Slå samman webbadressdubbletter

Definiera en kanonisk sida för nästan likadana sidor eller dubblettsidor

Om du har en sida som går att nå via flera webbadresser, eller flera sidor som har nästan samma innehåll (till exempel en mobilversion och en datorversion av samma sida), ser Google det som en enda sida med dubbletter. Google väljer en av webbadresserna som den kanoniska och genomsöker den, medan de övriga webbadresserna ses som dubbletter som genomsöks mindre ofta. 

Om du inte talar om för Google i klartext vilken av webbadresserna som är den kanoniska väljer Google en av dem åt dig eller uppfattar båda som lika viktiga. Detta kan få oönskade konsekvenser – se under Varför ska jag välja en kanonisk webbadress? nedan.

Vad är en kanonisk webbadress?
En kanonisk webbadress är webbadressen till den sida som Google anser mest representativ av en uppsättning dubblettsidor på din webbplats. Om du har flera webbadresser till samma sida (t.ex. example.com?dress=1234 och example.com/dresses/1234) väljer Google en som kanonisk. Observera att sidorna inte måste vara helt identiska. Små skillnader i sorteringen eller filtreringen av listor gör inte sidorna unika (t.ex. om man sorterar varor efter pris eller filtrerar dem efter färg).
Den kanoniska sidan kan finnas på en annan domän än dubbletten.
Mer information
När Googlebot indexerar en webbplats försöker sökroboten avgöra vad sidornas huvudinnehåll är. Om flera sidor på webbplatsen ser ut att ha samma innehåll väljer Googlebot ut den sida som framstår som mest fullständig och användbar och markerar den som kanonisk. Den kanoniska sidan genomsöks oftare, medan dubblettsidorna genomsöks mindre ofta så att genomsökningarna av webbplatsen inte ska bli för krävande.
Google väljer vilken sida som är kanonisk utifrån ett antal faktorer (eller signaler), till exempel om sidan visas via http eller https, sidans kvalitet, om webbadressen står med i en webbplatskarta och om uppmärkningen rel=canonical används. Du kan ange en föredragen sida med hjälp av dessa tekniker, men Google kanske väljer en annan sida som kanonisk av olika skäl.
Olika språkversioner av en sida ses bara som dubbletter om det huvudsakliga innehållet är på samma språk. (Dvs, om enbart sidhuvud, sidfot och annan mindre viktig text är översatt men själva brödtexten är oförändrad ses sidorna som dubbletter.)
Google använder de kanoniska sidorna som huvudkällor till att utvärdera innehåll och kvalitet. Googles sökresultat leder också normalt till den kanoniska sidan, om inte en dubblettsida uttryckligen är bättre lämpad för användaren. Till exempel länkar sökresultatet antagligen till mobilsidan om användaren söker på en mobil, även om sidan för datorer är den kanoniska.

Varför skulle jag vilja ha nästan likadana sidor eller dubbletter?

Man kan vilja ha flera webbadresser som går till en och samma sida på en webbplats, eller sidor som är dubbletter eller nästan dubbletter men har olika webbadress, av goda skäl. Det här är de vanligaste:

 • Så att webbplatsen har stöd för flera enhetstyper:
  https://example.com/news/koala-rampage
  https://m.example.com/news/koala-rampage
  https://amp.example.com/news/koala-rampage
  
 • Om man vill ha dynamiska webbadresser för saker som sessions-id:n eller sökparametrar:
  https://www.example.com/products?category=dresses&color=green
  https://example.com/dresses/cocktail?gclid=ABCD
  https://www.example.com/dresses/green/greendress.html
 • Om bloggsystemet du använder automatiskt sparar flera webbadresser när ett inlägg läggs in under flera olika avsnitt:
  https://blog.example.com/dresses/green-dresses-are-awesome/
  https://blog.example.com/green-things/green-dresses-are-awesome/
 • Om servern har konfigurerats att visa samma innehåll för varianter med och utan www i adressen, eller med både http och https:
  http://example.com/green-dresses
  https://example.com/green-dresses
  http://www.example.com/green-dresses
  
 • Om innehåll som du har lagt till på en blogg för syndikering med andra webbplatser replikeras helt eller delvis på de domänerna:
  https://news.example.com/green-dresses-for-every-day-155672.html (syndikerat inlägg) https://blog.example.com/dresses/green-dresses-are-awesome/3245/ (ursprungligt inlägg)

Varför ska jag välja en kanonisk webbadress?

