Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Trang bạn đã yêu cầu hiện không có sẵn bằng ngôn ngữ của bạn. Bạn có thể chọn ngôn ngữ khác ở cuối trang hoặc dịch nhanh bất kỳ trang web nào sang ngôn ngữ mà bạn chọn, sử dụng tính năng dịch được tích hợp cài sẵn trong Google Chrome.

Configuring your email notifications

Search Console may occasionally send you messages about your properties. You can see the most recent messages in your Search Console home page, or see all messages in the Message Center.

Messages are sent to the email account associated with your Search Console account. You cannot add additional addresses or specify a different notification address than the one you are logged in with.

To open the Search Console message preferences page

  1. In any Search Console page, click the gear icon
  2. Click Search Console Preferences.
  3. Change your messaging settings on the preferences page and save your changes. Settings apply to all properties for that Search Console account.

To enable or disable all messages from Search Console

By default, you will receive messages for your Search Console account. However, you can choose to disable messaging from Search Console.

To change your global Search Console messaging preference:

  1. Open the Search Console Preferences page
  2. Check or uncheck the email notifications checkbox on the page to enable or disable receiving messages from Search Console. If you have enabled messaging you can disable specific messages as described below.

 

If you disable all messages for your account you will also disable receiving critical messages, including site hacking warnings, manual actions, and notifications of new owners. We recommend that you enable messaging and disable specific messages instead.

 

To enable or disable specific Search Console messages

You can enable or disable specific messages only if email notifications are enabled globally for Search Console. This setting is enabled by default.

To disable a specific message:

  1. Follow the unsubscribe link at the bottom of the email. You can't unsubscribe from a message without this link.
  2. After you unsubscribe from a message, the message will appear in the message list on your preferences page. This list shows all messages that you have unsubscribed from at least once. You can resubscribe to any message in the list by changing the message status.

To start receiving messages of a specific type again:

  1. Open the Search Console Preferences page
  2. Find the message that you want to start receiving again and change the message status appropriately.

To change your message language or other settings

Message language and other settings are set in your global Google account settings page.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
false