Chính sách về trang web thường xuyên vi phạm Duyệt web an toàn của Google

Duyệt web an toàn của Google giúp bảo vệ người dùng bằng cách hiển thị cảnh báo về các trang web nguy hiểm hoặc tệp tải xuống nguy hiểm. Duyệt web an toàn cũng thông báo cho quản trị viên web khi trang web của họ bị xâm phạm bởi kẻ có ác ý và giúp họ chẩn đoán và giải quyết vấn đề để khách truy cập trang web được an toàn hơn.

Các trang web thường xuyên thay đổi qua lại giữa hành vi tuân thủ và không tuân thủ trong một thời gian ngắn sẽ bị xem là Trang web thường xuyên vi phạm.

Khi một trang web bị xem là Trang web thường xuyên vi phạm, quản trị viên web sẽ được thông báo qua email đến địa chỉ email đã đăng ký trong Search Console của họ. Khi Duyệt web an toàn đã xác định một trang web là Trang web thường xuyên vi phạm, quản trị viên web sẽ không thể yêu cầu xem xét thêm qua Search Console. Trạng thái Trang web thường xuyên vi phạm kéo dài trong 30 ngày, sau đó quản trị viên web sẽ có thể yêu cầu xem xét lại.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?