Det är bra att uttryckligen välja en sida i en uppsättning med dubbletter eller snarlika sidor som kanonisk av flera anledningar:

 • Ange vilken webbadress du vill att folk ska se i sökresultaten. Du kanske föredrar om besökarna kommer till produktsidan om gröna klänningar via https://www.example.com/dresses/green/greendress.html i stället för via https://example.com/dresses/cocktail?gclid=ABCD.
 • Samla länksignaler om snarlika sidor eller dubbletter. Sökmotorerna har nytta av att kunna slå samman uppgifter de har om enskilda webbadresser (t.ex. länkar till dem) till en enda, önskad webbadress. Det gör att länkar från andra webbplatser till http://example.com/dresses/cocktail?gclid=ABCD slås ihop med länkar till https://www.example.com/dresses/green/greendress.html.
 • Förenkla spårningsstatistiken för enskilda produkter/ämnen. Med flera olika webbadresser är det svårare att sammanföra statistik för en viss typ av innehåll.
 • Hantera syndikerat innehåll. Om du syndikerar innehåll så att det publiceras på andra domäner vill du förmodligen att sidrankningen ska slås ihop under den önskade webbadressen.
 • Undvik att genomsökningstid slösas bort på dubblettsidor. Du har större nytta av Googlebot om genomsökningstiden läggs på nya (eller uppdaterade) sidor på webbplatsen än om flera versioner av samma sidor genomsöks, till exempel både datorversionerna och mobilversionerna.

Vilken är min kanoniska webbadress enligt Google?

Du ser vilken sida som Google ser som kanonisk i granskningsverktyget för webbadresser. Observera att även om du uttryckligen har angett en sida som kanonisk kan Google välja en annan som den kanoniska av olika skäl, till exempel utifrån prestanda eller innehåll.

Felsökning

Om en kanonisk webbadress finns på en egendom som du inte äger visas ingen trafik till den dubblettsida som du har. Det här är några vanliga orsaker till att en kanonisk sida kan finnas på en annan egendom:
 • Felaktigt markerade språkvarianter: Om du har flera webbplatser med i stort sett samma innehåll, lokaliserat för olika användare runtom i världen, är det viktigt att du följer våra riktlinjer för lokaliserade webbplatser.
 • Felaktiga kanoniska taggar: I vissa innehållshanteringssystem (CMS) eller pluginmoduler till CMS kan kanoniseringstekniker användas på fel sätt, så att webbadresser på externa webbplatser pekas ut. Läs igenom innehållet och se om så är fallet. Om webbplatsen indikerar en oväntad kanonisk webbadressinställning, eventuellt via felaktig användning av rel="canonical" eller en 301-omdirigering, åtgärdar du problemet direkt.
 • Felkonfigurerade servrar: Vissa felaktiga inställningar hos värden kan leda till att en webbadress på en annan domän oväntat väljs. Exempel:
  • En server kan vara felaktigt inställd och returnera innehåll från a.com när en webbadress på b.com efterfrågas
  • Två webbservrar som inte har något med varandra att göra kan returnera identiska soft 404-sidor som Google inte identifierar som felsidor.
 • Hackarintrång: Vissa angripare ändrar HTML-kodens <head>-del eller HTTP-huvudet så att koden returnerar HTTP-omdirigeringen 301 eller infogar ett länkelement me rel=”canonical” till en annan domän. Ofta är det en webbadress med skadlig programvara eller spam som pekas ut. I de här fallen kan algoritmen välja den skadliga webbadressen i stället för webbadressen för den angripna sidan.
 • En copycat-webbplats: I sällsynta fall kan vår algoritm välja en webbadress på en extern webbplats som har kopierat ditt innehåll utan ditt tillstånd. Om du tror att en annan webbplats har duplicerat innehållet utan att följa upphovsrättslagstiftningen kan du kontakta webbplatsens värd och begära att den tas bort. Du kan också begära att Google ska ta bort sidan som bryter mot lagen från våra sökresultat. I så fall gör du en anmälan enligt Digital Millennium Copyright Act.

Ange en sida som kanonisk

Du kan ange vilken av sidorna i en uppsättning med dubbletter som är den kanoniska på flera sätt, beroende på hur du brukar skriva dina webbsidor.

Metod Beskrivning
Allmänna riktlinjer Följ de här riktlinjerna oavsett kanoniseringsmetod.
Taggen <link> med attributet rel=canonical

Lägg till taggen <link> med en referens till den kanoniska sidan i koden på alla dubblettsidor.

Fördelar:

 • Hur många dubblettsidor som helst kan mappas.

