Trang Tùy chọn email

Quản lý thông báo qua email

Sử dụng trang tùy chọn email để kiểm soát những thông báo trong Search Console mà hệ thống sẽ gửi qua email cho bạn.

Tùy chọn này chỉ ảnh hưởng đến việc hệ thống có gửi thông báo qua email cho bạn hay không. Tất cả thông báo của bạn vẫn luôn hiển thị trong bảng thông báo, bất kể tùy chọn cài đặt trên trang này là như thế nào.

 

Mở tùy chọn email

Quản lý tùy chọn email của bạn

Quản lý các loại email mà Search Console sẽ gửi cho bạn. Bật hoặc tắt một số loại email cụ thể hoặc tắt toàn bộ thông báo qua email.

Các tùy chọn cài đặt ở đây sẽ áp dụng trên toàn bộ các sản phẩm của bạn. Ví dụ: nếu bạn hủy đăng ký nhận email "Chủ sở hữu mới", thì bạn sẽ không nhận được email về chủ sở hữu mới cho bất kỳ sản phẩm nào. Bạn không thể chỉ định các tùy chọn cài đặt email riêng cho từng sản phẩm.

Dưới đây là thông tin khác về các thành phần chính trong báo cáo:

Danh sách thông báo

Danh sách thông báo trong báo cáo này là tất cả email mà bạn đã hủy đăng ký ít nhất một lần bằng cách nhấp vào Hủy đăng ký ở cuối email. Khi một loại thông báo được thêm vào danh sách, thông báo đó sẽ luôn nằm trong danh sách. Vì thế, bạn có thể quản lý trạng thái đăng ký nhận thông báo bằng báo cáo này. Thông báo mà bạn chưa từng nhận được hay chưa từng hủy đăng ký sẽ không xuất hiện trong danh sách này.

Bật thông báo qua email
Hộp kiểm này chỉ định xem Search Console sẽ gửi cho bạn mọi loại thông báo qua email về tất cả sản phẩm của bạn hay không. Tùy chọn mặc định là "bật". Nếu bạn không chọn hộp kiểm này, sẽ không có email nào được gửi cho bạn về bất kỳ sản phẩm nào của bạn, mặc dù thông báo vẫn hiển thị trong bảng thông báo trên Search Console.
Chủ đề
Dòng chủ đề của email nhưng ngắn gọn hơn. Dòng chủ đề hiển thị ở đây có thể không khớp chính xác với chủ đề của email vì chủ đề email thường được tùy chỉnh để hiển thị tên sản phẩm cụ thể, loại lỗi hoặc thông tin khác. Tuy nhiên, tùy chọn cài đặt đăng ký sẽ áp dụng cho tất cả các email thuộc loại đó cho tất cả các sản phẩm của bạn. Vì vậy, nếu chủ đề email của bạn là "Chủ sở hữu mới cho example.com", thì chủ đề hiển thị ở đây có thể là "Chủ sở hữu mới cho sản phẩm của bạn". Nếu bạn cần một cách đáng tin cậy để xác định các phiên bản khác nhau của một email, hãy kiểm tra mã thông báo (mô tả trong phần tiếp theo). Tất cả các phiên bản của một email đều có mã giống nhau.
Mã nhận dạng
Mỗi loại thông báo đều có một mã nhận dạng riêng. Các mục đăng ký email được quản lý theo mã thông báo (một giá trị không đổi) thay vì theo chủ đề (có thể thay đổi đôi chút theo thời gian hoặc tùy thuộc vào chi tiết thông báo). Mã thông báo được hiển thị trong email dưới dạng Loại thông báo: [WNC-XXXXXXX], , trong đó XXXXXXX chính là mã thông báo.
Trạng thái
Đã đăng ký hoặc đã hủy đăng ký. Đã đăng ký nghĩa là bạn sẽ nhận được email tại địa chỉ email tài khoản của bạn. Còn đã hủy đăng ký nghĩa là thông báo sẽ chỉ xuất hiện trong bảng thông báo trên Search Console.
Ngày sửa đổi
Ngày gần đây nhất mà bạn thay đổi trạng thái đăng ký của thông báo này.

Hủy đăng ký nhận email

Nếu bạn hủy đăng ký nhận một loại email, bạn sẽ không còn nhận được loại thông báo đó qua email nữa. Tuy nhiên, thông báo đó vẫn sẽ xuất hiện trong bảng thông báo cho sản phẩm của bạn.

Để ngừng nhận một loại email cụ thể, hãy làm như sau:

  1. Lần đầu tiên bạn muốn hủy đăng ký nhận một loại email nhất định, hãy nhấp vào đường liên kết Hủy đăng ký ở cuối email đó. Bạn sẽ không còn nhận được loại email này đối với bất kỳ sản phẩm nào của bạn.
  2. Thông báo này cũng sẽ được thêm vĩnh viễn vào danh sách thông báo trên trang tùy chọn cài đặt về email. Bạn có thể quản lý các yêu cầu đăng ký/hủy đăng ký trong tương lai đối với loại email đó trong cột Trạng thái của danh sách thông báo

Để ngừng nhận tất cả thông báo của Search Console qua email, hãy làm như sau:

  1. Bỏ chọn hộp kiểm Bật thông báo qua email trên trang tùy chọn cài đặt về email. Các tùy chọn riêng lẻ về việc đăng ký nhận thông báo của bạn vẫn sẽ không đổi, nhưng bạn sẽ ngừng nhận tất cả email. Bạn có thể thay đổi tùy chọn cài đặt này bất kỳ lúc nào để tiếp tục nhận email.

Đăng ký nhận lại một loại email

Để đăng ký nhận lại một loại email cụ thể, hãy làm như sau:

  1. Mở trang Tùy chọn email, tìm thông báo mà bạn đã hủy đăng ký và thay đổi Trạng thái thành Đã đăng ký.

Đăng ký nhận lại tất cả email:

  1. Nếu bạn đã tắt tùy chọn nhận tất cả thông báo của Search Console qua email, thì bạn có thể bật lại thông báo qua email bằng cách chọn Bật thông báo qua email trên trang tùy chọn. Thao tác này sẽ bật lại bất kỳ loại email cụ thể nào mà bạn đã hủy đăng ký trước đó.
  2. Sau khi bật lại thông báo qua email, bạn có thể quản lý trạng thái đăng ký đối với các loại email cụ thể theo cách mô tả ở trên.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?