Mẹo và thủ thuật sử dụng Công cụ đánh dấu dữ liệu

Dưới đây là một số mẹo sử dụng Công cụ đánh dấu dữ liệu:

 • Khi bạn tạo thẻ, hãy chú ý đánh dấu chính xác tất cả văn bản mà bạn muốn gắn thẻ.
  Tốt: The Punch Brothers
  Không tốt: The Punch Brothers
 • Khi gắn thẻ danh sách gồm nhiều mục--ví dụ: nhiều người biểu diễn hoặc nhiều ngày--hãy gắn thẻ riêng biệt mỗi mục.
  Tốt: Chris Thile  Chris Eldrigde  Noam Pickelny  Gabe Witcher  Paul Kowert (năm thẻ riêng biệt)
  Không tốt: Chris Thile Chris Eldrigde Noam Pickelny Gabe Witcher  Paul Kowert (một thẻ cho tất cả năm người biểu diễn)
 • Khi gắn thẻ trang có nhiều sự kiện, bắt đầu từ đầu trang và tiếp tục thực hiện xuống phần cuối trang. Sau khi bạn gắn thẻ đủ dữ liệu, Công cụ đánh dấu dữ liệu sẽ đoán và tự động gắn thẻ phần còn lại của trang, giúp bạn không phải gắn thẻ mọi thứ theo cách thủ công.
 • Trong nhóm trang có nhiều trang, gắn thẻ các trang một cách nhất quán khi có thể. Ví dụ: nếu trang của bạn hiển thị địa điểm diễn ra sự kiện ở cả đầu và cuối mỗi trang, luôn gắn thẻ địa chỉ ở trên cùng.
 • Đảm bảo bạn gắn thẻ tất cả các dữ liệu bắt buộc. (Cột Mục dữ liệu hiển thị required bên cạnh mỗi mục bắt buộc chưa được gắn thẻ.) Bạn không cần gắn thẻ các trường không bắt buộc.
 • Nếu trang thiếu dữ liệu, bạn có thể cung cấp giá trị mặc định cho dữ liệu bị thiếu bằng cách nhấp vào Thêm giá trị bị thiếu từ trình đơn bánh răng. Giá trị mặc định sẽ được sử dụng cho tất cả các trang trong nhóm trang, vì vậy, đảm bảo rằng dữ liệu áp dụng cho tất cả các trang trong nhóm trang. Ví dụ: nếu bạn cung cấp một địa chỉ mặc định, đảm bảo rằng địa chỉ này có thể áp dụng cho tất cả các sự kiện trên tất cả các trang trong nhóm trang chưa chỉ định địa chỉ.
 • If you tag an event name that also happens to be a hypertext link, Data Highlighter automatically uses the link's URL for the event. For example, if you tag an event name that looks something like this in raw HTML: <a href="http://example.com/eventName">My Event Name</a>, then Data Highlighter uses "http://example.com/eventName" as the event URL. Note that:
  • Data Highlighter automatically uses the URL only if the URL points to a page in your page set.
  • The URL will not display in the My Data Items column. You can confirm that the URL was added by viewing the structured data page.
  • If you explicitly tag a different URL for the event, Data Highlighter will use the URL that you tag.
 •   Trước khi bạn hoàn tất gắn thẻ trang và nhấp vào nút Xong hoặc Tiếp theo, hãy nhớ thực hiện thao tác sau:
  • Xem lại và sửa bất kỳ gắn thẻ nào được đánh dấu bằng biểu tượng cảnh báo (Alert Icon). Nếu bạn không xử lý biểu tượng cảnh báo này, Công cụ đánh dấu dữ liệu có thể không hiểu được dữ liệu trên các trang khác trong nhóm trang của bạn.
  • Tính số sự kiện trong cột Mục dữ liệu của tôi và đảm bảo rằng trang cũng chứa từng đó sự kiện. Ví dụ: nếu cột Mục dữ liệu của tôi liệt kê năm sự kiện nhưng trang chỉ chứa một sự kiện, bạn cần sửa thẻ trên trang.
    
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?