Thêm một tài sản trang web

Sau đây là cách thêm một tài sản là trang web vào tài khoản Search Console. Xin lưu ý rằng bạn phải chứng minh được rằng bạn sở hữu trang web (hoặc phần thích hợp trên trang web đó) để thêm trang vào tài khoản Search Console của bạn. Bạn có thể tạo một tài sản bao gồm toàn bộ miền (example.com) hoặc tài sản chỉ nằm trên một nhánh duy nhất (example.com/clothing/).

Bạn có thể có tối đa 1.000 tài sản trong tài khoản Search Console của mình.

Các loại sản phẩm trang web

Search Console hỗ trợ các loại sản phẩm trang web sau:

  Sản phẩm có tiền tố URL Tài nguyên miền
Mô tả

Chỉ bao gồm những URL có tiền tố đã chỉ định, bao gồm cả phần giao thức (http/https). Nếu bạn muốn tài sản của mình khớp với giao thức hay miền con nào đó (http/https/www./m., v.v.), hãy cân nhắc thêm một Tài nguyên miền. Xem thêm chi tiết.

Tài sản cấp miền bao gồm tất cả miền con (m, www, v.v.) và nhiều giao thức (http, https, ftp). Xem thêm chi tiết.
Xác minh Nhiều loại Chỉ xác minh bản ghi DNS
Ví dụ

Tài sản http://example.com/

http://example.com/dresses/1234
🅧 
https://example.com/dresses/1234 – https không khớp
🅧 http://www.example.com/dresses/1234 – www. không khớp

Tài sản example.com

http://example.com/dresses/1234
 
https://example.com/dresses/1234
 http://www.example.com/dresses/1234
 http://support.m.example.com/dresses/1234

Thêm một tài sản mới

Nếu chủ sở hữu tài sản đã cấp cho bạn quyền đối với một tài sản, thì bạn chỉ cần mở Search Console rồi chọn tài sản đó bằng bộ chọn tài sản. Ngược lại, bạn sẽ phải thêm một tài sản mới vào tài khoản Search Console theo mô tả dưới đây.

Cách thêm một tài sản mới:

 1. Mở menu thả xuống của bộ chọn sản phẩm trong bất kỳ trang Search Console nào.
 2. Chọn + Thêm trang web trên trình đơn thả xuống.
 3. Chọn loại tài sản cần thêm:
  1. Tài sản có tiền tố URL
   • Xác định URL của sản phẩm đúng như URL hiển thị trong thanh trình duyệt, bao gồm cả dấu / ở cuối. Bất kỳ URL nào bắt đầu bằng tiền tố này đều được bao gồm trong sản phẩm của bạn.
   • Nếu trang web của bạn hỗ trợ nhiều giao thức (http và https), bạn phải thêm một sản phẩm riêng cho mỗi giao thức. Tương tự như vậy, nếu hỗ trợ nhiều miền con (chẳng hạn như example.com, m.example.com và www.example.com) thì bạn phải thêm từng miền con dưới dạng một tài sản riêng biệt.
   • Nếu bạn hỗ trợ các biến thể khác trong miền hoặc giao thức (m.example.com, http://example.com, https://example.com), hãy cân nhắc việc thông báo cho Google biết đâu là URL chính tắc.
   • Nếu bạn cần theo dõi dữ liệu cho nhiều phần trên trang web một cách riêng rẽ, hãy cân nhắc việc tạo một tài sản riêng trên Search Console cho từng miền hoặc đường dẫn con mà bạn muốn theo dõi riêng, cũng như tài sản chung chứa tất cả các miền và đường dẫn đó. Ví dụ: nếu sở hữu một trang web du lịch có các thư mục con cụ thể bao gồm Ireland, Pháp và Tây Ban Nha, thì bạn có thể tạo tài khoản cho các tài sản có tiền tố URL sau đây:
    • https://www.example.com/ (hoặc Tài nguyên miền cho example.com)
    • https://www.example.com/france/
    • https://www.example.com/ireland/
    • https://www.example.com/spain/
    • http://m.example.com/ (cho trang web dành cho thiết bị di động của bạn)
  2. Tài nguyên miền

   Xác định miền có trong tài sản. Hãy xem bên dưới để tìm hiểu về cú pháp URL được hỗ trợ và URL nào được bao gồm trong sản phẩm của bạn. Bạn cần phải xác minh bản ghi DNS cho Tài nguyên miền để chứng minh quyền sở hữu sản phẩm, trừ khi sản phẩm này nằm trên một sản phẩm của Google như Blogger hoặc Google Sites.

   Cú pháp

   URL Tài nguyên miền là một URL không có phần giao thức (http/https) hay phần thư mục nào (/some/path/). Xin lưu ý rằng hậu tố công khai (.org, .com, v.v.) là một phần của tên tài sản, vậy nên Tài nguyên miền "example.com" không bao gồm "example.org" hay "example.il.com".

   Các URL sau đây đều là định nghĩa Tài nguyên miền hợp lệ:

   • m.example.com
   • example.com
   • support.m.example.org
   • support.m.example.co.es

   www sẽ bị bỏ qua. Nếu bạn thêm www vào tên sản phẩm của mình, www sẽ bị bỏ qua. Ví dụ: nếu bạn chỉ định www.example.com là URL sản phẩm của mình, thì sản phẩm sẽ được tạo dưới dạng example.com

   Phạm vi tổng hợp dữ liệu

   Tài nguyên miền sẽ tổng hợp dữ liệu cho tất cả các miền con, giao thức và đường dẫn con của sản phẩm. Ví dụ: nếu bạn xác định Tài nguyên miền là "example.com", thì dữ liệu sẽ bao gồm example.com, mọi miền con của example.com (ví dụ: m.example.com, support.m.example.com, www.example .com, v.v.) và mọi đường dẫn con của bất kỳ miền nào trong số đó, trên cả http, https và ftp.

