytl znovu, bude z historie přehledu odstraněn.

Datum prvního zjištění problému je chvíle prvního zjištění problému během jeho doby existence a nemění se. Platí tedy toto:

 • Pokud jsou všechny výskyty problému opraveny, ale po 15 dnech se nově vyskytne znovu, bude označen za nevyřešený a datem prvního zjištění zůstane původní datum.
 • Pokud se stejný problém vyskytne 91 dní po opravě posledního výskytu, byl předchozí problém uzavřen, a tento nový výskyt proto bude zaznamenán jako nový problém s datem prvního zjištění nastaveným na dnešní datum.

Základní průběh ověření

Zde je přehled procesu ověření, který proběhne poté, co u problému kliknete na Ověřit opravu. Proces může trvat několik dní a o jeho průběhu budete informováni pomocí e-mailových oznámení.

 1. Když kliknete na Ověřit opravu, služba Search Console ihned zkontroluje několik stránek.
  • Pokud na některé z nich stále existuje současný výskyt, ověření skončí a stav ověření se nezmění.
  • Jestliže ve vzorku stránek aktuální chyba není, pokračuje ověřování se stavem Spuštěno. Pokud jsou při ověření nalezeny jiné nesouvisející problémy, započítají se k příslušnému jinému typu problému a ověřování pokračuje.
 2. Search Console prochází seznam známých adres URL dotčených tímto problémem. Do fronty k opětovnému procházení jsou zařazeny pouze adresy URL se známými výskyty tohoto problému, nikoliv celý web. O všech zkontrolovaných adresách URL uchovává Search Console záznam v historii ověření, kterou lze zobrazit ze stránky s podrobnostmi o problému.
 3. Při kontrole adresy URL:
  1. Jestliže problém není nalezen, změní se stav ověření výskytu na Úspěšně ověřeno. Pokud se jedná o první výskyt zkontrolovaný po spuštění ověřování, změní se stav ověření na Vypadá to dobře.
  2. Pokud stránka již není dostupná, změní se stav ověření výskytu na Jiné (což není chybový stav).
  3. Je-li daný výskyt stále přítomen, změní se jeho stav na Nezdařilo se a ověřování skončí. Pokud se jedná o novou stránku objevenou běžným procházením, považuje se tento výskyt za další výskyt existujícího problému.
 4. Pokud byly zkontrolovány všechny adresy URL s chybami a upozorněními a počet problémů není nula, změní se stav problému na Prošlo. Důležité: I když počet dotčených stránek klesne na nulu a stav problému se změní na Úspěšně ověřeno, bude se i nadále zobrazovat původní štítek závažnosti (Chyba nebo Upozornění).

Google může opravené výskyty problému zjistit, aniž byste ověřování spustili kliknutím. Když Google při běžném procházení zjistí, že všechny výskyty problému byly opraveny, změní stav problému v přehledu na „Není k dispozici“.

Kdy je problém u adresy URL nebo položky považován za opravený?

Problém je u adresy URL označen za opravený v případě, že je splněna alespoň jedna z těchto podmínek:

 • Adresa URL byla projita a problém již na stránce nebyl nalezen. V případě chyby značky na stránce AMP to může znamenat, buď že jste značku opravili, nebo že byla odstraněna (pokud není povinná). Tento stav bude při pokusu o ověření vyhodnocen jako „Úspěšně ověřeno“.
 • Jestliže Google ke stránce z nějakého důvodu nemůže získat přístup (byla odstraněna, označena direktivou noindex, vyžaduje přihlašovací údaje apod.), bude problém pro danou adresu URL považován za opravený. Při pokusu o ověření se takovéto případy započítají jako stav ověření „Jiné“.

Opětovné ověření

Když u neúspěšného ověření kliknete na Znovu ověřit, spustí se ověření znovu pro všechny výskyty, které neprošly, a také pro nové výskyty tohoto problému zjištěné při běžném procházení.

O další cyklus ověření byste měli požádat až po dokončení toho stávajícího, a to i v případě, že jste některé problémy během aktuálního cyklu opravili.

Výskyty, které prošly ověřením (označené Úspěšně ověřeno) nebo které již nejsou dostupné (označené Jiné), se znovu nekontrolují a po kliknutí na Znovu ověřit se odstraní z historie.

Historie ověření

Průběh žádosti o ověření lze zobrazit kliknutím na odkaz na podrobnosti ověření na stránce s podrobnostmi o problému.

