Xác định nội dung được phân trang cho Google

Nếu chia nhỏ một nội dung thành nhiều trang, bạn có thể giúp Google biết được thứ tự các bài viết và việc chúng đều là một phần của một bài viết dài hơn.

 

Các trang web phân trang nội dung vì nhiều lý do khác nhau. Ví dụ:

 • Các trang tin tức và/hoặc xuất bản thường chia một bài viết dài thành vài trang ngắn hơn.
 • Trang web bán lẻ có thể chia danh sách các mặt hàng trong một danh mục sản phẩm lớn thành nhiều trang.
 • Diễn đàn thảo luận thường chia các chủ đề thành nhiều URL tuần tự.

Nếu bạn phân trang nội dung trên trang web của mình và bạn muốn nội dung đó xuất hiện trong kết quả tìm kiếm, chúng tôi đề nghị bạn thực hiện một trong ba tùy chọn sau đây.

 • Không làm gì cả. Nội dung được phân trang rất thường gặp và Google làm rất tốt trong việc trả về kết quả phù hợp nhất cho người dùng, bất kể nội dung đó có được chia thành nhiều trang hay không.
 • Triển khai trang Xem tất cả. Người tìm kiếm thường muốn xem toàn bộ bài viết hay toàn bộ danh mục trên một trang duy nhất. Do đó, nếu chúng tôi nghĩ rằng đây là điều người dùng đang tìm kiếm, chúng tôi cố gắng hiển thị trang Xem tất cả trong kết quả tìm kiếm. Bạn cũng có thể thêm liên kết rel="canonical" vào các trang thành phần để cho Google biết rằng phiên bản Xem tất cả là phiên bản bạn muốn xuất hiện trong kết quả tìm kiếm.
 • Sử dụng liên kết hoặc tiêu đề rel="next"rel="prev" để chỉ ra mối quan hệ giữa các URL thành phần. Đánh dấu này cung cấp gợi ý rõ ràng cho Google rằng bạn muốn chúng tôi xem các trang này là một chuỗi logic và vì thế hợp nhất các thuộc tính liên kết của chúng và thường đưa người tìm kiếm đến trang đầu tiên.
Lưu ý: Bạn không nên sử dụng kỹ thuật này chỉ để xác định danh sách một chuỗi bài viết nên đọc. Bạn nên sử dụng kỹ thuật này để xác định một bài viết dài được chia thành nhiều trang.

Sử dụng rel="next" và rel="prev"

Bạn có thể sử dụng liên kết HTML hoặc tiêu đề HTTP để chỉ ra trang tiếp theo hoặc trước đó khi chia một bài viết dài thành nhiều trang.

 1. Quyết định sử dụng tiêu đề HTTP hay thẻ <link> HTML
 2. Trang đầu tiên chỉ nên bao gồm một dấu trỏ "tiếp theo", trỏ đến phân đoạn bài viết tiếp theo.
 3. Trang cuối cùng chỉ nên bao gồm một dấu trỏ "trước", trỏ đến phân đoạn bài viết trước đó.
 4. Tất cả các trang trung gian phải có cả dấu trỏ "tiếp theo" và "trước" để trỏ đến phân đoạn bài viết tiếp theo và trước đó.

Ví dụ:

Đây là một bài viết 3 trang sử dụng liên kết HTML trong thẻ <head>:

cats_part_1 cats_part_2 cats_part_3
<link rel="next" href="cats_part_2> <link rel="next" href="cats_part_3>
<link rel="prev" href="cats_part_1>
<link rel="prev" href="cats_part_2>

Cú pháp

Bạn có thể chỉ ra dấu trỏ tiếp theo/trước bằng cách sử dụng tiêu đề HTTP hoặc thẻ <link> HTML.

Tiêu đề HTTP:

Trả lại một hoặc cả hai tiêu đề HTTP sau trong phản hồi trang của bạn.

 • Link: <www.example.com/cats_part_3; rel="next"> cho đoạn tiếp theo trong bài viết.
 • Link: <www.example.com/cats_part_1; rel="prev"> cho đoạn trước đó trong bài viết.

Thẻ <link> HTML:

Đặt các thẻ <link> thích hợp bên trong phần tử <head> của trang.

 • <link rel="next" href="next_page_URL"> cho đoạn tiếp theo trong bài viết.
 • <link rel="prev" href="previous_page_url"> cho đoạn trước đó trong bài viết.

Lưu ý

 • rel="prev"rel="next" có vai trò như gợi ý cho Google, không phải là chỉ lệnh tuyệt đối.
 • Google chấp nhận cả rel="prev"rel="previous"
 • Nếu một trang bao gồm các thông số không làm thay đổi nội dung của trang, chẳng hạn như ID phiên, thì các URL xác định trong liên kết tiếp theo và trước đó cũng phải chứa các thông số đó.
 • rel="next"rel="prev" tương thích với các giá trị rel="canonical". Bạn có thể bao gồm cả hai nội dung khai báo này trong cùng một trang. Ví dụ: một trang có thể chứa cả hai thẻ HTML sau:
  <link rel="canonical" href="http://www.example.com/article"/>
  <link rel="next" href="http://www.example.com/article-part2" />
  
 • Nếu Google tìm thấy sai sót trong cách triển khai của bạn (ví dụ: nếu chỉ định rel="prev" hay rel="next" mong đợi bị thiếu), chúng tôi sẽ tiếp tục lập chỉ mục (các) trang và dựa vào suy nghiệm của riêng chúng tôi để hiểu nội dung của bạn.
 • Các URL có thể là tuyệt đối hoặc tương đối. Nếu bạn bao gồm liên kết <base> trong tài liệu của mình, thì đường dẫn tương đối sẽ phân giải theo URL gốc.
Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?