การยืนยัน: เมตาแท็ก


ยืนยันไซต์ของคุณโดยเพิ่มเมตาแท็กดังต่อไปนี้

  1. On the Search Console Home page, click the Manage Site button next to the site you want, and then click Verify this site.
  2. หากไม่เห็นแท็ก HTML ในแท็บวิธีการที่แนะนำ ให้คลิกแท็บวิธีการสำรอง
  3. เลือกแท็ก HTML และทำตามขั้นตอนบนหน้าจอ
  4. เมื่อคุณเพิ่มแท็กลงในหน้าแรกของคุณแล้ว ให้คลิก ยืนยัน

เราจะยืนยันว่าเมตาแท็กอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง หากเราไม่พบแท็ก เราจะแจ้งให้คุณทราบข้อมูลเกี่ยวกับข้อผิดพลาดที่เราพบ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อผิดพลาดการยืนยันเมตาแท็ก เมื่อปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้ว ลองยืนยันเว็บไซต์ของคุณอีกครั้ง การนำแท็กดังกล่าวออกจากหน้าอาจทำให้ไซต์ของคุณไม่ได้รับการยืนยัน และคุณจะต้องดำเนินการยืนยันไซต์อีกครั้ง

บทความนี้มีประโยชน์เพียงใด:

บันทึกความคิดเห็นเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ
  • ไม่มีประโยชน์เลย
  • ไม่มีประโยชน์มากนัก
  • มีประโยชน์บ้าง
  • มีประโยชน์มาก
  • มีประโยชน์มากที่สุด