V přehledech stránek AMP a stavu indexu jsou položky na stránce historie ověření seskupeny podle adres URL. V přehledech použitelnosti v mobilních zařízeních a rozšířených výsledků jsou položky seskupeny podle kombinace adresy URL a položky strukturovaných dat (která je dána hodnotou její vlastnosti Name). Stav ověření se vztahuje ke konkrétnímu problému, který zkoumáte. Jeden problém může být na stránce označen jako Úspěšně ověřeno, ale jiné problémy na ní mohou být označeny Nezdařilo se, Nevyřízeno nebo Jiné.

Stav ověření problému

Problém může mít následující stavy ověření:

 • Nespuštěno: Existuje alespoň jedna stránka s výskytem tohoto problému, pro kterou dosud nebyl spuštěn pokus o ověření. Další postup:
  1. Kliknutím na problém si o chybě zobrazte podrobnosti. Příklady dané chyby na publikovaných stránkách zobrazíte tak, že jednotlivé stránky prozkoumáte pomocí testu stránek AMP. (Pokud test stránek AMP chybu na stránce neukazuje, je to způsobeno tím, že jste ji na aktivní stránce opravili – poté co ji Google na stránce našel a vygeneroval tento přehled problémů.)
  2. Kliknutím na Další informace na stránce s podrobnostmi si prohlédněte podrobnosti o pravidle, které bylo porušeno.
  3. Kliknutím na řádek s příkladem adresy URL v tabulce zobrazte o dané chybě podrobnosti.
  4. Opravte stránky a poté Google kliknutím na Ověřit opravu požádejte o jejich opětovné projití. O průběhu ověření vás Google bude informovat. Ověření obvykle trvá až dva týdny, v některých případech však může trvat mnohem déle. Mějte prosím trpělivost. 
 • Spuštěno:  Zahájili jste pokus o ověření a dosud nebyly nalezeny žádné zbývající výskyty problému. Další krok: Google vám v případě potřeby během ověřování bude posílat oznámení s pokyny.
 • Vypadá to dobře: Spustili jste pokus o ověření a všechny výskyty problému, které dosud byly zkontrolovány, byly opraveny. Další krok: Není potřeba nic podnikat. Google vám během ověřování bude posílat oznámení s pokyny.
 • Úspěšně ověřeno: Všechny známé výskyty problému byly odstraněny (nebo dotčená adresa již není k dispozici). Tento stav může nastat pouze po kliknutí na Ověřit opravu. (Pokud by výskyty zmizely, aniž byste požádali o ověření, změnil by se stav na Není k dispozici). Další krok: Není potřeba dělat nic dalšího.
 • Není k dispozici: Google zjistil, že byl problém na všech adresách URL opraven, ačkoliv jste nezahájili pokus o ověření. Další krok: Není potřeba dělat nic dalšího.
 • Nezdařilo se: Na určitém počtu stránek se problém i po kliknutí na Ověřit stále vyskytoval. Další kroky: Vyřešte problém a požádejte o opětovné ověření.

Stav ověření výskytu

Po odeslání žádosti o ověření se každému výskytu problému přiřadí jeden z následujících stavů ověření:

 • Čeká na ověření: Zařazeno do fronty k ověření. Když Google tento výskyt problému naposledy kontroloval, problém stále existoval.
 • Úspěšně ověřeno: [Není k dispozici ve všech přehledech] Google daný výskyt problému zkontroloval a zjistil, že již neexistuje. Tento stav může nastat pouze v případě, že jste pro tento výskyt problému explicitně klikli na Ověřit.
 • Nezdařilo se: Google výskyt problému zkontroloval a stále je přítomen. Tento stav může nastat pouze v případě, že jste pro tento výskyt problému explicitně klikli na Ověřit.
 • Jiné: [Není k dispozici ve všech přehledech] Google se na adresu URL s daným výskytem nedostal nebo (v případě strukturovaných dat) na stránce již nenašel příslušnou položku. Považuje se za ekvivalentní stavu Úspěšně ověřeno.

Jedna adresa URL může mít pro různé problémy různé stavy. Pokud se například na jedné stránce vyskytují problémy X a Y, může být stav ověření problému X Úspěšně ověřeno a stav ověření problému Y na stejné stránce může být Nevyřízeno.

 

Známé problémy

Ve službě Search Console dochází k níže uvedeným známým problémům. Tyto problémy nám nemusíte hlásit. Uvítáme však zpětnou vazbu ohledně jakýchkoliv jiných funkcí nebo problémů, na které narazíte. Použijte možnost odeslání zpětné vazby na navigačním panelu.

 • Některé problémy mají dlouhé a obtížně srozumitelné názvy.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?
true
Jste ve službě Search Console noví?

Službu Search Console jste dosud nepoužívali? Začněte tady – ať už jste úplný začátečník, expert na SEO, nebo webový vývojář.

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
83844
false