Quản lý sơ đồ trang web của bạn

Tạo sơ đồ trang web Google Tin tức

Sơ đồ trang web chứa thông tin chi tiết về các loại nội dung cụ thể trên trang web của bạn. Sơ đồ trang web Google Tin tức giúp bạn kiểm soát nội dung mình gửi tới Google Tin tức. Nếu đã có sơ đồ trang web, thì bạn nên tạo một sơ đồ trang web riêng cho nội dung tin tức.

Trước khi bắt đầu, trang web của bạn cần phải có trong Google Tin tức. Nếu không, bạn hãy gửi yêu cầu thêm trang web trong Trung tâm xuất bản của Google Tin tức.

Lợi ích

Dưới đây là một số lợi ích khi tạo và gửi sơ đồ trang web Google Tin tức:

 • Khám phá các tin bài nhanh hơn: Sơ đồ trang web giúp Google Tin tức tìm thấy mọi tin bài trên trang web nhanh hơn
 • Thu thập thông tin và lập chỉ mục tất cả các tin bài: Sơ đồ trang web hướng trình thu thập thông tin của chúng tôi trực tiếp đến URL của mỗi tin bài, giúp cải thiện mức độ phù hợp của nội dung trên trang web của bạn

Nguyên tắc đối với sơ đồ trang web Tin tức

Google Tin tức không ưu tiên các trang web sử dụng sơ đồ trang web Tin tức trong kết quả xếp hạng. Cho dù có sơ đồ trang web Tin tức hay không, thì Google Tin tức vẫn sử dụng phương pháp thu thập thông tin thông thường để tìm kiếm và lập chỉ mục tất cả các trang web tin tức (trang chủ và các mục).

Khi bạn tạo sơ đồ trang web Tin tức, hãy tuân thủ các yêu cầu dưới đây:

 • Bao gồm URL đối với tin bài được xuất bản trong 2 ngày qua. Bạn có thể xóa các tin bài đã xuất bản được hơn 2 ngày khỏi sơ đồ trang web Tin tức, nhưng các tin bài đó sẽ được giữ lại trong chỉ mục Tin tức trong vòng 30 ngày.
 • Cập nhật sơ đồ trang web Tin tức của bạn bằng những tin bài mới khi xuất bản. Google Tin tức thu thập thông tin sơ đồ trang web Tin tức và phần còn lại của trang web với tần suất như nhau.
 • Thêm không quá 1.000 URL. Nếu bạn muốn thêm nhiều hơn, hãy chia những URL này thành nhiều sơ đồ trang web và sử dụng tệp chỉ mục sơ đồ trang web để quản lý. Sử dụng định dạng XML có trong giao thức sơ đồ trang web. Không liệt kê nhiều hơn 50.000 sơ đồ trang web trong tệp sơ đồ trang web của bạn. Những giới hạn này giúp đảm bảo rằng máy chủ web của bạn không phân phối các tệp lớn tới Google Tin tức.
 • Không tạo sơ đồ trang web Tin tức cho mỗi lần cập nhật. Thay vào đó, hãy cập nhật sơ đồ trang web hiện tại của bạn với các URL tin bài mới của bạn.
 • Không sử dụng Trình tạo sơ đồ trang web của Google để tạo sơ đồ trang web Tin tức. Trình tạo sẽ đưa vào các URL không tương ứng với những tin bài cụ thể.

Mục nhập của sơ đồ trang web mẫu

Sơ đồ trang web Google Tin tức sử dụng giao thức sơ đồ trang web. Dưới đây là ví dụ về nội dung mà bạn nhập cho sơ đồ trang web Tin tức:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9"> <url> <loc>http://www.example.org/business/article55.html</loc> <news:news> <news:publication> <news:name>The Example Times</news:name> <news:language>en</news:language> </news:publication> <news:publication_date>2008-12-23</news:publication_date> <news:title>Companies A, B in Merger Talks</news:title> </news:news> </url> </urlset>

Gửi sơ đồ trang web của bạn

Sau khi tạo xong, bạn hãy gửi sơ đồ trang web Tin tức thông qua Search Console. Hãy truy cập Trung tâm trợ giúp Search Console để biết thêm thông tin về cách quản lý sơ đồ trang web. Bạn nên tải sơ đồ trang web lên thư mục cấp cao nhất có chứa tin bài của mình.

Bạn có thể gặp lỗi nếu gửi sơ đồ trang web Tin tức trước khi nhóm của chúng tôi xem xét và phê duyệt trang web của bạn.

Định nghĩa về thẻ đặc trưng của Tin tức

Hãy xem lại các thẻ Google Tin tức cho sơ đồ trang web bên dưới:

Thẻ Bắt buộc? Mô tả
<publication>
Ấn bản mà bài viết xuất hiện. Ấn bản này có 2 thẻ con bắt buộc: <name><language>
 • <name> là tên của ấn bản tin tức. Tên phải khớp chính xác với tên xuất hiện trong các tin bài của bạn trên news.google.com, trừ những nội dung trong dấu ngoặc đơn.
 • <language> là ngôn ngữ của ấn bản. Hãy sử dụng mã ngôn ngữ ISO 639 (2 hoặc 3 chữ cái).

  Ngoại lệ: Đối với tiếng Trung giản thể, hãy sử dụng "zh-cn" còn đối với tiếng Trung phồn thể, hãy sử dụng "zh-tw".

<publication_date>

Ngày xuất bản của tin bài ở định dạng W3C, sử dụng định dạng "ngày đầy đủ" (YYYY-MM-DD) hoặc định dạng "ngày đầy đủ cùng với giờ, phút và giây" với định dạng của công cụ chỉ định múi giờ (YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD). Hãy chỉ định ngày và giờ xuất bản tin bài lên trang web lần đầu tiên. Không chỉ định giờ nếu bạn đã thêm tin bài vào sơ đồ trang web.

Trình thu thập thông tin của chúng tôi chấp nhận bất kỳ định dạng nào dưới đây:

 • Ngày đầy đủ: YYYY-MM-DD (ví dụ: 1997-07-16)
 • Ngày đầy đủ cùng với giờ và phút: YYYY-MM-DDThh:mmTZD (ví dụ: 1997-07-16T19:20+01:00)
 • Ngày đầy đủ cùng với giờ, phút và giây: YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD (ví dụ: 1997-07-16T19:20:30+01:00)
 • Ngày đầy đủ cùng với giờ, phút, giây và một phần thập phân của một giây: YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sTZD (ví dụ: 1997-07-16T19:20:30.45+01:00)
<title>

Tiêu đề tin bài.

Lưu ý: Tiêu đề có thể được rút gọn khi hiển thị trên Google Tin tức vì lý do không gian. Hãy bao gồm tiêu đề của tin bài giống với tiêu đề xuất hiện trên trang web của bạn. Không bao gồm tên tác giả, tên ấn bản hoặc ngày xuất bản trong thẻ tiêu đề.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?