Quản lý sơ đồ trang web của bạn

Sơ đồ trang web hình ảnh

Thực hiện theo Nguyên tắc quản trị trang webcác phương pháp hay nhất để xuất bản hình ảnh để tăng khả năng hình ảnh của bạn có thể được tìm thấy trong kết quả Tìm kiếm hình ảnh. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng tiện ích hình ảnh của Google cho sơ đồ trang web để cung cấp thêm thông tin cho Google về các hình ảnh có sẵn trên trang của bạn. Thông tin sơ đồ trang web hình ảnh giúp Google phát hiện các hình ảnh mà chúng tôi sẽ không thể tìm thấy theo cách khác (chẳng hạn như các hình ảnh mà trang web của bạn tải về thông qua mã JavaScript) và cho phép bạn chỉ ra những hình ảnh trên trang web mà bạn muốn Google thu thập dữ liệu và lập chỉ mục.

Bạn có thể sử dụng một sơ đồ trang web riêng để liệt kê hình ảnh, hoặc bạn có thể thêm thông tin hình ảnh vào một sơ đồ trang web hiện có. Ví dụ sau đây cho thấy một mục sơ đồ trang web cho trang page http://example.com/sample.html, trong đó chứa hai hình ảnh.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
    xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1">
 <url>
  <loc>http://example.com/sample.html</loc>
  <image:image>
   <image:loc>http://example.com/image.jpg</image:loc>
  </image:image>
  <image:image>
   <image:loc>http://example.com/photo.jpg</image:loc>
  </image:image>
 </url> 
</urlset> 

Bạn có thể liệt kê tới 1.000 hình ảnh cho mỗi trang bằng cách sử dụng cú pháp nói chung trong ví dụ nêu trên!

Vùng chứa tên XML

xmlns="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1"

Định nghĩa thẻ hình ảnh

Thẻ Yêu cầu Mô tả
<image:image> Bao gồm toàn bộ thông tin về một hình ảnh. Mỗi thẻ <url> có thể chứa đến 1.000 thẻ <image:image>.
<image:loc> URL của hình ảnh.

Trong một số trường hợp, URL hình ảnh có thể không nằm trên cùng một miền với trang web chính của bạn. Điều này không có vấn đề gì, miễn là cả hai miền đã được xác minh trong Search Console. Nếu, chẳng hạn, bạn sử dụng mạng cung cấp nội dung như Google Sites để lưu trữ hình ảnh của bạn, hãy đảm bảo rằng trang web lưu trữ được xác minh trong Search Console. Ngoài ra, hãy đảm bảo rằng tệp robots.txt của bạn không chặn thu thập dữ liệu bất kỳ nội dung nào mà bạn muốn được lập chỉ mục.

<image:caption> Tuỳ chọn Chú thích của hình ảnh.
<image:geo_location> Tuỳ chọn Vị trí địa lý của hình ảnh. Ví dụ: <image:geo_location>Limerick, Ireland</image:geo_location>.
<image:title> Tuỳ chọn Tiêu đề của hình ảnh.
<image:license> Tuỳ chọn URL đến giấy phép cho hình ảnh.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?