การยืนยัน: เมตาแท็ก


ยืนยันไซต์ของคุณโดยเพิ่มเมตาแท็กดังต่อไปนี้

  1. ในหน้าแรกของ Search Console ให้คลิกปุ่มจัดการเว็บไซต์ถัดจากเว็บไซต์ที่ต้องการ จากนั้นคลิกยืนยันเว็บไซต์นี้
  2. หากไม่เห็นแท็ก HTML ในแท็บวิธีการที่แนะนำ ให้คลิกแท็บวิธีการสำรอง
  3. เลือกแท็ก HTML และทำตามขั้นตอนบนหน้าจอ
  4. เมื่อคุณเพิ่มแท็กลงในหน้าแรกของคุณแล้ว ให้คลิก ยืนยัน

เราจะยืนยันว่าเมตาแท็กอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง หากเราไม่พบแท็ก เราจะแจ้งให้คุณทราบข้อมูลเกี่ยวกับข้อผิดพลาดที่เราพบ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อผิดพลาดการยืนยันเมตาแท็ก เมื่อปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้ว ลองยืนยันเว็บไซต์ของคุณอีกครั้ง การนำแท็กดังกล่าวออกจากหน้าอาจทำให้ไซต์ของคุณไม่ได้รับการยืนยัน และคุณจะต้องดำเนินการยืนยันไซต์อีกครั้ง

บทความนี้มีประโยชน์ไหม