Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
true
Η σελίδα που ζητήσατε δεν είναι διαθέσιμη προς το παρόν στη γλώσσα σας. Μπορείτε να επιλέξετε μια άλλη γλώσσα στο κάτω μέρος της σελίδας ή να μεταφράσετε άμεσα οποιαδήποτε ιστοσελίδα στη γλώσσα της επιλογής σας, χρησιμοποιώντας την ενσωματωμένη λειτουργία μετάφρασης του Google Chrome.

Disavow backlinks

PageRank is Google’s opinion of the importance of a page based on the incoming links from other sites. (PageRank is an important signal, but it’s one of more than 200 that we use to determine relevancy.) In general, a link from a site is regarded as a vote for the quality of your site.

Google works very hard to make sure that actions on third-party sites do not negatively affect a website. In some circumstances, incoming links can affect Google’s opinion of a page or site. For example, you or a search engine optimizer (SEO) you’ve hired may have built bad links to your site via paid links or other link schemes that violate our quality guidelines. First and foremost, we recommend that you remove as many spammy or low-quality links from the web as possible.

If you’ve done as much work as you can to remove spammy or low-quality links from the web, and are unable to make further progress on getting the links taken down, you can disavow the remaining links. In other words, you can ask Google not to take certain links into account when assessing your site.

This is an advanced feature and should only be used with caution. If used incorrectly, this feature can potentially harm your site’s performance in Google’s search results. We recommend that you disavow backlinks only if you believe you have a considerable number of spammy, artificial, or low-quality links pointing to your site, and if you are confident that the links are causing issues for you. In most cases, Google can assess which links to trust without additional guidance, so most normal or typical sites will not need to use this tool.

Disavow backlinks

This is a two-step process. First, you’ll need to download a list of links to your site. Next, you’ll create a file containing only the links you want to disavow, and upload this to Google.

Download links to your site

  1. Choose the site you want on the Search Console home page.
  2. On the Dashboard, click Search Traffic, and then click Links to Your Site.
  3. Under Who links the most, click More.
  4. Click Download more sample links. If you click Download latest links, you'll see dates as well.

Note: When looking at the links to your site in Search Console, you may want to verify both the www and the non-www version of your domain in your Search Console account. To Google, these are entirely different sites. Take a look at the data for both sites. More information

You’ll download a file containing all the pages linking to your site. Use this to create a text file (the file type must be .txt and it must be encoded in UTF-8 or 7-bit ASCII) containing only the links you want to disavow—one link per line. If you want Google to ignore all links from an entire domain (like example.com), add the line "domain:example.com". Your text file can include additional information about excluded links, as long as each line of description begins with the "#" character (all lines beginning with # will be ignored). Don't upload the entire list of links to your site: the text file that you upload is the list of links you want Google to ignore.

Example

Here's a sample of a valid file:

# example.com removed most links, but missed these
http://spam.example.com/stuff/comments.html
http://spam.example.com/stuff/paid-links.html
# Contacted owner of shadyseo.com on 7/1/2012 to
# ask for link removal but got no response
domain:shadyseo.com

If you want Google to ignore all links from an entire domain (like example.com), add the line domain:example.com

Upload a list of links to disavow

  1. Go to the disavow links tool page.
  2. Select your website.
  3. Click Disavow links.
  4. Click Choose file.

Note: Uploading a new file will replace all previously uploaded ones.

It may take some time for Google to process the information you’ve uploaded. In particular, this information will be incorporated into our index as we recrawl the web and reprocess the pages that we see, which can take a number of weeks. These links will continue to be shown in the Search Console inbound links section.

Was this article helpful?
How can we improve it?
false