Gắn thẻ trang web để được xem là dành cho trẻ em

Truy cập trang Thẻ để được xem là dành cho trẻ em nhằm gắn thẻ trang web hoặc dịch vụ mà bạn muốn Google coi là dành cho trẻ em hoàn toàn hoặc một phần vì mục đích của Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em trên mạng (COPPA). Nếu chưa thêm trang web vào Search Console, thì trước tiên bạn phải thêm trang web và xác minh quyền sở hữu.

Xin lưu ý những điều sau:

  • Bạn có thể gắn thẻ toàn bộ miền hoặc các phần của miền (miền phụ hoặc thư mục con) để được xem là dành cho trẻ em
  • Bất kỳ trang nào bên dưới một miền hoặc thư mục cũng được bao gồm trong thẻ.
  • Có thể mất chút thời gian để chỉ định này có hiệu lực trong các dịch vụ có sẵn của Google.
  • Google có thể giới hạn số lượng các miền hoặc miền phụ mà bạn có thể bao gồm bất kỳ lúc nào.

Để kiểm soát tốt hơn cách xử lý nội dung của mình, bạn cũng có thể gắn thẻ các đơn vị quảng cáo riêng lẻ để được coi là dành cho trẻ em. Hãy xem trung tâm trợ giúp cho sản phẩm của bạn để tìm hiểu thêm về cách gắn thẻ phù hợp.

Lưu ý: Việc gắn thẻ các đơn vị quảng cáo riêng lẻ có ảnh hưởng ngay lập tức đến quảng cáo được phân phối. Thẻ đơn vị quảng cáo được ưu tiên hơn bất kỳ mục cài đặt cấp trang web liên quan nào. 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?