Sơ đồ trang web dành cho hình ảnh

Bạn có thể thêm hình ảnh vào một sơ đồ trang web hiện có hoặc tạo một sơ đồ trang web riêng chỉ dành cho hình ảnh. Hình ảnh trong sơ đồ trang web sẽ giúp Google khám phá những hình ảnh mà chúng tôi có thể không tìm thấy theo cách khác (chẳng hạn như hình ảnh mà trang web của bạn truy cập bằng mã JavaScript).

Các phương pháp hay nhất

Sơ đồ trang web mẫu

Ví dụ sau đây cho thấy một mục sơ đồ trang web cho trang http://example.com/sample.html, trong đó có hai hình ảnh.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
    xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1">
 <url>
  <loc>http://example.com/sample.html</loc>
  <image:image>
   <image:loc>http://example.com/image.jpg</image:loc>
  </image:image>
  <image:image>
   <image:loc>http://example.com/photo.jpg</image:loc>
  </image:image>
 </url> 
</urlset> 

Bạn có thể liệt kê tới 1.000 hình ảnh cho mỗi trang bằng cách sử dụng cú pháp trong ví dụ nêu trên!

Cách tham chiếu đến sơ đồ trang web dành cho hình ảnh

Vùng chứa tên XML

Các thẻ hình ảnh được xác định trong vùng chứa tên sau:

image:xmlns="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1"

Định nghĩa thẻ hình ảnh

Các thẻ sơ đồ trang web sau đây áp dụng riêng cho hình ảnh. Bạn phải sử dụng các thẻ bắt buộc; bạn cũng nên sử dụng các thẻ không bắt buộc để cung cấp thêm thông tin và mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người dùng.

Thẻ Bắt buộc Mô tả
<image:image> Bao gồm toàn bộ thông tin về một hình ảnh. Mỗi thẻ <url> có thể chứa đến 1.000 thẻ <image:image>.
<image:loc> URL của hình ảnh.

Trong một số trường hợp, URL hình ảnh có thể không nằm trên cùng một miền với trang web chính của bạn. Điều này không có vấn đề gì, miễn là cả hai miền đã được xác minh trong Search Console. Ví dụ: nếu bạn sử dụng mạng phân phối nội dung như Google Sites để lưu trữ hình ảnh, hãy đảm bảo rằng trang web lưu trữ được xác minh trong Search Console. Ngoài ra, hãy đảm bảo rằng tệp robots.txt của bạn không chặn thu thập dữ liệu bất kỳ nội dung nào mà bạn muốn được lập chỉ mục.

<image:caption> Không bắt buộc Nội dung chú thích cho hình ảnh.
<image:geo_location> Không bắt buộc Vị trí địa lý của hình ảnh. Ví dụ: <image:geo_location>Limerick, Ireland</image:geo_location>.
<image:title> Không bắt buộc Tiêu đề của hình ảnh.
<image:license> Không bắt buộc URL đến giấy phép cho hình ảnh. Bạn có thể sử dụng siêu dữ liệu hình ảnh nếu muốn.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?