Nackdelar:

 • Sidstorleken kan öka.
 • Det kan vara besvärligt att underhålla mappningen på större webbplatser eller sådana där webbadresserna ofta ändras.
 • Fungerar bara för HTML-sidor, inte för PDF och liknande filer. För sådana kan du använda rel=canonical i HTTP-huvudet.
rel=canonical i HTTP-huvudet

Skicka rel=canonical i huvudet när servern svarar på sidanrop.

Fördelar:

 • Sidstorleken påverkas inte.
 • Hur många dubblettsidor som helst kan mappas.

Nackdelar:

 • Det kan vara besvärligt att underhålla mappningen på större webbplatser eller sådana där webbadresserna ofta ändras.
Webbplatskarta

Ange de kanoniska sidorna i en webbplatskarta.

Fördelar:

 • Enkelt att göra och underhålla, särskilt på stora webbplatser.

Nackdelar:

 • Googlebot måste fortfarande avgöra vilka sidor som är dubbletter till de kanoniska sidorna som deklarerats i webbplatskartan.
 • Ger en svagare signal till Googlebot än tekniken med rel=canonical.
301-omdirigering Med 301-omdirigeringar kan du tala om för Googlebot att webbadressen som användaren omdirigeras till är en bättre version än en viss webbadress. Använd bara detta när du fasar ut en dubblettsida.
AMP-variant Om en av varianterna är en AMP-sida måste du identifiera den kanoniska sidan och AMP-varianten enligt AMP-riktlinjerna.

 

Vi rekommenderar att du använder någon av dessa metoder, men det är inget krav. Om du inte anger en kanonisk webbadress identifierar vi en version eller webbadress som vi tror är mest lämplig.

Allmänna riktlinjer

Följ de här allmänna riktlinjerna oavsett vilken kanoniseringsmetod du använder.

Allmänna riktlinjer
 • Använd inte filen robots.txt för att ange kanoniska webbadresser.
 • Använd inte borttagningsverktyget för webbadresser för kanonisering. Med det tas alla versioner av en webbadress bort från sökningen.
 • Ange inte olika webbadresser som kanoniska för samma sida, vare sig det görs med samma metod eller med olika metoder (till exempel ska du inte ange en webbadress i en webbplatskarta och en annan webbadress för samma sida med rel="canonical").
 • Använd inte noindex som ett sätt att förhindra att en sida väljs som kanonisk. Det direktivet ska användas för sidor som inte ska indexeras, inte för att hantera valet av kanonisk sida. 
 • Ange en kanonisk sida om du använder hreflang-taggar. Ange en kanonisk sida på samma språk eller bästa möjliga ersättning om den kanoniska sidan inte finns på det språket.

 • Ange en länk till den kanoniska webbadressen i stället för en dubblettwebbadress när du länkar inom webbplatsen. Om du konsekvent länkar till den webbadressen som du anser vara den kanoniska sidan är det lättare för Google att förstå vad du föredrar.

Använd hellre HTTPS än HTTP i kanoniska webbadresser

Google ser hellre att HTTPS-sidor används som kanoniska än motsvarande sidor med HTTP, utom när det finns problem eller motstridiga signaler som i följande fall:

 • HTTPS-sidan har ett ogiltigt SSL-certifikat
 • HTTPS-sidan är beroende av osäkra resurser (utom bilder)
 • Användarna omdirigeras från HTTPS-sidan till eller via en HTTP-sida
 • HTTPS-sidan har en länk till HTTP-sidan med rel="canonical"

Även om våra system väljer HTTPS-sidor framför HTTP-sidor som standard kan du försäkra dig om att så sker på följande sätt:

 • Lägg till omdirigeringar från HTTP-sidan till HTTPS-sidan.
 • Lägg till en länk med rel="canonical" från HTTP-sidan till HTTPS-sidan
 • Implementera HSTS.

Förhindra att Google felaktigt gör HTTP-sidan kanonisk genom att undvika följande:

 • Felaktiga SSL-certifikat och omdirigeringar från HTTPS till HTTP gör oss mycket benägna att välja HTTP. Du kan inte åsidosätta detta val genom att implementera HSTS.
 • Att ta med HTTP-sidan snarare än HTTPS-versionen i webbplatskartan eller hreflang-posterna.
 • Att implementera SSL/TLS-certifikatet för fel värdvariant, t.ex. om example.com används för certifikatet för www.example.com.  Certifikatet måste matcha webbplatsens fullständiga webbadress om det inte är ett certifikat med jokertecken som kan användas för flera underdomäner till en domän.