   Dưới đây là một số ví dụ về Tài nguyên miền và những dữ liệu mà các sản phẩm đó tổng hợp:

   Miền này... bao gồm các URL này.
   example.com
   • http://example.com
   • https://example.com
   • http://m.example.com
   • http://a.b.c.example.com
   • https://m.example.com/any/path/here
   • ...
   fish.example.com
   • http://fish.example.com
   • https://fish.example.com
   • https://support.fish.example.com
   • https://support.fish.example.com/any/path/here
   • ...
   • KHÔNG PHẢI example.com
   example.co.cn
   • http://example.co.cn
   • https://example.co.cn
   • https://support.example.co.cn
   • https://support.example.co.cn/any/path/here
   • ...
   • KHÔNG PHẢI example.co

    

   Nếu bạn muốn phân đoạn dữ liệu trong Tài nguyên miền theo miền con, đường dẫn hoặc giao thức, hãy sử dụng một trong các kỹ thuật sau:

   • Thêm bộ lọc trang trong Báo cáo hiệu suất để xem dữ liệu cho các giao thức hoặc miền con cụ thể
   • Tạo các sản phẩm có tiền tố URL bổ sung cho các phân đoạn của Tài nguyên miền; ví dụ: trên Tài nguyên miền example.com, hãy tạo các sản phẩm bổ sung cho m.example.com, http://example.com, https://example.com/spain/, v.v.
  3. Tài sản được lưu trữ trên Google

   Nếu sở hữu một tài sản được lưu trữ trên Google, chẳng hạn như trang web trên Sites/Blogger hoặc tài khoản Google Workspace, thì bạn có thể tạo một tiền tố URL hoặc Tài nguyên miền, tuỳ thuộc vào việc bạn sở hữu miền đó hay chỉ sở hữu một đường dẫn con trong miền đó. Quy trình xác minh sẽ tự động diễn ra, nếu bạn đã đăng nhập bằng chính tài khoản lưu trữ tài sản đó trên Google.
 4. Bạn có thể chọn trong nhiều phương thức xác minh để sử dụng cho tài sản của mình. Khi chọn phương thức xác minh trong Search Console, bạn sẽ thấy các bước xác minh bắt buộc cho phương thức đó. Bạn có thể xác minh ngay lập tức hoặc lưu các chế độ cài đặt của mình rồi tiếp tục quá trình này vào lúc khác:
  • Để xác minh ngay lập tức, hãy làm theo các bước xác minh được nêu và đừng đóng cửa sổ bật lên, rồi nhấp vào Xác minh trong cửa sổ bật lên đó. Nếu mất thời gian để thực hiện các bước này, bạn luôn có thể lưu các tùy chọn cài đặt của mình và tiếp tục quá trình đó vào lúc khác (mô tả ở phần sau).
  • Để tạm dừng và tiếp tục quá trình xác minh vào lúc khác, hãy nhấp vào Xác minh sau để lưu trạng thái hiện tại của bạn, đóng cửa sổ bật lên và xác minh trang web của bạn khi thấy thuận tiện. Sau khi bạn đã thực hiện các bước xác minh bắt buộc, hãy kết thúc quy trình xác minh bằng cách chọn tài sản đã lưu (nhưng chưa xác minh) trong bộ chọn tài sản trên thanh điều hướng rồi chọn Xác minh.
 5. Dữ liệu sẽ bắt đầu xuất hiện trong sản phẩm của bạn sau vài ngày. Quy trình thu thập dữ liệu cho một sản phẩm bắt đầu ngay sau khi ai đó thêm sản phẩm vào bất kỳ tài khoản Search Console nào, ngay cả khi sản phẩm chưa được xác minh. Quy trình thu thập dữ liệu sẽ tiếp tục miễn là một người dùng có sản phẩm đó trong tài khoản của họ, cho dù sản phẩm có chủ sở hữu đã xác minh hay không. Nếu đã vài ngày trôi qua sau khi xác minh mà sản phẩm của bạn vẫn không có dữ liệu, thì điều này có thể là do người dùng không thấy trang web trong Google Tìm kiếm hoặc bạn đã chỉ định nhầm URL (ví dụ: bạn đã chỉ định http thay vì https cho sản phẩm tiền tố URL của mình).
Hỗ trợ các ký tự không phải là chữ La-tinh trong URL tài sản
Search Console hỗ trợ hệ thống Quốc tế hoá tên miền trong ứng dụng (IDNA) dưới dạng URL trang web. Bạn chỉ cần nhập tên miền như thường lệ và tên miền đó sẽ xuất hiện chính xác trong Search Console. Ví dụ: nếu bạn nhập http://bücher.example.com/ vào hộp Thêm trang web, thì tên miền đó sẽ xuất hiện chính xác.

Thêm lại một sản phẩm đã xóa

Bạn có thể thêm lại một sản phẩm đã xóa mà không cần xác minh, miễn là sản phẩm đó vẫn có một chủ sở hữu đã xác minh.

Để thêm lại, bạn chỉ cần thêm tài sản theo các bước 1-3 nêu trong phần mô tả ở trên và bạn sẽ tự động được xác minh lại.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Bạn mới sử dụng Search Console?

Bạn chưa từng sử dụng Search Console trước đây? Hãy bắt đầu ở đây, cho dù bạn là một người mới sử dụng, chuyên gia SEO hay nhà phát triển trang web.

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
83844
false