Endast avancerade användare: Tala om för Google att dynamiska parametrar ska ignoreras

Om Googlebot ska ignorera vissa parametrar vid genomsökningen kan du ange detta med hjälp av parameterhantering. Genom att ignorera vissa parametrar undviker vi att flera sidor med samma innehåll kommer med i Googles index. På så sätt blir det enklare att söka igenom din webbplats. Om du till exempel anger att parametern sessionid ska ignoreras kommer Google att se följande två webbadresser som dubbletter:

 • https://www.example.com/dresses/green.php?sessionid=273749
 • https://www.example.com/dresses/green.php

Beskrivning av metoderna

Välj en av metoderna nedan och ange en kanonisk webbadress för dubblettadresser eller dubblerade/snarlika sidor enligt den.

Följ de allmänna riktlinjerna ovan oavsett metod.

Med taggen link och attributet rel=canonical

Du kan ange när en sida är en dubblett av en annan med hjälp av taggen <link> i sidans huvud.

Anta till exempel att https://example.com/dresses/green-dresses ska vara den kanoniska webbadressen även om ett antal olika webbadresser leder till samma innehåll. Du anger webbadressen som kanonisk så här:

 1. Markera alla dubblettsidor med taggen link rel="canonical". Lägg till ett <link>-element med attributet rel="canonical" som pekar på den kanoniska sidan i <head>-avsnittet på dubblettsidorna, så här:
  <link rel="canonical" href="https://example.com/dresses/green-dresses" />

 2. Om det finns en mobilvariant av den kanoniska sidan länkar du till den med rel="alternate":
  <link rel="alternate" media="only screen and (max-width: 640px)"  href="http://m.example.com/dresses/green-dresses">

 3. Lägg till eventuella omdirigeringar med hreflang eller på andra sätt för sidan.

Använd absoluta snarare än relativa sökvägar i länkelement med rel="canonical".

Använd det här formatet:  https://www.example.com/dresses/green/greendresss.html
och inte det här: /dresses/green/greendress.html
Med rel=canonical i HTTP-huvudet

Om du har möjlighet att konfigurera servern kan du ange den kanoniska webbadressen för PDF-filer och andra dokument som inte är HTML genom att ange rel="canonical" i HTTP-huvudet (snarare än med HTML-taggar).

Om det till exempel går att öppna en PDF-fil via flera webbadresser kan du returnera rel="canonical" i HTTP-huvudet för dubblettadresserna och därigenom tala om för Googlebot vilken som är PDF-filens kanoniska webbadress:

Link: <http://www.example.com/downloads/white-paper.pdf>; rel="canonical"

För närvarande har Google bara stöd för den här metoden för webbsökning.

Använd absoluta snarare än relativa sökvägar i länkelement med rel="canonical". Det vill säga:
Använd det här formatet:  http://www.example.com/downloads/white-paper.pdf
och inte det här: /downloads/white-paper.pdf
Med en webbplatskarta

Välj en kanonisk webbadress för var och en av sidorna och skicka dem i en webbplatskarta. Alla sidor i en webbplatskarta ses som föreslag till kanoniska sidor. Googlebot avgör vilka sidor som är dubbletter (om det finns några) utifrån hur likartat innehållet är.

Vi garanterar inte att vi använder webbadresserna i webbplatskartan som kanoniska, men det är ett enkelt sätt att definiera kanoniska sidor på en stor webbplats och ett praktiskt sätt att tala om för Google vilka sidor på webbplatsen som du anser är viktigast.

Lägg inte till sidor som inte är kanoniska i en webbplatskarta. Om du använder en webbplatskarta ska du bara ange kanoniska webbadresser i den.

Med 301-omdirigeringar för inaktuella webbadresser

Använd den här metoden om du har dubblettsidor som ska tas bort, men vill ha en smidig övergångsperiod innan de gamla webbadresserna försvinner.

Anta att din sida kan nås på flera sätt:

 • https://example.com/home
 • https://home.example.com
 • https://www.example.com

Välj en av dessa webbadresser som kanonisk webbadress och skicka trafik från de andra webbadresserna till den önskade webbadressen med 301-omdirigering. 301-omdirigering på servern är det bästa sättet att se till att användare och sökmotorer omdirigeras till rätt sida. Statuskoden 301 betyder att en sida har flyttats permanent till en ny plats.

Om du anlitar ett webbhotell söker du efter information om hur du gör 301-omdirigeringar i deras dokumentation.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?